De aankondiger van Oude-God: Vlaamsch katholiek weekblad voor die gemeente en omliggende

298 0
04 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 04 January. De aankondiger van Oude-God: Vlaamsch katholiek weekblad voor die gemeente en omliggende. Seen on 06 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/mg7fq9rf7n/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DE AANKONDIGER VAN CIUDE-GOD Vlaamsch Katholiek Weekblad vooi:° die gjeirra-e ente en om.ligg'end.e chijvingsprijs 2,50 fr per jaar. — Aankondigingen 10 centiemen de regel. Drukker-Uitgever, Modest AUGUSTYNEN, Bouchout. — ......—. — Belgiseh kredieî. De kiezingen naderen en de libe-ralen ziju op den uitkijk naar mil-delen om hel Gouvernement omver te werpen. Zekere geuzenbladen méenen dat het behendig zou zijn te roepen en le schreeuwen over het dalen der Bel-gische renie. En wat zouden de menschen dan moelen koopen in de plaats ? Nijverheidswaarden, misschien ? maar men wordl ineer en meer ge-waar dat er sîapte komt in de nijver-heidendenijverbeidswaarden leveren dus de gewenschle waarborgen niel meer op. Fransche rente dan ? Ja maar, zie, daar is ( en Fransche financier, die, zegt men, er versland van heefl en die heeft eene stalistiek opgemaakt, waaruit blijkl dat de Fransche renie,in 1^13 het meest van al is gedaald, dat is 4 franken of • punlen. Zij is zelfs meer gedaald dan de Bulgaarsche rent,hcewel Bulgarie er zeer sleeht heeft. voorgestaan. De Belgische reritis maair 2,10 fr. gedaald, hetzij de helft minder dan de Fransche, De geuzenbladen willen dus de menschen die Belgische rente be-zilten, den schrik op het lijf jagen. Welnu, de Belgische rente slaat even hoog en zelfs iels hooger dan de Hollandsche, Duitscbe, Engelsche. En indien de nijverheidmeer morst slabakken, de Belgische rente zou onvermijdelijk stijgon. zr&r—" - Slechte uitvlucht Eene reden, waarom de schoolwet nu niet zou mogen gestemd worden isomdathet land niel geraadpleegd is nopens die kweslie, zeggen de geuzenbladen. Wilt gij nu welen wat het liberale blad La Gazelle van Brussel schreef op 7 Mei 1912, dus min dan eene maand voor de kiezing. Lees dan het volgende : « Het is zeer klaar, schreef La Gazelle, de heer de Brocqueville en de heele rechterzijde willen hardnek-kig het princiep van het schoolwets-ontwerp Schollaert doordrijven, het onderwijsaan de klooslers overleve-ren en deze met hulpgeldenoverladen, » Het ontwerp de Broqueville is het ontwerp Schollaert. De gewezen minister en zijn opvolger zijn t'ak-koord om de gedachlen van den eerste (M. Schollaert) te verwezen-lijken, indien zij aan het bewind blijven ; die gedachlen zijn de gedachlen van geheel de rechterzijde, van geheel de klerikale parlij. » Het opperste werk dat deze partij wil vervvezentlijken en waarvoor bij nu slrijdt op dezen oogenblik met de kracht der wanhoop, is het werk dat de heer Schollaert voorbereidde. » La Gazette heeft alzoo wel duide-lijk gezegd dat de schoolwet de inzet was van de kiezing van 1912 en de andere geuzenbladen spraken even-zoo er over. Kieskronijk. DE AANSTAANDE WETGEVENDE KIEZINGEN. — lu de maand Mei aan-staande zullen er wetgevende kiezingen plaats hebben in de volgende provinciën ç» arrondissementen : ( Oost-Vlaanderen : arrondissementen Aalst, Audenaerde, Gent-Eekloo, Sint-Niklaas en Dendermonde. Henegouw : Gharleroi, Bergen, Zin-nik, Doornik Ath en Thuin. Lutk : HoeiBorgworm, Luik, Ver viers t Limburo : Hasselt en Tongeren-Maes-î evck. Er zijn 88 uittredende volksvertegen-woordigers, 43 kafholieken en 45 libera-, len of socialisten. Men weet dat in net inierendeei der opgenoemde arroudisse- > menten het Cartel verbroken is. Voor den Senaat hebben we dees jaar geene kiezingen. • ★ > TE NIJVEL. — Uitsocialistische bron t wordt gemeld, dat M. Allard, die uit hoofdè van eene hartziekte niet meer aan de politieke worsteling kan deel nemen, > geene vernieuwing van zijn mandaat j aanneemt. c Zyn vermoedelijke opvolger is M. a Gheude, lid van de bestendige deputatie ^ van Brabant. f i ■ ë Het gerechteischtclen derde il socialistischen volks-3 ver tegen woordiger, De Voorzitter der kamer, heeft officiel e de aanvraag van het gerecht ontvangen, i- waarbij oorlof wordt gevraagd om heei Bologne, socialisti;ch volksvertegen-t woordiger van Namen, rechterlijk U e vervolgen. Gezel Bologne wordt vervolgd voor medeplichfigheid aan overspel. Nochtans, het misdrijf'behoort tôt dez« u reeks, waarbij enkel vervolging en ver-oordeeling kan worden uitgesproken dar op eene aanklacht en « op het behoud « derzelve. Moest nu, vôôr de bijeenroeping dei sectien. de belanghebbende zijne klachi t ingelrokkea hebben, dan zou de Kamer a zich met de ^aak niet meer te bemoeien i hebben. e Uitgoede bron wordt aan de «XXe Siècle» gemeld, dat aile krachten en in- 0 vloeden worden aangewend om het te-f rugtrekken der aanklacht te bekomen. Dat is de derde aar.klacht op een jaar . tijd. Voureerst een tegen den fameuzen 1 Furnémont. dan ten tweede. eene tegen spuwer Hubin, en ten derde, eene tegen 1 gezel Bologne. i l Roode of sociaHstische député, ' 'k Was vroeger maar een arme zak, Mijn teen stak door mijne schoen, 1 Mijn haar kwam kiiken door mijn klàk ; 'k Wist waarlijk niet wat doen. î - Ik kwam dan in den Proletaar, 1 Daar wist ik wel wat doen ! . Dra dekte een nieuwen hoed mijn haar, 'k Proeg schoenen van fatsoen. : 'k At fijn diners, dronk lekkere wijn, j En rookte een goei sigaar. J Ik vond krediet bij groot er. klein, En bracht fortuin tegaar. 1 Al was 'k dat leven gauw gewend, Toch was ik niet te vreê ! t 'k Beloofde aan 't werkvolk mijn talent : î Zoo werd ik député, En sinds ben ik een groot menheer, Gekend door alleman, Men slaat den hoed voor mij ter neer ; Hoe iets veranderen kan ! 2 - De werkman lijdt aan lijf en ziel, i Daar lach ik hartelijk meê ; i Ik vas g hem dellig aân mijn hiel, t 'k Ben roode député. BUÏTENLAND FraisStHjk r Een meteoor. — Zaterdagavond om-streeks hait negen is er in de buurt van s. Tours een meteoorsteen ontploft ; het geluid der ontp'.ofïing heeft de bevolking n. zeer verschrikt. Een vurige schijf, wit a. als een acetyleen-vlam, werd waargeno-et men aan den hemel, zich van het oosten e_ naar het westen verplaatsende. Het he-mellichaam liet een lichtende sfreep van Jr helle kleuren tegen den hemel achter. Plotseling doofde de vurige schijf uit en enkele oogenblikken later had de ont-)n ploffing plaats. De bevolking van Tours liep verschrikt destraten op ; men dacht in eerst, dat de poeierfabriek van Bipault n* in de lucht gevlogen was. Te Thouars is a{ de meteoor eveneens waargenomen, men heeft er zw&re or.tplofflngen gehoord. A. — Twintig jaar opgesloten. — In ie een klein plaatsje nabij Orléans, bevin-den zich sedert 27 december een zekere vrouw Adelaïde Bobricljon-Buru met haar zoon Léon, inhechtenis. Zij worden er van beschuldigd, hun stiefdochter en 1>"' half zuister Marie Joséphine gedurende . twintig jaren van haar vrijheid te hebben beroofd. Vroeger had men al eens eenig vermoeden gehad en was een rechterlijk , ondarzoek ingesteld, maar zonder gevol'g. Door een toeval is nu aan het licht ge-n' komen, dat dit vermoeden juist is ge-' weest. Een handelsreiziger kwam bij l1" vrouw Buru om met haar zaken te doen. 0 *T Daar hij niemand zag, liep bij door naar ° een schuurtje, datdienst deed als keuken en waar hij de vrouw des huizes dacht ^ze te zullen vinden. Hij zag echcer een oud ;r" vrouwtje, geheel ontkleed en met een j*n lar.ge ketting vastgeklonken aan een " grooten blok bout De ketting was be-vestigd aan den rechîer arm van de on-gelukkige vrouw en de kwelgeesten had-int den de voorzorg genomen, tusschen de er schakels van de ketting en de huid lap-er) pen te winden, opdat geen litteeken zou-. den achter blijven. De handeisreiziger maakte dadelijk ,n" meiding van hetgeen hij gezien had en Le~ de justicie stelde een onderzoek in, Men vermoedt dat het tweetal te doen ar was om het geld van hun slachtoflfer, dat en etn klein 6rfenisje van haar moeder be- en zat. en — ZONDERLINOE ADVOCAAT. — De Pa-rijsche balie is in rep en roer over het volgende : Het is uitgelekt, dat een jong advocaat spreekuur hield in een koîfiehuis nabij het paleis van justicie. Per ad vies reken-de hij 3 frank, maar zijne klien^en had-den recht op een borrel. De tuchtraad v^ardigde drie leden af, 1 ; om een onderzoek in te stellen. Toen zij de kroeg biinnentraden, en naar den ad-vocaat vroegen, werd huri inderdaad dadelijk een stoel en een glas sterken drank aangeboden, met verzoek een oogenblik te willen wachten. Het slot van de zaak was, dat de jeug-dige advocaat er af kwam met eene be-risping en schorsing gedurende veertien dagen. \ SCHRIKKELIJKE WRAAK. VAN EEN 15 jarig meisje — De 15jarige Eliza Barbe, wonende met hare ouders in de Albrand-straat, 38, te Marseille, verbitterd wegens de sleehte behandeling harer moeder en t : de, volgens haar, onverdiende verwijtse-len, besloot zich te wreken. Terwijl hare moeder in eene aanpalen-de kamer was, begaf de doctiter zich naar de keuken, waar zij eentn ketel met olie gevuld deed koken, Vervolgens wierp zij eensklaps de deur der kamer open en goot den koker.den inhoud over [ hare moeder. j De geburen die op de noodkreten toei | snelden, vonden deongelukkige ten proot ! aan de verschrikkelijkste pijnen. He- slachtoflfer lag zich op den grond te kren kelen van de vreeselijke brandwonden welke zij over gansch het lichaam had Ij bekomen. L_ Vrouw Barben werd in hopeloozen n toestand naar het gasthuis gebracht. De ^ jonge helleveeg werd aangehouden. g Spanje it Familiedrama in Spanje. — Dinsdag ). namiddag had te Berbegal, provincie n Huesca een schrikkelijk familiedrama 3- p'aats In de gemeente Berbegal, woont n de familie Palacias, zeer rijke grondeige-\ naars. De vader was eenige dagen gele-n den gestorven, aan zijnen jongsten zoon Francisco het grootste deel zijner fortuin s eene som van drie miljoen achterlatende. [t De oudste zoon, Mariano Palacias, it woedend omdat hij zijn wettig erfdeel s ni jt had bekomen, zocht twist tegen zijne n moeder, broeder en zuster. Deze laatsten, om aile moeil;"kheden fl te voorkomen, waren 't akkoord hem het j. deel, daar hij dacht recht op te hebben, .e aftestaan. ^ Mariano Palacios wilde daar niet van 'n weten, werd al langs om woedend^r en n ten slot+e doodde hij met zijnen revolver, [e zijne moeder, broeder en zuster. Vervol-,n gens verbrijzelde de moordenaar zich de „ hersenpan en viel als doodgebliksemd | nevens zijne drie slachtoflfers. Het vreeselijk drama heeft onder de g. bevolking eene groote ontroering veroor- e. zaakt, daar de Palacios zeer hoog geacht H werden. De fortuin van M. Palacios zal aan de Staat overgaan. ir Itaiië :n Een BubenS gestolen. — Toen de it pastoor van Suse, dinsdag morgend in id zijne kerk kwam stelde hij vast, dat een sn zeer kostbare schilderij van Bubens, de in «Aanbidding der Wijzen», verdwenen e- was. De policie werd verwittigd en open- a- de aanstonds een onderzoek. Buiten de 1- kerk stond er nog een ladder tegen den le muur. De dieven zijn dus hoogst waar- p- schijnlijk langs een venster in de kerk i- binnengedrongen. De gestolen schilderij is een der kunstgewrochten welke keizer k Napoléon in 1813 aan den overste van :n hetgest chtop den Çénistberg ten ge-schenke gaf. !IJ Ruiland ^ DoRPEN ONDER DE SNEEUW BEGRAVEN. "" — Honderd vijptxg dooden. — Tijdens de laatste dagen heeft een geweldig a- sneeuwtempeest over St-Petersburg en 3t het midden van Busland gewoed, zooals men er zich geen meer sinds 25 jaar her-it innert. ij Volgens berichten uit de verschillende i- provinciën toegekomen, zouden 150 per-1- sonen zijn omgekomen, en een groot aantal dorpen en hoeven liggen gansch f, onder de sneeuw bedolven.Op vele plaat-ij sen is aile verkeer onderbroken, 1- Het geweld van het tempeest was zoo d erg, dat twee wagens vaneen koopwaren n trein werden orageworpen. Overal is de n schade zeer groot. Congo [' Hitte in Congo. — In een brief uit 3" Congo, wordt gewezen op de buitenge-11 wone warmte welke thans Cor.go teis-tert, mag men zeggen. Nimmer, volgens 5 in Congo gewonnen en geboren inlan-3, ders beweeren, was December zoo warm 1- als die van 1913. Een thermometer, yoor ts een oogenblik aan de zonneschiohten n blootgesteld, stijgt oogenblikkelijk tôt î- 43°. Ma zekeren tijd rijst het kwi'kzilver aanzienlijk. Welnu het lommer is zeld-i- zaarn in Afrika, en de Blank^n die buiten h moeten werken zien schrikkehjk af. ît Andere jaren kwamen overvloedige is vlagen verfrissching brengen en de >r warmte was dragefijk. Maar thans is dat ;r zoo niet meer. Sinds een tiental dagen snakken zij daar naar een onweder, dat îi allernoodzakelijkst wordt. Zelfs de moo-)t ren leden van 't zweet. î- « Och, zoo eindigt de brief, zendt ons EERSTE JAAR. - NUMMER.l ZONDAG 4 JANUARI 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Subjects

Periods