De arbeider der voedingsnijverheid: maandelijksch orgaan van de Landelijke Centrale der Werklieden en Werksters der Voedingsnijverheid van België

367 0
01 August 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 01 August. De arbeider der voedingsnijverheid: maandelijksch orgaan van de Landelijke Centrale der Werklieden en Werksters der Voedingsnijverheid van België. Seen on 26 September 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/b27pn8z38z/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DE ARBEIDER der Voedingsnij verheid F Landelijk orgaan van de Centrale der Werklieden en Werhsters der Voedingsnijverheid van Jielgië GEEN RECHTEN ZONDER PICHTEN BEHEER EN OPSTELRAAD : VOLKSHUIS GEEN PICHTEN ZONDER RECHTEN Jozef - Stevensstkaaï, Krdssel VERSLAG ^e| OVER HET »|ie Kongres der Voedingsnijverheid e M gehouden te Antwerpen, op 7 en 8 juni 1914 onder het Voorzitterschap ■van gezel Armand Janssen, van Antwerpen Tweede dag IfflDe vergadering van den tweeden dag wordt ■cpend te 9 u. 1 4, onder het voorzitter-■hap van Armand Ja-nssen. ■Gezel Bouchery,afgevaardige der Centrale Bor Arbeiders-Opveeding, neemt het woord, Jli het doel dezer nieuwe instelling te doen 3*nnen. '■De Centrale voor Arbeiders-Opvoeding is 'flisticht, cm de leiders te helpen hunne ken-■ssen te vermeerderen en hun onderwijs te 'Rimaken, ten einde bekwame mannen aan '■et hoofd te stellen der syndikale beweging. I Daar de werkende klas, zegt spreker, de 'Bodige poging zelf doen moet om hare ont-Jocgding te bewerken, vraagt hij aan al de Bentralen eene geldelijke tusschenkomst. I Lauwers doet het voorstel een jaarlijksche fcelage van 50 franken te stemmen. ■ Piet Somers, op zijn beurt, ondersteunt de ■ezegdens van Bouchery en is t'akkoord met let voorstel van 50 frank 's jaars. I Lequy legt de volgende dagorde neer, 1 elke met algemeene stemmen aangenomen lordt alsook de toelage van 50 franken : I « Het kongres neemt de woorden van den Ifgevaardigde der Centrale voor Arbeiders-IDpvceding in aanmerking, verklaart deze Instelling van algemeen belang en besluit : be aandacht te trekken van al de aangesloten Kroepen om deze belangrijke zaak in hun nidden te bespreken en te trachten hunne jekwame leden deze school met vrucht te loen volgen. » HET KONGRES STEMT DE AANSLUITING ! BIJ DE INTERNATIONALE VEREENIGING DER BAKKERS, SUIKERBAKKERS, ENZ. De voorzitter Janssen zegt dat wij een groote plicht te vervullen hebben tegenover de internationale organisatie. Wij werden im-mer geholpen door den Infernationalen sekre-taris, Oscar Allmann, en het oogenblik moet gekomen zijn ons bij de internationale organisatie aan te sluiten. Deze aansluiting wordt met algemeene toe-juichingen gestemd. VOORSTEL VOOR HET STICHTEN EENER INTERNATIONALE ORGANISATIE VOOR AL DE WERKLIEDEN IN DE VOEDINGSNIJVERHEID GEBEZIGD. Reifferscheidt geeft kennis van eenen om-tendbrief, . door onze fransche vrienden gestuurd, betrekkelij'i de stichting eener In ternationale organisatie voor al de werklieden der Voedingsnijverheid. Thans bestaan er vier internationale fede-raties, welke de verschillende takken dezer nijverheid vereenigen. Deze zijn : 1° Internationale federatie van bakkers, pastei- en suikerbakkers en chocoladebewer-kers;2° Internationale federatie der brouwers-gasten en maalders; 3° Internationale federatie der Hote! jc-dienden, kcsthuis- en koffiehuis bedienden. De omzendbrief vraagt onze meening over dit voorstel. Savoie (Frankrijk^ legt de redenen bloot ten voordeele van het voorstel. Hij doet de nadeelen van den tegenwoordigen toestand uitschijnen en hoopt op de medewerking te iîicgen rekenen van al de landen om weldra het fransch voorstel te verwezenlijken. Vriend Savoie denkt dat het voorstel in Duitschland slecht verstaan werd; wij willen hoegenaamd niets in de binnenlandsche organisatie veranderen; wij vragen alleenlijk eene verstandhouding tusschen de vier bestaande Internationale organisaties. Allmann zegt dat het gedacht van Savoie goed is; maar hij vreest op het oogenblik te groote moeilijkheden ; voetstappen werden aangewend tusschen de brouwers organisatie van Duitschland en die der bakkers van het-zelfde land, maar hebben geenen goeden uit-slag opgeleverd. Gezel Allmann denkt noch-tans aan het nut van zulke overeenkomst. Decock (Brussel), in naam der brusselsche bakkers, steunt krachtdadig het voorstel Savoie.Goudsmit en Roeg denken dat zulk eene overeenkomst nuttig is, maar vreezen prak-tische moeilijkheden. Janssen stelt de volgende dagorde voor welke met algemeene stemmen goedgekeurd wordt : <( Het kongres van 7 en 8 Juli 1914, ge-houden te Antwerpen,drukt den wensch uit het voorstel Savoie te zien verwezenlijken, 't is te zeggen eene overeenkomst te bewerken tusschen de vier bestaande Internationale organisaties. Het nationaal bestuur der Centrale zal deze zaak bestudeeren, t'akkord met de be-trokken vereenigingen der verschillende landen. » Savoie verklaart zich tevreden met het ant-woord van Allmann en is het eens met de voorgestelde dagorde-. VERSLAG OVER DEN TOESTAND DER WERKLIEDEN IN DE VLEESCHNIJVERHEID Daar de verslaggever Maurice Van der Donckt afwezig is, legt Lauwers het verslag uit en vraagt aan de Congressisten of er geene opmerkingen te maken zijn. Stordeur (Brussel) verlangt te zien dat het den patroons beenhouwers verboden worde des namiddags zelf te slachten alsook aan de werklieden beenhouwers, daar zulks nadeel bijbrengt aan de werklieden slachters. Lauwers zegt dat Stordeur de werklieden der vleeschnijverheid wil beletten al de takken hunner nijverheid te kennen; zulks is te-gen den intrest der werklieden die verschei-dene stielen zouden moeten kunnen uitoefe-nen. Wij bestatigen dat in de stielen waar het werk zeer verdeeld is de werklieden werktui-gen zijn in de handen der patroons. Wanneer eenige kleine patroons beenhouwers des namiddags zelf slachten, dan passen zij zich een nieuwe toestand toe die kunne inkomsten vergroot. Deze handelwijze is de oorzaak niet der moeilijkheden in de aanwerving der veree-niging, 't is aan de werklieden siachters propa-ganda te maken bij hunne werkmakkers. Stordeur dringt aan. Reifferscheidt betreurt dat de bespreking van dit verslag zulke wending neemt, toen in de afdeeling van Brussel het verslag in bespreking kwam en waar Stordeur aanwezig was, heeft hij zijne opmerkingen niet gedaan. Savoie vindt het ook wenschelijk dat een werkman al de takken kenne van zijnen stiel ; hij denkt nochtans dat het zou beter zijn de werklieden beenhouwers te beletten den stiel van slachter uit te oefenen. Eene onophou-dende propaganda moet er gemaakt worden, om die werklieden op den goeden weg te bren-gen.Decock is het eens om de werklieden beenhouwers te verbieden te slachten. Van Brusselen haalt voorbeelden aan in het bakkersbedrijf ; vroeger en nog tegenwoordig doet de bakkersgast al het werk in de kleine bakkerijen; men moet rekening houden met den toestand der nijverheid. Cooremans haalt een geval aan overeen-komstig met dit van Van Brusselen in de brcodnijverheid te Antwerpen, waar een vreemdeling aan het vak meer wint dan de bakkers zelve. Het verslag wordt aangenomen. VERSLAG OVER DEN 10 UREN WERKDAG IN DE BROUWERIJEN Neirinckx geeft uitleg over zijn verslag; indien hij dit voorstel aanbood op het Congres, dan is het omdat de in voege zijnde werk-voorwaarden in de brouwerijen deerniswek-kend zijn. Werkdagen van 12, 14 en zelfs 16 uren worden doorgaans toegepast. Te Aalst, waar de toestand nog het beste is. houden de patroons hunne werklieden drie kwart uurs en soms een uur na hunnen werkdag en zulks zonder vergelding. Het nachtwerk wordt bijna met meer betaald. Hij protesteert met moed tegen de schandelijke uitbuiting der werklieden door de patroons. en vraagt dus aan het Congres den werkdàg van 10 uren vast te stellen; een minimum van Ioon zal geëischt worden volgens de kosten van leven in iedere stad. De werklieden brouwers moeten geholpen worden door de andere takken or.zer nijverheid, om zich sterk te vereenigen, want een brouwersgast is niet te vergelijken met een ander werkman; des avands, na zijn werk, kGmt hij t'huis afgemat, soms door den drank en zwaren arbeid en bezit dan de kracht niet meer om zich met zijn onderwijs bezig te houden, aile geesterwerk is hem bijna onmoge-lijk.De verslaggever hoopt dat het kongres zijn versïag en conclusieën zal aannemen; ook vraagt hij de medehulp der Centrale om weldra te Aalst den 10 uren arbeidsdag te vero-veren.Met algemeene stemmen wordt het verslag en het voorstel Neirinckx aangenomen. (Wordt voorigezet.) Antwerpen 2x2 = 3 Twae maai iwee is sirij !! Wanneer ge dit cpschrift leest, zult ge ;vaarschijnlijk zeggen . die opsteller mist. Nochtans, zoo wordt er gerekend in het bak-cersbedrijf. , In de bakkerij « Help u zelve », waar ailes )p moderne wijze is ingericht, zijn de be-leerders fier aïs pauwen als zij aan vreemde-ingen hunne instelling mogen toonen. Onnocdig te zeggen dat zij over de werk-/oorwaarden en loonen geen woord reppen. \nders zouden die heeren moeten zeggen, iat er in « Help u zelve » gearbeid wordt /oor 20, 30, 35, 38, 40 en 42 centiemen per lur en dit voor nachtwerk. 2 maai 2 is drij; relijke plichten en gelijke... En hunne bakkers-werklieden weten zoo *oed als ik, konden deze bazen hun werk doen verrichten door de laatst aangeworven sakkersgasten, 't is te zeggen die de laagste loonen winnen, zij de oudste mannen aller» •net Jan Olieslagers zouden dûen gaan vlie-»en.Bakkers van « Heip u zelve » gij krijgt de eene smoutpeer na de andere en gij gevoelt is niet, of hebt er den moed niet toe ze weer :e geven, met u sterk in onzen bond te veree-ligen.Moet men u soms aile dagen eene ram.rne-ling geven om u tôt bewustheid te doen kc-nen.Wie weet of er uit het allerslechtste he *oede niet geboren wordt. Bij de « boskens » op zijn « Antwârps». In de bakkerij « bij de boskens » is het, îiet voldoende 15 uren lang en 's nachts te irbeiden, dan moet men nog aïs « dessert » 17 zakken roggebloem dragen. TWEEDE JAAR Nummer 8 AUGUSTUS 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Subjects

Periods