De Belgische standaard

700 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 03 June. De Belgische standaard. Seen on 27 February 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/h41jh3dx28/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

8jj Jaar — N' 122J(j73j Tljf MHtieHM A*ti lamtw Zatordag 3 Juni 191» DE BELGISCHE STAnDAARD ^rrtÎDR^ CHT p n n H I , MATl^- S ti e ^ i « r ~j3U c t v J Jdï^T ^ <XUtf*"S PtaC«n Fa«fei Opstettert: M. E. Belpaire, L. Dutkbrs, V. Van Gramberbn, P, Bertrand Van d*r Scheldkn, Dr Van db Ferre, D' ]. Van db Woistyme, Judl Filliab&ï A^E^eK^sntàpdj" : Voor ^tdât" n'vôor on*and™ "1*35 —^ôw^M**oden fr. 2,5© — Voor 3 sn*#nden fr. 3,75 Êict soldaten in 't laad : Voor x asaajîd fr. 1,75 — Veor a œaanden fr. 3,50 — Voor 3 m&anden fr. 5^5 Kiet soldatex> buiteu 't laad 1 Voor x maand frv s,§o - Voor a mataden fr, 5,00 — Voof 3 maanden fr. 7,50 | anfiwmir I , , ——— A&akoud'ifc-iQgec j* «,35 fr. deHrsgel — ReklameaJ» 0,4a ,fr. dt ïige!, —• Vluchtelingen : 3 ial**!Chinem y*n » regel• s,50 Sr. Woor «De msdedseliagen zich te[wefidaa tôt: Villa MA COQUILLE, Zeedijk, DE PANKE.J De Gedachte aan Huis Jj u UUUUUUIU UUU UU1U Biostdela *s, esatoaige urea van oss oorl, >-: 5lev i, op de. geyaarvoUjs waakpoiteo, in loop sr&cht of fc&ntonnemsni, in ziekenzasl efrustpost, onwedeystaaabaar 8«ellea ons^ ged» chten. dikwijls,, zesr dikwijls, dan Yzer over, h«fc O ssea in, naar huis !... We dsnken imraçr es weer aat, die zaiig* vrededa$<sn van voorhsen, aanonge moeders, die ginitsr verre wekien en wachrtea, aaa obéis vrouwen die tesuren en hopeo, aan allen en aiîes dat we moesten verl&ten en dat oas ihatis zeoteel auurbaarder nog is geworden. Is dit denkta ana huis aea goed of een kwaad? Aeh I W< i-uanea mst onze gedachten niet gsaa v&rea in ds kalme vredehovekens van vroeger dags», niet gaaa keuvelea met onze duurbarfiil, zouder dat er een groeva konst ia ods voorhoofd, ©a — dikwijls — een smarte« lijke traaa le onze oogôp. We voelen onzen Wetreosd aasgroeien, ods lijden vermeerde-reE.en we staren dan droever in een toekomst die zwarter Bchijnt. Maar — bshalve voor zieks geesien — die droelheid wordt geen ootmoediging, dit lij-deab^aît geen wanboop. Integendesl! We voelea infliger ^aarvoor we Iijdea,waarvoor ws strijden ; we voelen di^.per al h«t leed. ons duor de brutale overweldigsrs|zoooBrechtvaar-dig aangedaa», onie haat tegeoover de rce> kelooxe verwossters vaa al oc s geluk, viamf heviger op, e& kloefeer tsog wordt de rotivaste besiissing : We zullen winnen 1 We suileo oh s land weer taaken wat bet Y? as : ee» besrlijke vrljheidagaarde.We weten dat onze moedars, onze blosdvor'Â&atea, onze vrien-dfeiû, met gaduld en betrcuwen, wachten dat wij ban kometi vsrlossea ; en we zweren het aan oca aelvea : Wij zulien btn verlotsea ! Ds gtsdachteaan bais ia als een medlcijn, weiks bitter smaakt op 't oogenblik dat raen sa inneemt, maar daarna een beeleoden en heiizamsn invloed laat gcvoslea. Ea de ge-dachte aan bais is nog een machtige steun ia ods christelijk en zedeiijk laven. We loopen zoo moederzisl allese, verre van onze baste beschermers.alleen In 't mld-den van d« allergrootste gsvaren op christelijk en zedeiijk gebied. We zijn nog jong en onervaren, en 't kwaad was nooit zcô aan de oppervlakte van de wereîdzee aïs thaos. Wie zal ©ns recht houden ? Wat zal ons leiden en troostsn» ondersteunen of recht heipes ? De gedacbt® aaa bais I Thuis bidden onze moe-ders voor o&s, thuis hopen onze vadets op ons, thuis weeeea *oa»e vrouwen over ons, tbuis spreken onze vrienden met fierheid over ons. Ze zagea ons optïekken, met moed en geeat " ;ft, als brave, christene, zuivere mai?' ae<- ; de fedachte san h«o zal ocs sterker om tKrmj t« kumaa— Zoo God het toalaat — met den «cbst v»n 0">s christsn-zlin «n vs» onze reiïîheid onganpetast, en daarsnbovsn omati-aald met d^n lu>st"r ■saa heldbsftige plichtBvervuî'ir g ee verrîjkt m^t, een sterke-ren, eec dxaâ^rachtigeren wil.Qps land wss «choc1 ea heerîljk, vrf«ed«a&ra en vrij ; wij zslf we waren gelukklg en tevreden v(5or den ooriog ; en we weten dat we ailes dankten &a: onzen christen volkszin, as o^se reiiRe zedgn. D® gedachte aan huis zal ia >ds le :odig houd?n de llefde voor het huiselijk geiuk, de liefd^ voor onze chiiste-lijke schoonheid. In die gedachte zullen we mc«d puStcn en krachten om getroaw te blijv n te mitîden de gevaren. U t îieB« tôt o«s Vader'aod, lijden wa en atrijden wt mrt moed en v>lhardicg: ; ait lief-de tôt ons hu'8, tôt onre mueders, vrouwen, kinderexi, suîl^n we blijven wat we waren : Christine zonen, mannen. We ?u!l«a ervoor sorgea, îijk P. Caliewaert vraagt, « dat we onder hu?. oo^en raogec versebiiuen en onder imo liefde, gelijk we ze variâtes hebbeïi ; en dat de kus vau het wedcrzieo uiet. Judasachti?: branda op di- wangen die ïicb in houwetrouwe liefde hebben nat geschreid. » A, V. V. MgftschsDk Y.d. " Bclg. Staidaard '' Tooneeltooekerij De onuifrodbare drang van oes volk caar tooneiïîspeil heeft, sedert masnden reeds, 00k wortel geschoten aan de Yz§r-boorden en hoe latiger do o: rlog aan'oopt, hoe meer •>versl speelkrachton mokaar zoekôa en hdp c. Dat aa " Fratisch tooneel en muziek aan* vau^eUjk masr «erd gedaan dan aan Neder-landscb, is hieraaa toa te wijtea 2» dat gemakke-lijker Fifansche tooneel- en muzkkwerken koaden wordeû besteld. Doch waar 80 tan honderd van onze soldaten Vlamingen zijn, daar kon het Neder-landscb niet worden vermeden ; daar mccht het niet worden verwaarloosd en hebben dan 00k mannen van initlatief meer dan eens hun talent gewijd aan het opvoeien van enkeie stukjes, meestal met dea steun ea onder de leiding van hun Aalmoezeaiers. Hat gebrek echter aan een fliokea voor* raad geschikte tooaeellitteratuur kwam eilaas dikwijls den goedsa wil verlammea of was oorzaak dat menigmaal de keus tus-schen minderwaardige to >neelproductjes be-grsasd bleef. Dslmossî vsrholpen worden en daarcm «erd op het Kerstgsschesjk voor soldaten iri-gasameld doot dea < Belg. Standaaid » een somme uitgctrokken tôt het siichten van een Tooneelboekerij. Ondergeteekecds werd belast mst het in-richten der Tocneelboekerij. Esa gericgf ïi schst stukjes kreeg bij ten geschenke van ei e)s weidoeners ; die werk jeszoudeater feaieg worden gelegd in de Leeszalen van den « Belg. ^tandaard ». Ben groot bazwaar daartegen was dat beiangstel-lenden niet ten gepasten stoade dexe leea-saien konden bezoeken; een andêre moeilijk-beid voegde zich daaraan toe : ondergetee> kende werk veirplaatst, hij nuoesl van het front weg naar ach^erop, naar Gainneville. Toen werd doar het beheer van het Kerst-gaschenk besiist dat dfe Tooneelboekerij mee zou verhuizen omdst daardoor't middel werd gevonden de tooneelsiakjta ait te zenden na&r de aasvragers, zoodat alzoo ds ecrste moellijkheid werd opgelost. Maar dan diende 00k de voortaad ruimer te zijn en werden derhalve eckele tientallen Werkjes bestôld in Hdlland. Ook hiermee wag evenwel het opgevatte doel niet bsreikt. Het komt er imiter niet eakel op san : rijp ol grue», kersn of kaf ter beschikking te houden van de liefhebbers ; in de eerste plaats dient het rijp en het groen, het koren en bet kaf geacheiden te worden. De Tooneelboekerij heeft een keus te doen tusschen het verzameldc, ze moet leiding gevea, ze moet voor oogen hoodsn dat afles wat waarddoos is geen aanbevelicg, dus geeïi opf-oering verdient. De stukjes moesten dus gekeurd en ge-rangscbikt wordea : in hoofdzaak is ook dat weirk nu ten elade, en de lijst tooneelwerkjea zal dus reeds gedeeltelijk aangeven ot een stuk goedgekeurd werd of ongeschikt werd geacht. Ongeschikt wordt geacht wat aile letter-kundige waarde mist, wat aan tooneel-tschaiek mank gaat, alsmede wat bîj opvoe-ring ôn sptlers èa toeachouwers naar den groad haalt, naar het boerache leidt. Onge-twijfeld mag soms een opparvlakkige klucht als tunschenspdletje gaan, maar het mag geen sewone regel woiden. Vooral niet ia de hnidige omstaadigbeden welke aeodeake-ltikerwijze mesbreagen dat het stoffelijke leven zoovesl tijd ea aaadacht in beolagnésait nu vooral moet met oavetflauwden ijver ge&rbeid wo?den aan de zedelijke vorming van onze strij 5jsugd, au vooral moet hooger leven wordeu betr«cht ook door vertoonlng 1 en muziek. Hoog ùe harten, hoog de geest ! 1 '? Hoog onze faal I Wie het Nederlaudsch tooneel verjssgt, bas 11 ratde de Nsderlind-sefee ta&l ce«r. Waar we viij blijven onz« ir moederspraak te laten klinkeo, daar moet zegalmera zuiver en belder. 5B Wie lija moeder miat.sert haar en eisoht eer îr bied voor haar af. Wie zijn moederlaal mist >D eert haar in haar woordkunst en uiispraak en zal daardoor eerbiad voor baar afdwingeîj. n. Vlaamsche broednrs wij rekene» op u dat r. gij Naderlandsche kunstfeestjes zult iarich-ten, dat gij hooge 2org zult dragen voor ailes e. wat aan uw wspecbroeders gui verzet, hart-3n veredeling, verstandsontwikkeliag kan hij. brengen door aw zangen ea uw vertoonin- a- «en- r. Kloek aaa. De Blauwvost vliegt. ht JAN BERNAERTS. m Krijgsaalmoezenier. 08 N. S. — Wij houden ons aanbevolen voor ta aile gif tes in geld en boeken. De lezers ge- îb lievea ons de tooaeelstukjes te zenden die ze bezitten en voor hen ongeschikt bleken of die ir- ze reeds opvoerden en hun dus niet meer m dienstig zijn. :a Van 1 Juai is de Tooneelboekerij in werk- s- n „ F. B. e- r; Papierlingen » 'k Ga soms — nog al dikwijls — causa ^ braak, velomakers te rade... Ea zekersa dag, was ik. heel verstomd, een... velomaker die • de sluisea tau zijn vers*and veloeiter opan-dr&aide.». volgende wijze spreuken te booren a orakelan : « 't Duiisch goed vôor cien ooriog was degelijk, deftig... ea — groote gave ! — 8 goedkoop. De sofutle die 'k nu gebruik, is 'n a cierde duurder dan de Duitsche en... 'n derde • slechter... Al wat et roert en waagt aaa '« • tweewiel gestel... hetbeste, sterkste, en min- • der kc8telijkste ia de beurs, kwam al vaa... - Duitscbland... En aa den ooriog... • • — Hewel ia, ea na dea ooriog !... — Na den ooriog !.. de Duifschers zittea daar niet meê in. . Wil men van hun waar ^ uit Duitschland niet... zeverhuizen ze aaar '* Amerika, stichten er 'a Arma... «a we zijn... gelucht !»!. e Nog zoe dom niet gedacht en gezeid ! r Daaruit moetee we besluitea dat we na den p, ooriog, met de oegea in onzen zak niet zullen te loopen hebben... dat we scheel noch over s hoek zullen mogen kijken, maar recht voor t ons, willen we in zake nijverheid en handel f over stier niet komeu, en veloeiter met al . onze wielen en waren met 'n bandbreuk — f wil zeggen : 'n bankbreuk — in de gracht, niet gerakeo... Scrutator Duitschlands opvattieg van Vlamingen en Hoilanders Uit < Gross-Deutschiand > van ôtto Reichard Tanneberg, deknaam eener hooge Duitsche persoonlijkheid, schrift uitgegeven door een pangermanistischen bond met vijf honderd duizend leden. Commentarium overbodig : « De Neder-landers moeten zich rekening geven dat hun twee dialecten, het Hollandsch door 5.1 millioen gesproken, en het Vlaamsch door 3. 5, niet bij machte zijn een onaf-hankelijk geestes-leven te leiden c Dus moeten Hollanders en Vlamingen hun ialijving in 't Duitsche rijk betrachten. » < Hollandsch en Vlaamsch zijn plat duitsche dialecten tôt de waardigheid van geschreven taal verheven. » — Kan het onbeschaarader I — « Wie niet nauw toezag, weet niet dat Holland geen een- heid van taal bezit. » i « ; De Grieksclie poliM | in den Bataorlos. ; t W« moetéa even nogmaals terugkomen op ( j de feoudîRg van Griekaî)land, omdat de jaog- ( ste g^beurtenissen in Oostelljk Mscadoflie, ( t het oprukkeri der Bulgsrsn es het in bezit , aemen vass vijf Grieksch<; forten alsmede de B Verovericgspo^iag van Sôrss en Cavslb, — ( . Wel Eouden leidsn kunnen tôt allerhande verwikkelingen. , Na den twseden Balksa-oorlog die plaats ( had tusschsD de Bulgarsa escçrzijds en de ^ Serviers-Grieken anderzijds en die afliep met j denederlaag van Bulgarija.dat graag oostelijk M^cedonië met Sérss oa Cavaiia had inge-palmd, — had Griekenlaad met Servie een j 1 verbond gesloten met de wederzijdsche ver- . " piichting elkander bij ts staan. 8 Wanneer echter het Duitsch-OosteBrijk 8 offensief, geholpen door 't Bulgsarsch ver-F ruad, Servie verpletterde. schudde Grieken-iand de verantwoordelijkheid af van het * traktaak bewerende dat de omscbrijving van * 't verdrag uUdrukkelijk en uitsluitend een ( aaa val bepaalde vaa ten Balkan-sisat en het * akkoord droeg og balkan-kwesties alleen. ^ Venizelos, toea aaa 't bewiad, leed ia zijn ' voor aan dcE-.teate-zijde ingrijpende poiitick ( schipbrcuk iae de politiek van konlng Kon> * st&ntijn, dis btî Avload door famaliebanden, ( — bij trou ede met de zaster van Kelzer Wilfwilm I — zich lhcver geen ooriog aantrok om Dultach<&nd niet te mishagea. H»| eischte daarvdor waaroofg van zijii 2«rager, ondar mear dat Ûùitschiatid neost eenc rcchsstreek-sche actie vaa Bulgarije tegen Griefeecltod zou toelaten ea Duitschlaod, — het kwam er immers op geen woord te mser op na, — bc-loofde ailes, De Entente echter had jegens Servie zoo- 1 wel polietieke als asdfciijke verplichtingea en kwam Servie ter hulp. Zulk» mosstooodza-t kelljk lai.gsneea Griekealand gsbmen en r steuaende op het verdrag é&t Griekcnlacd r aan Servie aog stseds bond, uiettegecstaaade de griîsksche gezochtô afwijKing, landde het ( troepsn te Saloniki om Strvie te heipea. Griakenland protesteerde >oor den vorm, maar er kende zelfs Iater dat de Bondgenoo-' ten in voile recht badden gehandeld. Wij 1 oatacheepten te Saloniki, niet om er te blij-r vea, maar bleven er uit noodsakdiijkheid vaa 't strijdverloop. Oas expeditiekorps werd ^ uit Serbie teruggedrongen en moest stand 1 houden te en om Saloniki, ten eiude de ver ' wezenlijking dersoiviche nationale verzuch-> tingea voor te bereiden. Deze bezetiing doel-de ea doelt geenszins op verovermg. De duitsch-bulgaarsche legerst blevea ha peren aan do grieksche gréas alsgevolg vaa de door Wilhelm aan Konstantija gedaae bc-lofte.Deze staat van zaken scheidda een gedeelte van 't grieksch grondgebied — Oostelijk Ma-1 cedonië — vaa 't Vaderland af. In dit gedeel-. te liggen gfieksche forten en de door Bulga-. rija begeerde steden Séres ea Cavalla. Grie-kenland stelde er een leger op om in aile ga-1 beurlijkheden te voorzien. De aldus geschapene latente toestand ( ■ bleef aan dur en. Inmiddels werd Griekoaland door bgide ■ oorlogvoerende partijen geprest als een ci-trosa. De mlnisteries die de leiding van 't | laad in handen hadden, getuigden van eene pro-duitsche politiek, biast Oriekesland toch ' bijde Ententeaanklopteom geldom in de mo-1 bilisatiekosten te voorzien. De Entente wei gerdt. Het servische leger gerocht heringe-, richt en de Entente vroeg de overbrenging naar Saloniki van 't leger aldoor Griekenland. ^ Griekenland weigerde, maar de Entente bracht de Servische troepen, 150.000 man, langs ase te Saloniki aan. Men mocht aansemen dat deze belangrijke macht niet daarheen was gestuurd om wer* keloos tç worden gehouden, maar in den naast??* tiji gipg m^degebruikt wezea om een c sieî te helpan verwezenlljken met het Joui S-rviô tebivrijden. De ^ulgareo ec'it?r, — en hlerin isde hand van Duitschland te erkennen, — drongen plotseliRgs op Grieksch gror.dgebied, ver-overden de forten. Het Grieksch leger bood een soort t ;genstand, het verschoot 24 abus-sen en 't gpel was geklonken! Dcor deze daad pleegt Griekenland eene ware otieerlijkheid ia den rug van de Entente, Het laat Bulgarlje, — zijn erfvijand, — vrijeiijk over een® uitmuntende strateglsche stelling bsschikkea, die 't aan de Bondgenoo-teh ontzcgde. Dsze stellisg wordt eene waro hiaderpaal voor een vieugclbeweging. De soort tegensand laat daarbij verstaan dat de Gffeksc'îe regeering zich vrijwillig heeft teruggetrokksn voor 't opdringtn der Bulgaren. Is er verstandhouding gekomen tusschen Qriekealand en Bulgarije of tutschen Griekenland en Duitschland. Het ware aaders toch van te veel lakschheid getuigsnis kfleggen zoo maar zonder kikken of mikkeadoor zijn erfrijand zijn grondgebied te laten stelen zonder zelf te protesteeren. Waarechija'ijk sal de Entente van Grieken-laad eene duidelijke veralaring eischen die al of niet zal beslissen indien we werkelijk Griekenland dieaen te aanzien als een verra* ders-staat. Laatste Berîchten. BELGISCH FRONT I Juni, 20 uur. Kalme dag op het Belgische front met uitzonderiag van geweldig artillerie-gevecht ten Oosten Ramscapelle. OM VERDUN (31 Mei). De Duitschirs vielen geweldig aan om de M o r t - H o m m e en Zuid C u m i è r e s. De vijand werd overal terug geslagen uitgeno-men in het Caurettes-bosch waur we onze eerste liaie moesten ontruimen. Een hardnekkige tegenaanval imeet de vijand Zuid Cumière s terug tôt tegen 't dorp. Duitsche detache-menten die tôt de statie van C h a t -tancourt geslopenwaren,werden uitgeroeid. We veroverden in den namiddag een Duitsche versterking op de Zuid-Westelijke helling der Mort-Homme en namen er 220 krijgsgevangenen en zeven mitral;euzen. FRANSCH FRONT 1 juni, 15 uur. OP DEN LINKEROEVER DER MAAS duurt het beschieten met hevigheid aan in de streek Mort-Homme, Een Duitsche aanval tegen onze stel-lingen op deOostelijke helliagen werd volkomen afgeslagen. OP DE RECHTEROEVER DER MAAS hevige artillerie-duels om het front Douaumont. VLIEGWEZEN. Een oazer vliegers-escadrillen heeft 20 obussen op de staties van Thi o n v il le, Au du» en 50 obussen op het bevoorradings-verkeeipunt A z a m e s geworpen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods