Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

596 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 06 June. Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier. Seen on 24 January 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/0p0wp9v38m/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

!en berctnfAIcigï. — $n ®caiiffiite§î®ttgfite« IccrScn bte ©djulgebduoe nu§gct>cffcrt unb teiltoeifc itcu cittyertrfjter. toerben. 3Iu d) on ber Q'nbuftriefcbule uttb ont JKatbaufe toerben cirtigc SRe= paraturen borgetiontmen toerben. y. ©rubemingliicf. 2Iuf ber .Wofikn^cdK ©offon*2agaffe in 2)î o n t c g u é e Dci Siittid) tourbeit adjt Sergleute burd) fdjlaaertbe 2Bcttcr entftlid) berlebt. Gitter ber U>erungliidten ift instoifdjeu feinen SBerlefcuttgen int Sranïenbauê erfegeit. ■y. $er ©bfintnrlt in 3d)epbûl, auf Ï)al6ent 2£eg jloijcfyflt SSriïffel unbJJÎinobe gelegen, fft am 2. ^uni croffnei tooxben. 5Uod) einige Sage, unb bie Sauptfaifon fiix bic Gxbbcexeit toixb 6e-gimten.y. 3um SBieberaufbau bon binant. 2luf SBeranlafjung bes gibilïomiffarë foxbett bei' ftellbextretenbc SBurgexnteifter aile SauëBefiéer, bie iit ber ©rogen ©traBe toiebcr aufBauett toollen, auf, fidjim ©emeinbefefretariat einsufcbreibeu. Unter befonbe» l'en 33ebiitgungeit l'onnen auê bent ©taatêfonbë Staugufdptffe ge-toabrt toerben. y. Gin ueuer Sdjtffëitnfan. 2>er eifeine ©cblepper „GoderiIl 5" auë ©erairtg_ ift mit Son belaben bpi 9tincbotte»§ u t) ge= funïen. 2>iefe§ ift ber fiinfte Unfalt in ben lefcten SBodjett. 3)er ani 2>ienëtag gefunfeite ©d)leppfabn fonntc in^tuifrtjeit gefjoben toerben. ®ie ©dnffabrt ift nid)t unterbrocbeit. Sranb in ^laluinne. 3" bcnt ©dgctoert bes SBùrgertiteifterê ©illain brad) futjtid) 3-euer auë. 2)ie hier in Quartier liegenben SJÏanrtfdjafteit ber .ftotnp., beren Slusabl ntit ïlîùdficbt auf ben nerftarf'ten 33abitfdjut> nur geriug ift, rourben fofort alaxmieit, e&enfo bie f;ier liegenben 9!Jîannfd)aften ber paxîkÇïotnpagitic. 2>a bie bier in Quartier liegenben Dffijiere, udmlid) ber Compagnie* ^ûïirer unb ^elbto. Stn. S., fid) sur Siebifion auf ber iBabn= ftrecfe Befanben, Ijat <velbto. P. 6iê sur 3iucffnnft beë itomp.* ^viiljrerS baë .Sïommanbo nberitomnten. 2)aë Relier bat au bon ôiibenbe ber langgeftredten Sagcr= unb ^abriïrdume beë Sage» toerfeë^ feinen SInfang genommett, unb eë tourbe, ba Bei ben reicbett Solsbeftdnben bess Sagerë eine crbcblidje SluSbebnung bes fteuerë ju befùrdjten unb an ein Sbfcben ber bexeitê iit SSraitb geratenen >3eftanbe nid^t au benten roar, aile? getan, uni bac geuer auf feinen fcerb ni befdjranJen. biefent'pinède tnurbe bie 58erBiu= bung bcë in Sranb geratenen ïeils beë ©e6ditbes mit bern ûbrigen Seile burd) Cïtnfdiragen ber SSanbe unb beg 2>adics aufgefiobcn unb bie in ber 9îdt)c beë Sranbljerbeê befinblitfien SotjOorrate tourben fortgefdjafft. Œë tourbe eine SprtÇe ber SeerfàBriE Çini-melëBad; ïjerbeigefjott, bie gute 3)ienfte leiftete, fpater tam aud) norf; eine jtoeitc ©pritje binju. $ie 9)iann}«oftcn ber Compagnie unb ber ^ar!=®ontpagnie baben fid) mit grogem Ëifer ben Sofdj-unb Slufraumungêarbeiten getnibmet unb" baben eë erreidjt, baf? nad; furger ,3c't bie ©efatjr Befcitigt unb baë geuer auf feinen •5erb Befdjrdnf't toar. Sîagegcu t)a6en fid; bie Sont Jveuer berbei-geïodten SBelgier, bië auf einige, bie offenBar in bem Sagetocrf befdE)tifttgt toaren, untdtig berbalten — auf Slujforberung mitgu» belfen, baben fie fic^ unauffcillig cntfernt. ®a§ iveuer ttia:r Bereitë im (Srlofctjen, alë bie ©arnifonfeuertoebr oou SJamur bier au--fant. (£§ tourbe toabrenb ber 9îadjt eine JeuertDacbe Oott 6 ïlfann — fpater bon 4 3ïîann— auf ber Sranbftatte gefteltt. SJerBrannt finb, a6gefeben bon •'poljborrâten ineBefonbere-TOafcbincn, 3 ®d= gen mit^jabireid^en 3dgebdnbern. 3!er 2d)abett beïauft fid) nad; ber oberflad)Iid)en 3çbâ|ung bes (ïigentumerë auf ungefaïjr 35 000 SJJart. Gin Slnïjalt fi'tr bie Stnnaïjme einer ©ranbftiftung ift nidjt gegeben. Sfus der Ciigendjronif ber „3ni>épetiêsmce Belge". redjt fiirforgiidjer 2Bcife' nimmt fief) bie „5nbépeubance 5BeIge" be§ ^Pfcrbe&anbeïë in Selgten an. ïlnter ber mit bicïen Settern gebritdten ileberfc^rift „Nos chevaux .volés, vendus aux neutres" erjaïjtt fie, ba^ in ©tocftjoïm fe<^ê bel= gtfd;e Sengfte berïauft tovtrben, unb gtoar folcîje Sengfte, bie fon ben ietttfcfjen in SBeigten toeggenommen unb nad; Seuifcfjtanb ùberfiifjtt Vtjorben fetert, um bei fotnmenben rxt£)i-gen 3c^ert &cn Sefifeetn tniebergcgcben 511 roerben. Xie „^nbépenbance 'Belge" berlangt bon ber belgtîdjen 5)îegcetitng ernftc 9ïacE)forjc^ung in bxefex* Sarfje. Setber mx|| ber letdjtfertig oerieumbenben „Qnbépenbancc S5eïge" mitgeteilt toerben, bo§ aile Belgifdjeu Sengfte, bie itber 3>cuifd)fanb nad) Sdjtneben jurn bortigett SSerfaitf gtngen, bon fctjtoebifcgen .'Saitfern gegen bar ©elb bei be(gifd)cu ftanblern unb 5pferbe5Ûd)tern gefaitft tuitrben unb, bafj bie 2>eutfdt)en abfolut î'einen Ginfhtf; auf biefe axtf g e f d) d f t e auêubten. Ser §err (Kcneraïgouberneur intereffiert fid; befonberS int Sinne be3 belgifc^cxx ^?fcrbeï)anbcfô iebtjaft bafiir, baf? burd) biefe .Çengftberfaufe ben beigifdjett Spferbcjiictitern unb Sânblevn ber gelbbïittgettbe ®anbef mH ftettgften îttpgfitïifi tnte in ^rtebcnSjafjrcn erntbg(id)t ioirb. Sie chevaux volés finb benmad) chevaux payés unb fo gar, tnie bier 311 £>i)un !am, chevaux très bien payés. lltn ju uerbddjtigen, tnirb eben bon ber „^nbépenbancc ®efge" (uftig roeitergelogen. Bas Da^eim gef^le^L 21us Berlin uub bem Keidt). 2ie SSeriiner .'panbelêtammer bat etuen bemcrfenëroerten 3îe fd)(uf; gefaêt. Sefanntlid) finb SJeftrebungen im ©ange, bit einen ©efamtjufammenfi^luB ber beittfd^en .ftleinbanbelsoerbanbe in einem Befonberen Stuëfd)u6 Bejtoecîen, eine ^bee, bte ber £>an belëfammerftjnbifus unb Sanbtagëabgeorbnete $r. Gblerë bereits int Slbgeorbnetenbaufe toieberljolt crinâbnte. ^Veèt ift nuit bi( Stngelegenfieit ahrt getoorbeu. 2>ie Jrage ift aber, ob tu biefi "Bcxtretung aud) bie SBarenbdufex geboren, toaë bon cinigeit 53er bdnben n'id)t getmiitfdjt îouxbe. 3)er .Slcinbanbclëausfdjufe bai fid) einftimmig auf beu Stanbpunït geftellt, bafe, folt eine toirf^ lid)e unb uid)t einfeitige ^yntexeffeubertreiung Ses .fôletnbanbeh gefebaffen toerben, aucb bie SBarcnbauferberbàitbe 2(ufttabme ir ben Sluëfdjujj finben ntuffett. $er gleieben Sinfic^t ift bie iliebr 5abt ber itt Arage fommenben î>crbcittbr. (ïiuett „25aterlatibifd)en Stubentenbieuft" txiirD bie Stuben tenfebaft ber Xecbuifiben .Çod)fcbule itt 33eilin=Gïwr(oitenbur( citirtcbten. Seine ôauptaufgnBe toixb in bex itabeiett ^iiblung-nabnte ntit ber im Trclbc ftebenben ®tubentenfd)aft burd) furji i'îittetlungen auê bem jeijigeit SeBen bex ©ocbftbule Befteben SaneBen follen Sluêfliige unb' ^iibxungen mit beu 25extounbetei biefiger Sajarette unternommett toerben. 2Cud) fonft toill bie @tu bentenfebaft uberatt ^jelfenb eingreifeix, ton uttmittelBare .Sïricgë arBeit ju leiften ift. 3)ie notigett ©elbmittel follen nad) SBefdjîuf bex ®tubeutenfd;aft bureb einett SBeitxag, ber bon jebent Stuben ten unb ©tubierettben ber ôocbfcbule 511 Segiitn jebeë ©emeftexs su jablen ift, aufgebxqdjt toerben. Gë rourbe Befd)(offen, einet Sfnixag baxiibex an ben'ÏRefiox ber £>ocbfd)u(c ju ridjten. Xie $eutirf)C 9ieid)SÏecbtftt)u(e, bie bsrfaitntfid) am 14. ^utt 1914 in 23rom6erg baë fecbfte beutfd)e 3ïeid)ëtbaifcitbauë erajftte bat, baë mit îluerbbcbfter ©enebmigung beu Sïamen .Saife: '-Bilbcfntëbauë fitbrt, begebt am 18. 3u''i x^re 36. orbentlicb1 ■'ôauptberfammïuttg in S&erliu. II. a. toirb fid) bie SSerfatnm luug mit ber îatfacbe 511 Befcbaftigett ba6eu, bas bie buxd) ber .Vfrieg beTaufbefdjtroiene txrixtfd)aftlicfje îfotlage roeitex Soiîsfxeifi foldje Slnfoxberungen an bie Silfëbereitfà)aft ber Seutjcbet Keitbëfeditfcbule ftcllt, ba§ bei ber teiltoeifen 25efe^ung ibxe' Stellen mit ifxiegextoaifen tf)re Seiftungëfabigteit Bereitë ûBer bii -Oîafteix in Stnfpxud) genommett toixb. Gtbenêberletbuufl. 3!ex .S'aifer bon Oeftexxeicb bat bem Soi fifeenben beë ©exeinë fiir .fftnbexbolfs^ïtdjen in ©exlin, ôexrt Sermann StBrabam, ben Orben ber Giferneu $rone 3. .ftlaffi berlteben. ïer 33ifd)of bon StrafjBttrg $r. Slbolf r t b e n Beging feit 25iiibxigeë SSifcbofëiubilaum, nad)bem ex fd)on 1912 fein ©oîoene: ^rieftexjubtldum batte feiexn fiiniten. SBifdjof îvxi^en ift an 10. Shtguft 1838 itt Glebe geboxett, ftebt alfolttt 78. i'ebensjabx uni ift SDÎitglieb bex Gxfteit xeidbëlanbif_djen Sanurter. SOÎit befonbere fyxeube bat matt in Slltbeutftblanb fein enexgifcbeë Stuftreten gegei frangofifdEje SBeftreBungen im GIfajj Bemertt, 6efonberë rodbreni beë iîriegeë bat er mit beutfdjfeinblid)en Glementen im erfcxfifdjet iîlexitë aufgexiiumt. Slexjte fiir Ojtprenfeen neîitdjt. $n berfebtebenen Sleinftcibten uni Idnbticbeu Ortfd)aften ber i^rooinj Oftpreufeen, in benett eë ai einer auëreid)cnben ar5tlid)en SSerforgung ber 58eooIternng sur jeti trtangeft, finben jujiebenbe jungere Sterste lobnenbe $ribat praj;ië. Gë beftebt bie 9hiêfid)t, ibnen in 6efonbexett Malien Gin fotitmen5ufd)u]fc su getodbxeit, toenn fie bie 5BexpfIic6tung iibex nebmen, bie drmere S3eboIfemng, fotoeit fie nid)t ber iïranfen berfid;erungëpflid)t unterliegt, unentgettlid) 311 Bebanbeln. Sîdbex Sïuëlunft iibex bie einfdjlagigen Sï'erbaltniffe erteilt ber îliegie rungë= unb yjîebigixxalxat itt' jebent ber brei Stegieningëbesirf fibnigëBerg, ©uittBinnen unb StIIenftein. |{nfamtnetttd)(ttî} bec beutftben unb b)tetreicbif(b=ungûtiid)ei ^lobnarjte. Unter bem 2>orfib beë ©ebeimen 3Jîebisinatratë Si 3Bagtter (Serlin) bielt ber 9(itëfd)UB beë 5Ger6anbeë beutfdjer Sabn argte in ^en a-feine jtocite iîriegëtagung ab, au ber audj ^8er treter aller bexitfrf>exx ©taatëeifeubabnbexiDaltungcu tcilnabmett Sluger einer 5Rcil)C bon Babnarstlidjen unb babnb^gienifd)eu (frnflei tourbe t>er engerf ^ufamntenfcbTuf, ber beutfdjen mit ben 5ff?r« reid;ifdjen unb uugaxifcben Gifenbabndrjten beraten unb befd)lof« fen. Ser 3iM<lmn'eni(b''ltB umfafit ettoa 4000 S3abndx.3te. Slac^êbau in Sdjleîien. 3)ex 3ln6au boit Àlad)ë, ber biSlang in ®d)lefien faft gans auëgefd)altet tbax, bnt in biefetn S°bxe in ber gansett ^robins einen gxoRcii Umfang augeuontmen. Vtuë biefem ©ruttbe ttituittt bte 3°bï ber gla^ëroftanftalten bauemb 51t. ^aft in jeber 2Bocb_e toerben îtcue ©cnoffeufdjaftcu uub attbere llnternebmen ju biefem 3tnerfe inë Sebett gerufeu. Éiti Solbafenfjeim an ber gried)ifrf)en (Sreti3e. Sîor îuxsent rouxDe itt einem fûbntasebonijcben $oxfe etn ©olbatenbeim eingetoeibt. 33ertreter aller bort toeiienben îruppen» teile toarett ^itgegen: beutfcbe, bfterreidjifebe uub Bttlgaxifdje 21 b« oxbnungen. 3)ie feftiid)e Slttiebe biett Bor bent g_vitngeid)mùdten •Çaufe bex .Rotnntanbeur ber bort befinblidjen 2>ibxfion. 3)er §cxx ©eneralntajor Betonte, ba^ ba>? $eint beu Solûaten eine 2tdtte toerben folle, in ber fie ait bic .Çieimat îtttb bie Sieben exinnext toitx« bett, nad) betten fief) bodj ftetë ber Sittit aller .Srieger ricbxe. 2?eitex battît ex bem Slnxegex sitx ©riinbuttg beë §eimë, bettt Sottimanbeur eineë 9leferbc-5dg'er=SBatat(lonë unb einem ^ager unb pBexjager fûx bie ïïuëftattung. ®te ^eier folle jeborfj nidjt bor fid) geben, obtte beffett 511 gebenïen, bem jeber Srieger ©ut, SBltit mtb Sebett opfere. 3)er breititalige Surraruf auf beu Staifer fattb braufenben ièiberball. Gine toeitere ?(nfpradbe ï)ictt ber Sibifionëpfarrer, bem bie Seitung beë §etmë nbcrtrageu ttrnxbe. Siebner erroabnte, bafi ber ©innfpxud), ben ex eintnal in einem Stubentenbeim gelefen babe: „2Bie bei 9Jhtttexn!" aitdj auf biefeë §auë «utreffe. SebtexeS folle eine ^flegftatt folbatifcbeu ©eifteë uub famexabfcbaftlidjex ©efelligteit toerben, foioie bett .Sricgcrtt nad) bollbradjteiit _25ienft Grbolung unb ^erftreuung bieten. iUnd) beit SBorten beë 5{?faxrerë fang man „3)cutf(f)lanb, $eittfd)lanb itber ailes!" ?tn bett feftlicbeit 2lft fdjlof; ficb bie SBefiçbtiguug be§ £eimë. Seu grofeeit SRaum fiilleit Sifdje unb SSanîe, eine angeitebme Gtn« Tid)tu'ng in bem boljarmen Sanbe. ?[fd)bed)e| atu- Scbilbîrbten» pansexu finb auf ben Xtfdjen aufgeftellt, gxt 33iifmcnfu6eln bertoen» bete man fxansofifebe 0tabll)elme. 3«r •Çerftelluiig ber SDMexeien ■ (Dxnamentif ttitb ^vxieë) utuRte bex Siinftler itt Gxmangelung anbexer ÎOÎittel .Rail unb .ffiatao benut?en, bie "Blattranïen ufto. fxafete er mit einem Sïagel aitë. Srefflid) geseitbnete SSilbniffe beë .taifexë unb beë Kxonprinjen fotDte ber ôeerfiibrer ■'ôinbcnbnxg unb ÏRadenfen finb au bett Sanbeit augebxad)t. 3?iex, Simottaben, Seltexënjaffcx ufto. finb su niebrigen Ï5reifen su baben, iîaffee, f See unb kaîac toirb umfonft bera6reid)t, unb au gutent Sefeftoff ; mangelt eë ttitbt. ®ie Grricbtung bes peints toirb aUfeitig frettbig ; begxtiBt, febon aitë bem ©runbe, meif eë biëber unmoglicb toax, : ficç bier int Siibeit bei ber grofien ©i^e einett erquidenben Sabe= trunt 3U berfcbaffen. : Brûsséler Theater-Anzeiger. : Monta»', dert 0. Juni 1916. Alhambra, Boulevard do la Senne, um 8 Uhr: «Robert en Bertrand». Bois sacré, Rue d'Arenberp 3a. um 9 y, Uhr: «M. Alphonse". La Bonbonnière, rue du Fossé-aux-Loups 27, um 9 Uhr : «Poil de Carotte" und «L'affreux Homme». Théâtre de la Bourse, Boulevard Anspach. um 8 Uhr: „La 1 Favorite». ' Folîes-Bergère, Rue des Croisades, um 9 Uhr: «L'Auberge 1 du Tohu-Bohu». La Cigale, Rue Neuve 37. um 8% Uhr: «S'il vous plaît?». Gaîté. Rue du Fossé-aux-Loups, um 9y, Uhr: «Le coup de 1 Fouet». Molière, Rue du Bastion, um 9 Uhr: «Le Roman d'un 1 jeune Homme pauvre». Olympia, Rue Auguste Orts, um 9 Uhr: «Le Coup de 1 Téléphone» t Koninklijke Vlaamsche Sehouwburg, Lakenstraat. ge- sehlossen. Palais de Glace, Montagne-aux-Herbes-Potagères 47. ge-- schlossen. Palais du Trocadéro, Avenue de la Toison d'Or 17, um 9 Uhr: Kunstlerkonzert und Kino. Scala, Place de Brouckère, um 9 Uhr: «Le Comte de Luxembourg». v 2 Vieux-Bruxelles, Rue de Malines 48, um 8% Uhr: «Prinee Mystère». t Winterpalast, Boulevard du Nord 118. um 9 Uhr: «Prime rose». Trianon-Concert, Bois de la Cambre, von 5 bis 7 % Uhr und von S'A bis 11^ Uhr groBes Sinfonie-Konzert. — Variétés. Bruxelles-Kermesse, Rue des Pierres 19, Variététheater, 1 1500 Sitzplatze. Jeden Freitag neues Programm. Eintritt frei. itbergab fobann borBebaltlid) bex enbgiiltigen Banlid)ett SIBnabtne bie sitm 35obI ber Sxuppcn bon ber &i[bungëjentrale gefdjaffeite „5îunftballc" it)rer Seftimntuttg. ®er 3?oxfteber ber SlBteilung III bex 58. 3' 3 a n f e n, ber bie Slxbelten geleitet batte, ent» tbiiJelte ber iîexfatnmlitng bic Sebeutung ber neiteit Giuïidjtitug alë Sefeljallc, alë !Qoitragë=, Sonjert» itttb Sbeaterfaaï, fotDÎe alë eine ©tdtte fur Sunftausftellung unb £icbf6ilberfpiele. ^csi'tg» licb ber Sidjtbilbexfpielc croxtextc er cittgcbenb bie bexeitë in ber 58egxitBungëanfpxad)e sttnt i'Iuëbxucï gcFontmenc îlbficbt ber 23. 3-» bie geplanten Stdrtfpiclc alë SRefoxmlidjtfpielc sux Sctx» bietung nur" gutex Untcrbaituug burd)5itfiil)rert. _ Gx fdjlof; mit einent $ant box alletu gegeit bic beutfdjc iîaufntaunëtnclt, bie inmittett beë £xicgeë ^ntcxcffe fui biefeë ®oblfaI)xtëtbexï gejcxgt unb beu gxor,teu tell bex toertbollen Slusftattung letb* obex gefcbenftncife fxeubig sUT 33exfiïguttg geftellt _I)aBe. $te Jeter tourbe an geeigneter Stclle ergdnst burd) ©efangbortxage beë Sammerfangerë Grttft Gberts aitë .Qbltt unb ber Scnscrt' fangerin Çiebtnig iSiibler auê ®ùffclboxf, fotoie buxd) ©efang boxtxdge beë © a x n i f 0n dj 0 x e M t boni SxuppenuBungëplab ©ebexloo unter ikititng beë 2Stsefclbtbe6elë 33 i t if d) i e B e. Sic „3:uBeIoubexture" bon G. 3R. b, 2BeBer, gefpielt bon einenx @treid)orcf>efter, fdjlofe bie ftimmungëbollc ^eicx toitxbig ab. "Bei bem ©«blufe bex ,,3-ubelouberture" mit ber 'Jiationalbbmne er* bob fid) bie SSexfantmlung bon ben ^laîsen. 2(m 9îad)mittag beë Grbffnungstageë fattb febon bie erftc Sidjtfpielboxfiibexung mit einem ^efoxmpxogxamm ftatt, bas gxo-fîcn SSexfaït fanb. ®er S. S- £nnrt lttan ®t"cï inûnfcben su bem toobl gelunge-nen 5Bexî itnb nod) ntebx finb bie ïxuppen su 6eglûc!toùnfd)ett, benen in ibren bienftfreiett ©tunben ein f_o pxdcbtigex llnterbal-tungëraunt 3itr ®crfiigitng ftebt jum ©ettufe bon gebie_genen ®ax< bietïtngen auë ben bexfcbiebenften ©e6ieten bex Jhtnft. if finb roir „v?arbaTen" nun einmal! J)er Beûdad)ter im ^Cug^eug. 1. 5ytt allen 3eiten .ftriegëgefibicbte finb eiujelnc fix^rtc Grfunbigungen ntitten im feinblidjeit ©ebiet, oft Ejxxxter ben fentL-Ii^en §eexe'n, auë bex gioèen bex micbtigen Greignific bon iî'ampfen unb Sdjlacbten b^iuorgetreten, Baben jungen unb ge ntanbteu .Çclbeu itnbergduglitbett iRubm emgetxagen unb tuaren baë SBoxbilb neuex bextoegener ïateit. 8"»' exftenmal gebett itt btefent £xiegc ioldje Gxhtnbiguugen, toie bie befannte SBexunex Sacbscitfdjxift „Wotor" barlegt, nidjt mebr in bebutfamex ©cbleid)-patxouiilc iibex baë ?felb, in tolliubncn Sufaxenxitt bitxcb Sbrîer unb Stable ober gar buri^v feinblidEje Sager ielbft, îonDextt tm glugseua botb buxd) bie &tft ^n xafenbex §ulpxt, fcbneUet ai» bei Wmt. eut ber neue ^unbf^aftec ub«i Sanb uni SJÎeex, ùbex fetnb» liebe ©tellungen unb iïjrc rudtodrtigen SSexbinbuugett, t'.nb allcë btes bexleibt if»m febou buxd) beu llmfang feittex 2fufgabeit eine gans anbexe SScbeutung, alë fie ber ilunbfcbafter bisbex batte. 5)cr llmfang ber 2lufgabe ift eë bor allcnt, ber bem ^lugjeug» BeoBafl)ter feine Befonbere Stelluitg int 2luffldxuttgëbicnft beë îdmpfenbett fôecxeë gibt. 7?eftgxtffcllcit, ob btnter cittcttt Strobfeint Stoifdjen stbei Satitpfftellungctt fid) citt ©cobad)tutigspoften, .ein sDcafd)inengetbebx ober foitft ettoaS llcblcë befinbet, ift nad) toie bor attd) in biefem Sïriege bic Slufgabe bex nadjtlidjeit Scbleid)patxouil(c gcblieben; um beraussubetontmeit, oB ficb burd) einen, bett SSor-niarfd) eitteë grofecren Sruppcnfiirperë flanïtercnbett SBalD eine feittblid)e ©cbûbcnïette bexnnfdjiebt, iiiuf, aud) b"dc noct) eine Staballcxiepatxouillc ben jageubett iHitt toagen, bie bett Jyeinb auf» fpiirt, ("vitblung mit iïjnt gctninnt, obne ficb felbft ertoifcbcu su laffett, unb bic'ïïîelbung briitgt, fo fcbnel! aïs ntoglub, xtm tlebex* xttirtpeluttg unb ploblicben Slitgxiff auf Xlnborbereitete 511 berbin» bern. Soldje Heine unb berftedte 2)inge fiebt ber Seobacbtcr im (Vlugseug gar nid)t. Giiten einselnen SDïann auf ber Sanbftrafte tbirb er'nîd)t gctoabr. 2(uë ber ©obe bon 2000 3Jîetex, in ber er fliegt, ift ein èinjelner 9Jiann ein mtficbtbareë ^ïtnhtbeii. 2Bobl fiebt cr einen auf ber ©trafic b'nfaufcnbcu ïïliotoxrdbfabrcr — feine f<bnelle SBctoegung berrdt ibn — aber felbft ein grofeer SBagen ift auf ber gelben l'anbfrra^e, sumal toenn cr mit einer dl)ttlid) far&igen ^Sïacbe Bebectt ift, nid)ië alë ein fid) ïauttt ab= bebenber ©trid). 2lBcr bie patrouille tann bei ibxent 3J!nxf(6, Bei bem tollften ©aloppxitt, nur einett tleineu, Befcbeibenen ©elanbeftxeifen buxd) fueben. 2>er sBeobad)ter itn ^litgjeug bagegen itberfiebt ganse ©egeuben, Stable unb ©elattbe, itt bcnctt ben ^atrouillen am Sbben ber SIuëblicE, buxd) Shtfd), Saum, .<paus unb ®exg begrenst uub Befefjrdîtft ift. Der Tylxeger fd;axit auf einett ©ebiertïiïoineter btntnier toie auf ein 23ilbd)eït bon ber ®ro|e einer 2(nfid)têfarte. Saft ba.-: rid)tig ift, fann jeber nncbprufcu. Sïebnten Sic irgenbeine 2lnficbtëfarte sur ôanb, auf ber eine pbotograpbifdic Slufnabmc bon eitter ôobe 511 feben ift. Sic feben barauf itod) beguem stoei .ftilo-meter tocit ein §aits. Sic ïonnett tticfjt tnebr erfeunen, ob boT ber Sauëtur citt 3Jîénfd) ftebt — aber Sic 3Mrbett eë beutlicb toabr= uebmeit, tuettn etroa bie -Ôdlfte ber ^cllexx Sauëfront bttreb eine bort sufammenftebenbe 3Clîên}d)cntnenge beroerft toare,'ober toenn baë s>auë brennen tbitrbe. Sic feben auf ber tocit cntfernten iSabnitrede niebt mebr bie cittselnett '«ageu bes Gifenbabusuges, îbunett tDcgen ber Sangfamteit ber Setocgung bielleidjt itid)t einmal fofort fagen, nad; toeldjex ©cite ber gitg fabrt, aber Sic feben feinen tocipen SRaud) — Sic tbiffen, &afj bie SoFontotioe meift born am 3u<je ift — fdjtm ïonnett Sic jefet bie Siiditung beë 3uge8 angeben. So ettoa ftebt ber 3lugseugbeo6ad)ter bie 2r-elt, bie iljn angebt. Gr fiebt, tote âefagi, nid)t ben einselnen Solbaten auf ber ïanbftraêe, er fiebt nid)t ben Safen auf bent Jvelbe, aber er fiebt ben ftedienbeit loeiçen $un!t, ben eine ©a.nî auf ben Toxftumpel îçfet; ex exlenm licll.icb.' nue 5<6tr-a6ri»n ru 0 b 1 a u g e r ù f t e t e t gpfexbe oui dicter ntdjt, toetl ]t* «t ifyui ùi. geftxeifte Sluëfeben bes gcfuxd)ten ©cldnbeë pafet, abei ex bemexît einen Àrupp regelloë burdjeinattber gebenber Sfteitex, toeil bie ïitrsett ©tridje bex 5{3feibeiùtfen mit uidité aubexem su bextbe^fcln finb. 2BilI iï)itx battn baë ©Itirf tbobl, bafe ex in biefent 2lugenbli(f eine 35oiuBc iibrig bat unb bafe er biefe mitten itt biefen ipferbe» baufen bincinbrittgen fanit, fo utag es tuobl fein, toic'ê einmal toirtlid) in ®lanbertt gefdjal), ba| biefex $feibeï)aufeit nicE)tS anbereë toax aïs citt cngli)d)ex ©tab unb bic !ra<benbe S3ontbe etneit ©enexat, stoei DBerfte unb einige anbexe Dfftstcre totete. SSittsig flciit finb bte Ginjelbeiten, bie ber 33eo&ad)tcr im (vlugseug bor ftcb fiebt. 2l6er toeit, beinabe unenblid) tbeit ift fein Ts-elb. 200 ffilonteter ïonnett febon bei cittcnt mittlereu 5fu9£» normales SBctter unb ttormalen SBinb borauëgefe^t, bon einem ^Utgscug itberflogen tuerbeit. sJîimntt man an, Daf; ber plieger uad) jeber ©cite nur 1 î4 .Silometex tbeit feben ïann, fo fittb eë bettitocb runb unb glatt 600 ©ebicrtfilometer, bie er fo bei einem einsigen litige bon 2 M bië 3 ©tunben — bic 3eU be§ 2lufftcigens unb iiex ôeintf'cbx mitgercibnet — 311 ii6crblicfeit berntag. 2)aë ift citt SRaum, ber bas ©ebiet mandjen tburtngifd)en ©taateë an ©xofec ûbextiifft. 2Ius bex Ojxob£ beé bon ibm ûbeiblidten ©ebieteë crgiBt fid) bie unext)brte Gribeiterung ber 2lufgabe beë {liegenben Slufïldrerë'. 5BobI faittt eë ibm ebenfo toie eitter patrouille sufallett, bie Sage eitter ïleiucit ober groBeit feinblid)ett ®efeftigung, bie ©tellung einer batterie feftsuftellen, aber eë ift ebenfofebr unb bieUeid)t in nod) boberent SOîafee feine 2lufgabe, Setnegungeit beë neinbes tbeit binter feiner ft-ront, gegeit ©id)t gebecîte èîxtfntdxfcfje, j.iuppenbex-fcbie6ungen, transporte bon Sxitppen unb "Dïaterial feftsuftellen, bte in ber Sage finb, in abfel)barcr |îdt bie .^ampffdbigïeit ber ?îtont su beeinfluffen. Uttt allcë bieë xitfjtig 511 feben unb xicbtig su beurteilen, ntug bex glugscugbeobad)îex in toeit bbberem ïJîubc mit ftrategifcbem Urteil auëgeftattet fein alë ber biëberige Patrouillengangex. Gx muB niebt itux xeitt auBexlicb feljetx unb beobad^ten fontten, er mu| aud) bas 5Scobad)tete in boberent ïDîafje su beuten unb su beuxtei-ïên bcxmogen. 3) a su ift bent Jflugseugïunbfdiaftex eitte umfaffen-bexc Semttnië ber ©cfamtlage beë iîampfeë nbtig. Gr ntufi baë Stantpfsiel eineë groBerett ïritppenbexbanbeë, ettba eineë Slxntee» torps ober gar einer gangen 3lrmce îlar exfafet baben, er mu| aud) bie ©tellungen unb bie augenblidlidje Sage biefeë SBexbanbeë gênait fenneit. Gr ntufi atteb iiber bic biëberige Sage, ©tellung unù Stàxfe bes Tveittbes mbglid)ft gênait untcxxitbtet feitt unb mitB b.iefe uitb bas, tuas er felbft bei feinem 2luftldrungëfluge BeoBad)tet, in bcsttg auf bie ïSirhutg fiir bic fommenbett .Q'ampfe beurteilen ïouneit. ÎScëtuegcn gebbxt 511 ber SBeoborfjtertdtigïeit int -Alugseug Sitglçid) neben ber fxiegerifcbcit ©c^neib ttttb Gntfcbloffen|eit eine gans geljbrtgc geiftige ' 2lrbcit, .^artcnftubium, 4)urd)benïen ber Beiberfeittgen i'age fotnic ber beibexfeLtigen plane unb Slbficbten, 1 uni ba< atifjufinben, ioaë toiduig ift, tid) nidjt mit bem aufsu» baiten, xot- > leitte SSebeutung liai, unb oft arts ^oxgdngen Sd&luffe 1 gieiert, bie jnit §££ .einwtttOiCT Stblatbt ni(btë 3» tun feabeg-.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier belonging to the category Oorlogspers, published in Brüssel from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods