De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken

1479 0
17 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 17 January. De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken. Seen on 09 August 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/rv0cv4cz6c/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Dertiende Jaar. - Nr 8. Prijs per nummer : 5 centiemen. Zaterdag, 17 Januari 1914. DE BEIAARD KATHOLIEK WEEKBLAD \> , ' ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR : \ Voor het BInnenland : fr. 2.50, voorop * betaalbaar. Men schrijft in : TRAPSTRAAT, 23, en op aile postbureelen van het land. Voor het Bultenland : 5 frank, voorop betaalhaar. Brleven en mededeelingen, de redactle betreffende, vrachtvrlj te zenden TRAPSTRAAT, 23, SOTTEGEM, ten laatste den donderdag avond. Van ieder boek dat ons gezonden wordt geven wlj melding. DRUKKERS-UITGEVERS G. EYLENBOSCH & FR. DUPON OPVOLGERS VAN L. VEKEMAN Trapstraat, 23, SOTTEGEM, 23, Trapstraat Telefoon SG>11. Het recht aankondlglngen of artilcel» te welgeren is voorbehouden. De niet Ingelaschte handschriften worden niet terug gegeven. Ongeteekende brleven worden niet aan-veerd. BERICHTEN en AANKONDIGINQEN l Aankondlglngen : 15 centraen per regel. Berlchten : 30 cent"1®0 per regeli Rechterlijke eerherstelllng : I frank pei regel. Prljsvermlnderlng vr dlkwljls herhaaldf annkondicinp'en. Bij dit nummer behoorteen bij voegsel 'NiBuwsvanaeWBBkj Clemcnceau, dien zc lijgcr noemen in de Eransclie bladen, zegeviert en beveelt zelfs over het tegenwoordig ministeric. Hij hecft recht verkregen om op Gocden Vrijdag, zooals het gebruik was, de Fransche schcpen niet meer te l>evlaggen in de buiten- ; landsche havens! 't Is eene overwinning, die de ma-trozen veel profijt aanbrengen! De minister-voorzitter van het Fransch ministeric, Caillaux, nog maar pas aangesteld, is 't vcorwerp 5 van erge verdenkingen. 't Is de Figaro, die de zaak heeft ^ aan 't licht gebracht, en ziehier wat ] het blad daarover vertelt: In 1899 stierf in de grcotsle armoede \ M. Pierre-Marcel Prieu, oorspronkelijk van Orthez, en die in 187G en in 18771 kandidaat voor de Kamer geweest was'. S Hij was destijds handelaar in Bra-zilië geweest, en de Braziliaansche re-geering had hem geruïneerd door der-tien koopvaardijschcpen van hem aan te slaan onder het valsch bevonden vermoeden van sluikhandel. Door officieele onderhandelingen, betaalde Brazilië 15 millioen vergoe- i ding, maar M. Prieu trok er geenen [ cent van op. Op een wissel van 5 mil- î lioen, gedagteekcnd op 30 Augusti 1879, ï en een wissel van 10 millioen, gedag- j teekend op 6 September 1879, door ihét ; huis Baring Brothers', van Londen, den 4 Januari 1880 overgemaakt aan de bank Hottinguer, te Parijs, werden de vijftien millioen aan den Franschen Staat betaald, die ze aan M. Prieu schuldig bleef. Na dezes dood, weigerde zijn recht-streeksche erfgenaam, een magistraat, een geding tegen den Staat in te span-nen; maar de andere erfgenamen ver-eenigden zich tôt een soort syndikaat, om gezamenlijk het uitlceeren der vij'f-tien millioen op te eischen, waartoe j zij volmacht verleenden aan zekeren 1 M. August Schneider, gewezen eersten ' klerk van een pleitbezorger te Parijs. , M. Calmette, bestuurder van den j Figaro, verklaart dat M. Schneider de 5, 6 en 7 Januari nu laalst, onder- ; Jiandeld heeft met M. Caillaux. Den zaterdag 10 Januari zou deze minister aan deierfgenamjen van wij'len^M. Prieu zes millioen vergoeding vanwege de 1 staatskas toefcennen, maar zij zouden j er slechts 20 t. h. van ontvangen en ! moesten 80 t. h. overlaten aan M. Cail- ; laux voor zijne persoonlijke radico-1 socialistische kiespropaganda. Maar den 8 Januari bracht de F i -1 garo ailes aan het licht, zoodat de • berekening in duigen viel... M. Cail-! laux looehende dadelijk de gansche j historié. De F iga ro heeft daarop drie 1 brieven laten verschijnen van belang- î hebbenden uit het syndikaat der erï-genamen, die de onderhandelingen van Schneider met Caillaux bevestigen en 00k de cijfers van 6 millioen en de •20 en 80 t. h. bekrachtigen. M. Caillaux looehent nog, docli liij gaat te ver in zijne loocliening, zeg-gende dat hij nooil iets van de geschie-denis Prieu geweten heeft. Nu, van 1879 tôt heden hebben aile opeenvol-gende ministers en 00k de meeste Ka-merleden die geschiedinis gekend. Het ware -dus 'zeer wonderlijk zoo hij! alleen er niets vn geweieii. had. De Figaro gaat overigens nogver-der, zeggende dat dit de eenige geld-historie niet is, waarin M. Caillaux zich voor zijne racfico-socialistische kiespropaganda heeft gemengd. Onder ander zou hij van het Escompto-kantoor 400.000 frank voor hetzelfde doel ver- kreg'en hebben door tusschenktmist van M.'Emicl Ullmann. Qok deze ge-[schiedenis wordt echlcr door minister Caillaux gelooehend. Er valt af te wachten welk gevolg aan dat ailes zal gegeven worden. De vcorvallcn van Zabern hebben hunne ontknooping gekregen. De krijgsraad van Straatsburg hecft zaterdag uitspraak gedaan in het geding ten lastc van lcolonel von Reuttcr en luitenant Sehadt, naar aanleiding der voorvallen te Zabern. De kolonel was voor twee redens vervolgd : 1. zich meester gemaakt te hebben van het bnrgerlijk gezag, dût hem niet toekwam, en 2. burgers van hunne vrijhcid beroofd te hebben, met ze eenen naeht lang op tcsluiten in eenen kelder van de kazern. De kommissaris der regeering — openbaar ministerie — verzaakte aan de eerste bc-schuldiging en vroeg enket zeven dagen ge-vang voor het tweede feit. De krijgsraad is nog verder gegaan, en heeft den kolonel geheel en ganseh vrijge-sproken.Deze uitspraak zal terecht overgroote op-schudding verwekken. Zij staat gelijk met de afschaffing van het recht der burgers, en de oppermacht der militairen. In andere woorden, de wet wordt in Duitschland ver-vangen door den sabel. Ziedaar wat Wij, vrije Belgen, zouden te verliezen hebben, moesten wij onze onaf-hankelijkheid kwijt geraken. Wij zouden bc-handeld worden gelijk de Elzassers. Burger-recht zou plaats maken voor soldatenover-onacht. f Luitenant Schadt, vervolgd voor geweld-daden, die hij op bevel van den kolonel aan-gehouden had, werd natuurlijk insgelijks vrijgesproken. Luitenant Forstner werd 00k vrijgesproken voor gewelddaden, daar hij meende inslaat van wettige verdediging gehandeld te hebben! Een en ander. Strenge miniers. Nu do koude aich goed doet gevoelen past het wel dat wij eens over strenge winters schrijven. In 1683 was de Teems, in Londen, zoo toe-gevrozen dat. men er eene foor op inrichtte die drie weken duurde. Rijtuigen en sledea kruisten elkaar op het ijs, juist zooals in de Londensche straten. Den 1G Jan.na.ri 1735' werd de grootste koude vastgestelcl te Iéniseisk, in Sibérie, door den geieerde Gmelin. De thermometer toonde 53 graden onder zéro. De dieren (menschen waren dar met), lagen vervrozon langs den grond. Kapitein Middleton stelde in de baai van Hudson eene koude vast van 57.20 onder zéro. Oe «anstoando feiezingen. Voor de Kamer is er, in de maand JVEei aan-staande, stemming in de provincièn Hene-gomv, Luik, Oost-Vlaanderen en Limburg. Ilenegouw kiest 31 volksvertegenwoordigers : 10 katholieken en 21 antikatholieken. Luik 22: 8 katholieken en 14 antikatholieken.Oost-Vlaanderen 28: 18 katholieken, 9 antikatholieken en jVI. Pieter Daens. Limburg: 7 — al katholieken. In Mei zullen er dus 88 zetels op 't spel staan, waarvan 43 aan de katholieken be-hooren en 45 door de anthikatholieken bezet zijn. Dees jaar is er geen fciezing vo^felen Senaah. Zooals men weet bestaat de Kamer van volksvertegenwoordigers uit 186 leden, ver-deeld als volgt: 101 katholieken; 83 antikatholieken; een democraat, (Mi. Pieter Daens en een afgevallen pries ter, Fonteyne. Drie verdwgjningen. 1) De «Echo d'Ostende®, liberaal blad van Oostende, komt te verdwgnen; 2) De liberale Economie van Doornijk, insgelijks ; 3) De liberale «Journal de Mîons» van 's gelijke. Het libéralisme herleeft, zooals men ziet. Met tr*kpaard De 29e jaarlijksche prijskamp van trek-peerden, hengsten en rasmerries, die in de maand Juni te Brussel zal plaats hebben. zal nog veel belangrijker zijn dan vroegei jaren. Er zullen niet minder dan 60.000 fr. prijzen toegekend worden aan de verschil-lende kategories. Men verwacht te Brussel de grootste fokkers uit Bohemen, uit Dene-marken, uit Duitschland, uit Sakscn en uit Amerika. De volgende landen zullen officieele vertegenwoordigers hebben : Duitschland (Elzas-Lorreinen, Baden, Beiercn, ; Pruisen en Wurtemberg), de Argentijnsche ; Republiek, Brazilië, Bulgarie, Croatie, de \ Yereenigde Staten, Frankrijk, Hongarië, Ru- ; menië, Rusland, Denemarken en Uruguay. \ VeiSi^heîdsmaatrEiwK | Daar er in den laatstcn tijd herhaaldelijk ongelukken gebeuren op de buurttramlijnen, ; heeft de minister van spoorwegen een vei- ; ligheidsmaatregel voorgeschreven. De natio- ^ nale Maatschappij der Buurtspoorwcgcn zal al de rijtuigen voorzien van een lucht-frein, die tôt hiertoe slechts in gebruik is op eenige electrieke lijnen. Zoo zal men sneller kunnen stoppen en bijgcvolg ook ongelukken kunnen voorkomen. Eepdei* acht«puit dan vcoruit llet «zuiver» algemeen stemrecht schijnt, bij de liberalen meer en meer veld te verliown. Do Journal de Liège, liberaal blad, houdt ' niet op te beweren dat het getal liberalen groot is die bevreesd zijn van het «zuiver» algemeen stemrecht op gemeentegebied, waar degenen die \niets betalen degenen die la3ten opbrengen zouden verpletteren. Ein in de kommissie der XXXI, die het kiesvraagpunt voor gemeente en provincie be-studeert, bekennen socialisten gelijk citoyen Destrée, volksvertegenwoordiger van Bergen, zelf dat men zekere voorzorgen. dient te nemen, bij voorbeeld door het instellen van bijzondere komiteiten buiten den gemeenteraad, om het goed bestuur der gemeente te verzekeren. Van eenen anderen kant verwerpen liberalen als lioogleeraar Prins, en. socialisten als hoog-leeraar De Crreef, het «zurtfcr» algemeen stem-reclit, om de vertegenwoordiging der belangen aan te kleven. , , ' i In de caiacomben. De eerste christenen hadden veel over voor hunne dooden, veel meer dan de hei-denen. Ze begraafden hunne overledenen in : onderaardsche gangen, catacomben ge-noemd.Deze kerkhoven bevonden zich onder het grondgebied der stad Rome. De geloovigen alleen wisten er de ingangen en plaatsen van. De lijken werden in kleine grafkelders of 1 o c u 1 i bijgezet. Deze waren in de turf-aarde gegraven en werden door een marme-ren plaat gesloten, waarop men beilelde het ■ een o*( het ander opschrift, zooals : Leef in vrede; Deze ziel onlsliep in den Heer, î enz. Binst de eeuwenvervolging der eerste S Romeinsche keizers, dienden die onderaard- • sche begraafplaatsen ook tôt vergaderzalen | aan de christenen. De priesters van dien tijd, alsook de bis-schoppen en zelfs de pauzen, celebreerden : fildaar op de graven der [martelaren het ' H. Sacrificie en de geloovigen communi- \ ceerden er dagelijks. Yandaar nog het ge- ■ bruik van 't bewaren der relikwieën der heiligen in den altaarsteen. Daarom ook : wilde Z. H. de paus Pius X ons weer bren-gen tôt de eerste eeuwen en christenen vor- ; men zooals ze toen bestonden, met ze. iederen dag, ja zelfs de kinders ook, te ver- i sterken door de II. Communie. Naar het voorbeeld onzer zoo vurige voor- ! gangers in Christus-' leering en navolging, ! laat ons de gedachtenis onzer afgestorvenen in eere houden en bewaren. Eei appelen. Het eten van appelen is een beproefd1 middel ter bevordering van de goede ^e- ] zondheid. De appel levert namelijk niet alleen j een voortreffelijk voedsel, maar bevordert j tegelijk een goede spijsvertering. De appel j houdt meer phosphorzuur, in licht verteer-bare verbindingen in, dan elk ander plan- j tendeel der aarde. 1° Zijn gebruik werkt voor- ■ deelig op de hersenen; 2° zet den lever aan;' 3° bewerkt een rustigen slaap; 4° ontsmet de mondholte; 5° bindt het overtollige maag-zuur; 6° bevordert de afscheidingswerkin-gen der nieren; 7° gaat de steenvorming tegen, en 8° beschut verder . tegen de m'oei-lijkheden der spijsvertering. De strijd tegen de tuberculose onder 'S vee IN'T KANTON OOSTERZEELE. Een jaar geledcn is 't, dat te Lemberge het eerste syndikaat werd gesticht tôt bestrij-ding der teringziekte onder t vee, door hoog-leeraar ITeymans, te G-ent. Al de landbouwoi's van de gemeente sloten zich aan, en al het hoornvee werd getubercu-lineèrd, dat wil zeggen dat het werd inge3puit mot een bijzonder sérum, waardoor het vee tegen do tering werd vrijgewaard. Zondag laatst is lioogleeraar Heymans te Lemberge de algemcene vergadering komsn bijwonen van 't Syndikaat en van de Veever-zekering, voorgezeten door M". Maenhaab, burgemeester en volksvertegenwoordiger. M. Armand Van Ilecke deed versiag over do werkzaamheden van 't verloopen jaar. Daar-uit bleek dat: 1) Het syndikaat zeer nuttig is in zijnwer-king tegen de tuberculose ; 2) Dat het vee verdacht aangetast te zijn van tuberculose, naar aanleiding van de serum-inspuiting, bij de slachting bevonden is ge-worden van de ziekte aangetast te zijn; 3) Dat er in 't opzicht van den gezonl-heidstoestand van 't vee, een merkelijken voor-uitgang is bestatigd geworden. Er werd besloten al het vea van Lemberge opnieuw te tuberculineeren en krachtdadig den begonnen strijd voort te zetten. ]\I. Cyriel Van Hecke, onderwijzer te Lemberge, bracht versiag uit over de werkzaamheden der Veeverzekering. Er is gedurende 't verloopen jaar maar één dier gestorven; de maatschappij verkeert dus in een uitmuntend bloeienden toestand, dank zij het syndikaat tegen de tuberculose van 't vee-, s N"arr.iddags gaf jM- Heymans eene zeer practische en nuttige voordracht voor de leden van 't- comice van Bottelare, 200 in getal, waarin hij wees op de noodzakelijkheid van t, syndikaat tegen de tuberculose van't vee. M Janssens, burgemeester van Ooster/.eele, zat de vergadering voor. Bij 't einde raadde 3Vt. Maenhaut, voornoemd, de landbouwcrs aan zich te groepeeren in de 10 verschillende co-micen van t kanton Oosterzeele, om het zoo bloeiend syndikaat van Lemberge lia te volgen in zijn welgeslaagde poqingen der be-«trijding van de tuberculose onder het hoornvee. Terstond werd van 't woord tôt de daad overgegaan en besloten zulk syndikaat te stichten te Baaigem en te Balegem. En waarom zouden andere pomicen en vee-verzekeringen van 't vlaamsche land het voorbeeld van Lemberge niet volgen en in prak-tijk brengen. Wat te Lemberge goede vruchten afv.'erpt, zal dit elders ook. Yoedingswaarde van den aardappel Door de scheikunde kan men vooral de voedingswaarde van een natuurvoortbrengsel schatten. En wat houdt nu, volgens deze derskundigen, de aardappel in? Eerst en vooral 75 tôt 80 op 100 deelen water, Wat wil zeggen moer dan drie vierden van het gewicht. Die aardknol is er zoo van doordrongen, dat, indien men hem laat koken, 't gewicht ervan ternauwernood ver-andert. Het overige vierde is samengesteld gemiddeld uit 1 t. h. zouten, enkele sporen vetstoffen, en dan heeft men eindclijk de nuttige bestanddeelen : 20 t. h. zetmeel en eene kleine hoeveelheid stikstoffcn, van 1.43 tôt 2.81 t. h. verschillende. Zoodat de aardappel drie vierden water inhoudt, een vijfde zetmeel en in zijn geheel 2 t. h. geazoteerde voedingstoffen. Daar deze laatste stoffen de hoofdrol in de voeding van den mensch vervullen, zoo ziet men in dat de voedende waarde van den aardappel wei-nig beteekent. De tarwe, daartegenover, 't echtc plant-aardig voedsel voor het menschelijk ras, iioudt gemiddeld in: 15 t. h. stikstoffcn, 70 t. h. zetmeel en suiker; 1.50 t. h. vetten, 2 t. h. celluloos en 13.37 (water, 'Om de gelijke hoeveelheid van een kilogram brood in meel-stoffen te bekomen, zouden wij drie kilos en half aardappels moeten eten, en om de gelijke hoeveelheid in stikstoffen, 7 kilos 500 grammen. Het volksinstinct heeft zoowel begrepen, /dat de aardappel voor den armen man ! een ontoereikend voedsel is, dat het er bijna steeds vetten, zooals boter of spek, aan toe-voegt. — De aardappel verdrijft den lionger, vult de inaag, maar voedt niet genoeg. Terecht luidt het spreekwoord dus in Vlaanderen : Vleesch en brood trekken de kar. "IJSKEGELS" Mijne goede vriendeti lezers, daar he toch zoo onbermhertig koud is, en waarlijl êgeen weêre en maakt om of reize te gaan, groet ik u aile-maal per telefoon ! Daarom er gaat ge toch niet peizen dat he; min gemeend is dan anders integendeel. Maar als we hel nieuvvshoorenuit ander landen dan moeten wij ons nog belo-ven 1 't Is al van overstrooming dat mer hoort. Maar hier in ons heerlijk Sottegem wat zou er hier gaan overstroomen ook 7 In aile geval, het wintert fel, en 'k vreeze dat er verscheidene koeriers zullen tuimel-perten gemaakt hebben onderwege, en zullen aankotnen met een geschonder portret. ZONDAG, feestdag van den Zoeten Naam Jésus, titelfeest van het aloude Gilde van den Zoelcn Naam Jésus, te Godveerdegem. Dat broederschap werd in de jaren 1600 ingericht in menigvuldige kerken tôt uitroei-ing der godslastcringen. Men viert dien dag ook Sint Picters-stoel te Roomen. MAANDAG, feestdag van Sint Kanutus of Sint Knuut, vader van den zaligen Karel den Goede, en van Sint Mauris, zijne echt-genoote (Sinte Martha) en hunne twee zo-nen, edele Persianen, marlelaars. DINSDAG, feestdag van de TIH. Fabia-nus en Sebastianus, marlelaars. Men viert Sint Sebastiaan te Michelbeke, waar hel alsdan Gedurige Aanbidding is, alsook te Godveerdegem, waar hij onder de Pesthei-ligen geteld wordt. Sint Sebastiaan is patroon der schuttersgilden, omdat hij met pijlen doorschoten werd. WOENSDAG, feestdag van de H. Agnes, maagd en martelares. Ze was maar dertien jaar oud toen zij de marteldood onderstond. Ze wordt aanroepen en vereerd te Erwe-tegem tegen krop- en keclziekten. 't Is daar dien dag ook Gedurige Aanbidding. DONDERDAG, feestdag van de HH. Vin-centius en Anastasius, martelaars. Feestdag en begankenis naar 't aloude Kapelleke-Vin-eent, te Maereke-Kerkhem, waar S. Vinecn-tius gediend wordt tegen flerecijn en rhuma-tism. Men bakt daar ook geutelingen 'lijk voor Sinte Apollonia, omdat hij ook door 't vuur gepijnigd werd. VRIJDAG, feestdag der trouw van de Allerheiligste Maagd. Men viert dien dag ook Sint Rajmundus de Pennafort, gene-raal der Dominikanen, en de H.Emerentia, die gemarteld werd, omdat zij ging bidden op het graf der H. Agnes, wier lichaam zij doen begraven had. ZATERDAG, feestdag van den II. Timo-theus, discipel van den heiligen apostel Paulus. Hij was bisschop van Ephese en men meent dat hij in deze stad de marteldood onderstond, omdat hij zich uit aile kracht verzette tegen het vieren van een heidensch feest. Hei is ttsen spreekwoord, menschen, als 't in Frankrijk regenf, drup-pclt het in België. 't Hecft nu in Frankrijk sneeuwslorm geweest, en als ik nu naar buiten kijke, 'k zie de pluimkens van de enge-len-beddekens ook al vliegen! H Was wel te peizen, want 't was te koiul! 't Zal ei misschien mee beteren. Aile, mstNituwjaarworde» er van allerhande dingen thoope geteld : Z'hebben nu eens nagezien hoeveel vreemde-lingen er hier in ons land nestelen tegenwoordig 86.000 Franschen, 71.000 Hol-landers, 57.000 Duitschers, 10.000 Luxem-burgers, 7000 Russen, bij de 9000 Engel-schen, 4000 en half Titaljeuners en 240C Zwitsers... Dat allemaal zonder nog veel anderen brol mee te tellen. Dat 't hier in ons landeke zoo slecht ware, al die menschen en zouden hier niet naartoe komen. !k zegge ook niet dat er ons België mec verbetert, maar zie, wij moeten zwijgen want ons volk trekt wel naar FrankrijL om er goudvogels uit te pikken. ! i Nu haefl es* 'las speStnlisus t van 'nen becldhouwer eene studie gedaan j over de vrouwenhanden in Amerika, en hij : l houdt staan bij hoog en bij laag, dat do : vrouwenhanden zwaardcr en korler worden, • naarmate de vrouwen zich met sportoefe-■ ningen bezig houden. 't Zal nu gaan eene ; zcldzaamhcid zijn eene vrouw te zien dio : lange handen heeft, daar het vrôegcr het tegenovcrgestelde was. 'k Peize dat het nog best is korte en dikke handen te hebben, want lange handen en lange vingers en laten nikske liggen dan hetgeen te heet en te zwaar is ! Aai! Te Diesi was zasidsg namiddag een klein meisje aan 't spel en voor de deur van hare grootouders. 't Was het vijfjarig dochterken der echtgenooten Willems. 't Kind liep de straat over juist als er 'n automobiel kwam afgezoefd, en het werd daar het hoofd verpletterd, zoo-danig dat de hersenen op de kalseide spat-ten. Pcist, menschen, op die ouders, als het lijkje van hun dochtertje in dien staat le huis werd gebracht! 'k En g a nu nie ; zeggen dat de volgende historié juist is, maar al de gazelten van 't land spreken er van, en moest het waar zijn, 't ware eene oprechte schande voor de Vlaamsche streken. Het einde zal 't uitwijzen! 't Is van die zon-dcrlinge affaire van Denderwindeke da'k spreken wil. Een vent van die gemeente„ getrouwd en vader van een meisje, over twintig jaar naar Amerika vertrokken. Vol-gens hij zegde, deed hj goede zaken, zond van tijd tôt tijd geld af voor zijn huisgezin en kwam zelfs al eens over. 't Meisje was onlangs getrouwd met 'nen jongen die goede .zaken deed. Over drie maand kwam haar vader weer naar Denderwindeke, en de stoeffer klapte zoodanig over Amerika, dat hij zijne dochter en nog twee zusters van haren man overhaaldc om mee te trekken. En waarlijk! ze schecpten teAntwerpen in! Als ze nu in vollen oceaan waren, zou er 'il stoomboot den transatlantieker te gemoet zijn gevaren, en de drie vrouwen zouden er moeten ingestapt zijn, terwijl de vader alleen zijne rcis voortzette naar Amerika. De vrouwen zouden aangeland zijn in Chili, en zouden daar, door heeren die verwittigd waren, in een slecht huis opgesloten zijn, waar nôg vele andere blanke slavinnen gevangen zalen. Eene der drie zou aan de waakzaamheid der bewakers ontsnapt zijn, en deze zou eenen telegram naar Denderwindeke gezonden hebben, om bekend te maken wat hun weder-varen was. Een vader, die voor gcld zijne eigene dochter en dezes schoonzusters zou.als slavinnen verkocht hebben, om ze aan cfe on-tucht over te leveren! Ge kunt denken wat een omwenteling dat het was te Denderwindeke en gansch 't oniliggende als dat nieuws gekend was. Wij zeggen 't nog : 't einde zal 't uitwijzen! In al le geval, ?l zal klaar komen, want 't parket is met de zaak bemoeid. Te Aninteppeiii dsat9 is nu nîâàndag avond in de S. Pietersvliet, eene i wreede zaak gebeurd. In nr 1 is eene her-berg, gehouden door de echtgenooten Boe-kering. De bazin, die geboortig is vanZcle, zat daar aan de tafel met twee verbrui-kers, terwijl haar man in den toog stond. Al met 'nen keer snokt zij zich reent, trekt ?nen revolver uit den zak en lost drie scheuten op haren man, die bewusteloos i ten gronde zecg... En zoo rap als kijkcn, keert zij het wapen tegen haar en jaagt zich eenen kogel door 't hoofd, en zc was dood op den slag. De policic hecft den baas naar 't gasthuis doen dragen. Als hij ondervraagd werd, zei hij dat hij hoege-naamU niet en kon peizen waarom zijne vrouw 'die daad gcplecgd heeft. Ze moet zat geweest zijn, zcgt hij, of anders heb ik er geen verstand van! Wel, menschen, dat zijn toch dingen! 'ne mensch zou er horens van krijgen! Eenandepaffaire alsso erg, wordt ons gemcld door den koerier uit Lembecq-bij-Hal : Op den kruisweg aldaar wonen de echtgenooten Simon Willekens ^ jinuiniinsw—B—i—goaMc MENGSLWERK. 95 mmï wiegen naar Emile Riehebourg Door deze vraag in verlcgenheid gebracht, neeg Louise het hoofd. — Antwoordt gij mij niet? vroeg de magistraat.Louise sidderde. Eensklaps eehter verhief zij weer het hoofd. — Mijnhcer, sprak de goede vrouw op levendigen toon, gij kent de familie de Lucerolle; u heb ik dus niet te spreken van haren adel, hare grootmoedigheid, hare verheven waardigheid. Ik heb u niet te zeggen dat mevrouw de gravin de deugdzaamste der vrouwen en mijnheer de graaf werKe-lijk de beste der mannen is 1 Doch de gerust- * heid, de kalmte, waarin zij thans ver-keeren, zou lieht allerdroevigst kunnen verstoord worden!... Maar o! dat mag niet zijn! 1k wil het niet! — IU begrijp u niet, madame, verklaar u nader. — Mijnheer de rechter, ik ben gekomen om u te spreken over den diefstal en den moord verleden vrijdag gepleegd. Als een der daders yan die schelmstukken beschuldigt men een jongman, die den naam draagt van Pierre Ricard. Toen deze jongmàn, zaterdagmorgen thuis kwam, werd hij eensklaps aangehoitden. Welaan, mijnheer, men heeft een onschul-dige gearresteerd ! — Dat beweert hij wellicht. De meeste misdadigers looehenen in den beginne hunne misdaden en dat duurt zoo gewoonlijk, totdat zij onder het gewicht der bewijzen worden verpletterd. Dan eerst slaan zij den weg der bekentenis in, Pierre Ricard... — De jongman îs onschuldig, viel zij den rechter in de rède. Ile zweer het voor de mensMielijke, zoowel als voor de goddelijke gerechtigheid. De magistraat schudde het hoofd. — Ware het werkelijk zoo, meende de rechter, dan zou de jongman wel geantwoord ' hebben op de vragen, die men hem gesteld heeft. Daar hij eehter het gebruik van zijn tijd gedurende den naeht der misdaad niet kan verklaren, heeft hij gemeend daarover een voorzichtig stilzwijgen te moeten bewaren.Hij raadpleegde een oogenblik de stukken van het vr <■ rloopig onderzoek. — Ja, hier staat het, hernam hij. Er wordt hem gevraagd wat hij gedaan heeft van 's avonds negen ure tôt half tien 's morgens van den volgenden dag, en hij antwoordt dat hij het niet zeggen mag, omdat hij gezworen heeft daarover te zwijgen. — En dat is waarheid, mijnheer, ja hij heeft gezworen te zwijgen. Het klinkt zeer onbcgrijpelijk en on-waarschijnlijk.— En toch is het zoo, mijnheer de rechter; ik Louise Verdier, heb hem doen be-loven, doen zweren zelfs, voorloop'ig aan nicmand te zeggen, waarom liij den naeht van flonderdag op vrijdag buitenshuis door- ! gebracht heeft. | — Zou ik voor u, een rechter van instruc-• lie, durven uitroepen : Hij is onschuldig, ; geheel onschuldig! indien ik niet inslaat was u het bewijs daarvan te leveren. De magistraat bewoog zich op zijn stoel. — Dan Weet gij waar hij den naeht hecft doorgegbracht? — Ja, mijnheer, dat weet ik. — Kunt gij mij dot zeggen? — Ja, mijnheer, dat kan ik, want ik was bij hem. — Zoo! zegde de magistraat, terwijl hij met den blik Louise's oogen Irachtle to poilenk Luister, mijnheer, luister. Vrijdag, in den vroegen avond, is hij naar den heer Blanchard gegaan, in de Rijsselschestraat, om hem eene som gelds te overhandigen, welke hij dien dag voor hem gebeurd had. De blinde I was alleen. Zijne kleindochter,mejuffer Leon-i line Blanchard, was den avond gaan door- 1 brengen bij hal'e vriendin, mejuffer Ernes-tine d« Lucerolle. ( 1 ' / .1 , — Dat weet ik'. Ga voort. — Tegen negen ure heeft hij den hera Blanchard verlalen. Misschien Weet gij ook dat hij met mejuffer Leontine verIo,ofd is en dat hun huwlelijk spoedig moest plaat! hebben. — Zoo Pierre Ricard's liefde oprecht is zou dit mede een bewijs zijner onschulc kunnen zijn. — Zijne liefde voor mejuffer Leontine mijnheer, is even groot als oprecht, doel had ik thans niets anders in te roepen dar deze liefde, dan zou ik er zeker niet il slagen u te overtuigen, dat hij onschuldig is — Ga voort, madame, ga voort. — Toen hij het huis verliet, waar de heei Blanchard woont, vormde hij het plan juf frouw Leontine nabij het hôtel de Lucerolli af te wachten. — Dat heeft hij ook gezegd. — Tegen half tien, mijnheer, juist het uu dat de misdaden in de Rijsselschestraat ge pleegd werden, kwam ik in de Grenelle S. Germainstraat aan. Ik was uit gewees om eene boodschap te doen voor mevrouv en wilde juist het hôtel binnen treden, toei ik mij eensklaps tegenover den verloofd van mejuffrouw Blanchard bevond, die een sigaar rookend, op en neder over het trottoi wandelde. — En zijt ge wel zeker dat het toen ha' tien was. j— Zeer zeker, mijnheer. — Heeft hij u aangesproken? — Neen, hij kende mij niet, en ik zag ' hem toen ook den eersten keer. — En hoc kondt gij hem dan herkennen, zoo gij hem toen den eersten keer zag? — De buitengewone gelijkenis, die hij [ heeft met een ander persoon, dien ik ken^ deden mij veronderstcllen dat hij het was. Nogthans, mijnheer, indien ik toen het hôtel ' was binnengetreden en niets meer te zeggen L had dan hetgeen gij gehoord hebt, zou ik pog L niet met volkomen zekerheid kunnen bevestigen dat het de verloofde van mejuffrouw Blanchard was, die om half tien voor het . hôtel de Lucerolle op en neer wandelde. Doch daar ik zekerheid wilde hebben, dat ik v mij niet vergisle, en tevens wist dat juffrouw Blanchard daar binnen Was, kwam eensklaps bij mij de gedachte op te wachten totdat . zij zou te voorschijn treden. Gij zult verne-men, mijnheer, hoe deze gedachte mij wer- !' kelijk door God werd ingegeven. — Och, ging zij met tranen in de oogen voort, de Voorzienigheid waakte over hel 1 andere kind! De regen begon te vallen. Ik 2 ging de straat over en vond eene schuilplaats î onder eene metselaarstelling. Schier op het-i' 1 zelf de oogenblik namen een paar manner l in mijne onmiddelijke nabijheid plaats. Zi, f ; zagen mij eehter niet en wisselden met elk | ander enkele woorden, die ik het geluk ha< , lté hooren. Zij waren daar om den jongmai I___ le bespieden en wachtten het gunstig oogenblik af om zich op hem te werpen en hem te Vermoorden. — O! O! O! uitte de rechter. — Ik ging naar hem toeloopen en hem van het gevaar verwittigen, dat hem be- îdreigde, ging Louise voort. Doch de regen ? viel thans onstuimig neer en daarom besloot \ hij wellicht eensklaps zijne verloofde niet à af te wachten. Plotscling verwijder.de hij î zich. De twee kerels snelden ook vooruit |en volgden haastig den jongman. Ik deed i hetzelfde en kwam een oogenblik na hen S op de Malaquaiskade aan. Ik was geheel ■JuTtgeput, buiten adem en had niet meer * de noodige kracht cen eiikel woord te uiten. 1 Mijn hart klopte en het bloed s'uisdc mij ? in de ooren. Op dit oogenblik brak het on-|weder in al zijne hcvigiicid uit. Straten en ■ kade waren ledig, | — Eensklaps, mijnheer, bij hel geflikker f van een kronkelende bliksemstraal, ont-! waarden mijne ontsteîde oogen de twee kerels op de brug, terwijl zij zich als wilde beesten op den jongman wierpen, hem vast-grepen, optilden en dan over de leuning heen ■ in het water nederploften. - — En dan ? En dan ? riep de magistraat i sidderend uit. ; \ [ .(Wordt voortgezet.^ ,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken belonging to the category Christendemocratische pers, published in Zottegem from 1902 to 2005.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods