De arbeider der voedingsnijverheid: maandelijksch orgaan van de Landelijke Centrale der Werklieden en Werksters der Voedingsnijverheid van België

456 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 01 March. De arbeider der voedingsnijverheid: maandelijksch orgaan van de Landelijke Centrale der Werklieden en Werksters der Voedingsnijverheid van België. Seen on 19 September 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/0000000n1j/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DE ARBEIDER der Voedingsnij verheid Landelijk orgaan van de Centrale der I f vrklleden en ÏVerksters der f oedingsnijrvrhvid van lieltjië IGEEN RECHTEN ZONDER PLICHTEN BEHEER EN OPSTELRAAD : VOLKSHUIS GEEN PLICHTEN ZONDER RECHTEN Jozef - Stetensotraat, Bhubsel en schitterende syndikale overwinning îedert jaren bekloegen zich de Parijsche :nhouwersgasten zoowel aïs hunne Brus-sche makkers over de slechte werkkondi-1 die hen werden toegepast. Hunne kleine vereeniging liet hun in den ;inne niet toe^ er betere te bekomen van me uitbuiters. Maar nu achten zij hunne vereeniging sterk îoeg en eenige dagen geleden besloten onze insche makkers eene menigte meetings om ine grieven bloot te stellen en hunne chen bekend te maken. De meetings be-ilden eenen grooten bijval. Het programma vereischte hervormingen werd aan de roons voorgelegd, doch deze weigerden ze :d te keuren. De verbeteringen door de werklieden ge-agd waren de volgende: de 10 uren werk-; en een wekelijksche rustdag geheel het r. [)e weigering der patroons leide tôt eene emeene werkstaking. ienige dagen strijd bracht de bazen tôt ere inzichtingen, en na eene onderhande-l met de patroons werd er eene overeen-nst gesloten op de volgende bazis: Opening ' slachthuizen te 6 uren 's morgens, om te iten te 5 1/2 uren, met een uur schoftijd Tiiddags. Des Zondags zullen de slacht-zen gesloten blijven behalve drij maanden den Zomer van 8 tôt 10 1/2 uren 's mor-îs.)e overwinning der Parijsche makkers be-st wat de syndikale vereeniging vermag ir het verbeteren van het lot zijner leden. Sedert lange jaren strijden wij ook zooals :e Fransche makkers voor die zelfde ver-eringen.Wij hebben manifestaties ingericht vele itstappen aangewend, maar tôt heden ver-gen wij niets. Cureghem vreest zijn klien-1 van meestersslachters te verliezen, en issel komt met de zelfde belachelijke voor-idsels voor den dag. ntusschen moeten de arme werklieden der ihthuizen voort gaan met hunne gezond- Ite ondermijnen zonder eenig nut enke-ten gevolge eener slechte werkuurrege-die zooals wij ondervinden nadeelig is den intrest der patroons gelijk die der klieden. ■X'ij denken dat het eenig middel om tôt Bden uitslag te komen, is van met geweld ■te treden de overwinning onzer Parijsche fcid^n geeft er ons een voorbeeld van. Plakkers der slachthuizen, versterkt uwe Idikale vereeniging gesyndikeerde mannen ■ kt eene ijverige propaganda bij uwe onver-:h liig£ werkbroeders, stelt hun de overwin ning der Parijsche makkers voor opdat wij weldra het zelfde zouden kunnen behalen. Wanneer de Brusselsche burgers zullen be-roofd zijn van een lekker stuk kalfs of ossen-vleesch, waar zij zoo zeer aan houden, zullen zij wel verontweerdigd zijn tegen de meesters slachters die onmenschelijk genoeg zijn om de werklieden dag en nacht te doen werken, zij zullen dan wel een einde der staking be-trachten en dan samen met de openbare mee-ning zullen wij gemakkelijk onze eischen ver-overen.Dat onze Fransche makkers van hunnen kant niet vergeten dat het dank is aan de vereeniging dat zij betere levenskonditiën bekomen hebben en dat zij voort gaan met hunne vereeniging te versterken ten einde eenen terugwerkenden aanval der patroons te voor-komen, zij zullen dan in 't vervolg nog over-winningen behalen hetgeen ik hun van harte wensch. M. V. BRUSSEL De Zondagrust in de Suikerbakkerijen en Cfaocoladefabrieken In ons vorig nummer stelden wij onze makkers op de hoogte van de inzichten der patroons om den minister van nijverheid en ar-beid de toelating te vragen een zeker getal Zondagen 's jaars te mogen doen werken. De afdeeling van Brussel heeft al de werklieden suikerbakkers en chocoladebewerkers uitgenoodigd op eene groote protestmeeting, waar volgende dagorder gestemd werd : « De werklieden chocoladebewerkers en suikerbakkers van Brussel, vereenigd op Zon-dag 8 Maart, In den Zak, Groote Markt, te Brussel, op eene openbare en tegenspreke-lijke meeting welke voor dagorder had het voorstel der patroons betrekkelijk het verkrij-gen, van den minister van nijverheid en ar-beid, eener inbreuk op de wet op de Zondagrust;« Na de argumenten der patroons weerlegd en hunne onmenschelijkheid doen uitschijnen hebben, verklaren de werklieden dat het voorstel der patroons niet aannemelijk is, en ook geen reden van bestaan heeft: Sinds de nieuwe ijsmachienen in onze nijverheid gebracht zijn is het mogelijk de fantaisies in chocolade en andere seizoensartikelen zoowel in den Zomer als in den Winter te fabriekeeren en ook ze zonder gevaar te bewaren; « Besluit de propaganda voort te zetten, ten einde er toe te komen dat de minister van nijverheid en arbeid geene inbreuk make op de wet van 1905 de Zondagrust voorschrijvend. » De Patroonsmutualiteiten Indien er nog werklieden onbewust genoeg zijn, om te gelooven aan de menschlievende gevoelens hunner patroons, wanneer deze on- derlinge bijstanden stichten in hunne werk-huizen, dat zij hieraan dan les nemen: In het huis « Victoria », suiker- en beschuit-bakkerij te Koekelberg, is ieder nieuw lid ver-plicht deel te maken van de mutualiteit der fabriek, zelfs indien hij deel maakt van eene andere mutualiteit. De patroon houdt hiervoor een hoeveelheid af van zijn dagloon zonder hierover het inzicht van den werkman te vragen. Wanneer hij het werkhuis verlaat, heeft de werkman het recht in de mutualiteit te blijven, maar eenigen tijd nadien ontvangt hij een be-richt om zijn ontslag te geven. En zeggen dat er werklieden zijn die hunne medehulp verleenen in zulke kuiperij, want de meesters alleen zijn niet plichtig. Bij Ruelle wordt de bijstandskas gevuld door de boeten en de opbrengst van een jaar-lijksch concert. Dit laatste gaf aanleiding tôt schandalige tooneelen, niet alleenlijk van wege eenige mouwvegers der patroons, maar ook van wege de zoon van den patroon die er zich gedroeg als bokser tusschen het publiek en er een echte paniek veroorzaakte, tôt verontwaar-diging van al de aanschouwers. De Afdeeling Brussel richtte op 15 Februa-ri een schoon kunstfeest in, waarvan de opbrengst gestort is in de Centrale kas voor het dekken der onkosten van het procès van Ant-werpen. Dank zij de medehulp van verschei-dene leden onzer sectie en van de Zangmaat-schappij « Le Rayon rouge », van Jette, is het feest uiterst wel gelukt. Wij danken dus van harte al de makkers die hunne medehulp ver-leend hebben aan dit werk van solidariteit. ANTWERPEN Eerste Zesmaandelijksch Verslag van de werk-zaamheden en uitslagen van het Bureel van Arbeidsrecht. (1 Oogst 1913-31 Januari 1914) Ingevolge het besluit om na zes maanden bestaan een overzicht te geven van de werk-zaamheden en uitslagen van het Bureel van Arbeidsrecht, heb ik de eer U het hiernavol-gend verslag aan te bieden, Bezoeken aan het bureel. Op 1 Oogst geopend werd het bureel be-zocht door 294 personen. Hiertusschen bevinden zich menschen die voor hunne zaak, zich twee drie tôt viermaal tôt het bureel wendden. Deze bezoeken zijn te verdeelen als volgt: Voor de eerste vier maanden 103 bezoekers In de maand December 90 » In de maand Januari 101 » Totaal : 294 bezoekers Verdeeling der bezoekers: Tusschen deze bezoekers bevinden zich: 232 vereenigden en 62 onvereenigden. Verdeeling per bedrijf. De onvereenigden zijn te verdeelen als volgt: 28 dokwerkers; 13 metaalbewerkers; 11 allerlei beroepen. Behaalde voordeelen. Aantal vergoedingsdagen door de Maat- schappijen voorgesteld 512 Aantal vergoedingsdagen door onze tusschenkomst bekomen 542 Meer: 30 Door de tusschenkomst van den Doktor van het Bureel bekwam een gekwetste na zijne genezing en gedurende drij maanden eene ver-goeding van 10 p. h. en een andere gekwetste 25 p. h. van het gemiddelde dagloon, ten titel van proef; is na dien termijn de toestand van den of de gekwetste nog zoô dat er waardever-mindering wordt vastgesteld, dan wordt eene jaarlijksche vergoeding vastgesteld volgens de wet. Aan dagelijksche vergoeding werd door de Maatschappijen voorgesteld eene totale som van fr. 882.45 en door het bureel verkregen . 1,571.44 Meer verkregen: fr. 688.99 Bovenaangehaalde voordeelen loopen over 11 gevallen. Vastselling van jaarlijksche vergoedingen. Als jaarlijksche vergoeding werd door de Maatschappijen voorgesteld . fr. 540.90 Door onze tusschenkomst werd verkregen 760.24 Meer: fr. 219.34 Kapitalen. Bovenaangehaalde sommen vertegenwoor-digen de volgende kapitalen: Voorgesteld door de Maatschappijen fr. 8,265.74 Verkregen door onze tusschenkomst 12,586.9f Meer: fr. 4,321.17 Deze voordeelen moeten over zes zaken verdeeld worden. Bij het sluiten van dit overzicht dient nog bijgevoegd te worden dat twee processen werden verloren en er nog tien zaken moeten af-gehandeld worden, waarvan een drijtal door den advokaat. Het bureel en de onvereenigden. Reeds in een vorig overzicht deelden wij mede dat er ten voordeele van onvereenigden bekomen werd.eene som van: 1,720 frank onmiddellijk uit te betalen als derde van het kapitaal en 2,011 fr. 12 als kapitaal. Dat we hier geene juiste gegevens kunnen geven spruit voort uit het volgende: Wanneer onvereenigden hun geval ter beoordeeling geven, krijgen zij goeden raad, die, als hij ge-volgd wordt, hen zeker voordeel aanbrengen I TWEEDE TAAR Nummer 3 MAART 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Subjects

Periods