De arbeider der voedingsnijverheid: maandelijksch orgaan van de Landelijke Centrale der Werklieden en Werksters der Voedingsnijverheid van België

276 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 01 July. De arbeider der voedingsnijverheid: maandelijksch orgaan van de Landelijke Centrale der Werklieden en Werksters der Voedingsnijverheid van België. Seen on 24 January 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/4j09w09m4b/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DE ARBEIDER der Voedingsnij verheid Landelifii orgaan van de Centrale der Werk Iieden en Werkslers der Voedingsnijverheid van Melgië GEEN RECHTEN ZONDER PICHTEN BEHEER EN OPSTELRAAD : VOLKSHUIS Jozef - Stevensstraat, Brussbl GEEN PICHTEN ZONDER RECHTEM Een Aanslag tegen de syndikale vereeninging Om de zeelieden verdedigd te hebben tegen hunne walgelijke uitbuiters, werden onze makker MAHLMAN en zijne medebestuurders op eene schandelijke wijze gestraft. De rechters welke gewoonlijk voor het patronaat op de knieën kruipen, hadden zich tôt nu nog zoo niet vernederd met eeHijke werklieden te straffen. De Syndikale Kommissie, vergaderd den woensdag 1 Juli, heeft besloten eene groote beweging te beginnen tegen het artikel 310. In naam van al de vereenigden der Voedingsnijverheid, protes-teeren wij krachtdadig tegen deze klassenjusticie en drukken den wensch uit, dat al de werklieden onzer nijverheid, den oproep welke zal gedaan worden om de kosten van dit procès te dekken goed zullen beant-woorden.Weg met artikel 31 O ! DE REDACTIE. NAMENS HET FEESTKOMITEIT VAN HET 15JARIG BESTAAN DER SUIKER-BAKKERS VAN ANTWERPEN. Het komiteit heeft het genoegen eenen laatsten plicht te vervullen door de kameraden te bedanken die onzen oproep zoo hartelijk beantwoord hebben en voornamelijk onze buitenlandsche vrienden. Een laatste broedergroet en onze wenschen tôt weerziens. Namens het feestkomiteit : M. JONCKHEERE. VERSLAG OVER HET 2de Kongres der Voedingsnijverheid gehouden te Antwerpen, op 7 en 8 Juni 1914 onder het voorszitterschap van gezel Armand Janssen, van Antwerpen Drie-en-dertig afgevaardigden namen deel aan dit Kongres. De bakkersgasten van Ant- : werpen waren vertegenwoordigd door Van ' Acker en Henri Cooremans. De suikerbak- ' kers, door Edmond Dewinter, Leopold Claes- ^ sens, Gustaaf Joris en Pieter Vandenbosch. ' De Aalstsche afdeeling door Van Malderen ' en Kamiel Neirinckx. De bakkers (Brussel) 1 door Louis Van Brusselen en Clement De-Mck; de Brouwers door Arthur Dehombreux; le beenhouwers door Julien Stordeur; de sui-terbakkers door Henri Lequy, Fernand Joris, 1 Douglas en Henri Roobaert- De afdeeling Sent was vertegenwoordigd door Charles Na- 1 hon en Fassin; Leuven door Gustaaf Ray-naeckers; Doornik, door Adolphe Bocquet. ; }e suikerbakkers van Verviers hebben mak- 1 ker Jean Derouwaux als afgevaardigde ge-zonden. Piet Somers vertegenwoordigde de Federatie der Antwerpsche vakbonden, Jan Lombaerts de Brusselsche Federatie en Cornélius Mertens de Belgische Syndikale Kommissie. De Internationale en Duitschland waren vertegenwoordigd door Oscar Allmann; Frankrijk door Savoie en Nederland door de kameraden Roeg, schrijver van de Amster-damsche Vereeniging, en Goudsmit, landelijke schrijver voor Nederland. Namen nog deel aan het Kongres : Armand Janssen, M. Reifferscheidt, J. Bastiaans, Frans Willendijck, Lauwers, van het landelijk bestuur. De afdeelingen van Mechelen, Ronse en Audenarde hebben geene afgevaardigden ge-zonden.DE VERJARINGSFEESTEN 'S ZONDAGS MORGENS Bij gelegenheid van haar vijftien-jarig be-staan had de Vereeniging der Antwerpsche Suikerbakkers groote feesten ingericht. On-gelukkiglijk kwam het doorslecht weder aile stoetsgewijze uitstappen onmogelijk maken. De Brusselsche afdeeling had zich geweerd om talrijk deel te nemen aan de feesten; meer dan honderd leden begaven zich naar Antwerpen. Bij hunne aatikomst werden zij ont-vangen door het muziekkorps De Dageraad, der Diamantbewerkers, die hun rechtstreeks naar het lokaal leidde. Eene eerste zitting had plaats onder het voorzitterschap van makker Armand Janssen. De afgevaardigden wenschten de Antwerpsche afdeeling van harte geluk en voornamelijk haren voorzitter, die van overal bloemen en geschenken ontving. Clement Decock sprak in naam van de bakkers van Brussel; zijne redevoering werd door de gansche zaal toegejuigd. Vervolgens werd het woord gevoerd door de makkers A. Savoie, Goudsmit en Allmann, in namen van Frankrijk, Nederland en Duitschland- Vriend Cornélius Mertens, na onze vrienden van Antwerpen geluk gewenscht te hebben, wendde zich tôt den afgevaardigde van Verviers, en deed aan dien makker uitschij-nen dat het niet voldoende is aanwezig te zijn op al de kongressen maar dat de suikerbakkers van Verviers zouden moeten begrij-pen dat het noodig is zich aan te sluiten bij de Voedingscentrale, ten einde deze sterker en sterker te maken; spreker deed ook een bijzondere oproep tôt de bakkers van Gent, Charleroi en Wasmes, om het voorbeeld te volgen van de bakkers van Brussel. De voorzitter Armand Janssen, bewogen door al deze blijken van vriendschap en broe-derlijke verkleefdheid, dankte van harte al de vertegenwoordigers, en voornamelijk de buitenlandsche, voor de eer welke zij hem aan-deden en door te beantwoorden aan den oproep hunner Belgische makkers. Hij ver-klaarde insgelijks dat al de leden van het bestuur van Antwerpen altijd getrouwe mede-werkers waren en verdienden met hem de blijken van genegenheid te deelen, welke men hem zoo menigvuldig toezond. Hij spoorde dan ook al de makkers aan zich meer en meer te vereenigen tôt het versterken en het wel-zijn onzer Centrale. ZEDELIJK EN GELDELIJK VERSLAG VAN DEN NAT10NALEN SCHRIJVER De schrijver geeft uitlegging over zijn ver-slag en maakt de moeilijkheden bekend welke : men ontmoette gedurende het jaar 1913. Hij > vraagt dat men voor het vakblad in iedere afdeeling een korrespondent zou benoemen, ten ■ sinde de'misbruiken te melden die zich dage-lijks in de werkhuizen voordoen. De aanslui- i ting der bakkers van AntVerpen en Brussel, i heeft ons getal leden doen stijgen tôt meer -Jan 1000. i Het zedelijk verslag wordt aangenomen. I De afgevaardigde der beenhouwers van < Brussel was afwezig bij de stemming. Het geldelijk verslag is niet afgekondigd 1 ^eworden in ons blad, op aanvraag der afdee- < ingen van Antwerpen en Aalst. Lauwers ver- 1 langt nochtans dat zulks in 't vervolg zou ifgekondigd worden. Willendijck dringt hierop ; nsgelijks aan en het Kongres besluit dus dat t îet in 't vervolg zoo zal geschieden. j Cooremans vraagt om het geldelijk verslag t n 't Vlaamsch te doen verschijnen. t Zulks wordt aangenomen. Lauwers vraagt ook dat de afdeelingen van Antwerpen, Aalst en Doornijk regelmatigèr hunne maandelijksche rekeningen zouden af-zenden.Leopold Claessens verklaart dat er geene nalatigheid bestaat van wege zijne afdeeling; doch Lauwers heeft van geene nalatigheid gesproken; hij veronderstelt dat in verschei-dene groepen de schrijver te veel werk heeft en dat zulks zou moeten verdeeld worden, zooals het geval is te Antwerpen waar Janssen zegt dat indien de rekeningen niet bij tijds geregeld werden, het is met de toelating van Lauwers, daar hij in den laatsten tijd te veel werk had voor de verjaringsfeesten en het Kongres. Wat het werk voor Antwerpen betreft, zulks zal onderzocht worden. HERZIENING DER STATUTEN Reifferscheidt ontwikkelt zijn verslag en doet de noodwendigheid uitschijnen der her-ziening van de statuten. Verscheidene artike-len van het règlement worden niet meer toe-gepast in de verschillende takken der Voeding : Het il alzoo dat een suikerbakker, die 5 frank daags wint, eene wekelijksche bij-drage van 70 centiemen moet betalen, ter-wijl zulks het geval niet is bij de beenhouwers en bakkers. De verslaggever wenscht in de statuten een uitkeering te zien brengen voor de leden bij het leger, de gelijkvormige bij-dragen voor al de aangesloten takken der Voeding en eindigt met de benoeming te vragen eener kommissie die nieuwe statuten zou op-stellen welke zouden nêergelegd worden voor einde December 1914. Lauwers is het eens met den verslaggever voor de herziening der statuten, maar denkt dat het onmogelijk is zulks vast te stellen bin-nen den voorgestelden tijd, aangezien een groot getal takken onzer nijverheid nog niet aangesloten zijn bij onze vereeniging. Somers doet uitschijnen dat de verslaggever reeds in de bijzonderheid treedt der herziening, alvorens het princiep aangenomen is ; hijt stelt voor darde landelijke schrijver een onderzoek zou inrichten in de groepen welke nog niet aangesloten zijn, ten einde toe te laten statuten op te maken in overeen-komst met den intrest en de noodwendighe-den van iedere tak der Voeding. Een afgevaardigde van Brussel verlangt het artikel te zien verdwijnen hetwelk de leden verplicht tôt de eene of andere reeks bijdragen te behooren. Lequy, van Brussel, beweert dat de herziening der statuten noodzakelijk is en beves-tigt de woorden van Reifferscheidt, die in de bijzonderheden getreden is om de onregelma-tigheden die in de statuten voorkomen beter te doen uitschijnen. Lauwers dringt aan om niet te haastig te TWEEDE JAAR Nummer 7 JULI 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Subjects

Periods