De Belgische standaard

315 0
29 December 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 29 December. De Belgische standaard. Seen on 05 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/wm13n21h9h/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

IMS* l-i V- W%- £ v ÙWi st?. '.- i - * gf»? g.? " i *?ei f&dèl»* g te 'I !f.v* ■ ®t-TBî fr. s . ts , - SïR ^ - '£LuBiiî t IRîfS.SC ï*» 9*5# #i>. «rfea jf «•• «.*>•. 3 '. QP3T11 n SSBSfiK «JKA& t1 £t« ;îî*îs«îa gsïfcîfS S® SQstac ««as»* diirisgwî 0*9»!. «0 r«r^ •«urawrrjç» StKCLAJlSm «§ïf#BÏ OVtTtSlfr kwit. «m®»» r«.i» Mtdemet'ken ■ , B». .«!<*> t, Daykers* F. Bertrand Yan i« Ssh«M«n, De Van da P«*w# Dr. i. Vw *e Waaztyae, Jool Filuaart, Dr L. De Wall, h Simon#, 0. Wattez, Aév. H. Baek, Kliarltn Tban» t .rasai>-- te.-ebieeri&srsisti amar. Met Dkra: isefee vraagstak Veel w-trài s.t * ipc->ktf . over Uk»-»>/ «a ©Tri* de inog-. Ujk î g, ■ ?.. « • - al <isUo;|j, bcca bew>gkg *00ï Rusu-ni. «ôi| zoa kunn.a hebben. Et>n woordje oyer eea ea audr wordi dus gewenschtr Het Ufcraaisch vraagstuk ia bel belang* rijkeie vaa die ressisent; aangelegeshedea Ukraine sa ce a uitgestrektc previitcie van Zuid-Rua:âud, eea «er rijfcate «n • roeat-basrsic aer wereld. Dezs proïi aie is soo groot aïs OûatearijkHongarija, en strekt zich uit uzsàhen de Ro«a».;es8«h* grenu, de zwartezî eu relkt al 't N-jprde tôt âtlieie/ Uktanie heeft ee:u bevo king v»n 25 tuisilosu ziHen. Ukraute was steeds om feei zoo te Hoamea, •ca'zelfatandtg laud in 't oualeteii)k russicch rijk. Hfct heefi eea eigea taal, bczit eea •%<?& leuerkunss s . boogi op eigea <mr- leTeriii geo. Hel t;ascht a sisi s om heeîe iiiRsi atifsUi' dïy, ook ? poliûek opaîciit, ta wordeu. — W»oneer daa ook de lusiische re^oiatie niibrak, namea devoorfaaan n .-anUkraaie * \ dê gelegefigeid ta baat cm m zool«?îg pe<oeaterde h>tiebte^ te. *vi rwe? i lijksiî. Vaa d«u «eralea ds£ if, sticUtie. W^ranie esfe staatdraaâ, nc.p t§& v. u<js?crtegea« woordi^entaougr^s .sua t 4 «'erkiaardc sich o&afhatfkelijk. fc.. r^eeckg .-erd aaa-giaield,die d« de«a » se ie^dpp ;;i aaa-kï efde «aar de ti essie pabtiek van de M xicishsteri w- ; < p Tea eiede ia alie b ufiijkhed<sa te -- oor-zioa, werita de Ukr<s .aoke soldëiea van 'i froi»i teraggeroepe , een sp «iaai ukra-aisea Ifg r werd ge o mi dat onder lei-diag vaa geaeraaî Te- rfcalch fî, d« zeks,-r-h -id vaa ëea KÏeewoa stsst meesï naad-baren.Uïfaiâe seheaide sieà ?aa Ruiland si ea ia dit gevaï had h t sied dari «ok «set èea vreiîe ds»or Daitsaoland voorgeattld tuet metr te betac . M. a msg seggea éjt bat tiah ait dea z-tilog terugtrok, Jlet boricht sis son Ro ms îe's leger siob lijde-lijk bij 'î Ukratîi ebe lef r asegesiotea livbbea ia hed w«l asuttemehjk, al« v« ia-gaan dat ds Ukraaische so\d»tea het froat ïn d& Sârpathea bazst hielden «n atat eo ■vf«a gares eaa Roemerii». Dat deze^ gebbur(tcmaseu door de reta'.a* - ^ionnairs vaa Peirograi met eeakf?aai o»g weîden aatiaiea besft wd geea betoagf, Loftiae bariep dea raad ?SRï Ukî3&ie5 da-deîtjfe. bat gehearmakea te aiaken «a stfn hufgerspoSiiiek,te vertasgen doorfeau root-oilstreveade seclalistisobe. De Ukreaiers hsdd ec 48 urea om sich te ond .rwarpea. Bij wtigering zoaden de r&volaiioaB&tr® iegira tegea UiAais oprakkea. De regeerieg vaa Ukraaie aauvâardde het aUimstum, Voar de beallsie boudmg v«a de Uitraaiaehs raad, bseft L»cme tijd»> iijk bat pieit oîihr»U« î moete/â latea. Het epgeabiik vau é* yoîai»-g isvermeden.Voor botivog ? 't Zai «ifb.arJ^'ïn raa de «redesr«adei'haflJe-Uugea .Kannea heuint eu Trotaky dea vrtdî siuk«a in de ee:aie dager-,daQ mogeswatca eptocht vaa às révolutionnaire ben -m die Petrograd te ?aur '?n •« iwaardi bafeben «e-aet iegeit \ Usï* -^ah-; k Z'ja er nsoeiiijfe. îaa ia daa jr«ng der vredesofiderha■*.» J.j--.il . .vor :t het g >ag ran Lénine door ii i iz-rxw-J'.t, à~-< no/, l'j-n bfcl Ukraai.^hs! • ; r np jsïJh bo< -raoeien biijven om a»h g.ibiurlijkUeisa 1 ■ feïi*' ' iii< OtfsO''- t » • * (a beide gs^ai a^, ia er vaawege IJkraaw, vcor de Ua.i -geaootrc nie!? te veiwacb'en We aaazisn daa ook de bc-richtea die «en ingrfjpen tvgeaHBai?3eM?Hd vàn het Mkrfiaisch Ssger, waarbij aîch bet Roemeenseh loger soa hebben xa»g«aloten, gïs oaÉcat ea bssi voarbarig. Su de vrij'qeiioroj» ?oo? Ukmiie, îcowel voor hcel Ru*isud Ï3 siît over om «p ie's «ulkd^Bigs stsat te asakes. | s . «Mtjfce'mv- .!«•"*«- «ii»OM«vrrj<aranc»a?T«fH i ■■ r—'»Hi l*W«Cii'»»ti» VÂN ilN v'OOB -- OMEE BOLèJATMM s ' « WJLfJlf'lfc-TxISgB&KOOBMMiaCBJSBPBBKBagMBMWWi Ëea na te volgea vaorbeeld De stadsrasd vaa Angers beeft beslotea l dat ai de msaicipale bedienî^gea dis door muaiitktea ait ftea oorlog kusaea vervaid wordea hua stiiien voorbehoadea biijven. De siadiebearzeu satiei bij voorkear le t bate komea aan de kiaderea van weéawea wicreehtgfuooîeasaeuvelciaaaîa rerdedigers : \aa 't vaderlaod. | ' Ists dat bij o%}s ook aou moeiea gabeareu S l Do beropleiding dor vermiakten ia kezet Belgié - De kiisg der gebrekkeiijkec te Brasâd, | beeft oniaegs eea werkbuss vaa borloge-* «agkerij geopsad ia de biigiache boofdstad, i firnest A''IardB!r«fit. Het werkbala wordt voerbfchouden ato de vsrtaiijkiea, leer-gastea zija rees tea gelalSa fa i iS . Ds regel-m»,tige bijwaaiag der ie:jrfaagaQ versekeri aaa d.e serait";kten r&ts balaagrijke voor daelsn. Om rsdea im haa asurstig werk ataen on-vaagea zij csa mïaadeiijkbcbe vtrgeidiag v^a SS fr Bjraadieo oat^ang-m zij aog werkpreat'.s*, die gesUdig rerhoo-gm met aea îesriijd. Dargaiijks foordealea woidea toegeataaa aaa tt de vermioktea, Idie eea ambseht laerea. Eea sçhaol coor het bareidea vaa peiseo ia met heizeif ia dogi g^dpsad. De Eugelsche en de Frtssche socialisten en.,. Belgfé. Op he^en moet ta Loadea de aigsmeeas vergaderiug plaatâ grijpea »ao de logel sebo werkiiedeavereeaigiûgea. Hat rredes vraags uk is eao der pan tea aaa het dag-orde.Ean der bij*onderste bes!aitselea dis aeergelegd zailea wordea, ïaidt ala valgt : a Ds Britifh Labour Movement draàt er op dat de etrsia vredesvaorwaarde moet zija, de sehadeloossteiiibg door Daitgebirfad van ai hst kwaad daî Beigië werd aaage-daaa slsook berateiiia^ vau dit laai ia ziin ona&'iaakeiijke zdfstaadigh^id, mfst dieu verslanda d?4 bel Bdgische *e!k sai over-gsktea wordea de keas ^sa toekomstige pvUûek, ia dis «psïslvfaa w De Fraeschp soaiaiiatea vergaderd ia alfeœeeaiî zittiftg te ô.srmoEt-Ferr ad, hi'ohbu op 20 dtz îr, e«a dagorde gsstcmd, met iôî gtsmmaa voor en 2 stemmea tegea, waaria we de *red«s?oomaarden der Pran* .sehe aoebiîstca volgander wljze viaden om-sehrevea : « tteea landasabsehtipgen, rccbt der vei kerea over sich stlf te besliszaa, berstelHag ia baa onefcsakeiijkbaîd «a ia hua a!ge feeele laaiagreaxsa vaa vAor de» oorlog. d«r S titra tbaas ûe&r dea vijaad bezet zebadetoorsteilicg vas geatichte ©aheiî, pei !@oriog<;g«hatting, geea eaooomiacbe oorlog vrijbeid d r zeSea en zeeeagtea, icaleliing ?an 8Ct> iiiteraaiioa&al saKeidagereeht a cbîiag vaa ftea maatschappij der aaiies j Belgie wordt dus aiet vergften la de oa : /albare 't- ords» die op oui -Ibare kongr^s i s?a wordea geïtca?d Na vier j;j,îr oorlog djet bst deugd t« be' . cpattgça dat tas staaipaat-kiaz?n ia den ; oorSog nog atseds op r.iju ware wssrdc i^ordt f««fcbat. W Oc&i|dtSrs^f^n MW—BU llll ■Hlll BELQISCH FRONT 27 Dec, 3« urefj. —> Gadurende de Jaat-ate twee dag«a, zwakke ertiHeriekedrijvig-heid ; noehtaas ia den sacbt vaa ut tôt £7 wsa het gesehut aogal hevig ia dea sector i vas. Dikscauide, FruiÉ-fafM Fr«it PARUS, Y] Daa, il mur. — N. het C*u-; rftrea-beiseh, sfii!Ierî«|e«ehat. Isa daiteebe - poging ai\ «use Haie te beuaderen werd | verijdëid. : Ëea daitaehe viieger werd aesrgesebeteB. . Oase ïbegers wiarpaa 5eaa kiiaa bommen \ op de siatte« ea kautoaaemeatea ia de ' streek vaa Rethe. L#NDEN, 37 De«. 16 uar. — Niets bij-suaders ta meldea tenzij ariiileriestrijd N. • Yptr. * De Oorlof ter Zee i \ Uit Hoek vaa Hallaad wordt op ai De-| oember gesfiad dat drie Britiche torpede-1 jagera werdea veraietigd ia de oamideeiij-| ka aabîjheid vaa het lichtsehip vaa d« | Maaa. ËNQELANU "EN BELUIE IDô wederwâ&sakan ▼an Kanixg Aikart M,iaras taik Haig beeft ?jta Kaaiag A k>rl bit volgsads siieikeriaht oatvaagea, «la l agtwoord op d : gelukweasahe* die deze Igaâraard beefi aaa Ztjce Majeaïett dea Kaaiag raa Bdg>S ea zija ieger : I « 1k bid U vcor Ved.«a voor d r BfiUahe I k-gers, vm« Fraakiijk en Beigtl de iauJ^ste | weaschea vaa keii ta aas vaardta die wij | ai v4i ter gef«g«%hisid vaa Keratdag ea vaa kat Nteawjaar, s là é&ak Uad «m ffw vrUadelijk beriaht •â ik ka» aJ«t aalataa U li&gmaais u»i;a8 bswondariaf ait te drakkea voor dea bel-denmsad die Uwe tro«pan beaialt. » (Gat.) ALBERT. Bëfltpei toestané bij den vijaoë. la het ao«ia!isti«ch dagbla<i 9 Terwaarts '» viaden wij wseroat eeoe aproermakaade -bijdrag^. Hat valk beeft geea et#», gee» kelea meer, oserai wordea er maaifeatatiea ge-hoaëen Véér dan Rijksdag haddea er wedige betoogiagea plxata. Verscbillen^e socisUstiaehë leidera vaa bet werk^oik der hijaoïsdersts daitsehe |»;edea lijs s^agehoudei. Meer daa #o» aoeialis iwbc oproermakers zoaden acht^r de greadei gedraaid ziju. De warboel hi Rasland Uit Petragrad wordt geaaind dat d« toe-staad volga^derwi|ze ka» eaischre^oa wor» dea : « Hvt !«f«r ia ontboaden, er ia gêe» grensbewaking meer, het ainiten vau dea vrede ia nake»d. Mg»r wie aal dea vrede alaitea ? De Boieherika 1 Naar ze ateaasa nog aleehta op eea der de van 't ruasiaeh volk. Er wordt z lf beweerd dat de Bolebevika zianena zija de Ooatesrijksebe krijgagevaugeneu te bewap?a«;a om kaa gezag te behoaaea. Het kger van generaal KoraiSoff ko» h^eieataal veralsgea geweest zija door de Maximaliatea. îm, m m kut e 'il u ^ PARUS aicidî : ia Argoaae hebben we eea duitaohe pogbg afg?îweerd, Om BezoBr l va *x ariîiîsriestrijd. Wij schotea troepea-> venauasliî gea uiteec. î LÔNDEN m-Jdt : om St. Qaeatia en ; Yper artillerieatrijd. Niets bij loaders te Mefdea. i EEN BOSK OVER IERLAND fiste Vervolg.) Is de zîei ««-r leraebe beweging, van haar atreïea aaar H«me ftule d? baat voor Ea-geland ? — ftaeosîias, ea dat is eeas eerste conàiaiatie die wij me* Haroid Bïgbie kun-aea makea. Ai de tslrîjke naliaaalizUtA proteatantsa ea katholieken — di» hem te woord staaa daarover, aija het eeaa ia dat opztebt, maar het saakrijkzie apreakt eea kathoiieke biasebop in het 200 intsresaaate hoafdaiuk : Tiie Bisbop'a dr/:am (De droom vaa «ea Bisschap). " Het is evea onzîaBig aia onwaar ea oBreebtvaardig zegt die kerk^oogd aaa den achrijver, " te bswerea dat de groste bgwçgiag vaa 't Isrssâe volk aaa? vxijheid en sselfoeaisur !i»g$gev«a . wordt door vijsudaohap tegeaofer Esge-laad. Er ia tegeisstrijd tasaehea de twee laaden,.». maar dat is bat werk der aa'.wur \ Eagelaad i$ eea rijk laa!?, eea Laad vaa; nij^erheid ea tak op veroveriag. lerlaud la eea arm laad voor landboaw en ; hHiadijk kvea. Eugelands bevolkiag «r-grootte met aproDgea^ ea ylotidc ' over tôt dea heeka sardbol, laadea verore-, rend, lande a eoloaiaeeread, tôt het eea ait- : | geatrekt rijk bad geatiebt. Ierlauda beval-| kiag — sedert zijse vsreeniging met EisgC' | îaud — veraiiaderdc op eene verraaiiijke I wijze." — Wii mea eeaige cijfars ? " la | i84i telde lerkiid mser duu drismaal 100• i | veel iiswox\era ab Sebotlsnr' ; de hslft ?aa Sagelands ea Waliis' iawoaers., êp s&tig jaaf tijd was de hrschs bevolking vier millioen mensahen rerminde''d. (Di curai < : l veeriug ia ran dea achrijver.) Want iu 1 f» : telde mea maar 4,3f i,IÔ6 zieiea." — j ,s Zijae iakomstea zija vermiudtîrd, sija I handd is bijoa verdwaaaa, sijn gonen »er-latea het, niet oi& te v«ro?eren «f ts ««loai-seerea, maar ala arme landrerhalz^rs, bit-ter weanead ia 't heaagaaa." — Wsst mea dat ia 1911 meer dan ?i,ooa iaadvsrhai-zarf ait Ierlaad vertrokkan ? " Welk is de teganstrijd ? Hij i» vaa eeoaotaiaohea aard. Br is hier gssa aprask vaa Kdtiaohen kaaî toor Sakaisak r&a o? Sakaiaok taisprijzea vaa dea Ksi t. Ue t la de Bstaariijk? de oammijdeSijks t^gasstrijd t««a«kaa aea rijbau, indzstriceU* staat » «ea arm laadboawâralaad. l7&l»siaUaeke politiekera beweren dat de gaaach toge». atrijdige bebag«n vaa da Iwvs teud&i kun» aea sameagaaa ea vereeaigd wordea ; dat het Britache Parlement hajjaitsn ea wetten kan opatellea die evea goei te pas komea voor twes l#adea met g«tne! veraehilicade balaagea, bsgaafibedda ea aiUiabUa. Waarom aoa mea daa niît eveneeas ait Westminster wettea vcrr&ardigen voar Denetaarkea of lad® ? Iioe kas eea rijk nijrerheilslacd uitaijferea ea regelea voor eea sr« lendbouwlani ? Wie soa dea poli-tieker niet voor daa zot houden die ion viudea dat eea rijk maa g an «eu &rmea maa moest gebiedea huis te hoaden op de» «elfdea voet als hij ? " Daarom ia Ierlaad soo verzot op Home Rôle — omdat het zija eigea haiahoaden wil ia baadea nemen. Dat schijat wel z»o onziaaig niet. Maar ia er aieî overeeakomst taa»ahen dat eeuwig vsrwijt naar dea kop dar Ieren irealingerd, dat zij handelea nit haat der Engelsahe baschavisg, ea het ontkeane» der Vlasmgohe grievea als zoudea die enkel bestaaa uit vijaudachap voor do Fransahe cultunr? En mochtea Sf/m»aîg8a mat dit verkeerd sçevoel bahept zija, ia hat niet evea waar dat da Vlaaorîs«he beweging, in hasr mearderheid genomaîî, enkel beoogt de voila oatwikkeliaf vaa 't volk in eigen taal en naar eigea aeden t Wat de zeàen van 'i Icrsobe volk zij»^ wat zija aiel is, iaerea wij ook ait bet asUfta geaprek : " De kraaht *aa oaa Katiaaad leva», " zegt de bissohop aaa deo pr#t«»-taaacken Eagelscbmao, " iift ia de kakak» heid ozzer vroewea. Hsd de gebaaakaM vaa 't Ier«cb4 baUaiijk vlosit ait é» «■iverheid der lersake snoïdtr» ®ij kaèt eenige der koten gçislea waarl» osa ta®t Ueft ; niet zoo zeer lang gded®a w«i koét da koaraaataad vaa Ierlaad aidas gâtant*-veat — eea elleadigs ksaer voor gakeel «•» haiapBin — om te ete.i, te sltpca, >o»r allea. Wela»; nieti^f«aaiaa.?idâ ds atkrikke» I ijke omgaring, b!e*f de zaiverkald va» k«| i volkgaaf. Oaze vro»we» afjjt k»kd^ «aa| ■ man»«s zij* ridd«arlijk, »*m kïfâftt *ij* [ deagdïaam. Wisti aekijst i* gUat ta alj» le s ta verbeeste*. Bt«r e» daa?, aatnw^fl^ [ ziet mea bet kwaad te vvositk^a konM.$ } wij zija niet volmaakt, maar da varlddlagi» : gevallea zijn scbasraab, de gevalle» >aa overapel bljaa onbekend, Waaaeer salka s iakca gebearea, daa wordan zij gaatrs^ door dea biaa®, den tegeoat«pd va» e«» dengdzacae opsabare opiaie. Wij kazaaai er recbtmstig op z^ju dat ona volk kfliaak | is. Wclnu, mat eea volk zoo gesîeld e» vri| f gekte» om sijn «igen leren»wijza te »»t* I «ikkelen, ia het ztker dat Ierlaad Et» ku-; aea werdea het hsiligdoœ, às keil^|« plsaâa, j die ik droom ? Wat ka» ia de» w«g kaae» ? Oaza vronwsi sdeasen i» 45s zlei fcaaze'r ; kinderan de tiefie ^oor hat faaaiUalava», » onze mannes leeren -"aa zone» ket la»d i»a> houwen en de s gauraî'ea frond tôt aaekt-keid te temm^a ; ea vad-rr, moader a» ki». darea geloorgE in Gtd, I» hier alet aîl^p aanweiig wat neadig is voor de aakoaakeié va»'t laren énde beiligheid ta» 't gemees-acbappeliik be#teaï7" ï Welk vlaaaasak kiaaakcp va» d«» oaioa !ti;d had zo» i kt k»»»«a eprokasf Waa BilgiS aiel beroead ksal d* war«ld «ter, voor de aterkta vaa sljn galaaf, i» aaiver-' keid aijnar zaiaa, de taaiksid vaa alj» ar-5 beidskraakt ? — KUaaa I dat »»* dit i» da» , verîedea tiidi moet asggen, Tos» waa gatm spraak vaa oatbind»»de tk«ariei», v?wa kiaderbeporkiag ea witta «laîiaaea-kaadal, van uitstanig^ jaebt op eaksl stof alijka wafc loataa. — S» zoa hat niai ta wanaaka» dut Tlaaadarsn, dat Belgii, dsa wag tarag epgiag *&a 4sss primitieva açdss» Se êb graatbeid sija vaa eea geslaekt ea de knA vaa welvaart an kunat f (Tervalgt) M.E. 1K.PAIBË irai bU ili ncktUji De zoa ait diep in 't W«at@a Piosra-rtiod... < Het vecbiUjïîlaad, tea leate la dood. Qeea sobadnw meer, geea kleurea t Geea liebt, ôsroude boomen trenre» Wellicht, > De onaitgeaprokan blaren zija moa,,. Al!é;a 't feruisek der bare» Korot toe. ê Ea 't riet, nabij de aahanaen Stii wceat. In 't road de do^dea danaea Vereend. it-t 17 M. L. DeNayer De vredesenderbandeliiifea vaa Brest-LItowiK Uit beriehtea peseiad ait Petr«gr»d itt op te noifkfn aijjn dat de vredesanaerhaada* liage» voor essigr; «tagen g^schorat zeadoB ziju. De daiiseba delsgatia aeu de verdagiag der oad^rbaadeiiaiea gevraafd hebben. Op 34 Januari zoa mea te Waraehoa aaam-komea om de oaderhaadeliuffea te hervattea> T>it s«hsjnt eebter aHemaat zoo daiater I ?'■ r» 93 ssço» Z.terdag 29 ûàwxlm 1917

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods