De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken

1535 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 04 April. De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken. Seen on 11 August 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/319s17tm4w/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Dertiende Jaar -Nr 14. Prijs per nummer : 5 centiemen. Zaterdag, 4 April 1914. DE BEIAARD KATHOLIEK WEEKBLAD ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR : Voor het Blnnenland : fr. 2.50, vooro; k betaalbaar. Men schrijft in : TRAPSTRAAT, 23, e op aile postbureelen van het land. Voor het Buitenland : 5 frank, vooro betaalbaar. Brieven en mededeelingen, de redactl betreffende, vrachtvrlj te zende TRAPSTRAAT, 23, SOTTEGEM ten laatste den donderdag avond. Van ieder boek dat ons gezonden word geven wij melding. DRUKKERS-UITGEVERS G. EYLENBOSCH & FR. DUPON opvolgers van l. vekeman Trapstraat, 23, SOTTEGEM, 23, Trapstraat, Telefoon SQ-11. Het recht aankondiglngen of artikels te welgeren ls voorbehouden. De niet ingelaschte handschriften worden nlet terug gegeven. Ongeteekende brieven worden nlet aan-veerd. BERICHTEN en AANKONDIQINOEN l Aankondiglngen: 15 centmen per regel. Berichten : 30 centmen per regel* Rechterlijke eerherstelling : I frank pet regel. Prijsvermindering vr dlkwijls herhaald# aankondigingen. Bij ditcammer behoort een bij voegsf 't Nieuws van de Week Ierland, hel kalholieke Ierland, scdet ccuwen door de protestanten omdewille vai zijnen godsdienst, verdrukt en uilgezogen ging eindelijk zijn zelfs -worden, eigene Ka mers krijgen. Reeds was de wel, waarbij de zcltslandig heid van Ierland ui.gcrocpen werd, door d Kamer goedgekeurd. De Seuaat had ze ver worpen. Maar de Engelsche wet bepaalt, da als hel vdorstel eene tweede maal door di Kamer aangenomen wordt, het dan \ve wordt, nietlegenstaande den tegenstand vai de Lordskamer. En dien dogenblik was na hend. Maar nu willen de Iersche pro!estanten, o een deel ervan, een groolen siag slaan. 1er {land is in vier provinciën verdeeld, die samei gewillig vier en half milliocn inwoners heb ben, en wier bevolking, in overgroo'.e mcer derheid, kalholiek is. Eene pro\ineie aliecn den Ulster met. 700,000 inwoners, heeft een bevolking in meerderheid proîes'.ant, Deze kleine proieslantsche minderheid zegt « We willen blijven zooals wij zijn, aan Erige land, en niet aan Ierland ». En daarom zoi iedereen zich moeten tuigen en geven ; daar voor zou de wet niet meer tellen, door <i< Kamer met groote meerderheid gestemd. Da kan niet zijn. En nochtans, als 't niet rap verandert, za het alzoo heeten. In den Ulster hebben di protestanten de bevolking gewapend; zij heb ben een léger van vrijwilligers te beei gebracht, gewapend geiijk de sôldaten. D regeering liet zulks gebeuren, gebaarde da het die toebereidselen niet zag. De regeerin: peisde: "t zal wel koclen zonder blazen. Maar ziet, de zaken hebben, al met eei keer, eene andere wending genomen. 't Moe zijn dat de regeering crnslig nieuws uit dei Ulster ontving, want zij gaf, onverwacht bevel aan eenige regimenlen, naar den Ulslei te vertrekken, om zieli daar tegen aile voor val gereed te houden. De brigadc-^eneraal ei een zesliglal van zijne officieren gaven on middelijk hun onlslag, liever dan tegen d( mannen van den Ulster le moeten on r l.ken De Engelsche regeering had dus maar é6i dingen te do en : den generaal en de oi.icterei die tegenstand boden, af te stellen. In plaals van dat, schijnt de minister vai oorlog « geparlassant », onderhandeld te heb ben met de wC'erspannige officieren. Hui generaal zou naar zijn garnizoen leruggekecrc zijn met de schriftelijke beloite dat zijne régi menten niet zouden gebruikt worden om eenei mogelijken opsland in den Ulster te onder tirukken I Ge kunt peizen welke opsehudding zul nieuws teweeg bracht. 't Zijn de zoogezegde « bewaardcrs » -vijanden van Ierland — die hunnen deu: scheppen in deze moeilijkheden ; zij hebbei de officieren opgejaagd om zulke onwettig houding aan te nemen. Die aardige orde-mannen geven daar eei zeer slecht voorbeeld. Kolonel Scely, minister van oorlog, hee: zijn ontslag gegeven. < M. Asquilh zal het ambt van minister va oorlog overnemen en zal, bijgevolg, verplich zijn zich aan eene nieuwe kiezing te ondei sverpen. Dinsdag werd de ■ home-rule » wet voor d derde en laatste maal aan het onderzoek va het Lagerhuis voorgelegd. M. Edward Grey, in de afwczigheid va: M. Asquilh, verklaarde dat de • home-rule tusschen dit en eenige maanden wet zal wot den, en rond het midden van 1915, na de a] gemeene kiezingen, zal toegepast worden. Ir dien, in dit lijdsverloop een opstand in Ulste zou losbreken, dan zal deze met gewel onderdrukt worden. W'ederzijdsche toegevingen zijn mogclijl In het Lagerhuis was men het eens oni t frekennen dat de verklaringen van den mini; ter van buitenlandsche zaken veel zal bij brengen tôt eene vredelievende oplossing va: het geschil door de protestanten van Ulste verwekt. ' Al de oogen zijr. nog altijd gekeerd naar d> waschkuip waarin het vuil goed ligt te brol) bclen van het groote kartel-volk van Frank rijk. Van zoo men er aan roert, springt e schuim en zop uit de kuip, die er velen no. vuiler maakt. 1° Eerst de moord op M. Calmelte. Madame Caillaux, de moordenares, word onderhoord, door den heer onderzoeksrcchlei Maar alzoo geheel voorzichtig, met hand schoentjes aan. In haar « prison » word Madame de moordenares als eene prinses be handeld. De heer onderzoeksrechler verzoek haar, bidt haar, dat zij een keer zou willei vertellen hoe dat ailes gegaan is. En Madame gewaardigl haar -1e antwoordei nadat ze met haren man, hare vrienden ei vriendinnen, eerst op voorhand ailes gewik en gewogen heeft. 't Staat nu vast, dat M. Caillaux, 's mor gens van de moord, aan zijne burgerlijki vrouw gezeid had : « 'k Ga hem [Calmetle den kop inslaan ! » Madame heeft het in zijne plaats gedaan. Madame, alvorens met dit opzet naar dei « Figaro »te gaan, toen zij cenen revolver ge kocht had, heeft bij iden vvapenmaker, leerei mikken en schieten naar poppen, die men >chen verbeeldenl Dat heet men wel met opgezetten wil ci koclen bloede handelcn, met voorbedachtei rade iemand v»n 't leven brengen. En voor zulke'groote « Ma dams » van di « republikeinsche hooge wereld », waar me: van man en vrouw verandert geiijk va: hemd, — voor die eivicle « Madams » hee] men aile soorlen van lieftalligheden, van zoe tigheden, die men niet toont voor eenen ge wonen mc-nsch, oie het honderdste deel o; zijn geweten niet heeft van hetgeen Madam van den minister uitrichtte. Ziedaar welke gelijkheid er beslaat in he land waar 't Icartel; den blok, sedert zoo lan meester is. * * * 2° Dwang in het gerecht. Eene onderzoekeommbsie is door de Karnei aangesleld om een beetje klaarte te brengei in de beschuldigingen tegen de minister Monis €^ii Caillaux belrekkelijk de zaak vai den miilioenendief Rochette. Die commissiè heefl menigvuldige zitlingei gehouden. De grooîe, eenige zaak die ze t onderzoeken had, wilde de meerderheid zien lijk onder aile soort van bijzaken versmoorej en versmachlen. De meerderheid van die com missie, die als voorzilter heeft citoyen Jaurès zou gaarn de maatjes en kameraadjes uit dei slag trekken, uit de erge nesten helpen (waarii zij verzonken liggen. 't En zal algelijk zoo gemakkelijk niet gaan Een dîngen blijkt, uit de getuigenisser Minister Monis, op aandringen van ministe Caillaux, heefl1. den prokureur-gcneraal Fabr verplicht den miilioenendief Rochette op vrij voeten te laten. Merkt op dat MM. Monis Doumergue en de andere, het eerst bij hoo en Jbij laag gelooehend hadden. Waaraan is de bescherming van eenen die geiijk Rochette toe le schrijven? Degenen die het vrelcn, zwijgen geiijk vci moord. De advokaat van Rochette, onde ander, wil niet zeggen wat hij weet... Maar wat men niet en zegt, raadt men Rochette moet gedreigd hebben zekere ding^ aan 't licht te brengen, die de mannen va: den blok in hunne kleine schoentjes zoude gebracht hebben. Men zou te wete gekomfen ?ijn hoevet zekere groote katten van Rochette gekregc hadden, om hem te helpen of om de ooge: toe te doen!... Groot schandaal, dat Caillau: wilde beletlen, en daarom aan het gerec'i zijn orders gaf ten voordeele van Rochettc die van de gelegenheid gebruik maakle or nog eenige millioentjes uit de arme dutse: hunnen zak te kloppen. Ziedaar de mannen die Frankrijk beslurcn Wat boeltjel En wat schoone les voor ons! I 3° Een brief van Rochette. ; Rochelle, de millioenen-aftroggelaar, di€ nu in den vrecmde, hoog droog zit en verre van de gendarmen, heefl cenen brief. gezonden naar den voorzi.ter der onderzoékscom-missie, om te zeggen waarom men hem uit-slel vérleend heeft. Hij had bedreigd de ge-schiedenis uit te geven der financieele onder-nemingen in Frankrijk in de laalsle 20 jaar 1i gedaan. Zulk boek. vond M. Caillaux, had le veel kwaad gedaan aan de republiek. En op-dat... Roc-helte zijn mond en zijn pen zou houden, moest zijn procès verdaagd worden | Dat heet men, in 't fransch « chantage ». E^n eu audei. DE liUCHTVAART. De vliegkunsl doet van dag tôt dag *neer vooruilgang, maar maakt ook steeds meer slachtoffers. Van 1908 (begin der vliegerij) lot 1912 is de bloedige lijst der verongetukle vliegers op schrikkelijke wijze geklommen. In 1908 inaakte de vliegkunst een doode, in 1909 drie, in 1910 negen-en-lwintig; in 1911 achl-en-zeven!ig, en in 1912 honderd veerlig! Bij het eerste zicht zijn die getallen schrik-wekkend. zij krijgen eene heel andere be'v.e-kenis. wanneer men rekening houdt van de uilbreiding der vliegerij, van het steeds klim-inend gelai vliegers en van de afgelegde vlu chien. In 1908 telde men vijf vliegers met den gczamenllijken afgelegden afstand van 1,60C kilomelers: in 1909 had men 50 vliegers met 44,000 kilomeîers ; in 1910 waren er 500 vliegers, die samen 960,000 kilome ers aflegdcn. in 1911 hadden er 1,500 vliegers hun brevet bchaéld en de afgelegde vluchten bedroegen samen 3 milliocn 700,000 kilomelers; in 1912 klom het gelai vliegers op 5,800 en de afstand op 20 milliocn kilometers. Vergèlijk nu: in 1908 was cr één doode op 1,600 kilomelers: in 1909 1 doode op 15,000 kilomelers; in 1910 1 doode o£ 33,()00 km; in 1911 1 doode op 47,000 kilomelers; en in 1912 een slachtoffer op 140,000 kilometers1. Neeml dan ook rekening van het steeds klim-mend gelai vliegers, van de steeds toen>.-mende roekeloosheid en sloutmoedigheid der vluchten, dan begrijpt men dat het gelai slneliloffers in evenredigheid vermindert. Dal bewijst dat de veDigheid der vliegers meer en meer toeneemt en doet verhopen dat de luchlrampen eens zeldzamer zullen worden als de zee- en spoorwegrampen. VLAAMSCÏIE LANDDAG. De \laamsche Volksraad hield zondag na-middag, in de zaal der Groote Harmonie, te Brussel, een Landdag om verzel aan te tee-kenèn t^gen de vei'werping van de wijzigirg Franck-Huysmans-Van Cauwelaerl, het gebruik der talen regel end in zake van Jager ondcrwnjs « ten einde den hoogst beder kt-lijken toestand op taalgebied te besprekeTi en doorlastende maatregelen te beramen, toi doelmatige vrijwaring van den vlaamsc'ien landar.rd ». Talrijke afvaardigingen uit Anl-werpen, Lier, Mechelen, Leuven, Thienen.. Gent, Erugge en meer andere vlaamschc slcden wôondcn deze vergadering bij. Als sprekers traden op : MM. Alfons Sevens. Lambrichls, advokaat Van Dieren, Willems en Frans Reinhard. Zij eischlen dat cr ^ci c nieuwe wel moel komen waarin niet meei in sîaat; «de moedertaal is de vberlaâl van het lager onderwijs, maar wel: «de lands-taal is de voertaal ». Zij beoordeelden zeer slreng de vlaamsche volksvertcgenwoorai-gers, die tegen de wijziging van het vlaamsche driemanschap ges emd hebben; 2nj willen het hoofdvak der kiesbullelijns zien ver-dwijnen.De Landdag slclde ook eene kommi:sic aan, gelast met te onderzoeken of de besluur-iijke scheiding al of niet het beste middel is om aan de régelmalige eischen der Vla-mingen algeheelc voldoening le geven, en de spreuk le verwezenlijken, waarin gansch de vlaamsche slrijd bevat is: In Vlaandercn Vlaamsch. FRAXSCSÏ LOURDES. In het afgeioopen jaar zijn 4'J4 bede-vaart-treineu te Luurcles aaiigekoinen. I>it geial werd nog nooit, behalve ia 19U6 — heo goadeii juoileum — bereikt, en vergeleken. met het gelai m 1912 vai't er dan ook een verhooging van 4b treinen te consiateeren. in net geneel weraen 2G0.153 pelgrims door exira-treinon naar Lourdes veivoerd, maar doorgaans is het getat pelgrims, dai op eigen . gelegenheid naar liei genade-oord gaat, iwee iot driewaal zoo groot als liet aantai georga-ruseerdo bedevaarders, zoodat. men gerusc kan reKenen, dat Lourdes in het afgeloopen jaar door een millioen peigrims werd bezoent. DE MUILPLAAG. De kommissie, door den minister van land-bouw aangesteld voor liet onderzoek van het sérum tegen de muilplaag, heeft eindelijk de uitslagen openbaar gemaaki van twee prouf-nemingen, gedaan te iùneuville en te Velm. JDaaruit blijkt dat de inspuitingen, gedaan met het sérum, geene gunstige uitalagen opge-leverd hebben. ^letiemm is de kommissie van zin de proelnemingen voort te zetten. Zeggen wij terloops dat de rnuiiplaag sterk afneemt en dat er in de laatste dagen voor iieel het land nog sleehts 67 aangetasie lioorn-beesten en 17 varkens waren. In de provin- j i cies Luik, Namen, Limburg en West-Vlaan-j jj deren werd er geen enkel geval waargenomen. ; De openiiigstaks clcr drnukiiuizeu. ; Verscheidene bladen nebben gemeid dai de ; Kamer. eerlang een wetsontwerp zou bespre- \ ken belrekkelijk de wijziging van den openmgs-Laks der drankslijterijen. Die inliohting is voikomen onjuist. llene bijzondere kommissie bestudeert op liet' oogenblik verschillige voorstellen. | \Vat er uit de bespreking zal voortvloeien | kan thans niemand met zekerheid z ggen. | Het vraagstuk zal voorzeker voor de maand | November in de Kamer niet basproken worden. ï Eigenaars, herbergiers en brouwers behoeveni : zich dus niet ongerust te maken. Hunne be-langen worden geenszins bedreigd. De nieuwe wet op de goedkoope woningen. I I. Waarin bestaat deze nieuwe wet? I Het kenmerK van de wet is, dat de Staat | zell geene goedkoope woningen zet, of recht-1 streeks geld uitleeno aan kieine menschen, die j een huis 'willen bouwen, maar dat de Staat de .' » macht krijgt, om de standregelen goed te keu- ' ren van eene nationale inaatschappij, die voor doel heeft goedkoope woningen te bouwen. '• Die maatschappij zal trachten te bewerke-n dat er gewesteJijke en plaatselijke maatschap- :• pijen worden gesticlit. De regeering stelt een kapitaal van 100 mil- 1 lioen ter bescnikkmg van deze nationale maat> ' schappij. De maatschappij zal rechtspersoonlijkheid • hebben, en dus geiijk staan met de andere naamlooze maatschappijen. IL Wat aanziet men in de wet als goedkoope woningen? 1; De gebouwen die dienen tôt huisvesting eener familie, indien de huurwaarde of het kadastraal inkomen -een bcpaald maximum niet overtreffen; 2) De gebouwen bestemd tôt huisvesting van een aitntal familiën; 3) De gebouwen dienende voor openbare . slaapplaatsen of volksgastlioven. Ili. Wie kunnen van de wet genieten of gebruik maken? De werklieden •en dienstboden, de bedienden, zoo van de bijzondere nijverheid als van openbare besturen, de onderwijzers en aile per-sonen wier inkomen niet boven een vast te stellen maximum gaat. De Spaflr- en Lijfrentkas — die tôt nu toe gelden voorschiet voor de werkmanswoningen — mag hare leeningen uitbreiden tôt al de personen hierboven genoemd. IV. Wie kunnen aandeelen nemen in deze ; maatschappijen ? De Staat, de Provinciën, de plaatselijke en gewestelijke maatschappijen, de weldadigheids-inrichtingen en de bijzonderen. Dezo maatschappijen zullen, bij tekort-. koming van 41e gemeenten, het reC.ht hebben r— op uitspraak der nationale maatschappij — ; ongezonde woningen te onteigenen. De regeering zal in zekere gevallen ook weldadigheidsbureelen kunnen verplichten mede te doen aan esne of andere maatschappij die zij verkiezen. In dit geval kunnen de wel-dadigheidsbureelen aan de mantschnppijen reclitstreeks de huishuur voor hunne onder-■steunden betalen. Al de akten, door de nationale maatschappij I te maken, zijn vrij van zegelreclit, en al de aankoopen van gebouwen betalen geen recht j van enregistratie of van overschrijven. Een crediet van 10.000 fr. is ter beschik- : king gesteld van de regeering om deze natio- . nale maatschappij te doen inr'chten. | Deze enkele bij'/.onderheden zullen voldoonde '• zijn om te toonen welke schoone wer, deze ! der goedkoope woningen is, en welk edel ! werk ons katholiek Staatsbestuur heeft ver- J richt door deze wet te doen stemmen. Palmtakkeo. Mijne welbeminde vrienden, onlvangtmijn beste groeten met den wensch van 'nen hei telijken goeden dagl 't zal nu toch gaan d mocite weerd zijn om 'nen goeden dag t wenschen, nadcmaal de dagen beginnen een behoorlijkc Ieng:e te krijgen. en vooral om dat het schoon weerke dezer dagen al de: regen en de overstroomingen zal doen vei geten. Ook schieten de boerkens zich me iever het-veld in, en komen in voile bedrij vigheid, om den grond gereed te maken, en t planten en te zaaien. ÏOXBAC, Palmzondag, als de palm ge wijd wordt, ter herinnering van de plechtig intrede van Onzen Heer in de stad Jerusalerr 't Joodsche volk ging den Zaligmaker te ge moet met palmtakken in de hand en roe pende: « Hosanna aan Davids zoon! Geze gend hij die komt in den naam des IleerenI En dat zelfde volk, opgemaakt door de over heden en de kopslukken, zal vier dagen daar na roepen: • Kruisig hem, kruisig hem! » A de kerkbcdienden, zangers, 6nz., komen hun nen gewijden palm ontvangen uit de handei des priesters om dien volgens christelijk ge bruik te bezigen bij berechtingen en bij on weder, om dien te steken tôt teeken van be scherming op de gebouwéri, in de huizen, o] de akkers, enz. Dees weelc wordt genoemd di Goede Week, de Groote Week, de heilig Week, om wille van de groote gebeurtenisseï die met deze dagen herdacht worden: Di instelling van liet Allerheiligste Sakramen desAutaars in'tlaatste avondmaal. De bitter Passie en de kruisdood van On2en Lievei Heer op Goeden Vrijdag. Zijne begrafenis ci zijne gloricrijke verrijzenis. Och, menschen dat ailes wordt ons met deze dagen zoe schoon voor oogen gesteld in de diensten var de Goede Week, en de chrislenen van der ouden stempel vinden nog den tijd die in-drukwëkkende plechligheden 'bij te wonen, o ten minste, op Goeden Vrijdag, alvorens naai hun werk te gaan, van in den vroegen mor-gen fer kerk te gaan om s ten kruise te krui-pen > en den stervenden Zaligmaker te ver-ceren. En als men op Paaschavond de wijdinc ziet van de Paasehkcers, die eigentlijk den verrezen Chrislus bc'.eekent met de vijf won-den in zijn gloricus lichsam behouden... Acb. wat is dat allemaal eenvoudig schoone en verheven! Het plechlig Alléluia wordt aange heven ! De klokken zenden hunne jubelloo-nen in het luchtruim. 't Is Paschen, 't is vreugde, 't is algemeene blijdschap. Ja, menschen, 't en moet ons niet verwonderen dal de heilige Kerk binst die week geen gewag en maakt van de feestdagen der heiligen. Er i< genoeg te doen en te overwegen voor wie hei begi'ijpen will Met Goeden Vrijdag en de Paa«c'i' diigen de aloude begankenis naar den ver-maarden kalvarieberg te 'WjTihuisen, en o[ eerste Paaschdag, in den namiddag, groolt tocloop naar Sint Lievenskapelle te Houthem Van nu af wenscht « De Beiaard » aan a] zijne lezers eenen Zaiigen Paschcn 'T IS OPRECIIT SPIJTIG DAT WIJ HEI NIEUWS DEZER WEEK moe'en beginner met eene bloedige gêbeurtenis die gansch d< slad Gent in opsehudding en ontrocring heef gebracht. He» was vrijdag avond, omtrenl kwaart voor 6 lire, als de bewoners dei Zalmslraat, uit het huis van M. Bontinck eenen persoon zagen komen met zwartei: paletot aan en een grijs kostuum. Die kere schcen haaslig te zijn en had de deur oper gelatén. Met den andere komt er 'nen jongen. zekere Mar'.ens, voorbij, en die jongen naai binnen kijkende, zag Madame Bon inek ter gronde liggen met haar kindje... Martens keel den kerel achterna en zag hem in de richlinf der kerk van het heilig Hert wcgvluchten De jongen is met de policie moelen meegaar om den vluchlendcn bandiet op te zoeker en hel is ook dank aan hem dat hij door d< gendarmen werd aangeliouden juist wanaee: hij op het punt was den trein te nemen naai Brussel. In 't huis van Bontinck was 't eci vreesclijk scliouwspel! Madame Bon'inck er haar kindje van IS maanden lagen daar il den vloer van den gang vreeselijk bebloed ei gekwelst. Madame Bontinck aclemde nog. Zij ligt in 't hospitaal en is zeer slecht. Ilaar kindje was de keel afgesneden en w:as reeds 2 een lijk. In de l:e';'erkeuken vond men de - moeder van Boniinck, Colette Claerman, î 72 jaar, ook vermoordl In 't huis w'as 't al : bloed wat men zag, men zou gezegd heb-î ben 't Ls hier eene beenliouwerij. 't Is ijsse- - lijk en verschrikkelijk I De moordenaar, is i zekere Nikeliseh Dragomer, Serviiir van ge- - boorte, getrouwd met de zuster van Madame t Bontinck en wcnende te St-Gilles (Brussel). - Het is een ingenieur die gestudeerd heeft aan ! de hoogeschool van Gent. Hij zat ievers in geldelijken pood, en was bij zijn sehoonzusler ■ komen geld vragen, en daar hij het ni2t kon hebben, is hij in eens in koleire gescholen en heeft de ijsselijke mensehcnslachling begaan. 't Was waarlijk droef om zien als M. Gustaaf Bontinck, dien braven man, te huis k\vam en vernomen had wat er gebeurd was. « Wat heb ik dan toch misoaan », riep hij weenend tôt de geburen, « om zulke dingen te moeten tegenkomen?» En dan wist de man nog niet [ dat die drijdubbele moord door zijn bloed-. eigen zwager geplecgd was. De famiiie Bon-i tinck was van iedereen geacht: de vrouw was ■ maar 34 jaar, en ze waren pas drij jaar ge- ■ trouwd. De oude vrouw had tien sneden aan ■ den hais en aan de wangen. Het kindje eene i vreeselijke snede aan den hais waar men drij i vingers kon inleggen. Madame Bontinck was : den roeper doorgesneden, maar men lioopt ; van haar te kunnen redden. AIIo, menschen, 't en kan waarlijk niet zijn! Laat ons van dat ■ schrikkelijk affaire zwijgen en eens 'nen anderen koerier ui!hurken. ZIE, 'T GAAT NU NAAR PASCHEN, en met Paschen wordt getrouwd! Maar 't is nu 1e Tongeren dat er ëen trouwfeest gaat plaats hebben waar lang zal over gesproken worden. El1 is daar eene familie, bestaande uit de moeder die weef is, de doch'er en de tante, en die drij vrouwspersonen hebben allen nu 3e trouwbeloften aangegaan met drij mannemenschen, en de drijdubbele hu-welijksplechtigheid gaat op den zelfden dag plaals hebben, in Juni aanstaande. En nog 't schoonste van ai: de meid heeft nu ook 't zot in den kop gekregen, en z'hecft zich ook van 'nen vent voorzien, en ze trouwt op den zelfden dag harer meesleressen. Het gaat daarvoor groot feest zijn te Tongeren. 'De plannen zijn al gelrokken. 't IS WEI, BESTEED! 'T MOEST ALZOO KOMEN! De gemcenteraad der stad Yerdun, in Frankrijk, heeft met algemeene stemmen den dubbelen wensch uilgebracht, dat het nieuw militair hospitaal zoude voorzien zijn van eene kapelle en dat de zorg van de zieken weerom zou toevertrouwd worden aan kloosterzusters. Alzoo begint men in Frankrijk van aile kanten de hospita.il-j zuslers terug te roepen: z'ondervinden genoeg wat verschil van ôicnst het is, zuster-kens of mammezellen. ; GARRR1 MENSCHEN, 't en sleekt op geen ajuinpelle! 't is toch nog cen Jiectje . eerste April : Er heeft hier 'nen amerikaan-sche liefhebbcr in eene lanôbouwtentoon-j stelling van België een rcuzenkonijn gekocht j van écht vlaamsch ras, en hij; is met het beest ;naar Amerika gelrokken. Hij komt de ilang-, oor nu te verkoopen voor den 'prijs van 128 dollars of 640 franken. Baffe! wie 't niet en wil gelooven en moet niet. WEL, WAT WREEDE ZAKEN TE ATH, maandag laatst. Men vierde daar de gekende kermis-te-Lorctte, en 't was cr voile foorc. Aan den draai van de baan .s'ond er eene barak waar ze be^ig waren met oorverdoo-rend kelelmuziek te maken en er i tond een hcele bende kinderen naar de toeren van « Wittel en Pito » te kijken. Met al dal 1 a wij t en hadden ze niet gehoord dat cr 'nen auto-mobiel a! trompende de Brusselsehe baan afkwam Een der kinderen zag hem vnhefte eenen schreeuw op en gansch de :schaarsloof uileen. De aulogelcider rcmde uit al tzijne krachten, maar 't was te laat! Vijf kinderen werden door hel zware gevaarte omgewjr-pen: een meisje, de achljarige Despret, werd het hoofd verpletterd en op den s!ag gedood. Een ander meisje werd de bil verbrijzeld en met zware inwendige verwondingen op-genomen. Drij andere kinderen werden erg MENGELWERK. 10 î*E TWEE W1EGEN naar Emile Riehebourg — Wat gaat ons dat aan? — Gij zijt altijd tevreden. : — Wat zou het haten ontevreden te zijn? Korte oogenblikken laler traden zij jeza- menlijk een woonhuis binnen, waar zij den vorigen dag ook geëten hadden, en zetten zich aan eene tafel bij het vcnsler neder. Zoo konden zij het oog houden op de Darc>-slraat over geheel hare lengte. Zij gebruikten een stevig ontbijt. ! Eensklaps sprong Boyer op. — Zie eens daar, fluisterde hij Thibaut toe. — Ja, hij is het, antwoordde deze. Ramoneau stapte de straat op. — Waarom laat hij ons niet op ons gemak dejeuneeren, scheriste Thibaut opstaande. jj — Wij zullen van avond wel elen, ant-î woordde Boyer. Doch laat ons eerst de glnzen j ltdigen... Op uwe gezondheid Thibaut! — Prosit, Boyer! — Ga naar buiten Boyer, tcrwijl ik betaal, en houd hem goed in het oog. L Een oogenblik later gaven de twee wïrk-^ ieden elkander den arm en volgden Ramo neau op eenigen afstand. Toen de oude boef het gemeubeleerd huis uilging. staarde hij met mislrouwen rondom zich heen; daar hij echter niets verdachts gewaar werd, w-aagde hij zich verder. Nu stapte hij snel vooruit met de handen in de zakken en het hoofd een weinig voorover gebogen ': Van lieverlede bereikle hij de boulevards van la Valette en la Chapelle. — Ik zou wel willen weten waar hij ons thans heenvoert, zegde Thibaut. — Dat zullen wij wel vernemen zonder het hem te vragen, antwoordde Boyer. — Wat heeft die oude schelm nog rappe beenen. Zie eens hoe snel hij vooruit komt! De werklieden volgden hem nog een tijd lang, slraat in straat uit, tôt dat hij einde'ijk in een huis verdween. — Het is goed dat wij nog tijdig genbeg komen. Het kwam op een halve minuut aan, zegde Boyer. Maar waar zijn wij hier? — In de Guldenlrapstraat! Wat een Sthoo-ne naam voor dergelijke straat! Wat mag Ramoneau hier wel komen doen? — De duivel haie mij als ik er iels van weet ! — Misschien gaal hij een zijner konfraters bezoeken. Nog eene inlichling voor madame Louise. Herkent gij nog goed het huis waar hij is ingegaan? , — Ja, kom nog een weinig vooruit. Zij sfaplen langzaam voort en na enkele oogenblikken zegde Thibaut stil tôt Boyer :erwijl hij met den vinger naar eene .leur svees : — Daar Ls hel ! v - I — Zijt gij er zeker van ? " — Zeer zeker! Wees gerust. — Nummer 29, zegde iBoyer. ' — Wat gaan wij nu aanvangen? vroeg Ihibaul. — Wachlen, antwoordde Boyer. Thibaut had zich niet vergist. Ramoneau vas het huis binnen gelreden, waar hij zijne îrouw zou onlmoet hebben, indien hij een îur vroeger ware gekomen; doeh eene an-3ero verrassing wachlte hem. Toen hij de deur opende, had de porlicr-îter, die bezig was een roman te lezen, A't'lke haar blijkbaar zeer veel belarg inhoc-remde, haastig het hoofd opgericht en toonde ïich tegenover den vrcemden bezoeker zeer ontevreden. — Madame, zegde Ramoneau, gelief mij le zeggen... De portiersler w:as eensklaps met een lui-den kreet opgesprongen. —Wat is er? vroeg Ramoneau. Boczeni ik u angsl in. Het gelaat der portierster was werkelijk zeer bleek geworden; zij beefde aan al hare ledemalen en hare wijd opengesperde oog.'n scholen onhcilspellende blikken. — Pierre Ricard! Pierre Ricard! murmelde zij op gedemplen toon. ToCn de oude Ramoneau zijn waren naam hoorde, deed de ellendeiing eensklaps een slap achteruit. spoedig echter kreeg hij wee: al zijne tegenwoordighcid van geest terug en hield zitfli overluigd, dat deze portiersler al heel licht eene zeer gevaarlijke vijan lin voor hem zou kunnen worden. Uit voor-zichligheid sloot hij de deur der loge dicht eli naderde dan weer de vrouw, terwijl cr een zonderlinge grijnslach om zijne lippen \ erscheen. — De duivel haie mij! riep de booswicht uit, indien ik er aan dacht hier eene oude kennis weer te vinden. Doch waarlijk, het doet mij genoegen. Dat herinnert mij nog eens aan den goeden ouden tijd... O, wat zijn die dagen reéds lang voorbij!... Maar waarom slaart gij mij zoo Zonderling aan? Stel u gerust. Ik ben geen spook, geen geest Mit de andere wereld terug gekomen. C-ij moest tevreden zijn een oud vriend weer te zien! Ik ben oud geworden, niet waar? Maar gij zijt onder dal opzicht ook niet op vooruit gegaan. En toch kijkt gij nog steeds uil een paar blauwe oogen. — Wist gij dat ik hier woon? vroeg zij. — Neen. Dan begrijp ik niet... ' » - Ik kom eenvoudig iemand cen bezoek ! brengen, die hier woont. Doch dat presseerl d( * met. Ir. afwachting neem ik cen stocl; doe leven als ik oude. De porliersler wierp een angsligen blik op . de deur en liet zich dan op een s-toel af ! nedervallen. ( ' ' ( | — Zoo, zoo, hemam hij thans weer, g i gi |hebt het dan tôt pol'lierster gebracht, om ds ;bc|wijs dat de fortuin u even als mij, den se :rug heeft toegekeerd. Wat zal men daarvan hc ' zeggen? Als de duivel lu 't spel is, verzet men Ici izich vruchleloos. Toen ik u laatstmaal zag, mijn arme Horlense, gingt gij reeds den berg af. Iloorl gij het. Ik heb zelfs 'av.cn naam nog niet vergelen. Maar 't is nog cr îvecl beter aan 't schellekoord te trekken aa dan armoede te lijden... Doch a propos, een vr j dezer dagen Iiccfl iemand mij van u go- tij sproken. im — Var. mij>? ' r in — Ja, van u, en van het kind dal ik m | u had toevertrouwd. ' m | De portierster was blijkbaar niet op haar bc ; gemak. : er i — Waar is hel kind? vroeg hij. er 1 — Komt gij het mij lerugvragen? vroeg D ;zij met angsl en schrik. w { — Mijn zoon: ik zou wel willen welen wat 01 ! cr van hem geworden îs. gi !— Ik weet het niet, zuchtle zij. Het \ as . mijn kind niet, dat gij verlalen hebt. — Wcllicht is het door u naar het huis er vondelingen gebrachl? — Neen. — Wat hebf gij er dan mede gedaan? — Een polieiekommissaris heeft het mij fgenonicn. — O, nu zijn wij er. Op zekeren dag, dat ij den kleine erbarmelijk sloegt te midden er slraat. Ja, ja. ik ben op de hoogte! De uhoonc nortense was toen wel wat hard-andig... En heeft de kommissaris u toen het ind afgenomen. — Ja. ' — En wat is er dari van geworden? — Dal weet ik niet. Vaak ecliler heb ik r nog aan gcdaeht; zelfs heb ik pogingen angewend om het weder te vinden, docii ruchteloos. Ik was zeer ongelukkig in dien jd. Gij liadt mij verlaten en al het gcld îedegenomen dat ik bezat. Ik stak dicp i schulden, en had bovendien nog twee îaanden huishuur te belalen. En gij hadt îijne kleederen, mijn linnen, ailes wat ik ezat naar den lombard gebracht, mijn goud n juweelen verkocht. Ik bezal niets mcer n kon dan uw kind niet langer houden. loch daar ik mij overluigd hield dal gij zoudt l'ederkeeren, wenschle ik graag het in het iog te houden om u later te kunnen zeg-;en waar hel gebleven is. (Wordt voorlgczet], ^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken belonging to the category Christendemocratische pers, published in Zottegem from 1902 to 2005.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods