De arbeider der voedingsnijverheid: maandelijksch orgaan van de Landelijke Centrale der Werklieden en Werksters der Voedingsnijverheid van België

620 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 01 June. De arbeider der voedingsnijverheid: maandelijksch orgaan van de Landelijke Centrale der Werklieden en Werksters der Voedingsnijverheid van België. Seen on 19 September 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/rf5k93214p/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DE ARBEIDER der Voedingsnij verheid Landelijk orgaan van de Centrale der ÏVerklieden en Werks^s der Voedingsnijverheid van ISelgië GEEN RECHTEN ZONDER PICHTEN BEHEER EN OPSTELRAAD : ^OLKSHî GEEN PICHTEN ZONDER RECHTEN Jozef - Stevensstraat, brussel | Centrale Vereeniging der Werklieden en Werksters van de Voedingsnijverheid VAN BELGIE Afdeelingen Antwerpen (Swkerbakkers, Bakkers, Pasteibakkers, enz.) Lokaal : « In de Pelikaan », 41, Statie Plein Zaterdag 6 Juni 1914, te 8 uur 's avonds GROOTE MEETING IN HET LOKAAL IN HET LOKAAL t)ij gelegenheid van het 15jarig bestaan van der afdeeling der suikerbakkers en van het $v landelijk kongres van de Voedings-Centrale. y 'Mî de'rrtannen en vrcuwen in de Voeding gebezigd zijn verzocht deze belangrijke %<»ring:bij te wonen. ^ ;,en jfer het woord voeren : Allmann, wereldsekretaris, Savoie, van Frankrijk, •'•-v^jKpmefs, E. Ternest, pasteibakker. fi!tendus naar deze vergadering. Het Bestuur. ••v tggf\\ . •>, Ï^Mlters van Brussel mÊ doen hunne intrede mm bij de Voedingscentrale ■Bret genoegen melden wij u dat de zoo ^^vénschte overeenkomst tusschen het Bak-Éerssyndikaat van Brussel en de Voedingscentrale eene afgedane zaak is. Voortaan bÀooren de bakkers tôt de groote familie l^jeorganiseerde werkers der voedingsnijverheid. Door deze overeenkomst denken iMfteer krachten samengebracht te hebben, die elkander zullen bijstaan in aile omstan-digheden.Welkom dus aan onze nieuwe strijdbroe-dlrs ! De eischen van de werklieden van het bakkersbedrijf, zooals de aîschaîfing van het nachtwerk, aîschaîfing van slapen en eten bij de patroons, alsook het bekomen van eene ordentelijke werkuurregeling, zullen met meer kracht kunnen verdedigd worden. * Zaterdag 30 Mei, had de eerste verga-dering plaats met de bakkers, onder het voorzitterschap van Van Brusselen, ten einde een bestuur te kiezen alsook twee afgevaardigden voor het Kongres der Voedingsnijverheid. Werden als bestuurleden aangeduid : Abels, Decock Clement, Mach-tens Edmond, Martens Jan, Standaert Hen-drik en Van Brusselen Lodewijk. Clement Decock en Van Brusselen zullen de bakkers vertegenwoordigen op het IIde Kongres der Vneding, den 7 en 8 Juni, te Antwerpen. |jfc)p deze vergadering werd ook de kwes-^Bj|van de Broodvoerders opgeworpen, na goede bespreking werd er besloten dat Broodvoerders deelmakende van den Kpen bakkersbond in ons midden blijveti Gedurende de bespreking hebben ^Hifeers bakkers zich op de beste ma-E,- uitgedrukt; dit bewijst wel dat wi. ^Hnen veel vooruitgang zullen doen. VERSLAG over de afschaffing van Wi Zondag-en nachtwerk iP hoî Llakkuio on paotoi bakkersbedrijf, voorcttgteld door J. Lauwers op het ko*res der Voedingscentrale gehouden den 7 en 8 Juni Dagwerk is een weldaad, Nachtwerk is een marteling. Br Roux. Alhoewel het nachtwerk nog bestaat in ver-schillende takken der Voedingsnijverheid, is het dank aan het onophoudend strijden der werklieden van het bakkersbedrijf, dat de openbare meening begint op te staan tegen deze kwaal. Na jaren lang de ontelbare grieven tegîi het nachtwerk bekend gemaakt te hebben en door woord en schrift den droevigen toestand dezer werklieden blootgelegd en met statis-tieke tabels bewezen te hebben dat zij bloot-gesteld zijn aan doodelijke ziekten, zooals de tering, werd er eindelijk gevolg gegeven aan hunne zoo rechtzinnige klachten. Twee wetsontwerpen zijn inderdaad in de Belgische Kamers neergelegd en een ministe-rieel onderzoek werd bevolen door den mi-ister van srbeid on ni j verheid over de werk-voorwaarden in het bakkers- en pasteibakkers-bedrijf.Wij leggen hier dit onderzoek voor oogei: 384 pastei en bakkerijen van het land werden bezocht, welke te zamen 1,593 werklieden bezigden, waarvan er 85 p. h. van 10 tôt 14 of nog meer uren per dag arbeiden; 75 p. h. beginnen het werk tusschen 8 ure 's avonds en 4 ure 's morgens; 25 p. h. tusschen 4 en 6 ure 's morgens. Dus de groote meerderheid der bakkers werken een deel des nachts. In ten minste 30 p. h. der bezochte werk-huizen slapen de gasten met tweeën in één bed. Voor wat de wekelijksche rust betreft, in 80 p.h. der miibare en 85 p. h. kleine werkhuken is deaet niet toegepast. Het ministeriee^ierzoek bestatigde nog dat de ^t op de gedheid en zorgeloosheid voor de verklieden-el redelijk in de groote broodfabrieken toast wordt en daar de middelbire en kleiliakkerijen het meeste werkvolt bezigen, fet te begrijpen hoe er de toestand gelegai'En dan vragen de on-derzoeka-s zich if net nachtwerk in het bakkersbedrijf vel Hnder Vnoeilijk, onge-zond of gevaarlik is. Onbetwistbaf is 1) nachtwerk, op zich zelf, verlagentîr dan ^ dagwefken, op so-ciaal gebied, fare het; wencheh, dat het nachtwerk oviral afges^ft we|d. \ Het onderpek beslu nodtans dat het nachtwerk in let baWcerSed'ijiniet ongezon-der of moeilijier is din in\ie|moIens, glas-blazerijen. ptpier- en y^nfat-iei^^ enz., waar er ook 's. nachri g,r^t wordt. nn.WyooV bp^lverde.r, rl*t ,,f_ schaffing m het nafrk zich alleen kan verrechtva.-vdigen wJr er een ^àmeene maatrege! gfcnomen A 't 'S te z^^en be-trekkelijk ai de nijjden. Verder besluit het cnderzoek ^at dfchaffing van het Zon-/dag- en nachtwer'<et pastei- en bakkersbedrijf ongunstig ar. men moet rekening houden met de gâtens en den intrest der kapitalisten. Mefgen aan een minister welke door de pa gekozen is, ware gek-heid.Aan u dus, bi, en pasteibakkers, te toonen dat gij h^werk moede zijt, door u krachtdadig te igen. Terwijl er hieîlgië nog geene wette-lijke tusschenko 3r afschaffing of rege-ling van het nac bestaat en zelfs door het ministerieel >ek beweerd wordt dat het ongunstig zi zien wij nochtans dat in aildere landivoor maatregelen ge-nomen worden; ndere in Finland, Italie, Nocrwegen marken, Griekenland en het kanton in Zwitserland. In Duitschl md, Frt Holland, Oostenrijk : en Span;3 zijn wetsontwerpen neer- : gelegd, en iede et dat er in Engeland des Zondags neng gewerkt worden. ( Om beter denn toestand welke hier c in het baklprsbsstaat op te helderen < en de noc/dzakï eener onmiddellijke wetgevende tusSnst te doen uitschij-nen geven wi; twee artikelen van F een bakkers-gast pasteibakker. t' Wij vritgen a;0ngres de volgende besluitejn te ster u o 1° Hernemingçjging tegen nacht- en Zond/gwerk, tei|e!dra de wet te doen sten/men ; n i" D' voorkejen aan het wetsont- <( werp Kamiel Hil ' / ' . 1 3° Te strijden voor afschaffing van inwoonst en eten bij de patroons; 4° Wij eischen den 10 urenarbeidsdag; 5° Wij vragen de onmiddellijke toepassing van artikel 4 der wet van 17 Juli 1905; 6° Weldra een ernstige propaganda te beginnen, ten einde deze hervormingen te ver-overen. J. Lauwers. Verslag van de landelijke sekretaris ( Vervolg) Steun aan de andere bonden. — Iedereen zal zich nog den lock-out der koetsmakers herinneren, die lange weken duurde. De Syn-dikale Kommissie besloot een oproep te doen op het solidariteitsgevoel van de andere orga-nisaties. Onze Centrale stortte de som van 375 frank. Allerlei.— Versiag over de zitting der Kommissie benoemd door het Kongres in 1913, ■ ■ obî ftresTà'riï: re regeïen "met aë àtueei1r!g~" Gent. V, ' De Lommissie besloot het volgende : De makkers van Gent zullen 30 centiemen per week betalen en zullen recht hebben op : Weerstand, 1 fr. 75 per dag; werkeloosheid, 1 frank per dag gedurende 36 dagen; sterf-geval, 25 frank. Steun aan de Gentsche afdeeling. — Het Nationaal Bestuur, vergaderd den 25 Januari 1914, heeft besloten een steun te verleenen aan de afdeeling Gent, ten einde deze toe te laten een tweede sekretaris aan te stellen. De steun is 10 p. h. op de ontvangsten der afdee-ing en dit voor één jaar. Wij vragen aan het Kongres dit besluit goed e keuren. Het îj.iïlekkerland der bakkersgasten Onze toestand is zoodanig rooskleurig dat ik niet durf klagen. Bakkers, leest het liever zelf; want, om u te slagen, vind ik geen stok die gij ieidelijk zoudt verdragen. Hij die beweert zachter, gezonder, vreug-ievoller paden bewandeld te hebben dan in )ns h'i'e'rkerland-bakkerswereldje, is rijp voor 3heel, dus een volslagen gek. 1° Verkuikkend nachtwerk in enge werk-ilaatsen; dat geeft kracht en, meer nog, de ering; 2 sooge Ioonen, wel 40 centiemen per ur; hoe krijgen wij dat op, hel geld van den ude? 3 Men mag soms 72 uren werken op één taai raar huis te gaan, met verplichtende toelating » van den baas; 4 ' 1 £TBY S1 Vfln WpinifT «rûrl/- 1 TWEEDE JAAR Nummer3 i y JUNI 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Subjects

Periods