Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

323 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 30 April. Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier. Seen on 24 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/0c4sj1bn2k/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Belgifcher Rurier ^ruffeUiv /fl\ TàAe&xeitutiQ $«t 3?clgï(<$« fiatltt «rf«S«int in Btûiftl tôglicô (11114 Sonntag») «tetlmal «nftu OTontag Die CEtfte H u » g a b « (A) etfdieittt (tic» Sîatfimittag. ®it Stoeiie H n 9 g a 6 e (B) ecfdjttnt mocgetti. Sinfcnbungen ftnb ttut an bie 6djii|tleltKng, n 141 an tinjtlnc fîeifontn jn tidjtcn. 88« nubttiangt «inge|attbti aj£anu(lti>ite Ion» Mat ffietoâ&i Obttnommen tocvbtn. ® > t «4 P unben: tâglicS ton 11—12nnb5-6. «efWlêfteHe «riiffel, Eotud be œrtj.Strafc» 1. $« SJesng tann buti) bit ^oflanfiaHen obet nnfue SBeiriebsfteBen ttfolgot. 85ejng8t>*tt6 bord; bit $o[t moitatlicfi ftt« ticibs HuSgaben ®H. 2.75 jujilflliil) 25 $f. îîettensclb (Sel&poft 50 Çf.) Hnjeigtn: 6 eeft>attcnc Scile, 1 mm Dodj SO W-, tlciiie Snjeigcn, Sfflott 20 ipf, StidjSoott 30 Çf„ Stllamijcifc SRI. 2,50; ïfjeûter, flû(fec8 u[to, tSglidje Mctlam«, mottatlid) 75 'Kit Selegtamra. g b it|l t; tag 4. — 3îummer 218 | Brûffel, Dtensfag, 30. 2lpvil 1918 1. 2iu0g. (A). — $reis 10 $f. Bas mtfete H-Boote îef en. Sctlin, 29. Sljmï. (21mtli#.) 3m Sfermelfcitar tourbe bon entera anfctct U=23oote etn mfabeftens 10 000 25312. groftcr SraitS* Jwtibamfcfer, ber but# meÇrerc S«îtbrer unb Setoûdjungêfaljrî. SCttge anfeerorbenflidj ftarf <îefi#crt tour, torbebierf. — Xtc ®efûmt> fummc bcê berfestftcn $ûttbcIê!#tJfSranmcî( ift na# ctngegansencn SRclîraitgen 17 000 233Î2. — 2>aê giïBrerflugiCug ciitcr Uttfetct ^ogbftaffcfn glanbemê utttcr ber BctoiiBrten gnljtmtg bcs Ofccr» Icutuont 3'ic Scc (njttFttonfeit, fyit seïcgctitïtd^ ctncê Slufïliîtungê* in bctt Çoofbca ein fcinblt#eê GurtiSBoot a5geî#oîfett. 4 2*r Gljef bc§ 2QmiitûIftûI>cë b«r ÏRartne. tëîn $t!a& an îsen Beldi^lansfct. „SBtr ftcgcn tttttttartfdj mt& ioirtfc^ûïtïi^ ." ■WTB. Seïltn, 29. 2t}>ril. ®einc Sîajeftat bet Soifcr ïjGt «« bat fReidjêïaialer folgenbcn Gtlafc geri#tct: 2>et SScttoal» fttngêberi#t bet 9lctâj3l>att! fur 1917, ben Sîit bet ©taotêfeïrelat beS 9lct#âtoirt?#aft3ûmte§ mit einge^enbetit Skrtdji fcotgelcgt Ijût, gi&t 9Kr eût SHlb ton ber glangenbcn SJet» faffnttg uttfetcs ©elbjnarîteê unb bou ber Sffitbcr» ftûitbêftaft unfcteS SBtrtfdjoîtêteBcnë, bo§ ÎKic^ œtt ftoljer gteube erffint unb ffir ba§ S# oHen ©rfeiligten Sîeine tocrme Slttctlett» Jttmg miëfjjre^ca tjtodjte. ©etoife banïett toit bicfen etRjienïtteeit (Erfoïg i»t etfier Stttte ben ©iegeit, bie ©oiteê (Snabe unfcren «et» uub Jtamîîfent tu Çeer unb Stotte gef^euît ^ot. ©ic Be» flruttbeit bas porte ffierfrauctt mtf bie unubcttoinbli^e Srafi u.nb Sïdiotft bcê Satertotbeë, boê, toie ber gtofsaritge Grfofg ber o^teu ariegêcnrei^e fretoeift, aile ©lieber beê 33oïfc3 erpti. 25a» «ebe» tjt e8 ûber bie ^etbottagenbe $o[itiS «nferer ÎRtidjSfcûttï, bie bereint ntit ber SeiïhmgêfâljigïeU uub baïer» limbif^cn ©eftnnutig ber Beteiïigten Sîreife, ber Sîufbriugung bcr Arfeuëbjteit cittett unerf^iitterli^en Sliid|<tlt gcge&en Çat. Gê ift 2Wt citte Sreabe, bieâ gerobe bout Sdjtadjtfitbe unb unter bem Giitbrmf unmtf^altfamen 33orbringcnê put Sluëbrud gu Bringen. 8Bir fiegeu ntllttarift^ uub toirtfdjaftli# uub jcÇeu etttet gctoifj nt^t lei^ten «fier fi a r {e n Suïunft eut» Mat , ®»6eê .ÎKm^quatticr, 25. Slpril 1918. SBil^elm I. R. 3ct M]tt anf dem Sî&ladÈfel&e (>ei 8pecn. S- JSstltn, 29. SQrriï. (SJSrito.-Eeile^t.) ih^gS6«ti(^terft<iiteï ÏÏÎDgitet f^roifet txnm toeftltc^ien $rie$ifd)aut>ïûÇ: @ I a dj t f e I b B e i ?) £ e m, 26. 2t))ttT. Ser /®a.t|er bet§ta^t« ben geftoMett Sag, an ib«m ber ^am4>f ttm bert K«mmel auêflefo^tat uttb <u§ beutfc^er @i«fl entf^tebeiî tauroe, bem fruMtejt SDtorgctt tm ®am)jfèelâitbe. ©d)on um 6 Uf>r ei^eT boïflefftoBetten gelbftelïe em, bte ktt S9Iicî ulkr bré Çô^cnjuge fûbtoeftridj boit ^)t>ern fretgtfit œrô bw um btef« Sert be§ eïften Sa«;sïttf)ts§ in bem SRoïïen be§ ftôiwiatt'gien geu«eru,&exfaïï'e§ uatfecct (Sef^û^c Q'euabcju ergitt-erte. ®tcf«r tonnernbe Çforz ber ©efcEm^e, bas 2Iuf6f^en ber ®m-Wkrge tn bem noef) bumfttgen ^ô^engelanbe unb bie biden 5Rau^« «ttMn, beren Ouulrn fi# ffletcE) bunffot SSoHen ûBer ben Sortant SËe' ^1?*?" lu ^ ©mbruc! etner actoaltiaen ëfyïacèt. ™ «ampfe§, bas SSorg^>cn ber geuetlixiljc, ber ElUtT "ï ^f^rtene, bas ft&fîamn bes IÇeuerS, liefe fie!) genau berfolgen. 9iadj unb nacfj Brad^tcn bte ®raî>te bie erften ajleïbmtaen, melbeten. ®er Voiler, ber ftd; in Seglet-tatg bes OBeti6efeW&^r&eT§ enter Sïrmee Befanï, ^icTjtiete fcïbft aae eretgtu^e m bte ®arte cin. (sr BlieB, in bie Seo5ac&tung ïrieoerHAen SilbeS berfunfen, Bis in bie SHacf)* °'ut ^er SeftfteUe unb bctlieg fie crft, al§ bie sMcl* Betotrien, ba& ber Sag e i n e n g a n 5 e n (Etiola fût CkMrtir Vlfe".J8 a f fe n ï»e)beute. Statf bem SRûcPh>cge m feinem ttMi^ ^w 9^reivno<^ 3iwd bic W im Saufe bet ausaesetc&net Catien, unb iiBeralI farad) SâtVgass; %atm'be,cn s'«m' 3>et Périmer Sofaknjeiger erfaÇrt auS rSîL Beuutu^igenbet ®ont>er6eiid)te bem Bel- ntTf» Ae$ i" ¥ a ri § etnfte iSeforg- «mfiiîst-vLl mn i3 r b 11(^ fbern. — ïïuS ûm WSftic^t&DfenS ftammenbe ÏÏMbiut- |^>ewugete ergab^ îe^5 ©tmwn bon ïïlafc^inen» Die (Ertegung im Sepatfeincnf Valais. I»n &'s "x' bem ©ep>er ^art auf ben ger- fcï u ®™ti]-d)en in fiea§aftem 2(nftatm gegett ilW!iA^% liien b?1' ®wefe, bte in ben le^len Eagen ftan-if « ?? û^Bgenotmtten tourben, féilbern in Berebten ■ îïairf SBeItuJ.îunfl."nb bas Êlenb bet bortigen mrf«r V. 1» "t1 Z.w m emî fkfl^icEie nac^erabe ttidjt *mthw JP»« W. tto^bem immer auf§ neue frans&fiîAe Êo étreitîrûften su ©tlfe eilen. IntmfiT ?tt§ S"®1 ®t<tbt, an bie fid) bie ®am})fft»nt «nts ^ ?^e Sianjo-fen fittb anoeïommen. Set ohae. £ p Stu^eti unb augen&Itctlii^ ift jebermann EwjM îetne Mt« jtœ^r borbartben ift. C£s ift btel Sfoil-ben @ia^tii|nt ju MM, [Çl'ft ïôtinien ÎU bie Die deutschen amtlichen Bericfite. B&rlin, 28. April, abends. (Amtlich.) Von den Schlacht-fronten nichts Neues. * WTB. GroBes Hauptquartier, 29. April. Westîicher Kriegsschauplatz: Auf dem Schlachtfelde in Flandern von Mittag an auf-lebender Artilleriekampf. Die B e u t e seit der Erstiirmung des Kemmels hat sieh auf ilber 7100 Gefangene, darunter 181 Offiziere, 53 Geschiitze und 233 Maschinengewehre ertaôht. Zwischen dem La Bassée-Kanal und der Scarpe sowie nôrdlich von der Somme rege Erkundungstatigkeit der Englânder. Starke Teiîangriffe der Franzosen gegen Hangard, Wald und Dorf, wurden blutig abgewiesen. Vorîeldkampfe an vielen Stellen der iibrigen Front. Auf dem Ostufer der M a a s brachte ein Vorstofi in die franzoslschen Graben Gefangene ein. Von de® a n d e r e n Kriegsschauplâtzen nichts Neues. Der Erste Generalquartiermeister: Ludendorff. ©eutjdjen, ha fie ju ftorX fittb, nicfjt auf^alten. 28iï finb <rlïe in Slmgfr, benn es totrb btel bon SRaumung gefbrocben. — 2tIIe îkinen SPaîete fini fdjon ferttg fiir ben fyffll bafe ber SBcfe&I ehttrifft, ben ^ug ju feefteiaen. SHe iranien foHen ^ier BfeiBen, benn mon îarat fie ititBt fortfdf>afîen. 2>et S&efefyt jur JRattmung ift, tote pefagt, tiid&t ba, aBet auS aîlen S3orBereitungeit ïaimt man erfeben, bajj et Ba(b finumen toirb. (£ht aitbetet S3tief auS einet BereitS ge« raumtett ©fabt bectt ben itnfaglid>en ^ammet auf, ben bet $rieg im etgenen Sanbe t>erut)|adjt. §iet ift ailes geraumt, ber Ort h>ar 5it gefabrlid). SSeldj etne ^îaniî unter aïï oteifen annen Seuten! Ope ettoas bon i^ren SDlbBeln mitneBmen ju ïbnnen, mûffen fie ittS Ungetoiffe Binons. @in îleineS ^aîetd&en mit SSâfdje ift i^r ganses S&etmôeien. SBelcT) etne 5îatcftro))Be! SÎO'^ aïïen 2Bi«toridjtnn>gen bet-fc^Iagett, eittte ttîtBcf^petBiic^f 2lujîôfnnig! 2>utd} bie tmmer nenen ©d>aren ber fïkïjenben Sebblîeruttg toirb auc^ bas §hîterlanb BeunntBtgt. ©ht anbetîet Srtef lautet: SBenn $at aile btefe Seute boriiBerjteBen fcÇen toûrbeft! ©S ift toirïlid) fd)retflk§, Beute aBenb fdpafen toir bielleid&t in unferen iBetten, aBcr moigen! Die Men èet fêtobetnng dea Hetwtegee. 5Berlin, 28. STpriL 2>ie erften ^riie^ée bet ÊroBerung beS .ftemmerBetgeS Begtnmen ju teifen. Sjfe ©nalanbet toaren oestoungen, einen toeiteren £eil beS mit unenblid&em Sîlute et» fauften ©(^IdcErtfelbeS beS bodgeit ÇerBfteS preiSsugeBen. SSon fiiblii^ Samgemarï Bis guitt ©anal ?)berit—Sonten fMIten bie ftânbig boxfûBIert&en beirtf^en 5|SatrouiCeit in ben frû^en 3Korgettftunben beS 27. ST^rtl feft, bafi bcr ©cgnet Beg,ann, feine Stelïungen su râumcn. ©afort brângte bie beutfdje infanterie ftairî na<^ unb stoang babur# ben geinb ju Beftigen, fiir i^n fe^r berluftreidjen ^âmjjfcn. ©t. ^wlien, ^reejenBetg, Siïlcfoîe ^urben geitomntieit, a©eS Drte, beren Œt» oBetunig bcr no# nidjt einent IjalBen ^a^re in ganj Ënajanb unb ber i^m berBiinbeten SSJelt al'S groge ©iege gefetert tourben. ®ie ©ûbtoeftecEe beS ^i'^Bcfer ©ces tourbe ertèi^t. 3>ie ©euifdjett fteïjcn bott nur noc^ ettoa 1300 3)îeter bon ber ©tabt* m a u et bon Dbern entfernt. 2Mfjrenb biefer Sîerfol» gun>gSfamt)fe ftie§ ber ©eneralftaBSoffisier einet ®ibifion mit 30 $ttfanleriften unb einem §ufairen iiBer ben ®amrl 2))>Gnt— $omen bot, griff etne ettgiltfc^e ©teïlung ûôerrafdienb an, na;t)nt 120 ŒnaJânbet gefangen unb erBeutete' jeBn sDtefd)tnengeïoeBre. ©ii&Ii'd) bes banals tourben einige SK<tf#inett@etoe|rnefter ans» penontmen. îVnt 55orgeJânbe beS ®emmelmaffib erneuerte bcr Setttb feine Sngxtffe 'nidit. ©flblirf) Sranoeter ftie| ein Babrifé^eS 3îsgiment itac^ SIBtoeBr eineS feinfeli^en SCttgriffeS bent locidjcnbeu ©cgnet auS eigenem SIntrieBe noef) unb na^m im fc^ncibiflen SlatBtangriff bas 2>orf Soler unb bas jaB berteibigte .S>ojbis Dftlicï) beS OrteS. ©in Bcnodj&arteS tBûringifcBeS SSatailIon fc^Lofe fi# feîBftaitbig biefem Stmgriff an imb toarf ben fÇeinb bon ben §bBen fiioli# Soler B^ranier. ®ie Beibesfeitigen Ertitlerien toareit fe^r tatifl. STudj ber fiiblitfie Seit ber Bctgiftf>en gront tourbe bon ben Seutif^en unter ftarîeS SBcrîungSfeuet genommett. SPerltn, 28. St^riL 3îa# 2CBtoctf.ung ber feinblicBçn ©ecien» crrt'griffe fiifjrte am ©am'Sta'g, ben 27. 2IbriI, unfer ©egenfto^ uns ii6èr bie fru^ere Sirtie BinauS, fo bafê in fcBneïïem auS eigeitem Cntfdjlufe unfeoer 2rubt>en ber Ort 2 0 f e r unb ba<s jâB berteibigte Sofbi^ bffficB beS OrteS genommen unb ber ©egner bon bem ÇoBetutîen fubtoeftli# Soïct getoorfen tourbe. $nt Saufe beS S3ormrttûgS iàg bon SSoormejelc Bis 58aiHeuI boriiBetge'Benb ftatfeS feinWi#eS yeuer auf unferen Sinien. ltntet bem ®tud unferer gcftri^jen ©rfolge unb nacf) SSerluft beS bie ©Bene toeitBin BeBerrfdjenbett fiemmef B e g a n n bcr ©egner im Df.crn» B 0 g c n, bon unferen Xrubb^n fdjarf bcrfolgt, unb jum ïeil jum Santjjf gsîtotmgett, feit bem 27. Stjral 6 llîir bormtttaaiS }U lneidien. 2)ie UeBettoinbung ber ©if&nBaI)nïinie fnbM) Saitgc» marî fii^rte gunt Sla^fambf unb jn fiir ben ?veinb berluftreid)en ©egenangriffen. 3m Saufe beS StôenibS beS 27. 9ttml tourbe bas an ber ©tra|e 2Bntfd)ate—?)Pe«t Bis norbli# be§ 5knaïfni«â lie» ■Cieitbe ©#rot? foraie ber Ort SSocrmejelc geftiirmt. En Beiben ©teïten Batte bet fteittb ftarîett SBiberftanib geleiftet unb et erlitt bementfbre#enb f#ioere Blutige 23ertufte. ©r Iie§ me^tete Bnnbert ©efanreitc in nnferer $anb. Die gefdî)fbcfe ffanbrifdfje 3"ronf. ut. Qenf, 29. Stpril. (S(5rib.=XeIeat.) 5Reifenbe auS Çranîreidj Beri#ten, bafe bie grofeen antetiîanifdieit Srubbenla^et in S&efan» çon feit Saigett gcràumt finb. ©enera! £rod) BûÊe alie bet jug» B a r e n % r n p U c n auf ftanjofif#em 33oben a n b i e g e f a B t » b e t e n © t e I I e n bet gromt Bringen foffeirt. 2Iw# aaté ÎKarfetle wffett 2m ynb Mt SEafefeêMuâÊ sa WfiMê Sêm. Ircnfteiîls Un® um BeUïtlege. ;j S3on ©elieimrat 5{5rof. ®r. m. ©tcrnfclb, 23erlia. 2>a| gtanïrcid) bie eigentlidje ©cfmlb am SKeltïriege ftsv', famt bon feinem ©infid)tigett Bcjtoetfelt taerben. 9Sar trt oett lefeten Sagett be§ 5îriegSanSBru#S 3îu|iano ber «Sranbftiner . tragt ©nglanb baneben bie fcf>toerfte ©#ulb, toetl eS ben ftrteg Batte bcrliiten fonnen, fo trifft ^tanîrei# ber S5ortourf, bafe c -bnrel) fein Serfjaïten in ben bier Qa^rje'Bnten feit 1871, bur# f«nc :Huftnngeit, feine 3îa#cftintmung unb 2Infï>e^ung îetn SSertrauer. unb feiit tuBigeS 9îcBeneinanber ber 23oI!er ©urobaS auffommeu Iief,. S)ie ÎRebandje, ïiinftli# gcnirBrt unb aufgeftacbelt, Bot ben gtbeben bcrgtftct, oeit 5£rieg frebelBaft ^etauffief^tooren une Syrantret# felbft in ben StBgrunb geftûrjt, auS bem e§ nte meor ^erauSïommen îann. ©S ift tum immer toieber BiS B^utc Beljaifatet topïben, bar; ber iBerluft ©IfafjsSotBringenS bie SReban^e Berborgerufctt BaBc, $eutfdjlanb alfo bie ©#u{o trage, toentt fiir granîrct# fett _1871 Jein aufridjtiger îÇtiebe mit bent beutf#en 3îadjBam tnoglta' getoefett fei. ©Bcnfo ift cS aBer bmt anbcticr ©cite îlar Betotie^cu ) looriben, bag ni dit bet SSeïIuft ©Ifû|=Sbt^rhtigenS, fonbern bte Kic« j berlagc im £-rte;oic unb bie berleijte ©itelleit beS rui^mfucçttgcr. fransafif#en S3oIïeS bet Sltria^ sur SRctoandfye gctoefcn fei Sïadj beit grcil^itstriegen 1815 Bette granhei# nur ein gang gerratflieS ©c-oiet betloren; bemto# B<it eS ht ber gangen Seit Si§ nad) Sanbfletoinit unb nadj ^tiegStnBm auSgefaa^t, ba e§ bie glotmaje 3eit 5JîaboIeonS ni#t bergeffen, bie Slieberlaigen bon 1813 unb 181n nidjt ber!d)nt>etgen, bie Ijerrfrîjertbe ©tettuna in ©ttroba ni#t oui-qcBeit. fonitte. ïsiie fdjon 1815 bcr cn®Iijd)e ÎBJiniftet Siberi)}Oçi fagte: „5ranîrei# toirb bie 3>emùtignng nie bergei^en, fonbern bt« et'ftc ©etegen'Bett etgteifen, feine friegertfdje glotte ^erguftetten , fo Bat 33iSmarcC oftmalS Betont, ,,ba| au# oï>ne iebe SanbaiBtpetnng bod) betfe'I'Be #afe, biefelBe SRaçfudjt toeçen ber bcnle|ten ©rteïïc.t uub |>errfud)t' in ber frangofif#en dation guriicEBïet&en tourbe. ' SBie fam eS bentt, bafi 5Raboleon ni. immer toieber beutf#e ©tien-,» geiBiete am S^Beht crf#Iei#en tooï'îtc? ©r fiifylte, bafe fein fisaifer» tum ni#t feftfte^e, toenn et al§ „3tetoan#e fiir ©abotoa" ben fjtxxn -go-fett ni#t eineu Sonbgutoa#s berf#affe utttb bamit einem Sto' ge'Bc ifter bie Skïigirôfjerattt® 5pteufeeinS. SUS nun 1871 ber ©ieg erfod^ten toar, ïowttte bas nene stott» fd>e Siet# (jûrtr#t auf ©Ifa^-SotBtingeit tocn^i#ten, ni#t ttatr toc i 1 bas beutf#e 3?o>It einmiitifl ben SBiebergietoinn beS aïten beu,tif#en, einft iljm getxtufiten SanbeS foxberte, fonbern an#, toeï ber ©#i:: ©itbbeittf#lanibs biefe ©i#emmg bot ben Stngriffen beS untutoei; frangbfif#en 9?a#Bam berktngte. 2>ie SR'Beinigrenje aïs etoige ISe» oro^ungi S>entf#IanbS burfte ni#t langer BefteBen. San nun an Begattn bie unerminbli#e SItBeit ber neuen 9M#t» BaBer in 5CknrtS, an ben ©afcungen beS „«;Banïfutt,er fjriiebenê" gu rûtteln. ©S geigte fi#, bafe bie 3fte})u!6Iiï ni#t friebti# gefinimt toar, fonbern ®ero<be éBrgetjige $oïitHer B>egunftigte, bie but# ÈufftajBeï'it beS 3Rc#t'inftinittS jit ©infini unb Stemtem geilamgcn^ tooEteit. S&ismatcts ©offnung, but# ffirâftigung ber neuen SRejju&Iif ïriegiS» Iuftige S^ronforbeter au®guf#Iie|en unb ben frangbfif#en (S^tsgei3 burcè loloniale ©rtoen&ungen gu ftiHen, ging ni#t in ©rfitïlunq. „3lie 'babon fare#en, a&er immer baron benïcn!" toat bie SBeifnitg ©amBettaS, S>eS boIîStitmïi#ften ÏÏRanneS in ^tanïteidi. llnb et, ber 1870 ben 2Biberftanb ouganifiert ^atte, Begann nuit s|| au# bte âufjere 5{k»Iitiî in bie S&ege gu Mten, bie gum SSeiItîrieg fiiïjren foïïbe: fefteS S&iinbniS mit Shtfclanb unb ïtnnirBerunfî an ©ttglanb. S&cibcS tourbe but# bas ma^rtige ©rftaxfen beS ®eut' f#en 3tei#eS Begûnftigt, beffen frieb'Ii#e $oIiMï gu berba#tigicit matt an ber ©eine treffli# berrftanb. llm fi# bot einem bermeint» Ii#eit IteBerfalI gu f#ui?«t, in a&aïrn^eit, um bie SReban#e twrju» Bereiten, ftûrgte g^anfrei# fi# in bie ïoftfjjieligften SRùftunfl'en, bic i;/] ftetS bie 3uftiwmung ber SScIlSbertretung fantoen. Slu# Benut'te man biefe 9ieban#e," um ans ben htneten SSixren BerwuSgnEon'= ntcit, benn un ©BaubiniêmuS toaten aile 5partefen, ^lerifaîe uub SRabitale, 9Ronar#iften unb 9te£nBIiïaner, einig. r® 2krS 33iiuîmiS mit 3îui'Ianb bollgog fi# in bett neuttgtgcr ^.aBren. SDie frangbfifdjen ©barer fegten i^r ©elb in xuffif#cn SBerten an, fo ba| allmaBI'i# 20 ÎHiHiaidben ^ranf na# 3ht|Iai:5 Ml alingen. 1891 ïam ein frangbfif#eS ©ef#toaber na# Sronftabr, 1893 ein tatffifdjeS na# Soulon; bet neue 3aï StiîoiIauS n. erf#ieu 1896 in 5}5anS unb Bran#te 1897 gum eïften 3)îale baê SSSort „2IHiang" fiir bas iBiinbniS, bas in einem ©efyeimbertTiag feftgc» ftellt toar. ©cit 1900 trat bie 9teb«n#e ftarfer Bebbor. jtûtiona» Iiftif#eit Seibenf#itften tourben bur# ben> ®re^fuS»5proge| gefto ■ = gert. llnb nun toar bie junge ©cnexarton ïrerangetoa#fcn, bic burd; allé 5KitteI in ©#u,ïBu#ern, Siebern, 3îeben unb é#i3tfteu gur Sefreiuup ber „gerau(6ten" unb angeBIi# bon 2>euttf#Ianb fo-hte#t-etcn $Pr»bingen attgefta#elt toouben toar. 2BaS ®êrouIèbc, ber ?}arbe beS S>eut|d)en^iffeS, unb feine Sfktrioienliga gpfSt Ijaiic, ging nun auf. 2>et SOîinifter S>elcaffé feÇte bic en<t f ^etib'eat b e £o!i» tif#e SBenbung bur#: bie Slnna'Berung an ©nglanb, mit bent ft man no# 1898 in 5>af#0'ba feinbfi# gu|ammengefto|en toar, bol'- Il 50g fi# feit bet £B":onMteigun'g ©bnatî)^ VII. unb berbt#tete fi# tm SIprtI 1904 gu einem Sjertrag, tooritt granfrei# biie Britiifidjé Seftfe^ung_ in Stég^ten anerfannte unb baftir in fflîaroflo f»ie Çano erBieït. Stomit toax bie entente cambiale giegriinbet, unb f granfrei# fonnte, toentt eS iBm nod) geîang, SRu&Iamb uttb ©ngtonb gu Befreunben, auf bie gtoei ma#tigften SunbeSgenoffen Bei fetnem 3ta#eîriea gegctt ®cutf#(anb ïjoffen. 2>abut# tou#S bie ©rofi» tnannsfu#t ber Sîation; eine unfauBexe, ni#tStoii»bige greffe ber» Betyte bie i>ffentili#e 3)îeinung unb berba#tiate jeben ©#ritt || 2>eutf#IanbS unb feineS ®aiferS; bie alte ^riegS'fitft touti>e genôBrt bon ©treBern, bie fi# in ber 95oIÏSig|unft Be^au^ten, unb bon inteTiiationalen ^inanjnt^ten, bie bur# Sefte#atngen ipe SorfÊiv geîdjafte forbern tooïïten. 9îo# mu|te granfrei# 1905 gnru<îtoei#en unb S>eïcaffé aiB» geBcn, ba 3îu|Iianb, bon ^a)>ou ge'f#Ia®cn, gu f#toa# toax; a&cr 1908, aïs ©buatb ben ^oreit in Siebal befu#te, gotoann bas neit. ©bftem beS ©reibet&anbeS feffce ©runblagen: 3tu61anb follte fi# auf bent S&alïan entf#âbigcn. gxanftei# toar ber ^itt biefeê S&umbcS unb bexgidjtete immer mefer auf eine feBBftanbiaie 5poiitif: eS toagte feimen ©#ritt, ber feine S3inbung an 3tuPattb,tn à'to^K' gie^en ïmtnte, unb entfemt-e 1912 feiate flotte auS ber Storbfeie, M fefflçsè SI IMteS fo-Utc. Gunter gnflgg gqg ft# i^t,j)g|

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier belonging to the category Oorlogspers, published in Brüssel from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods