De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken

1080 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 11 April. De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken. Seen on 27 September 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/pv6b27qx4z/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Dertiende .Taa.r. — NFr 1 F» Prijsper nummer : 5 centiemen. Zaterdag, 11 April 1914. DE BEIAA L^J — :BpffiiÏP^" WEEpLflB ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR : Voor het Blnnenland : fr. 2.50a vooroo betaalbaar. Men schrijft in : TRAPSTRAAT, 23, en op aile postbureelen van het land. Voor het BultenlanU : 5 frank, voorop betaalbaar. Brieven en mededeelingen, de redactle betreffende, vrachtvrlj te zenden TRAPSTRAAT, 23, SOTTEGEM, ten laatste den donderdag avond. Van leder boek dat ons gezonden wordt geven wij meldlng. ! ———a——as—■——aa— — DRUKKERS-UITGEVERS G. EYLENBOSCH & FR. DUPON opvolgers van l. vekeman Trapstràat, 23, SOTTEGEM, 23, Trapstràat, Xelefoon SQ>11. Het recht aankondlglngen of artikel» welgeren 1s voorbehouden. De nlet Ingelaschte handschriften word< nlet terug gegeven. Ongeteekende brieven worden nlet aa: veerd. V te BERICHTEN en AANKONDIQINOEN i Aankondlglngen : 15 centmen per regel. n Berlchten : 30 cent®*" per regel* Rechterlljke eerherstelllng : I frank per regel. Prljsvermlndeiing vr dlkwflls herhaalde aankondlglngen. irnTT» Il | lll ■■ ■ ■ Il lllI Wi MIW Bij ditnnmmer beùoort een bij /oegseJ WETGEVENDE KIEZINGEN van 24 Mei Kalholieke kantlidalen Arrondissement Aalst. TITELVOERENDE KANDIDATEN : M. WOESTE, staàtsminister, uitlredend volksvertegenwoordiger, Brussel. M. HOYERSOEN R., uiUredend volks- verlegenwoordiger, Aalst. M. baron «le BETIIOXE, uiUredend volksvertegenwoordiger, Aalst. M. COSYXS, nolaris en burgemeester, te Meerbeke. M. VAN DER E2NDEN, beslendige afge vaardigde, Goeîferdinge. PLAATSVERVANGENDE KANDIDATEN M. VAN DER LIXDEX, voornoemd. M, COSYNS, voornoemd. M- VAN DER TAJEJLJEN, burgem. Idegem. M. ROLLIER, burgem. Denderleéuw, Arrondissement Oudenaarde. Verleden zondag zijn te Oudenaarde de volgende kandidaten door den poil aangeduid. TITELVOERENDE KANDIDATEN : M. TH1ENPONT, uiltredend volksvertegenwoordiger, Oudenaarde. M. ridder REïïAEGIflEE, uiUredend volksvertegenwoordiger, Ruien. M. DE RAEDT, n#iaris to Sinte Maria-Hoorebeke.PLAATSVER VANGENDE KANDIDATEN. JI. DE RAEDT, voornoemd. M. lsONETTE, advokaat, Ronse. M. VAN CAEWENRERCiiiE, genees-heer te Huissi. 'tNieuwsvandeWeek De zaak Caillaux is door de Fra/v sche Kamer afgehandeld: de minis-ters Caillaux en Monis, die zich plicii-tig gemaakt hebben aan 't vergrijp: te wegen op de recliters om een zwende-laar in financiên aan de armen van Moeder Juslicia te ontlrekken, hebb -n absolutie ontvangen en de prokureur Fabre, die zich geoorloofd heeft te ge-tuigen tegen de ministers voornoem.l, is als dusdanig afgesteld en raadsheer benoemd bij het verbrekingshof met eene vermindering van jaarwedde van 7000 frank. 't Ziet er proper uit in de republiek nevens de deurl De reehters moctea dieven loslaten op hooger bevel van 't ministériel Moest een ministerie in België zulke beestigheden verricliten, 't en bleef geen vier-en-twintig uren recht staan. Wanneer dieven losgelaten worden, waarom zouden moordenaars, zooai» vrouw Caillaux, op geen genade mogen rekenen? Met den duur zullen de ge-vangenhuizen enkel dienen om brave menschen te verbergen. We hebben dat nog gezien in Frank-rijk ! 't Heeft kiezing geweest te Rotterdam, in Holland, voor een gemeente-raadslid. En de liberalen hebben er, in groole meerderheid, voor eenen cliris-ten antirevolutionnair geslemd, om de kiezing van eenen socialist le beletten. Ze zijn erin geslaagd. Die libei-alen aanzien het socialisme in het bestuur als een erg gevaar. 't En is bij ons niet dat de me^ste liberalen zooveel politiek doorzicht hebben. Onze liberalen laten hen ver-blinden door hunnen haat tegen het « cléricalisme». En alzoo offeren zij de belangen van stad en land aan hutme dweepzucht. Gelukkiglijk dat veel liberalen klaarder en verder zien dan hunne verblinde hoofdmannen. • Sedert 2 April heeft Ruslaad S een half millïoén reservisten onder de wapens. Twee millioen soldaten zullen ' gedurende eenen zekeren tijd ond'.r. -de wapens zijn in dit land. 't Is vee), ' en dat moet groot geld kosten! i —— Ilet Lagerhuis in Engela.id 1 heeft voor de derde en laalste maal ' met 80 stemmen meerderheid voor 1er- ( land het 4 Home rùle » aangenom :n. 1 De orangisten van Ulster hebben 24 < mitrailleusen aangekocht. Waarop zal dat uitloopen : men denkt steeds aan eene te tretfén overeenkomst. Binst c doen de suffragetten gedurig van zich spreken: ze hebben getracht in 't cen- < ter van Londen, een tempel in de lucht te doen springen. Schoone glasramen } zijn gebroken. t Italie heeft eene nieuwe regee- ring met M. Sàlandre als hcofdminis- é ter. Met 303 stemmen tegen 122 heelt de Kamer haar vertrouwen geschon- i ken. , i Duitschars en Grieken, onder 1 het vaderlijk hoofd van Willem 11 eu L dezes schconbroeder Constanlijn, wis- j selen kruiskens en lietalligheden. u In Mexiko is nog aliijd burger- oorlog ! s De keizerin van Japan is erg c ziek. v Dinsdag hebben de vrouwen 11 van jden Staat Illinois, in de Vereemgde ; Stalen, voor de eerste maal hun stem-recht uilgeoefend. Te Chicago all.:en zijn 217,250 vrouwen op de kiezerslijs- 0 ten ingeschreven, en men schat dat 80 ten lionderd aan de kiezing hebben deelgenomen, terwijl slechls 70 ten b honderd der <155,282 ingeschrevencu v mannelijke kiezers naar de stembus gekomen zijn. à Acht vrouwen hebben hunne kandi- g datuur gesteld voor den schepenraad van Chicago; men verwacht met vecl belangstelling den uitslag van de kie- ia zing. 13 In de andere deeleu van den Staat k genieten 50,000 vrouwen het stemrecht ; algemeen denkt men dat hunne in-schrijving op de 'kiezerslijsten. de af-schaffing van ongeveer 3,000 lierber- a. gen voor gevolg zal hebben. w — » ONZE KOLCNîE. « pMJaaadag namiddag werd door den minisler 01 vaax kolonidn overgegaau tôt do aanstclling der kommissie, die een financieel p!aji mcet op-iuaken voor het koloniaal bc'stuur. M. Kenkm . sprak eene redevoering uit, waarin hij de roi -j3, der kommissie afteekende. . Do kommissie ging uiteen, na hare werk-zaamheden geregeld te liebben. ■ Dinsdag namiddag heeft de minister van j;11 koloniën do kommissie aangesteld, dio voor Ie opdraoht heeft de beste stelsela van aanwer-ving en vorming van het personeel voor Congo iV to onderzoeken. De kommissie zal ook aan de regeering een volledig studieprogramma moe-ten onderwerpen, voorbereidend tôt de kolc- se niale loopbaan in Belgisch Congo. KINDERBESCHER1V1ING. Vergaderingen zullen plaats hebben in alla arrondissemcntahoofdpiaatsen, waarop de leden der maatsohappijen tôt bescherming der kin- . deren zullen uitgenoodigd, worden. In deze plechtige zittingen zullen de midde- S€ len bestudeerd worden, om de werking der vr komiteiten degelrjkei en meer uitgebrexd te \q maken. Zij zullen plaats hebben onder voorzitter- . schap van den heer minister van rechtswezen. De eerste. vergadering had plaats maandag de te Anlwerpea. ' kr dc E«n en «udn. " 'É Is te stil. ;î1c Zoo klagen liberale bladen. "NVe zijn, zeg-gen ze, geen voile twee maanden m er van de< kiezingen die, in den helft van het land, '1C moeten plaats hebben, en er verroert geen Ej bladje; ailes blijft kalrn en rustig. de Inderdaad. Daaruit zijn twee dingen te be-sluiten : 1) Dat het land wel en bezadigd bcfstuurd wordt door de katholieken. Andeis de zou het zoo gerust niet zijn. 2) Dat liberalen we sn andere kartellisten zelven de hoop opge- ven h®t ministerie in Mei omverre te amijten, .. sa den moed in hunne schoenen iaten zii.ken. i Iïofbouu of Rlocmisterij. In 11j12 verkocht België aan den vree roor 14 millioen franks tuinplanten, wa:,; 0 millioen gekweekt door G-eiit en on ;ende streek. Dat blijkt uit eene statistiek door t gou Lement opgemaakt en laat toe vast to ste too zegennjk de hoibouwnijverheid voor ;ië en vooral voor Gent en ornstreken is. Ilet is dan ook niet meer dan biilijic lat die nijverheid aangemoedigd worcio < tôt gouvernement en vooral dao het hofte nderwijs worde uitgebreid. De Beïgen te Waterloo. Er werd dikwijls geredetwist over de 1er Belgen in don veidslag van Waterlo Vreemde schrijvers hebben zelfs btwi lat de Belgen daa-r niets hebben uitgeri MM. Winand en Y-.' il met, geven hier rent nadere bepalingen die, nu dat er spi 3 de honderdste vèrjaring van denslcgio enken, niet van belang zijn ontbloot. Veertig duizend honueru en zeventig ! ;en streden op het slagveld in de rangea erbonden mogendheden. Zij vurmdon do n 7de liniebataljofcs, do jagersbataljona n îers 35 en 36, iiet 2do regiment karabini et ôde bataljon lichte dragonders eu het. uzaren en verder de batterijen, Stiever uj K lira men. Ji'r Svcu-en onder onze landgenoolen 807 c en, gekwetsten of ver mis ter, zcodat i iag rekenen dat er ruim 200 sneuvelden. AVellington zelf bracht huldo aan do ] ische troepen, wanneer, den dag volgende en slag van Waterloo, hij den pruu ■î-anje en den kolonel, alsmedo de olfieic un het 2de karabiniers gélule wen&chto weg et heldhaftig gedrag hunner sohadron: Anderzijds streden or ook talrijke Bel x de rangen van het ïransohe leger, en u. etoonden om te meer dapperheid. Men telde ook van dienen kant talrijke c n gekwetsten. Oogsi in Amcriku. De correspondent van « The Economis 1 New-York, schrijft dat do vooruitzich an den oogst in do Vereenigde Staten uit: 3nd zijn. Do met wintertarwo bebouwde opj .akte is greoter dan ooit te voren, ter ï vorst opmerkelijk weinig scliade heeft t îbrachtj Papier uit gras. Een der laatste Amerikaamche u!t\iud'n{ do vervaardiging van papier uit gras, j witter, doorschijnender en buigzam-jr c papier uit vodd'en gemaakt en veel go joper dan 't stroopapier. Nieuw Wetsontwerp. Mojriister Hubert heeft een wetsoncwcrp n; slegd, het arbeiderskontiakt tusschen bedi ■n en werkgevers wettelijlc regelende. 2rkopzeg van weerskanten wordt veipLchti smaakt en er zijn zekerr> bepalingen, waa it de bedienden, die een patroon ver".ai rboden wordt hun eene oneerlijke concurr e aan te doen. De Terjaardag: des koniugs. Woensdagi vierde koning Albert de 39e v ring zijner geboorte. Hij is inderdaad j >ren aen 8 April 1875. Wat zijne gema treft, koningin Elisabeth, deze is geboi n 24 Juli 1876. Zeggen wij terloops dat den echt braden te Munchen den 20 S< mber 1900. Zij hebben drie kinders : pr :opold, geboren den 3 November 1901 ; pr irel, geboren den 10 October 1903 en prm irie-José, geboren den 4 Augustu3 1906. Eene gi-oot© troepenschouwing had te Bri 1 plaats. ET DRAiVÏA VAN DE « FIGARO en de zaak Rochette. De moordenares van M. Calmelte, 1 mrdervan den «Figaro», — gcscheiden ec] noote van M. Léo Clare:is en burgerlij ouw van M. Caillaux, gewezen minis n geldwezen, zelf geschciden van zij ouw, — Madame Caillaux blijft voert 1 ndeld gelijk eene prinses; terwijl, ten tij r uildrijving van de kloosterlingen, ave en deflige vrouwen, die een liée rslen zingen: «Wij willen God!» in 1 vang als groole boosdoeners gesmeten handeld werden. Ziedaar Wat de blokmar.ncn "door « geli id » verstaan. Maar 'tiswaar ook: Caillaux is de opper: ofdman der radikaal-socialis'ische pari i zulke heeren — en damen — mogen al' en wat een ander niet ma g doen. Met onderzoek van het drama, waar 'i parijsche dagbladschrij\er het sïachtjfJ rd, heeft niels bijzonders aan het lie Dracht, tenzij dat M. Caîmette volst/t u recht niet was te buiten gegaan. iDo onderzoekscommissie over de hande-lingen Van MM. Monis en Caillaux, len voor-decle van den miliioencn-afiroggelaar Rochette, heeft haar werk geëindigd, en de be-ver- " sluilsélen van het verslag werden in de Frari-lien sche Kamer besproken. Bei" Zooals wij hierboven zeggen, M. Caillaux dan ^ de opperste aanleider van de radikaal-Icor socialistische partij. De mannen dezer paitij, uw- die in de commissie zeielden, hebben al ge-daan wat ze konden om M. Caillaux wit te wasschen. Ze konden algelijk niet looehenen roi dat ^«aillaux Rochelle gered had. Hij had -, dus een schandelijk misbruik zijner macht :erd gemaakt om den beruchlen aftroggelaar bui- ' cht. • Len schot van het gerecht te houuen. Om dit ? aak ceniSszills te doen vergèten, heeft de meer- { lier- tiefheid der commissie vooral MM. Brian d en Barlhou aangerand, omdat zij het proces-Bel- verbaal van den prokureur-generaal Fabre ? 2^' kenbaar itia'akten. im- Verschiliige leden der onderzoekscommissie eis; liebben geweigerd deze besluilseien goed te iste keuren. aar De Fransche Kamer heeft zaterdag tôt oo- - ure 's nachls gezeleld, om gedaan te maken aen met de wasch van dit vuil goed. Een thoeveei woorden zijn de nek gebroken, maar de Kamer heeft geweigerd vervolgingen /an te bevelen tegen MM. Caillaux en Monis. ren Nalifurlijk: ze kunnen loch hunne kopstak- ' ens ken geen ongelijk geven. yen zu^ schoon werk veriicht te hebben, ' ien Kamer tôt den 2 Juni uiteengegaan. 1 Wat uit geheel deze zaak blijkt, 't is dat « oo- het hoogste personeel der besturende kiin-gen van Frankrijk, door verrotling aangetast 1 is, en dat de verkankering eene uitbreiding ' t», iieelt genomen die aile gedacht o\erirett, [j LANDBOUW. ILÉ<a SU<Kerij. Do suikerij is eeno kostbare tiijverheids-plânt, aie in Zuid-Vlaauderen op groote schaal ' ^uLoeld wordt voor don handel. i lleel de leemstreek door Ican deze plant ] ^ winstgeveudo opbrengsten geven. Ovi.r-g®nâ*ç Bvoor net huiseJijk. gebruik zeive is dezo planté5 allèrnuttigst. Suikerij immers is in aile ge- '* /Uimen dagelijks noodiakelijk en wanneer men ' i or" zo zelf kweekt en in plaatseiijko brandeiij doet • gr oereiden, is men zeker van suikerij vangoede J uoeda-n'igheid to hebben. En heaendaags is * ucl dit van groot belang, vermita volgens do ver- ; ^ riu olagen der laboratonums, dit artikel aangrooto j ^en vervalsehing onderworpon is. iE" E^n klein, soins verloren hoekje, is vol- r doende om te voorzien in de huiselijico nood- . a wendigheden en daarom raden wij do land- ^ s _ bouwerô aan voor eigen gerief eene kleiuo hoe- ' r -r" veelheid suikerij te Kweeken. î?" Deze plant vraagt eenen vruchtbaren en iv wel bewerkten grond, evenals aile wortelge- 5 \ .. wassen. Men zal het land dus goed bewei-ken opdat j . hij los en mullig zij. 1 ns Als bemestlng kan kort geteerden stalmest : d ps en beir cAiellst'iS ziju- Doch aangezien J h ,eB dio plant gewoonlijk maar rond lialf Mei ge- ( e zaaid wordt, beschikt men op dit tijdstip " . ■*" gewoonlijk niet meer over ontbonden sta.m^st, " en strooachtig mest dient ten voile vtrmeden n ; o worden. Do voorraad beir is gewoonlijk ook : c al heel goring, daar het beetenland er veel » t ' y> noodig gehad heelt. !, Daaruit volgt dat wij noodzakelijk onze \ oevlucht zullen moeten nemen tôt de schei- d icundige meststolfen. Onder deze vervullen de j si )C" stikstofhoudendo eeno voorname roi, î rj il- Men zal aus een ruim gebruik maken van |, ke zwavelzure ammoniak en dio me3tstof drie î er , ot vier weken voor het zaaien goed in de i a bovenlaag inwerken, opdat de nitrifia.) tie in ï g 111 ^ olle werking zij tegen dat da jonge plantjes ï c; >e- overvloedig voedsel behoeven. Als toebate bij j de >talmest geve men 4 kgr. per are en zondtr 1 & çje hoevemest 6 kgr per are. j d .. De potaseh ook is voor allo wortelplantén, ( d lJe on vooral voor suikei ij van groot bc lang en heeft ' p-:cl overwegenden invloed op de opbrengst en j en e>p de hcedanigheid. Ofschoon, zooals men j gewoonlijk zegt, de leemgronden eenen zeke;enfO' voorraad polasoh bevatten, is eene me:kelijke 1 d> losis oplosbare potaseh hier zeer loonend. î V( Oaarom geve men 3 kgr. ehloorpotasch per * i, ;lo i-re en 4 kgr. superfosfaat en werke deze twee » j; 'ueststoffen tegelijk met het zwavelzûur arnmo- \ V( • ' niak eenigen tijd véôr het zaaien in den le s grond. ,H Zooals hooger gezegd mag suikerij maar " j;ezaaid worden rond half Moi. Te vroeg ge-'.aaid zou men gevaar loopen veel planten te .'■ien doorsehieten. n" :i' Voor het gemak van uitdunnen en ophakken 1 v] kl aden wij het zaaien op reien aan, met eenen _ -ifstand tusschen de rijen van 20 lot 25 cent. . , nrrr t r » ir .'ni Paaschleliën. Mijne goede vrienden lezers, met mijr paaschbeste fraksken aan, en ten-einden-uil op mijn feeslelijkc poinlilje, sla ik aan vooi u, groet u met aile mogelijke respekien en beleefdheid en vernieuw nogmaals den wensch van een ZAL1G PAASCIIFEEST. Overal is 't vreugde: dc droeve Vasten is voorbij, de klokken zijn weergekomen van Roomen en zenden hunne vroolijke feeslklanken door de ruimte. In de kerk klinkt het blijric « Alléluia >. De Zaligmaker is verrezen: 't is «feest, 't is blijdschap in gansch de christene wereld: feest en blijdschap in 't herte van den christ en die 1er gclegenheid van Pasch?n iiit zijn zondengraf is opgestaan en met Onzen Heer een nieuw en verheerlijkt leven begint. OI» EERSTEN PAASCIIDAG de ver maarde - begankenis naar den Berg le Wyn-huizeii en ook naar S. Lievenskapelle te Hauthem. MAANDAG, l\yeede Paaschdag, feesldag der heilige Ida, gravinne van Bononia, moeder ^an Godfried van Bouillon. Dien dag is het s Kleine Toog » te Geeraardsbergen. DINSDAG, derde Paaschdag, fees'dag van len heiligen Tiburcius en zijne gezellen, die jp bevel van den prefekt van Roomen voor t geloove gemarleld werden. Men viert dien iag ook de heilige Ludwina~ van "Schiedam, lie aldaar slierf in 't jaar 1433, na 38 jaren jeleden te hebben op haar ziekbed. WOENSDAG, feesldag der heilige A'na-;lasia, docli 1er van eenen heidenschen setia-or, werd in ballingschap gezonden oniler ceizer Dioèletiaan, omdat zij weigerde haar jeloof af tç zweren. Laler weer naar Rome jebracht wèrd zij levend verbrand. Zij onder-itohd die foltering met den grootsten helden-r.oed.DONDERDAG, feesldag van den hei-igen Benediclus Labre, patroon der beevaar-lers, 'wordt gediend- tegen 't ongeweerte. Ook iert men lien dag den H. Drogo, vereerd te ilarcke, in West-Vlaanderen. Hij is de te-cl: erm heilige der koe- en schaapherders. VRIJDAG, feestdag van den hei'igcn inicelus, elfde paus van Roomen, gestorven a 't jaar 168. Dien dag viert men ook Sint .andry, abt van Soignies, zoori van sint fin cent en van sintcWaldetruide. ZATERDAG, feesldag van sint Ursmn-us of Ossemàar, patroon van Deflinge, wordt anroepen tegen d'hoofdpijn. Den zelfden dag iert men ^en heiiigen Idesbaldus van der iracht, abt der abdij van Duinen teBrugge, iens prach'lige relekwlekas berust in de kerk an O L. Vr. ter Potterie, aldaar. JA, 'T IS HET SPREEKWOORD: «Geen ia4M&kt of er is toch 'nen ezel op 1 ■> Als e chrislene menschen met de Goede Week et bitter lijden des Zaîigmakers overwegen n bijzonder op Goeden Yrijdag, bce'.dag hou-en, zélfs de menschen die anders nog wei-ig met den godsdienst inzitlen; hewel, op p Goeden Yrijdag hebben de vrijdenkers van ,ui]< een benket ingericht. Ge kunt wel den-en dat 't niet en is om boetveercugheil îe oen, dat ze zulke feesten inrichten. De jcialislen deden ook mec in die slemptrij. ol schande van alleman zijn ze bijeen ge-omen in 't lokaal der socialisten en zijn zoo processicgewijs naar die geuzenkermis îlrokken. I.aat die leelijke roode kraaiers an nog komen zeggen dal ze tegen den jdsdienst niet en zijn als zij op die dagen, ie aan ieder chris'en hert zoo dierbaar zijn, s Icagsle en de hatelijkste sciiurkeiîstrckcn egen. * GROOT NIEIJWS UIT AMERIKA! 't Is : arlog, bloedige oorlog! Ik wil zeggen dal 3 yankecs eenen onverbiddelijken oorir-g ] rrklaard hebben aan... de vliegen! Er is i mr nu 'nen bond tôt stand gekomen die j >or naam draagt « de vliegendooders ». Ze 1 oper heel 'l land af om Voordrachteri le ' :ver over 't dooden der vliegen. In de cine- i a's worden er aan het volk de beste mid-;len getoond om de vliegen van kant te < a ken. En waarom dien oorlog! Omdat de , iegen verspreidsters zijn van besmeltelijkc ; eklen. 't En zijn toch niet allemaal leugens. ( •/nn il 7Pf*r af.vnnrliib rtr»np vlïofTr»n np- 1 | bclen te worden die op 'nen dooden mol ; hebben geaasd. AAI, A AI, OP 'T TREFFELIJK M \N-IIAFTIG ERPE, zulke toeren gebeuren, dat Ls wat erg! Maandag bestatigde de vtj rv Kamiel Monsaert, dat er petrool in har*n sleenput was gegoten. Er wegen vermoedens op personen met wic die menschen in onver-schil liggen! Ge vindt toch menschen die niets en kunnen verdragen, niels en kunnen verge-ven, en bij 't minsle dat hun misdaan is, zich op de lafste en gemeenste wijze wrcken. Dat en hebben ze toch in hunnen catechismus aiet geleerd! Op het zelfde Erpe is in de herberg van Alexis Pirson tusschen twee menschen gevochten dat de pluimen stoven. De baas had de vechlers builen gedreven en dan zijn ze om versterking gegaan en hebben tôt bekrooning van het lijfstuk gansch le herberg van Pirson in gruizelemenlen gc-liigen.EN TE OORDEGEM, daar eenige perso-len van eene begraving komen en ruzie krij-^en. Om verdere moeilijkheden le vermij !en rok zekere J. D. W. er van door... Maar hij werd achlervolgd door Fl. B., die bedrei-^ingen uilte. En Jan zijn leven in gevaar îchlende, heeft 'nen eri^elschen riek gepakt en lieefl hem zijnen tegenstrever in 't lijf ge-«loft, en wel zoo erg dat er de tanden langs len anderen kant uitkwamen ! Fl. ligt nu zeer slecht. FN WAT ER NU GEBEURD IS TEf LEDE, maandag avond, in de herberg Lanck-man; Eenige zalte bullebakken van jonge kieskedies daar levers ruzie gekregen over een vrouwmensch... en zekere Jan DeVuyst in zijne bloedige koleire vijf ruilen uitgesla-gen. De Vuyst zijn vuist was wreed gekwelst en zijn pois werd bijna doorgesneden. Z'heb-ben zich moelen haasten om plaasters :e c8gen) <>m het bloed te stelpen, en met nog een procès-verbaal daarbij zal hij zeker toch wat gekoeld zijnl ( OC H, WAT DROEVE ROEKEI.OOZU MENSCHEN zijn er toch. Ei ja, te Gent, in de Gazomelerslraat, woont daar 'nen her-bergier, Jules Meersman, 49 jaar. Zaleroag pakt hij daar eene flesch uit den kelder en begint er maar aan te toeteren. De ongeluk-kige had zich mispakt... 't was vitriooll Van binnen gansch verbfand door het bijtfcnd vocht wentelde hij zich op den grond van dc dulle pijn... Ze zijn om den doktoor geloo-pen, maar eer deze daar kwam, was Meersman al overleden. HET WORDT DIKWIJLS GEZE7D voor ëén spreëkwoord: «bij 't naderen der hoog-dagen krijgen de zotten hunne strielen ». Er is nu 'nen toer gebeurd en 't was dan nog le Brugge, die 'k u moet vertellen. Zaterdag achternoen, ,was er 'nen zinneloozen jongeling van 22 jaar uitgebroken uit het gesticht Sint Juliaan. Men achîervolgde hem, maar gezwind als eene kat klefferde hij op het dak der kapelle, liep over de kap en ging nevens het sleenen kruis, dat losgeraakt was, nederzilien op eene hoogle van 20 metersl De bewakers spraken hem vriendelijk aan, om /hem te doen beneden komen, maar geen avance 1 De pompiers wierden gevraagd, en ze kwamen met hunne porïa-ladder. Ze klommen naar boven, maar de zinnelooze dreigde met het sleenen kruis beneden le springen indien ze hem dierven naderen ! Ze moesten 't opgeven ! Onderlusschen waren duizenden personen ter plaats gekomen. De zinnelooze liep op het dak over en weer. Hij schreef zelfs twee briefkens die hij in 't volk smeët. Op het sene stond het adres zijner ouders en op t andere stond in t fransch deze woorden : < Ik ben een slimme zot ». 's Avonds om îalf negen zat hij nog aliijd op 't dak. -Ieel Brugge stond op sprielen. 't Is mij aler verteld, dat hij dan beneden gekomen s op het verzoek zijner moeder die men tanslonds doen komen had. De ongelukkigo îad alreeds de zelfde perlen gespeeld te rhiesneux en te Sint Truiden, waar Tiij ook il was opgeslolen geweest. AU MAAR, MENSCHEN TOCH, wat chrikkelijke dingen le Santbergen. Zaterdag ïamiddag %vas de 18jarige rangeerder, Achiel ^ierickx, in dc slalie bezig met waggons aan-ien te haken om eenen trein te vormen, ^oen wpmh y i \kif i?v 1 rn DE TWEE WIEGEN M " " MAKt W W naar Emile Riehebourg — Goed, ik geloof u, antwoordde hij mei doffe stem. Ik begrijp nu waarom gij zoe verschrikt waart, loen gij mij zaagt binncîi komen. Doch gij kunt u gerust stellen. Ik wilde u maar doen spreken, en lhans hebt gij mij gezegd wat ik gaarne wist. Ile kom mijn zoon niet opeischen, ik weet wat er van hem geworden is. — Zool Ilebt gij hem leruggevonden? — Ja. . De vrouw uilte een kreet van verlichting — O, dat verheugt mij ! En wat doet u\\ zoon? Is hij to Parijs? — Genoeg daarover. Dat is van mindei belang. — Verlel mij dan iets van u. Zijt gij ge-lukkig ? — Gelukkig, hernam hij, de schouders ophalend, dal anderen het geluk naioopm ik ken het niet. Ik bemin niets meer, 'k geloof aan niels meer, ik lacli met ailes, zelf< met het leven, dat wel de slechtsle zaak is die iemand kan gegeven worden... Maar il l>en niet hier gekomen om u mijne gesc'ûe- dénis te vertellen. Ik heb wel iets anderr. doen. Woonl hier niet een jongman, Cho genaamd? — Ja. — Moet gij hem spreken? — Daarvoor ben ik gekomen. — Weet gij dat hij op het punt is te v« Irekken ? — Neen, dat wist ik niet... En wanr.e gaat hij heen? — Heden avond. — Zoo T Dan kom ik niet veel te vroeg. — Verlrekl hij voor geruimen tijd? — Dat heeft de heer Cholet mij niet g zegd. — Waar gaat hij heen? —Naar Amerika, geloof ik. ' — Zoo!... Zoo!... Zoo ik draal niet lang< Waar kan ik zijne kamer vinden? De vrouw gaf de noodige inlichiingen. XXV. — Vader «n Zoon. I De jongman zat op «enen stoel met den r naar de deur gekeerd. Zijne ellebogen rusil op de tafei »n zijn vermoeid, afgemat hoo op zijne hand«n, lerwijl de geest in sombe gepeinzen verdiepl was. Voor hem op la ■ lagen de bankbriefjes hem door zijne moed i gebrachl en daarneven een sierlijke leder , porlefeuille, die, — o wreede spolternij ! de gouden lelteren droeg: L. L., waarbov een gouden kroon. te Uit do diepte des afgronds, waarin h xl gevallen was, had Louis Ricard de lioog gcschat waarvan hij was neergedompdd welk een verschrikkeîijke val! Ilij had eer c rijkdom, hij werd gevlcid, bewonderd, benij* was in 't bezit van een schittcrden naan ir- en dal ailes was thans als een rook ve: dwenen ! Hij was heer en meesler, zijne ooge er had hij nooil naar beneden geslagen da met verachting en vîrsmading; hij was c burggraaf de Lucerolle, en nu was hij nie meer, niels dan de zoon van een dief, va l een moordenaar! Hij kon niet dieper ve: e- : nedera worden. j Ilij had beslolen Parijs te verlaten, nii [om aan de bevelen zijner moeder le geho-}] | zamen, doch daar hij gevoclde dat het hei r. : onmogelijk was nu nog langer in de ho jfc Jslad te leven. De ongelukkige wenschle zic jaan hel andere eindc der wereld. s Wat zou hij aanvangen? Daar wist hij ne niels van. Doch wierp hij den blik voorui Jg dan sidderde hij onwillekeurig, zoo akel -•n scheen hem de loekomst toe. f*'l — Geen enkele hoop rosi mij nog, zuch! re de jongman. Ik ben verloren, verjaagd, ve el bannen... een verworpe'.ing ben ik! Mai er -waarloe heeft de vtouw, die zich miji tn moeder noemt mij zoo ineedoegenloos geirc — fen? Waarom heeft zij mij 1er wereld g en brachtHeb ik om het leven gevraagd. < zij had veel beler gedaan mrj in het niet Ji .aien; dan had zij de mocile niet gehad r. I opnieuw daarin le sloolen. ^ — Wal balen mij de veerlig duizend frai II die zij mij gegeven heeft?... Na mij al! J onlnomen te hebben denkt zij misschicn w ^ dat ze nog veel voor mij gedaan heeft 1 — Veerlig duizend frank! 't Is de moc: 11 waard; maar wanneer die spoedig verslondi 11 zijn, wat dan? Wat rest mij dan?... O, li c wordt mij duizelig in het hoofd. s Hij was zoo zeer in deze sombere gedachh n verzonken, dat hij het gerucht niet liooi' door Pierre Ricard gemaakt, toen hij de k mer binnen'.rad. 1 De oude had den sleulel buiten op ■ deur gevonden en het niet noodig geac n eerst aan te kloppen. 1- Daar zag hij den jongman ziUen in die; n gepeinzen verzonken, met den rug naar • deur gekeerd. o — Lilstekend! dacht de gewaande Ram neau, hij heeft mij niet gehoord, en metoi • Irok hij den sleulel uit het sleulelgat i sloot om nicl onverhoeds verrait te kunn c worden, de deur aan de binnenzijde dicl r~ — Nu, zegde hij s'il, gaat het tusschen o ir Iweeën, mijnheer Charles Cholet. ,c Langzaam slaple hij naar den jongman ïc Hij was gereed hem de hand op d ?-^schouder te leggen, toen hij eensklaps i bankbriefjes bemerkle. Zijn oogen schilterd Ielais karbonkels en onbeweeglijk bleef hij n ** ) < miriiimn'. '.n- j vooruilgeslrelvten arm staan. Een zonderlinge •glimlach verloonde zich om zijne lippen. — Prachlig! riep hij uit, prachtig! es | De jongman sliet een kreet van verbazing ^jguit en spong eensklaps recht. Hij herkende ^Ramoneau onmiddelijk en week vol ar.gst een paar stappen achteruit. •n| — Mijn belcefde groelen aan mijnheer Charles Cholet, sprak de oude op spol-llenden toon. De jongman sîoeg angslige blikken om îû.zich heen. r a-i — Ik ken u niet! riep hij hoogst onlslell Ei.it. Wal verlangt gij van mij? i e ^ — (Wat zijn de mc^ischen toch ondankbaar! Kent gij vader Ramoneau niet meer, uwcn ( medo^lichlige? Onder ons gezegd, vriendji\«, ! zijn wij beiden even groo'e misdadigers, en daarom is 't voor n ook maar al te wen-Ischelijk dat wij vrienden blijven. Dikke zweeldroppelen parreld«n op het în voorhoofd van den jongman. Al zijne ledoma-•n ien beefden. :n — N0g eens, wal wilt gij van mij? vroeg it. hij op gedemplen toon. us — Waar is uw geheugen toch, mijnheer Cholet? vroeg Ramoneau, cen slap nader >e. treclend. - n — O, nader niet verder ! Sla ! riep de onge- de lukkige met afschuw uit en — Welaan, dan zullen wij op een afstand let onze zaken behandelen, doch 200 er buren <• «uj vy cens iuài»cucii ac nuneis gevat en de zijn die ons afluistercn, moet gij mij geen verwijt daarvan maken. Doch laat mij u eerst zeggen, ging hij op denzelfden spo:ten len voorl, dat men niet onvoorzichtig den sleulel builen op de deur laat steken, wanneer men niet door min of meer onaangenaam bezoek wil gestoord worden... Zit nu neder, mijn bcslc heer. Doe even als ik. Hij zelte zich op den stoel neder, dien de jongman verlaten had en legde de hand jOp tafel, die met de bankjes in aanraking I kwam. De jongman bleef huiverend op eenigen afstand staan. | — In de plaats van mij de hand te druk-jken, hernam hij, in de plaats van naar mijne gezondheid te vernemen voor het werk dat ik verrichl heb om u aangenaam te zijn, ont-j vangt gij mij op eeno wijze olsof' ik de i dùivel in hoogst eigen persoBh wa'rfc -j-I — Gij vraagl mij wat ik van u verlang? Mijne tegenwoordigheid ter dezer plaatsa moest het u onmiddelijk aeggen. Ik woon verre van hier, mijnheer Cholet, en niette-genslaandc ik nog goede beenen heb, houd ik toch nièt van verre wandelingen. Gij hadt mij beloofd dat £ij bij mij zoudt komen, maar ik heb vruchteloos op u gewachL En nu verheugl het mij dat ik gekomen ben, ik ben er werkelijk verrukt over, spollo hij, een zijdeïingschen blik op de bankbriefjes wèrpend. r !.. (Wordt VoortgczetJ, ^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken belonging to the category Christendemocratische pers, published in Zottegem from 1902 to 2005.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods