De Belgische boekbinder: officieel orgaan van den Landelijken Boekbindersbond

255 0
15 February 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 15 February. De Belgische boekbinder: officieel orgaan van den Landelijken Boekbindersbond. Seen on 23 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/0z70v8b58w/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

V Officieel Orgaan van den Belgischen Centralen Boekbindersboiul (Boekbinders, enz., Doozenmakers en aanverwante vakken) Opstelraad : VOLKHUIS, Jozef Stevensstraat, BRUSSEL administratie : Gerechtshofstraat, 16, ANDERLECHT (Brussel) De in het blad te verschijnen artikels moelen ten laatste den sde jjan iedere maand aan den Opstelraad toekomen. Organe officiel de l'Union Centrale des Relieurs Belges (Relieurs, etc., Cartonniers et parties similaires) Rédaction : MAISON DU PEUPLE, rue Joseph Stevens, BRUXELLES administration : Rue du Prétoire, 16, ANDERLECHT (Bruxelles) Les articles à insérer dans le journal, doivent parvenir à la Rédaction, au plus tard le 5 de chaque mois. EEN GEVAAR Een groot gevaar komt ons allen, vereenigde werklieden, te dreigen. Dit gevaar is het neerleggen van het wetsontwerp Hubert, hetwelk ge allen wel zult gelezen hebben in ons laatst verschenen nummer der Drukpers. Wat wil het wetontwerp Hubert ? Het instellen van kommissiën voor arbeidsge-schillen en een verplichtend scheidsge-recht.Vooreerst, zooals het ontwerp Hubert aanduidt, zullen deze kommissiën uit 5 leden bestaan, waarvan 3 leden te kie-zen door den koning en 2 leden door de patroons en werklieden, hetzij 1 ver-tegenwoordiger der werkende klas en 4 leden buiten onze klas, dus 1 tegen 4. Dan hebben we nog het onderwerpen der kwestiën aan deze verzoeningskom-missiën.Wanneer er ergens eene vakvereeni-ging of federatie eene beweging wil aangaan voor loonsvermeerdering of ver-mindering van werkuren, een goed inkas bezit en tôt de staking overgaat, hewel, heel natuurlijk zal de patroon geneigd zijn het geschil voor deze kommissie te brengen, daar hij veel kans heeît zijne zaak te zien winnen, daar er maar 1 ver-tegenwoordiger onzer klasse zetelt. Maar, de werkers weigeren deze kommissie bij te treden, hetgeen hun recht is, dan kan er nog gebeuren dat 5 stakers den wensch uitdrukkeri deze kommissie te zien tusschen komen, deze kommissie komt dan samen en de vakvereeniging moet zich naar dit besluit gedragen, zoo- ! niet, dan mag zij door geen enkele vakvereeniging gesteund worden, trots hun strijd nog zou gerechtvaardigd weze. Als er meer dan 15 arbeiders in de zaak betrokken zijn, dan zal de voorzitter het getal afgevaardigden bepalen welke moeten gekozen worden. Wanneer deze kommissie eene scheids-rechterlijke uitspraak moet doen, dan moeten de werklieden eerst het werk hernemen. Nu, wie van ons allen zou durven beweren dat men, na de arbeiders terug aan den arbeid gestuurd te hebben, hen terug tôt staking zou kunnen krijgen wanneer de uitspraak der kommissie ten nadeele is der betrokkene vakvereeniging, wanneer men nagaat dat dan ook nog verbod is gelegd op steun, zelf van .onze aangeslotene vereenigingen bij Federatie's of Centralen. Neen, dit ontwerp kan of zal geen enkele ware syndikalist verdedigen. Ge kunt me zeggen, wanneer eene uitspraak ten onguste is eener vereeni-ging, deze dan wel in beroep kan gaan. Jawei,/7Zûtf/,nogmaals wordt er gezegd in dit ontwerp dat men minstens met 300 betrokkenen moet zijn, maar wat moeten de kleine vereenigingen doen, waarvan de beoefenaars van hun vak dit getal niet bereiken. Het ergste, en wel het voornaamste voor ons is ook wel het steunen (art. 41). Eene vereeniging mag niet gesteund worden door giften, omhalingen of leenin-gen en daar dit voor ons, arbeiders, open-lijk moet gaan, is dit met dit nieuw wetsontwerp totaal onmogelijk. ! Dit ontwerp zegt ook dat dit voor de patroons verboden is, maar wij allen welke de handelwijze der patroons van nabij kennen weten wel dat er toch zal gesteund worden, daar zij de geheime wegen wel zullen ytnden. Iets ergers voor ons allen bevat nog deze wet, hetwelk we als volgt kunnen uitleggen. Op een werkhuis wordt ge-staakt en men ziet dat het werk overgaat naar een ander werkhuis waar aangeslo-tenen uwer vereeniging werken, hewel, ook dan nog is het verboden, op straf van boete, uwe vereenigde vakgenooten op hunne plichten te wijzen om het werk te staken, om kans te hebben uwen strijd te zien lukken. Meerdere punten in dit ontwerp Hubert kunnen nog weerlegd worden, maar me dunkt dat deze al moeten volstaan om onze makkers totweerstand aan te zetten. Aan ons, werkers, te toonen dat het onmogelijk is deze wet bij te treden, daar dit ons recht van vereeniging totaal met de voeten treden is. Aile vereenigingen hebben dus voor plicht protestdagorden te stemmen en deze naar de Kamer van Volksvertegen-woordigers te sturen. In aile middens moet deze wet dringend besproken worden, om meer dan ooit met de machtigste wapens, ons door de vakvereeniging ter hand gesteld, tegen dit wetsontwerp op te treden Werkers op ! ten strijde voor het recht van vereeniging en tegen aile onrecht. W. Hankart. 9me ANNÉE. — N° 2. IO CENTIMES BRUXELLES, 15 FÉVRIER 1914.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische boekbinder: officieel orgaan van den Landelijken Boekbindersbond belonging to the category Vakbladen, published in Brussel from 1906 to 1923.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods