De Belgische standaard

598 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 13 April. De Belgische standaard. Seen on 05 August 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/tx3513w443/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

l8t9 Jaar. — N° 40 Vijf centiemen het nummer I * i Dinsdag 13 en Woensdag 14- April 1915. De Belgische Standaard Do or Taai en Volk Voor God en Haard en .Land ■K»gaasp|aaKtfrp.A^4M^.^.aîË«tartiaiexi^^-oa«a^:v^^v»Ai^^.--; rr ^sscatft» it Tunn m un nu wn i— iiMWaïai mu —i « DE BELQI3GHE STAHDAARp » verschijnt 4 maal te week. Abonncmcntsprijs voor 50 nummcrs bij vooruitbetaling. Voor de soidaten : 2,50 fr. Voor de niet-soldaten — in 't laiid 3.50 fr. ; buiten 7 4.50 fr. Indien meer exemplaren van elk nummer ivorden gevraagd, wordt de abonnements-firijs minder. BestuurdLer : ILDEFONS PEETERS. VASTE OPSTELLERS : M. E. BELPAIRE, L. DUYKERS, Victor VANGRAMBEREN Bertrand VAN OER SCHELDEN, Juul FILLIAERT. Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : Villa MA COQUILLE, Zeedijk DE PANNE. ' Aankondigingen : 0.25 fr. de regel. — Reklamen : 0.40 fr. de regel Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 1 regels, 0.50 fr. KONINKLIJKE REDE Ter gelegenheid van de inlijving van Prins Leopold in 'tleger hield de Koning volgende toespraak voor het regiment : OFFICIEREN, 0N0ER0FFIG1EREN, SOLDATEN, Ik heb u heden vereenigd om u mijn jongen Zoon vôôr te stellen. Zoo ik het 12e linie-regiment verkozen heb opdat mijn Zoon er tôt de wapens opgeleid worde,is hetomdatdit regiment j zich onder aile de andere heeft onder-scheiden door zijne dapperheid geduren-de den verleden veldtocht. Ik houd er aan, vôôr u, de schitteren- j de wapenfeiten van het 12e linie-regiment aan te halen. Het is zijn tvveede bataljon, onder het bevel van den dapperen nlajoor Collyns, die het eerste onder het vuur is. Op 4 j Augustus verdedigt dit bataljon kracht-dadig de brug van Visé. Den 5" Au us-tus, wordt het 32e linie-regiment hevig in 't gevec'nt gebracht, tusschen Evegnée en Barchon, terwijl het Ie bataljon van het 12e in de omstreken van Sart-Tilman strijdt. Het 12e linie speelt eenen belangrijken roi bij den tweeden uitval der bezetting van Antwerpen. Op nen en I2<:n Septem-ber, voert het een schitterenden aanval uic op Haecht en Over de Vaart, en trekt zieh slechts op hooger bevel terug, terwijl het deachterhoede derdivisie vormt. Gedurende de belegering van Antwerpen, verleent het zijne medevverking tôt de verdediging van den 4"1 sector en wordt in een hevig gevecht gewikkeld in de omstreken van Breendonck, op 28e" en 29e" September, en tôt die "van het bruggenhoofd van Blaesveld van af 30" September tôt 3e" October. Bij den terugtocht uit Antwerpen vormt het de achterhoede der divisie, en brengt, op 8cn October, bezuiden Loke-ren, de vijandelijke krachten, die den af-tocht van het leger dreigen af te snijden, tôt staan. Maar het is in den slag van den Yzer, het is te Dixmude bij het verdedigen van het meest bedreigde punt onzer stel-ling, dat het 12e linie-regiment al zijne waarde moesc doen gelden. Op igen October bezet het het bruggenhoofd van Dixmuide en beschermt het den terugtocht der 5e divisie, langs de bruggen der stad. Den 2oen October is het aan eene uiterst geweldigebeschie-ting onderhevig ; de kolonel Jacques, eene eerste maal gekweist, blijft het bevel voeren. Wij komen hier aan eene hachelijke phase der verdediging van Dixmuide. De strijd Woeddé inzonderheid gedurende den nacht van 20e0 tôt 2ien ; hevi-ge aanvallen uit Beerst, broken op de stevigheid der liniën van het 12e. Den 2ien October wordt de beschieting gewei-diger ; de dappere kolonel Jacques, steeds te midden zijner troepen om ze aan te wakkeren, eene tweede maal ge-kwetst, blijft op zijnen post en geeft al-zoo aan alien een heerlijk voorbeeld van zijne gétrouwheid aan den plicht. In den avond van 2itn door het 11e linie vervangen, herneemt het 12° zijne stellingen in het bruggenhoofd gedurende den nacht van 23e" op 24e" October. Het gevecht gedurende den 24e" vvas een der hevigste van ganscii den olag aan den Yzer. Gedurende dezen merkwaardigen dag, stuit het Xe bataljon, die zieh lin s onder de bevelen van den dapperen majoor Van Rolleghem bevindt door zijnen rachtda-digen wëderstand 11 aanvallen, terwijl het 2e bataljon die zich aan de rechterzij- 1 bevindt, 15 aanvallen der Duitschers te-rugslaat. 1 Gedurende den naeht van 24en tôt 25e" en den daarop volgenden dag, bleefde beschie.ing voortduren en hadden steeds ( nieuvve aanvallen plaats. Gedurende den nacht van 25e11 tôt 26" slaagde een vijandelijk bataljon erin in Dixmude binnen te dringen en Caeskerke te bereiken ; alhoewel gekeerd, blijft het 12e op zijnen post en het vijandelijk bataljon wordt door onze reserve vernietigd. Wanneer eindelijk den 26, in den avond, het 12e linie afgelost wordt, heeft het bij de verdediging van Dixmuide het derde zijner getalsterkte verloren, maar het heeft al zijne stellingen behouden en gedurende 120 uren zijne loopgrachten bezet, hetgeen mag worden beschouwd als eene der merkwaardigste gebeurte-nissen van den oorlog. Den 30 October werd opnieuw oproep gedaan tôt de toewijding van het 12e om het centrum van ons front te verdedigen. Het lost voor Pervyse de uitgeputte grenadiers af en slaat verscheidene aanvallen af. Het is daar dat de dappere majoor Collyns ernstig gewond werd. Na den slag van den Yzer en tôt heden, waakt het 12e linie, dat nu in den sector van Pervyse, dan in dien van Oostkerke geplaatst wordt, zorgvuldig op het be-houd onzer stellingen, en laat zich niet ontmoedigen door het slechte weder noch door de beschieting en stuwt vooruit tel-kenmale de omstandigheden hettoelaten. Ziedaar de schitterende wapenfeiten van het 12e linie. Het zijn deze wapenfeiten die aan dit keurkorps als belooning het eereteeken voor zijn vaandel verworven hebben. Met mijn Zoon in het gevolg van uw regiment te plaatsen, ben Ik gelukkig u een blijk mijner volkomen vertrouwen te geven. De Vorsten moeten te vroeger tijde in de leerschool van den plicht worden op-gevoed en er bestaatgeenebetere dan een leger zooals het onze, dat op heldhaftige wijze de natie belichaamt. Mijn Zoon beschouwt het als eene eer het uniform onzer dappere soidaten te dragen. Hij zal trotsch zijn deel uit te maken van een regiment wiens daden van moed en van toewijding aan het Vaderland eene roemrijke bladzijde van onze vaderland-sche geschiedenis uitmaken. Waren tegenwoordig benevens harc Majesteit de Koningin : Zijne Doorluchtige Hoogheid de Prins Alcxander de Teck; de Baron de Broqueville, Minister van Oorlog; de generaal-majoor Jacquet, commandant der 3e legerdivisie; de kolonel Jacques, commandant der 2e brigade; de kolonel Van Rolleghem, commandant van het regiment. -mi" -j» vaK^skxxscxaa^fxi iw inw wmwmmmmtmtmmmmmms- Duitsche Vredesvoorwaarden. Duitschland heeft aan aile hoop van zege-praal vaarwel gezegd. Dezer d igen zelfs zou de vijand het Amerikaansch gouvernement laten weten hebben dat hij van gedacht is vrede te maken met de Verbondenen. De vredesvoorstellen van Duitschland zou-den de volgende zijn : De statu quo, de toestand zooals hij was vôôr den oorlog, zou behouden blijven ; Geene enkele vergrooting van grondgebied zou toegestaan worden aan gelijk welk oorlogvoerend volk ; Bclgië zou ontruimd worden, maar geen schade-vergoeding bekomen ; Duitschland zou Kongo aankoopen voor eene re-dclijke geldsom ; De koloniale bezittingen der oorlogvoerende Staien zouden gewijzigd worden in Afrika ; Groot-Britanje en de andere naties zouden eene overcenkomst teekenen ten doel hebbende de zeeën vrij te verklaren, en het recht te erkennen aile kooptiandclsschepen te mogen aanvallen. Onze vredes voor waarde is : Duitschland vernederd. Tegen Servie. Men bericht dat een groot getal Albaneezen ;men spreekt van de 40.000 mannen) gewapend îii verzameld zijn in de streek van Elbassan en rirana. Zij zijn aangevoerd en aangevuld door rurken en Duitschers. Hun voorraad in wa-3ens en kruit is groot. Deze benden, door hunne macht en hunne nrichting te vrezen,nemen het zich voor Servie angs het Zuid-Westen aan te vallen, zooals de Suigaarsche comiteedjis het aangevallen heb-jen langs het Zuid-Oosten. 300 vrijwiiiiyers uit SriekenSand te Marseille. Den 6 April zijn 340 vrijwilligers uit De-leagatch te Marseilleaangekoinen methetschip ' Memphis Stand houden. II. In eeuwige letteren van bloed en vuur staat het geschreven aan de overzij de van den Yzer : « Hier rukte een barba-renleger voorbij. » Met verfijnde onbeschaamdheid hebben zij onzen veestapel weggevoerd, onze velden verwoest, onze huizen geplun-derd, onze kunstschatten gestolen, heele voile wijken uitgebrand, onze kerken bezoedeld, onze prachtgebouwen stuk-geschoten.Met grijnzende wreedheid hebben zij hulpelooze kinderen om hais gebracht, 1 weerlooze meisjes en vrouwen verkracht, bekende volksvrienden als gijzelaars weggevoerd,onschuldige grijsaards bloe-dig gehoond, eerwaarde priesters ge-marteld, ongewapende burgers gefusil-leerd.Het Duitsche leger heeft dat satans-werk verricht in koelen bloede, volgens rijp beraamd plan. De Duitsche soidaten hebben dat gedaan met medeweten, met goedkeuring, op bevel, onder toezicht van hun officieren. Het Duitsche leger is daarin dus ten voile schuldig ; dat Duitsche leger moet achteruitgeslagen worden, het moet en zal ons Vaderland uit. Dat Duitsche leger moet ten gronde. Het Duitsche leger is een deel van het Duitsche volk, het is de gewapende ver-tegenwoordiging, de verpersoonlijking van het Duitsche volk. Duitsch leger en Duitsch volk zijn on-afscheidbaar.Het Duitsche volk is derhalve verlaagd voor het menschdom, het is onteerd voor aile tijden. Tegenover de verwaande, eerlooze, ' barbaarsche Duitschelanders staat het kleine, dappere, eergetrouwe, Bel-gisch leger. Het staat pal, onvervaard, onovèrwon-nen, onoverwinbaar. Het vaderland moet vrij I De Belgen blijven stand houden I * * * De Duitsche overweldiging kwam over ons land als een alvernielende stortvloed waarvoor vluchtte al wie vluchten kon. In allerijl werd het onontbeerlijke bij-eengeraapt, soms kon de huisraad mee worden gevoerd op overladen wagens, meestal kon amper wat kleergoed worden meegenomen in hand- of halsdoek. Met blatend vee, met schreiende kinderen, met kreunende zieken verlieten zij hun huis, hun dorp, hun land. Voortaandaklooze stakkerds, brachten zij, na afmattende tochten, slaaplooze nachten door, en steeds verder joeg hen het dreigend gevaar het onbekende in. Naderhand werden zij onthaald in gastvrije landen ; daar ondanks al de troostende hulp die hen geboden wordt, blijven zij droomen van hun blije huis-gezin, van hun lieve geboortestreek. Het heimwee beklemt hen het hart, maar geduldig zullen zij hun droevig lot dragen tôt op den dasj waarop de bar-baar uit het land zal gedreven, waarop de laffe aanrander machteloos zal ge-slagen zijn. En onze soidaten zullen hun geliefden | in 't verre ballingschap gedachtig zijn, zij zullen zich blijven herinneren het schrijnende wee van den langen, erbar-melijken stoet der Belgische vluchtelin-gen.Met dat beeld voor de oogen, zal de moed van ons kranig leger onwrikbaar blijven, zal het Belgisch leger stand houden.* * * V Om velerlei redenen moesten velen achterblijven in den lande. Zij leven thans onder Duitsche bezetting. Niet overal durven de moffen zich nog als Laatste Bericliten. : Westelijk Front. België. — Bij Driegrachten zijn onze Belgische troepen vooruitge-gaan en hebben een brughoofd geplaatst, wijl de Duitsche troepen op een ander punt aanvallend optraden. Frankrijk. — Al onze winsten in Meuse en Moselle, aan de Orne en te Eparges hebben we behouden. De Duitschers, hadden op dit laatste punt sedert einde Februari heel de 33e reserve-afdeeling opgesteld, op einde Maart werd ze, uitgeput, vervangen door de 10e werkdadige afdeeling van het 5e legerkorps. 't Is deze afdeeling die Eparges verloren heeft. In het bosch van Mort-Mare hebben we nieuwe loopgrachten gewonnen. In Lorreinen, is een halve compagnie (125 man) Duitschers ingeslo-ten geweest bij Bezange-la-Grande en heeft haar moeten overgeven. Oostelijk Front. Tusschen Calureria en Lodwinow (Niemen-front) hebben we twee reeksen loopgrachten ingenomen. Dit kostte den Duitschers 600 krijgs-gevangenen en acht mitraljeuzen. In de Karpathen îs de vijand op heel het front achteruitgedrevcn. In de richting van Rosloki heeft de vijand verschillige tegenaanvallen gedaan die zonder gevolg bleven, maar hem icoo krijgsgevangen hebben gekost. In de vallei van Yszok, zijn onze troepen, door de meterhooge sneeuw wadend, vijf kilometers vooruitgegaan. meedoogenlooze woestelingen gedragen, trachten zelfs voorkomend te zijn ; even-wel overal knellen de hatelijke règlement en en strafbepalingen, overal gaan de krijgsopeischingen voort, overal ligt de handel stil, overal wordt het dage-lijksch rantsoen strenger, overal dreigt de hongersnood. Met verkropt gemoed verduren de thuisgebleven B elgen den bij tenden hoon ; de hooghartige rreemdehng, de oor-logszuchtige Pruis, de tergende over-weldiger vrij te zien rondloopen, het hoofd te zien opsteken, heer en meester te zien spelen. Ja, zij weten zich machteloos en moeten buigen voor de onmeedoogende be-dreigingen en in bangen angst vragen zij zich af hoelang nog de dwingelandij op hen zal drukken, maar hun hoop op betere dagen, op dagen van herwonnen vrijheid, op dagen van roe-rend wederzien en vereend blijven, die hoop blijft onverzwakt. Hun hart zegt het hun : weldra zullen hunne zonen, zullen hunne mannen zegepralend we-derkeeren.Zij zullen niet teleurgesteld worden : van achteruitwijken onzer strijdlinie kan geen sprake meer zijn, wat wij behouden hebben, staan we ten geenen prijze meer af, 00k wat nog ongeschonden blijft door de duitsche bezetting zal bevrijd worden. Het Belgisch leger zal zijn duren plicht k wij ten tôt het einde toe, het zal stand houden. J. B. Oorlogsnieuws. WESTELIJK FRONT. In ons laatste overzicht hadden we wel gelijk ! aan een offensief optreden van de Bondgenoo-. ten op dit front te gelooven. De laatste officieële oorlogsmeldingen geven inderdaad reeds te kennen dat zulk offensief in het domein der waarschijnlijkheden ligt. Sprak het fransch communiqué onsgisterniet van"offensieve ver-kenningen " in Meuse en Moselle, Verdun, Eparges en Woëvre, dezer laatste dagen aange-vangen en met welgelukken doorgedreven ? Waarmaanden lang allesstilstand was en men in afwachting leefde voor de verdere te gebeu-ren oorlogsfeiten, zoodanig dat twee honderd meters vooruitgang eene heele winst beteeken-de, komt het laatste nieuws ons toe als eene veropenbaring van nieuwe durvende krachten. Immers op het Zuidergedeelte van het front worden sedert 4 April deze offensieve verken-tiingen met zulken goeden uitsiag bekroond, iat men wel mag aannemen dat de algemeene aanvallende beweging nog slechts een zaak van dagen is. Ailes schijnt in gereedheid gebracht om dit aanvallen krachtdadig te steunen, en uit de reeds bekomen uitslagen blijkt duidelijkgenoeg dat, bij den moed en de wilskracht der Ver-bondene troepen, de voorraad van munitie en artillerie niet mangelt. In eene week tijds mochten we in dit Zuid-gedeelte van 't front een middelmatige vooruitgang boeken van 2 kilometers in de diepte. Het beteekenisvolste feit is wel de inneming van de hoogvlakte van Eparges, die in eene ontzaglijke versterkte plaats was herschapeu. Meermaals meldden ons de communiqués dat de Duitschers deze hoogvlakte tegen wil en dank zouden verdedigen,gezien hare voortreffe-lijke en belangrijke strategische ligging en laatstmaal verklaarde de Duitsche bevelhebber nog, dat om deze hoogvlakte te behouden, hij niet zou aarzelen loo.ooo mannen te slachtof-feren.Het is met een weinigje minder gegaan ! De hoogvlakte viel in ons bezit en de Duitschers verloren er 3o,ooo man. Welke gevolgen uit dedoorbraak,of alleenlijk uit een aanhoudend en staag drukken op de Duitsche Unies langs daar, kunnen voortsprui-ten, hebben we in ons laatste overzicht genoeg aangetoond om er nog eens op weer te komen. Zeggen we enkel dat in verhouding daarmee, onze Belgische troepen sedert eenigen tijd eene groote werkkracht aan den dag leggen, om aile hulpzending van troepen naar het bedreigde Zuiderfront onmogelijk te maken. Deze werkkracht deed een Hollandsch blad reeds zeggen, dat een doorbraak.door ons gedaan,op hetYzer-front bewerkste ligd was! Het is wat rap gezeid-, màar dat het komen zal, is zeker ! aw■«M"»-m ,riir,trTTr -mr-iirriminrii BOMMEN OP DE PANNE. Zondag om 6 1/2 uur 's avonds zijn drie Duitsche vliegmachienen, komende uit zee over de Panne en Adinkerke gevlogen. Niet-tegenstaande een hevig gesc ut hebben ze toch een vijftal bonimen geworpen op den steenwegvan Adinkerke, langs den steenweg van Veurne en rond Coxyde in de duinen. Resultaat: geen schâ ei} geene ongelukken. VEURNE GEBOMBARDEERD. Veurne is Zondag weerom gebombardeerd geweest. 16 obussen werden geworpen. Verschillige burgers en soidaten werden ge-kwetst. 's Avonds kwamen de drie Duittche vliegers die boven de Panne en Adinkerke hadden gezweefd, 00k over Veurne en lieten er verschillige bommen vallen. 5 per^onen werden gedood en eenvijttiental gekwetst. Maandag rond 12 uur 's middags floten de obussen er weer op. Van de 21 die er vielen, zijn er I5 ontploft. Qriekenland en de Oorlog. De correspondent van de « Triburla » te Athenen, heeft een interview gehad met den Koning van Griekentand. Deze verklaarde dat een doeltreffende aanval in de Dardanellen noodzakelijk Griekenland in de bres zou doen springen met al zijn land- en zeekrachten, ten voordeeleder Verbondenen. Oostenrijk en de Vrede. De « Oèservatore Romano » ontkent het loopende gerucht als zou Oostenrijk de tus-schenkomst gevraagd hebben van den Heili-gen Stoel om vredesvoorwaarden te bekomen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods