De Belgische boekdrukkersbond: officieel orgaan: Vlaamsche uitgave

232 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 15 June. De Belgische boekdrukkersbond: officieel orgaan: Vlaamsche uitgave. Seen on 23 February 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/0000000n4g/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

De Belgische Boekdrukkersbond OEENE PLICHTEN ZONDER RECHTEN EEN VOOR ALLEN — ALLEN VOOR EEN QEENE RECHTEN ZONDER PLICHTEN Vlaamsche Uitgave :::::: Verschijnende den l"e° en den 15de° van iedere maand : : : : : Officiëel Orgaan van het : Belgisch Boekdrukkersverbond België : 2 franken per jaar Vreemde : 3 franken per jaar : Op voorhand betaalbaar : Ailes wat Redactie en Bestuur van het blad betreft, vôôr den 5de" en den 20s,en elker maand te zenden : Ossenmarkt, 25, Antwerpen 1NHOUD : Te onderzoeken Kandidaten. — Mededeelingen van het Midden-Bestuur. — Een belangwekkend Voorstel. — Brief-wisselaarsfantazie. — Brief uit Zwitserland. — De gemeen-schappelijke Kontrakten in Zweden. — Het Tarief te Algiers. — Het Amerikaansch Dagbladwezen. — Briefivis-seling : Antwerpen, Brugge, Oostende. TE ONDERZOEKEN KANDIDATEN AALST Van Parijs, Eduard, wonende te Brugge, machienzetter, werkzaam te Aalst in het dagblad «De Volksstem». HOEI Jean Dehon, van Pailhe Modave, werkelijk lid. LUIK Georges Libon, gewezen lid, gebezigd bij Van den Abeele. Pierre Péters, aanklever, gebezigd op de « Alliance Liégeoise ». Mededeelingen van het Midden=Bestuur 12 Mei 1914 De zitting wordt ten 8 1/2 ure geopend, onder het voor-zitterschap van confrater Conrardy, voorzitter. Aanwezig : Conrardy, Van Haesendonck, Theunissens, De Bolle, Geerts, Vandervoorde, Stordeur en Waterschoot. Verontschuldigd : Vanderlinden, belet. — Brief van La Louvière, bericht dat ten gevolge der afvaardiging van confrater Theunissens, het geval der aan-neming eener vrouw aan de kas, opgelost werd tôt algeheele bevrediging der afdeeling, en bedankt het Midden-Komiteit voor zijne spoedige beiniddeling. — Brief van Luik, drukt hare voldoening uit over het gevolg door het Midden-Komiteit gegeven aan hare klacht betreffende zekere aanwerving in deze stad. — Brief van Kortrijk, vraagt ontslaging van het Congres. Die vraag wordt aangenomen, hoewel het Midden-Komiteit zich voorbehoudt na het Congres den toestand dier afdeeling bijzonder te onderzoeken. — Tweede brief van Qent, betreffende het 13e punt der dagorde van het Congres. — In nota genomen. — Brief van Krefeld (Duitschland), meldt het in index plaatsen van het huis Aug Arets, te Rheydt. — Die in Index-plaatsing zal gemeld worden in Het blad van 15 Mei. — Confrater Waterschoot geeft verslag over zijne afvaardiging te Brugge, in de drukkerij Sinte-Catherina. De bestuurder, M. Verbeke, loochent de overeenkomst tusschen hem en den federalen schrijver gesloten tijdens de staking in deze drukkerij. Hij heeft beloofd volgens de noodwendig-heden trapsgewijze de opgeschorste confraters terug te nemen. De Schrijver protesteert tegen de kwade trouw van M. Verbeke en deelt de brieven mede met laatstgenoemde gewisseld bij gelegenheid der werkherneming. Hij keurt zonder voorbehoud de afvaardiging van confrater Waterschoot goed, maar verklaart niet meer het minste vertrouwen te hebben in de woorden van M. Verbeke. Na gedachtenwisseling wordt de afvaardiging van confrater Waterschoot goedgekeurd. — Confrater Theunissens geeft verslag over den staat der onderhandelingen met de heeren Bastien en Maroille, voor wat aangaat de afscheurders der samenwerkende drukkerij van Cuesmes. Eene bijeenkomst met het personeel, de heeren Bastien en Maroille, en de afgevaardigden der Midden-Komiteiten en der afdeeling Bergen werd uitdrukke-lijk beloofd voor den 25" Mei. — Na onderzoek, beslist het Midden-Komiteit de zitting van den 25" af te wachten ; indien, nochtans, voor gelijk welke reden, die vergadering verdaagd werd, of zoo men op die vergadering tôt geen verstand-houding kwam, zal de drukkerij nog denzelfden dag in index geplaatst worden en zullen de vijandelijkheden onmiddellijk beginnen. — Confrater Conrardy legt een artikel voor over het werk in de kloosters, hetwelk hem gestuurd werd voor het blad. Het Midden-Komiteit meent dit artikel niet te kunnen inlasschen, althans niet in zijn huidigen vorm. —• Het Midden-Komiteit onderzoekt de rekeningen der Federatie. — Confrater Waterschoot wordt aangeduid om het Midden-Komiteit te vertegenwooodigen op de jubelfeesten van den Boekdrukkersbond van Luxemburg. — Het Midden-Komiteit bespreekt de verschillende punten welke aan de dagorde van het Congres staan. Confrater Theunissens zal verslag geven over de kwestie van het beroepsonderwijs en confrater Conrardy over het wets-ontwerp over de instelling van Kommissiën van arbeids-konflikten en verplichte scheidsraden. — Het Midden-Komiteit houdt zich bezig met zijne gedeeltelijke hernieuwing. Zijn uittredend : de confraters Conrardy, Van Haesendonck, Theunissens, Vanderlinden en Oeerts. De Schrijver verklaart zich overspannen door de werk-zaamheden der Federatie, die sinds eenige jaren eene groote uitbreiding genomen heeft, en wenscht zich terug te trekken. Confrater Oeerts verklaart insgelijks de hernieuwing van zijn mandaat niet te aanvaarden. Het Midden-Komiteit dringt lang bij die twee confraters aan om hen op hun besluit te doen terug komen. De Schrijver eindigt met de hernieuwing van zijn mandaat aan te nemen, maar confrater Geerts verklaart zijn ontslag te behouden. Dit ontslag wordt voorbehouden tôt de volgende zitting. Confrater Waterschoot doet opmerken, dat de vergoeding aan Schrijver en Schatbewaarder verleend, niet in ver-houding is met het belangrijk werk, hetwelk hen ten deel valt. Het Midden-Komiteit is het over dit punt éénparig eens, en zal aan het Congres voorstellen hunne vergoeding te verhoogen. — De zitting wordt ten 11 3/4 ure geheven. Een belangwekkend Voorstel Meer dan eens hebben wij de thesis vooruit-gezet, dat de wet iedere verovering door de syndikale macht verwezenlijkt, zou moeten te zamen voegen tôt eene wetgeving en ze verplich-tend maken voor gansch het vak, van 't oogenblik dat zij toegepast wordt op de meerderheid der werklieden van de betrokkene nijverheid. Het denkbeeld maakt zijnen weg en de Fransche Vereeniging voor de wettelijke bescherming der werklieden werd onlangs door M. Deslandre, leeraar aan de rechtsfaculteit van Dijon, een voorstel in dien zin opgedragen. Het ontwerp van M. Deslandres heeft voor doel eene algemeene wet daar te stellen, buigzaam genoeg om te voorzien in de belangen en nood-wendigheden van elk beroep, rekening houdende van de plaatselijke omstandigheden. Het ontwerp behelst tien artikels, waarvan het eerste genoeg-zaam het doel uitlegt der vooruitgezette hervor-ming. Ziehier : « Art. één. — Wanneer in een bepaalde gemeente en beroep de drie vierden der betrokkenen, nijverheidshoofden eenerzijds en arbeiders of bedienden van den anderen kant, zich in een dubbel referendum zullen uitgesproken hehben ten gunste eener hervorming die de arbeidsvoor-waarden verbetert, zal de meier een besluit kunnen nemen, dat den voorgestelden maatregel verplichtend maakt voor het beroep. » Hoewel men dient voorbehoudingen te-maken op een aldus ingericht referendum, schijnt den grond van het voorstel ons werkelijk praktisch. De Fransche Vereeniging voor de wettelijke bescherming der werklieden heeft rijpelijk onder-zocht en de bespreking gesloten met het stemmen van den volgenden wensch : « De Vereeniging voor de wettelijke bescherming der werklieden, bij al dat zij erkent dat de tusschenkomst eener algemeene wet noodzakelijk is om aan de werklieden (bijzonderlijk aan de handelswerklieden) de bescherming te verzekeren waarop zij recht hebben ; » Meent, nochtans, dat de overeenkomsten tusschen de betrokkenen de daarstelling der algemeene wet kunnen vergemakkelijken met de openbare denkwijze voor te bereiden en de toe-passing ervan uit te breiden en te vergemakkelijken ; » Vraagt aan den wetgever te onderzoeken in welke voorwaarden de gemeenteoverheid, op haar initiatief, op dat van de meerderheid der patroons of op dat der patroonsvereenigingen of der bedienden- of werkliedenbonden, en na onderzoek bij de betrokkenen en het publiek, die overeenkomsten verplichtend maken kan voor aile vakken. » Die overeenkomsten kunnen niet bekrachtigd worden dan wanneer zij eene verbetering der arbeidsvoorwaarden daarstellen en gelijkvormig zijn aan dewenschen der werklieden en bed ienden. » Het denkbeeld heeft dus de instemming van de Fransche Vereeniging en zij schijnt zelfs'het ontwerp van M. Deslandres nader te willen bepalen, te verbeteren en te verscherpen. Laat ons vurig wenschen dat die opvatting bepaald belichaamd worde en zij door de parlementen der verschillende landen, met een doel van rechtvaardigheid en van hooge maatschappelijke zedelijkheid zelfs, omgezet worde in eene wet. G. C. VIJF-EN-TWINTIGSTE JAARQANG — N1 12 10 Centiemen per nummer 15 JUNI 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische boekdrukkersbond: officieel orgaan: Vlaamsche uitgave belonging to the category Vakbladen, published in Brussel from 1889 to 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods