De bakkerijschool: vakblad ten behoeve van de bakkerij en aanverwante nijverheden, tevens gewijd aan de bestrijding van de vervalschingen der levensmiddelen

287 0
19 October 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 19 October. De bakkerijschool: vakblad ten behoeve van de bakkerij en aanverwante nijverheden, tevens gewijd aan de bestrijding van de vervalschingen der levensmiddelen. Seen on 06 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/bc3st7fz3z/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

2d< JAARGANG. — N' 2. 0.10 FR. HET NUMMER. ZATERDAG, 19 OCTOBER 1918, DE BAKKERIJSCHOOL M—il l,i Jl^L ! Uitslagen - Examen Bakkerijschool. 1. EINDEXAMEN. a). Theoretisch gedeelte. — De volgen-de leeilingen behaalden tôt heden toe hun diploma voor wat het theoretisch gedeelte van het eindexamen betreft. 1917. 1. Verheyden, G. Antwerpen 2. Vermeer, L. Antwerpen 3. Michielsen, Alex. Berchem 4. Luyten, E. Antwerpen 5. Vermeyen, V. Schooten 6. Mol, J. Antwerpen 7. Faes, Ph. Schooten 8. Wuyts, F. Antwerpen 1918. 1. Berckmans, L. Berchem 2. Van Hassel, C. Eeckeren-Donck 3. Snoeck, C. Berchem 4. Van denBrandt, M. Antwerpen 5. Cluydts, J. Borgerhout b). Practisch gedeelte of proef in de bakkerij. — Uit hoofde van de bezwaren welke het aànschafïen der noodige grond-stoffen tôt nu toe medebracht, kon slechts een gedeelte der practische oefeningen plaats grijpen. Daar ailes doet voorzien dat deze bezwaren weldra uit den weg zullen geruimd zijn en de Bakkerijschool dan over de noodige grondstoffen beschikken zal, zullen de leerlingen kortelings in staat ge-steld worden hun practische opleiding te voleindigen, waarna zij het practisch gedeelte van hun examen zullen af te leggen hebben. 11. OVERGANGSEXAMEN. Slaagden, in volgorde der verdienste, in hun overgangsexamen van het eerste naar het tweede studiejaar. 1. Swaelen, Em. Antwerpen. 2. Swaelen, Ed. Antwerpen. 3. Daelemans, Fr. Hoboken. 4. Swaelen, H. Antwerpen. 5. Proost, N. Zwijndrecht. 6. Verboven, A. Deurne-Zuid. 7. V. d. Weyngaert, J. O. L. Waver. 8. Koeklenberg, E. Oude-God. 9. Mariën, R. Duffel. 10. V. d. Weyngaert, M. O. L. Waver. 11. Proost, A. Zwijndrecht. 12. Audenaert, R. Zwijndrecht. 13. Hontes, A. Antwerpen. 14. Pinxten, L. Antwerpen. 15. Taverniers, L. Antwerpen. De heer Heirwegh van Temsche, na een prachtigen uitslag bekomen te hebben in het lste gedeelte van zijn overgangsexamen, kon, uit hoofde van de intusschen opgere-zen verkeersbezwaren, aan het volgend gedeelte van het examen niet deel nemen. Nieuwe Wegen. In den strijd tegen de coôperatieven mag de klein-bakkerij geen middel ver-waarloozen. Het is niet voldoende den strijd uitsluitend op vakkundig terrein te willen voeren, raen moet, willen of niet, den vijand ook op het door hem gekozen terrein volgen. De coôperatief heeft haar bijval nooit te danken gehad aan de pres-taties die zij op zuiver vakkundig terrein geleverd heeft, zij dankt haar bijval uit sluitend aan de meesterlijkheid waarmede zij steeds haar financiëele werking inrichtte. Op zuiver vakkundig gebied bezit de klein-bakkerij onbetwistbaar de bovenhand ; wil zij de cooperatief beslist de baas worden dan hoeft zij zich ook voor te berei-den tôt den strijd op het enkel terrein waar de cooperatief thans nog met bijval werk-zaam is, namelijk dat der financiëele voordeelen. Kan zich de klein-bakkerij ook op dat gebied, met de cooperatief meten ? In de reeks artikels die in het Vakblad van de hand van Lewis verschenen, werd reeds in breede trekken, de aandacht op dit vraag-stuk gevestigd. De klein-bakkerij beschikt in dezen strijd over betere wapenen dan haar vijand, op één voorwaarde althans, en dit is dat zij vast aaneengesloten den strijd op dit nieuw terrein wil aanvatten. Krachtig aaneengesloten stelt zij een macht daar, welke haar toelaten zal aan hare kliënten grootere financiëele voordeelen aan te bieden dan de coôperatieven doen kunnen. Deze werking eischt echter een sterken wil om eensgezind den strijd op dit terrein aan te vatten. Daar deze wil maar steunen kan op een diepe overtuiging dat de oplossing van het toekomstvraagstuk der klein-bakkerij hoofdzakelijk op dezen nieu-wen weg te zoeken is, komt het er in de eerste plaats op aan de belanghebbenden door de noodige voorlichting op dezen weg, van de doelmatigheid dezer nieuwe werking te overtuigen. Te dien einde hebben wij het nuttig geacht deze kwestie in een openbare voordracht te behandelen, waar wij tevens van naderbij de practische oplossing van dit vraagstuk willen onder-zoeken.A. V. L.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Periods