De Belgische standaard

503 0
24 October 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 24 October. De Belgische standaard. Seen on 17 September 2019, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/tb0xp6w16b/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

t n»C.T« Vaor Soldâtes Z maaad x,a« fr. a m*fcsctea 9,50 ° | m**nde& 3,75 —a—• Hi«t Soldats. ia 't l*ad f X m**nd fr. 1,75 amaande» 3,50 jmundcB 5,35 —0«-Bnittn 't laid x maand fr. 3,50 9 maa&dcB 5,0e S maaudsK 7,jo Opstil I Beheer j Villa [Ltt Charm ci Zeedij s DB PAN.® Kleine aanos-digingao : s »,35 fr. dt r »g«i —0— RECLAM voltemov. -«cakomst VASTE MEDEWERKERS : M. E. Be'paire, L. Dnykera, P. Bertrand Van der Schelden, Dr. Van de Pérre, Dr. J. Van de Woeslyne, Jual Filliaert, Dr L. De Woii, O. Wattez, Ad^. H. Baeîs, Hilanon xnans Onze Toekomst III Handelspolitiek Ons lichaam heeft voedsel van doen om m werking te blijven. En werken is leven, want als't hart met mee" klopt, kunt ge gerust adieu zeggen aan de wereld. Daarom is het verschaf-fen van voedsel aan ons gestel een levens-vraagstuk. Maar wal voor ons iichaam geldt is 00k op het volk van toepassing. Belgie 00k heeft voedsel noodig oiri in actie le blijven, om te blijven leven. En het middt! om loi eene -degelijke regeling der voedingskwestie te ko men, is er eene gezonde buitenlandsche han-j delspolitiek op na te houden. Hier leggen we dadelijk de hand op een etlerende wonde in ons nationaal gestel : Wij bezitlen en volgei. geen ernstige builen- noch binnealandsche taandeispolitiek. Voor vandaag zullen wij ons bepalen bij den buitenlandschen handel. In 'l fransch wordt dil «Expansion commerciale» genoemd, best is het, dit niet in '1 nederlandsch over te zetten ver-mits we daar toch niet aandoen. Belgie kon op endoorhaar eigen niet bestaan. We hebben steun noodig van buiien, in dien zin dat wij ons groudstoffen en levensbenoodigheden moeten aanschaffen op den vreemde, en daar 00k dan eenen werkkring zoeken voor onze acliviteit. Dit nu doen we juist niet. Wij hebben te veel « l'esprit du oloohei' j, ®e «iin . liiiisrluivfin. Mooie beestjes zijn dit, bont gevlederd, een zee van kleuren voor 't 00g. Maar als uuttig dier, pikken ze (t graan op waar vreemde handen het rondstrooien. Roekekoekoe doen ze heel den dag door, draaien den kop en mesten zich vel in zalig niet-doen tôt ze de pan in moeten. De reisduif verricht beter werk. Haar gezichleioder loopl verderl Naar- vreemde slreken wordt ze gestuurd om vandaar in rondslaat'de vlucht na een laslige en vermoeiende reis baar hok terug in te vliegen en prijs behal n. Ook als brief draagster presteert z • bij geiegenheid goede dienslen. Tôt nog toé ziji. we te ^eel buisdui-ven geweest. We zijn bç auwd buiten de grenzen van ons iand te vlieg- i en zoo komi het dat ons ove; bevolkt Belgie geen toekomst biedt aan hare jeugd. We leven geprest als haringen in eene ton op een te klein grondge-died en pikken hel graan op door vreemde handen binnen ons bereikkwistigmaarkostelijk rondgeslrooid. Aldus komen we in eon stadium van minderwaardigheid en verliezen we aile iniliatief en eigen-waarde. En wanneer dan op een gegeven oogenblik sommigen oncer or s er toe besluilen uaar vreemden bodem over te vliegen, dan gaan ze als koelies er slav nwer k verrichten. Ze gaan in vreemde landen het werk verrichten dat de eigene ingezeten^n daar niet doen wfllen, omdat sel te zwaar en te wei- ' nig betaald is. Dit io 't geval met de Fransch-mans.Als 't u belieft dat die toeslandtociiophoude! Van natuur uit zijn we niet slechter dan onde ren. Integendeel ten aile kante is er vraag naai Belgische doctoors, ingen us s, handelsbedien-den, omdat wij in ons inc : taaie werk kracht; gezond praktisc/i versiand ^epaard met eene slapende kracht lot degelijke hoogere ontwikkeling. We hebben handelsbloed in ons, daarvan getuigt de geschiedenis. Wanneer warenwij het sterksten machtigst ontwikkeld ? Als de Vlaamsche steden zich versmolien lot een hanzastad. Brugge's roem klom zoolang de hanza binnen hare muren hof en tehuis hifld. Want rijkdom berust niet zooveel in 't bezit van geld en goed dan in geld en warenomzet ting. Toen aan Fugger gevraagd wérd hoe lijl; bij was, antwoordde de rijks Augebu^-er ban- ; kier; «Ik weethet niet, w <nt mijn forluin reis! de wereld door ». Maken wij ons die geschied-k!iv': 'e v^orbeelden eigen, 't k-, r r-nkej I doen. De hatdel is dedrïjf* • er moderne b»schaving. Waarom dil tiiei ui baat ? De reisduiven moefet we wot en, den vreemde mo ten we op om daar het te-kort aan grondstoffen voor \ moederlaud zelf op te doen en er onze national- produkten aan den man te brengen. Den vreenade moeten we op om daar Belgische factorijen en bandels maatschappijen SBv-\gTI—M—IIIIIMHHIiaaWM.1 M III II ■ 1 1 ' - 5 , >:> riebten : om aldus •• en «çi ooter Belgie le j vo ii - 1 « tic : » fie 1 '' si; chen Bel- > ; }..i?c>;"î' ; : vr«'i n: s te si c^ten.Maar | .• i* 10e is eene degelijke L-andejspoiiifck van jnoode. Vooreerst moeten wij eigen consuls hebben op den vreemde en overgaan tôt het herinrich- i : ten van ons consulaatwezen. 1 Bij ons is de consuul nog teveelbureaukraat. ( Hij moet zijn de levende ziel van onzen handel. g , Het consulaat mag zich niet bepalen bij het ( regelen van rechterlijke toestanden. Hij moet ( ter plaals nakijken en opzoeken waar nieuwe ( vleren voor uiivo r en handel mogelijk zijn. Waarom kan de consuul omde maand geen \er-9 slag opmaken çn aan de regeering opsluren die • het in druk geven zou, over den economischen toestand van de plaats waar hij leefl, over de mogelijkheid aldaar nieuwe behoeften te schep-; pen en ts voldoen aan bestaande vragen naar inkoop en ons het middel aan te duiden om daaraan te voldoen. Hij moet de rechte man \ : zijn lot wien ieder nijverheids- en handelsman zich wenden rnag, en in voile verlrouwen nog, om ijilichtingen tebekomen over het al of niet wenschelijke deze of gene nationale produkten 1 î uit te voeren, die of deze nationale nijverheid 1 uit le builen. En daarom ook moeten wij ons eigen consuuls hebben. Nu worden we meest 1 vertegenwoordigd door vreemdelingen. Dit is 1 omgrooteonkostente sparen.Die vreemdelingen als er zich eene nieuwe bron van uilbreiding voordoet, verwittigen bij voorkeur hun eigen lauilgtmuuleti ton nadccîo dor on?,en. Het geld aan conlulaire vastplantingen besteed is eene ; beste geld-belegging die overgroote kroos af-' werpt ten profijte onzer nationale handel en ' nijverheid. Dan nog zouden wij bij ons het stelsel der ^ Handelsvertegenwoordiging moeten inbrengen. Dit is te zeggen dat meerdere handelsfirma's ^ zich verbinden om in hun afzetgebied een man le betalen met vakkennis, en die ter plaals als 1 hun vertegenwoordiger optreedt, kommanden opzoekt, de produkten bekend maakt, er een informatie- en reclaam bureel op nalioudt. Het al of niet toestaan van groot krediet speelt een voorriame roi in den afzet. Dikwijls kunnen wij op den vreemde niet konkureeren omdat wij ' niet op de hoo^te zijn der kredietvoorwaarden aldaar van toepassing. Daarvoor dient de han-delsvertegenwoordiger, die op de hoogte van de gebruiken en desiderata per lokale plaats ons best hierover inlichten kan. Duitschland had dit reeds voor den oorlog en ver van in iets de regelmatige ontwikkeling eener firma op de anderen te stremmen, wierp zulks de beste ; vruchten af voor 'lalgemeen welzijn- Onze jongens moeten meer gewezen worden : op 't voordeel der expatriatie. Het is in 't be- 1 lang van ons land en onze toekomst. Ook zou de regeering hierin veel hulp kunnen !; ; geven door 't steunen van degelijk handelson- f ( derricht, van uitlandsche informatiebureelen : j en het herinrichten der consulaten. Waarom l ( werdt de uitvoer niet gesteund door premies I en eene eigene handelsvloot. ? Ge ziet er staat een breede weg open toi her-vorming. Mochten wij dien weg opwandelen ' tôt ^.rooteren opbloei onzer nationale welvaart. J BRIDJIA 1 ( Helderthulde ZHiRKBIST Om eôn zetk Heldenhulde te bekomen moet men een postmandaat van 5o fr.- , '70 fc. (1) opstucen met de volgende s inlichtingen : naam — vootnaam — gtaad ceyim.—komp.— dekotaties —gebocen * te — den — gevallen te — den — begea- ( Iven. te — no van 't gtaf — geschonken ] dooe , Dr Vecduyn. H. M. B. Montpelliec. Medewetkecs : Doktec A. Cochez Ve L. A. , lulpdoktet J. Cocnelis B. F. M, Hoog-stade. ' (1) 5o fc. voot het ktuis. 70 fi. vooe den leeuw. . " 1 1 T-.KSTAMD Het Duitsche Antwoord De volledige nederlaag Yan Duitschland is dus een voldongen feit. De Duitsche Regeering heeft aan Wilson laten welen dat ze bereid is de ontruiming der bezette gebieden,te doen om den wapenstilstand te bekomen. Zij laat verder onderverstaan dat de vrede mogelijk is geworden vermits de Rijksdag 's lunds zaken bereddèrt in plaats van de irnlilaite partij en de keizt-r. Wéliswaar vroeg Wilson de afzelting van den keizer zelf, maar als 't noodig voor den vrede zou wezen dan zou Duitschland toch toegeven. Dat land blijkt nu cenmaal ■ zoo plat geslagén dat het voor geen ofïers meer zou terugwijken 0111 den vrede te 1 bekomen. Het veaagt dan ook dat Wilson 1 S de onderhandelingen zou voortzetten, dat , Avil zeggen dat het Wilson aanzoekt onze - voorwaarden van den wapenstilstand te 1 doen kennen. ' Ei is geen twijfel meer mogelijk dat ! Duitschland die vooiwaarden zal aanvaar-' den hoè hard ze ook mogen wezen. Van ontruiming is geen spraak meer, 1 vermits Duitschland, onder de drukking r ' der krijgsverrichtingen genoodzaakt wordt die ontruiming te doen. , We iiggxii nu jl de aoholdc. Moc.htcn we in den begu.ne van den aftocht vree-j zen dat de Duitsche legers zouden trachten stand te houden op de Scheldelijn, nu moe-1 ten we die meening laten varen. De Duit-. sche legers trekken zich uit België terug. 3 Ze volvoeren een aflocht die een einde zal ) nemen op de grens. Voor't oogenblik wer-5 ken ze 0111 tijdelijk nog eenigen weerstand 1 te bieden op de Maas. In 't Noorden im-1 mers van aan de Hollandsche grens tôt aan L Solesmes geven ze al 't land prijs zonder ! slag of stoot. Alleen in 't Zuiden vau Le Cateau tôt Vuuziers bieden ze weerstand omdat dit punt den aftocht weg op de Maas dekt. Rond die weerstandspille doen ze hun Noorderleger draaien om op de Maas te komen. Door de krijgsverrichtingen er toe gedwongen moeten ze dus ontruimen. Het is den Rijkskanselier dus gemakke-lijk te zeggen dat ze beréid zijn aile bezet grondgebied te ontruimen. Maar die besta-tiging neemt het feit niet weg dat de Duit-schers den wapenstilstand verwachten om den vrede te bespreken. Onze voorwaarden zullen et zooveel te ' zwaarder om zijn. Het is uit het verloop I der krijgsverrichtingen en der diplomatieke ; besprekingen te B^riijn gevoerd, duidelijk Iop te maken dal de Rijkskanselier en von Ludendorff in overleg werken. Max von Baden zegt te willen ontruimen en von Ludendorff is bezig dit te doen. Maar von Ludendorff redt daarmee al het m'ateriaal en de overgave van het materiaal is altijd een der eerste vereischten geweest van den wapenstilstand. Duitschland moet er bijgevolge geen begooeheling op nahouden. Indien wij wapenstilstand zullen en willen sluiten, zal Duitschland welen aan welken prijs. Intusschentijd duurt de oorlog voort en met den dag wordt de toestand voor ons steeds gunstiger. De Duilschers zullen on-getwijfeld de Scheldelijn prijsgeven in de eerste dagen, om langs Antwerpen en Brussel af te draaien op de Maas. Midder- ! wijl hoopt Duitschland het beslissend ant- ; woord van Wilson te ontvangen. » « I III L 1 — Volgens de « Cracau Gurrier » zou M. Sadareski tôt eerste voorzitter van de Poolsche Republiek uitgeroepen zijn. — De bisschop van Nancy, Mgr Turi-11 az, is in zijn 81e jaar gestorven. r 11 11 """"" — Hardni kkige gevecht n op enkele kilo etsrs i van Gent en tusscheo. Leie en ^ ciields-ï■■■■iLCJLffCiOUfc" ■ Nieuwe Duitsche aftocht tusschen Oise en Serre- Hongarije onafhankelijke Staat. Belgisch Front 23 Okt.. 7 uur. Wij hebben onze winsten gisleren op den Oostelijken oever van de Leie-vaart cabij Rapenbrug heden gehandhaafd. Meer Zuidwaarts en langsheen de vaart hebben we de laatste weerstandbiedeude vijandelijke deiachementen van den Westelijken oever ver-dreven. Alleen te Ooverbeek bieden ze nog weerstand. In hunne ijlingsche vlucht hebben de Duit-scher al hun geschut langshean de kust onge-schonden moeten achteriaten. Tusschen de Leie en de Schelde hebben de Fransche en Engelsche troepen een hardnek-kigen tegenstarid moeten overwinnen en zijn 1500 meters vooruitgegaan. tîNQHLSCH FRONT LONDEN 23 Okt. Na een hevig gevephtscho-ven we onze linie vooruit tôt op 4 klm van Va-lenciennes. Gedurende den nacht hadden plaat-selijke gevechten plaats. wij bereikten den iin-keroever van rEpaillon Z. Thiaut en bezetien het Westelijk gedeelte van dit dorp. Tusschen Valenciennes en Doornijk verwezenlijkten we nieuwe winsien. De tegenstand van den vijand uit Orquet en uit de bosschen rond Broyennel-les. We zijn 110g ruim een klm van de stad ver-wijderd.FRAN5CH FRONT Parijs 230c:ober 7 uur. Tusschen de Oise en de Serre hebben wïj onzen vooruitgang herbegonnen. Tegen-aanvalien hadden geen gevolg. Rond Vouaiers wordt hevig ge-vochten.De amerisaansche troepen hebben de vijand van de hoogte 297 en uit het Kappesbosch gejaagd. Gedurende den dag was de artille-riestrijd zeer hevig N, de Aisne. Op het front tusschen de Oise en deSerre braken we den laatsten weerstaad j van den vijand en bereikten deo spoorweg N. O. Assi sur-Serre als-mede de liOistedc St. Jaques N. W. Chalendry. W. Chatcau Porcien artilîerie-be-drijvigheid op de hoogvlakte van Vouziers. De duitschers hebben hunne aanvallen tegen den avond ge-staakt. Wij hebben meer dan 7 ver-schillende divisies vereenzelvigd gedurende den strijd. * lu de Vogezen verkenningsgevech-ten.De Fransch - Servische troepen op den Donau Het laatste Fcansch becicht beteekke-lijk de kcijgsvetcichtingen in den Balkan : meldt dat de Fcansch-Secvische tcoepen den Donaustcoom beteikt hebben in de steeek van Vidin. De vetkeetwegen zijn ; afgesneden. Een vijandelijke monitoc ; weed gezonken dooe ons vuuc. Denzelfden dag zijn de Setvische tcoe-pen meec te Nootd-Westen in voeling gekomenmet belangtijke duitsche mach-ten die zich aldaar vetschansen. Het Duitsche antwoord aan Wilson We krijgen zoo pas den volledigen tekst van dit antwoord. Voiledigheidshalve moeten we bij helgeen wegisteren zegden bijvoegen. 1) Dat Duitschland de ontruiming en de be-spreking van den wapenstilstand overlaat aan het overleg en t beraad der militaire bevelheb-bers. De verhouding der thans bestaande mach-ten moet fol grondslag dienen, 1 2). Dal Duitschland bij hoog enlaag bevestigt dat aile vernietigingen volstrekt verboden wer-den.Zij die zich schuldig maken aan dergelijke eaveldaden zullen streng gestraft worden, 3) Dat Duitschland bejeid is aile torpedee-ringen aan een srbeidrec'nterlijk onderzoek te onderwerpen. j 4) Dat de Rijksdag het land bestuurd en niet j de Keizer, en de grondwet veranderd werd. » 1 De uiteenbrokkeling VAN Oostenrijk-Hôngarije] Uit Amsterdam wordt geseind dat Keizer Karel van Oostenrijk de on-1 afhankelîjkheid van Hongarijc zou 1 erkend en uitgeroepen hebben. la • economisch opzieht zal Hongarije volkomen zelfsîandig zijn. Van en voor onze Soldaten fiulÉ m OYerwkMirs IRoemrijke Opschriften op de Vaandels en Pantserschijven. Ten einde de hooge wapenfeiten te hecdenken en den heldenmoed dec Belgische tcoepen tijdens het zegeptalend ■ offensief den 28 Septembec 1918 be-gonnen : a) De cegimenten dec infantecie van de 1 D. I., de 1 A., de i3 A., de 16 A., de III-17 A.,de 2e battetij van I-I R.A.L., de II-I R. A. L., de ie, 2e en 3e batte-tijen van III-I R. A. L., de J V en V-I R. A. L., de ie, ^2e en 3e battecijen van 1-2 R. A. L., de 3e battetij van II-2 R. A. L. en de III-2 R. A. L. zijn gemachtigd op hunne vaandels of op de pantsec-schijven hunnec stukken den naam ICLERGKEN te dtagen ; b) De cegimenten dec Infantetie van de 4 D. I. en de battecijen van 4 A. zijn gemachtigd op hunne vaandels of op de ' pantsecsch ijven hunnec stukken den naam EESSEN te deagen ; c) De cegimenten dec infantecie van I de 10 D. I. en de battecijen van 10 A. zijn gemachtigd op hunne vaandels of op de pantsecschijven hunnec stukken den -naam ZARREN te deagen; 4* Jaof:-' - N* 888 | Dénderdag 2 4 O^lobei ©18

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods