De Belgische standaard

679 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 15 May. De Belgische standaard. Seen on 04 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/0g3gx45f98/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Sd€ Ja&r — N' 106 (357) m. ¥1jf mnimmam net mmmMT Zondag 14 en Maandag 15 lai 1916 . v **«**'■ 111 ll|—'"l" DE BELGISCHE STANDAARD U K A C H T £ A A R T 9 ~/'7^''/\ kj ^ ^ — ^ Sticbt«p -StTT«ÂrpS«t» : " — ^ Yiw*fûn« Pneteî YdrU Opstdlera : M. E. Bslpairh, L. Dutkbrs, V. Va* Graubeiusn, t'S 4 brn \7im ïit,» Rnnsi.nvti Dr Van de Phrrh D* I. Van nB WoSBTTNE. JUUL PlLLIABHT mÊÊÊÊÊÊmBcss3Sis^rK7^jim»uss»BÊiaÊmummÊmtitÊÊtaiÊaÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊiÊÊÊiaitmmmÊmitaaÊmmÊmxmmmÊmmÊmwKlmÊmmmÊÊÊimÊmÊÊamÊKmtaÊmÊÊtÊÊaÊmÊÊÊimmÊmiÊÊK^c- --/zsxeseam Abonneras:.' ni»': ->or «oldatcA : Voor i tnaand fr. 1,35 — Voor 3 tnsanden fr. a,5e — Voor 3 maanden fr. 3,75 t. 3at< n ivj 't land : Voor I sna: -rf frs ',«5 — Voor a maanden fr. JJC — Voor 3 maanden iP. '* i tair j fcviteo *> laad i Voor t maand tr. a.50 - Voor a maanden tr. 5,00 — V001 3 a»aaaden fr. 7,50 Aankond^^ënTe^'fr." "r^eT^Rd^menllt 0,40 fr. de rsgel. — Vluohteliagen : 3 mlasschingen van a regela 3,50 k.Sj Vûer aile wipdedsrlimmn sich te wenden tôt : YlLLA SêA COQUILLE Zeeditk. DB PANHB.' Het werk der Belgische militaire Liedjezangers -w v*- Dit Werk wef in het leven geroepen den 26 Maart 1.1. , door een nota vai het G. H. K. aaû de D. A. en de D. C en aan de niet ingedeelde eenheden, ni een vooiafeaande overeen ?omsttusscbei den Minister van 0>rlog e het G. H.K Tegenwoordig worden er door d i Werk aan het front, bijna dagelijks ver tooningen gegevea, onder de eenfcedei welke het meest gespeend blijven vai aile morsele verkvrikking. De puin«: van Lampemisse, dorpies als Oeren e Eggcwaçrtscappelle ; de bierhallen va; Wulpen, desebuillootsen voor soldats: opgetimmerd in het meerendeel der di visits, hebben reeds het besoek onttfan gea dese zangers, waarvsn het doel ss den vaderlandschen en zedelijken gees bij Vlamingsn m Walcn op te monte ren, door liedjes die h un landstrec-huldïgen en bezirgen, «onder natuurlijl aile boertigheid of kîucht uit te sluiten. De kunstenaars welke hunne mede werkio' verleenen aan deze instellin?; mogen oader de meest belangrijke ge> rangsc-'.i-i. wor es. Noemen we o. m den eerst( 1 bs y onza-i*er aan bst Ly risch Tooneel van Antwerpen : hr. Da man ; den welluidenden lichten ténor vai den Ko . Se uuwburg van Luik : heei Godier ; de- fijn^n c kiesc- en liedjes dichter : heer T?" o Doric e den waal seben si- gei : hc r S cival, die altooi den komiek tor. ' - ;t aan te slaan 1 Het heele kunsivak is hier dus op di breedscbe wijsse vertegenwoordigd. D Vlaamsche, Fr&nsche of Wa&lsche ge zangen bekleeden eece gtlijke piaats h het pro rammat Wat een *enoegen i: het niet oft ckr es soldat- a op zulk* feestjes ai y^ezig, te hooreru aanheffénii koor, het refrain huvmar Vla& nsche lied' jes* zoo diep geworteld in hunne ziel den avond b, v. «si ze nit de loopgrach-ten weergekeerd ïijn, e vekn van her xijn gevalle i mssscbie op den vooravonc van hun optoebt oaar de vuurlijn 1 Wel-ken moed besielen dis faonderden stem> men zoo betrouwend in huone macht er hunne onomstootbare waarde. E e r «Groeri ghe» van ef Van Hoof of ecr «Valt ai».-1 f» vs P ter Benoit, moeter bet niet ondetgeyen voor het zoete ei lieve Luiksche ^suotje : « 1' avez vous veyou pas er » van Defrechèux, zoo ta-rakterisîkk in bet land van Luik er zwellend van te c-ère herinneringsn. D< « Braba conne » essongen door der heer D •.nr a is . eea ^ewone « Brabançonne » meer, msar een onvergetelijkt gedachtenfc die den moed aar.port maan-den la 1 Za v r-t bm :r bs;grcet mai daverer d har,dgekkp# en de meest ont-roerende ea d: pgevoelde woorden van den koïpsovetsii, die de artisten uitnco-digde, overgeiut kigeenige ooge; blikkefl gesleten te hebben in een aanvoeling en samensmeltiag van gedachtea en gevoe-lens, zoo innig verbonden aan een xqo wel uitgedrukt door de onder zijn beve-len staandc troepen. De nota van het G H. K. die het Werk schiep, laat toe aan d? krijgsoverhedcn ea de aa'moege-nisrs «ich o -mlddeHijkte we den tôt des h r \- if-ï Qu ; bacq, oor de organis v zuU ?%• ieestavo d in hum s et iheid. Hs A' d r Bt ïgisebe . militaire li :dji.s s is ze » r , r p otn al- lerw:-- «i veèl b; i-st u, f paart f < Eenige kantteekeningen rond de voedingscrissis in Duitshland ^ ! î Ee oorlog bliiftduren soodanig zelf • dat pessimisten btginaea te denken dat we wellicht nooit het eiade ervan zullen ■ beleven. En al3 een zielkundig verschijnsel van de laatste gebeurtenissen die niet aile de gewecschte gevolgen ten onzen voor-dee.e afwierpen, als daaf zijn : de stagnante toestand die heerschende blijft op aile fronten binst, het moet bekend, de Duitschers nog ateeds beuken om Verdun ; de overgewing van Towshend, het nota-wisselen tusschen Duitschland en de Ver.-Staten ; wordt weesom met groote hoop betrouwd op het uithonge-ren van Duitschland. Het is niet te ontkennen dat deze voe-dings-crisis een slechte période door-leett, want bet imtxeraan meer toesnoe-ren van de blokkade, moet noodzake-lijk met den dag grootere gevolgen af-werpen.Doch juist het vrank-weg afschilderen door de duitsche bladen van een aan-staandeu hoDgers ood, kan op sich zelf reeds volstaan ôm ons wantrouwig te ma ken. De duitsche csnsuur laat oogen-scbijnlijk deze beriebten doorgaan met eene bijbedoeling die gemakkelijk te soappen va't Het is echt bewezen door neutralc be~ richtgevers dat het duitsch bestuur al zooveel als beslag heeft gelegd op aile levensmiddelen en het veibruik ervan heeft geregeld. Doch nu dit veibruik-regelen doen uitkomen als een begin van een uithongering, ware van wege de duitsche bladen alles-behaive voorzich-tig indien daarmee niets anders werd bedoeld. De kaartea van de boter, de suiker, de aardappelen, bestaan niet van giitaren, zïj ziin reeds sedert maanden en maanden in voege | en de oploopen ; voor de gemeenteliike en privât® maga-. zijnea hadden 00k over maanden reeds t plaate. Het teit dat de duitsche bladen slechts eu daarover gewagen moet volstaan dat zulks gebeurt met het inzkht de aan-dacht van Engelanî en Frankrijk zoo-daaig en dermate te vestigen, dat op vorig geuite weasch&n van Duitschland weerom zou worden gedacht. « Duitschland wil en wenscht den vrede ». Het bekende dit nog in zijn laatste nota aan Amerikap onbewimpeld we*?. Het stelde zijn voorwaaiden reeds versebeidene malen Met den toestand onder opzicht van voeding te doea doorgaan als bedenke-lijk wil het wellicht van onzentwege voorstellen uitlokken ten vrede De duitsche pers schrijft op bevel, wij hebben er allen intrest bij, haar te te wantrouwen. Onze prijskamp Yoor teekeniQgen Worden nog beloond in onzen prijskamp : LECLERCQ L., A 39 4/1 JUST G., A 105 3/1 Wij vragen dringend naar het adres van VAN KriRSBILCK. Een teekenmg : een obus in de schouw der briquetterie te Ramskapelle is verloren gegaan ; wij vrarrn naar den naatn van den teekenaar. IV-» nptifaf» Tiin An/VAat-mirfl Joffre's berusting in den strijd Zekerheid van de Zege Er wordt veal gehoopt op dezen som?r. Met ianlg vefknîjeiî werdt de verwezenlljklng Infrezien van het c ffecslef oss Miagekondig'd la December doorGeaeraal Gailieni, teen minister ?an oorlog in Fraakrijk. En msn gsst j»ia«iogen ratken wftnncer sa hos het p'aaU zal grijpen. Dit is allern®#! in dan boa?*, Niette«re3staftndsd« fro&teduUsche drukkiae tfgen V«rdu ), klaarblijkelijk mtgev>ïerd œsi het doel onse plnsnea van éflcDUlct io de war ts warpen, Raatjoffre onvesatoorba^r voort met het uitvoeren van jfijc alfamser Tooropgeiteld plan dat slechts d4n tet ait bs,r8UDg zal komss waaoear alies in rijs min •te puntjes xal zi^n gerejjeid. Waat indien het bar'nekkig a»rhoudço In don striji oro Verdun oa« ▼®rbas?n mag, het staat thani vast, dat het met ï6o werd aangevaugan om qas frent docr te beukea, maar wel oïû 't belemmcren te bettachtea van oas effea-■ief dat sedert maaoden werd besloten en io sija breedelijnen vastgertsld. E3 het mag ocsuiternjite rerhsugei} dafcallc duitsche pogia ®a geen vat op oas hebbee In siUte g*at Juffre voort zijn maatregelen te tr?See. Hij is een man van weioig zeg, BHaar mn gfoots daden, m. daden worden alleen ait de b#rustiag geboref?. Nieta ksu hem van sija sta afbreagen. Qroot twee msandeij woedt de strijd om Verdun. Hij verbood Sir Douglas Haig, des, engelschen oppgrbevelhabber, «cl offerti«f in te zettsn om verïichtÎDj? te bi aaget'voor Verdun, maar hij d«ed de Engelschen eca groater front bîzsttca en brscht fraiiiche divisies vry, Het reaerve-leger, dat gereed wordt gamaakt, werd aangevuîd met Russische eu Australioche troepen ea inmid-dels worden de swaarste kanonnen op 't front aangebraeht om, ait 't oogwbiik ml zijn gekomeo, het stuk-ssbicten der duitsche loopgraven te baginn^u. Hij laat deDuit-»ch«rs doodloopen vôot de V^stiag en wacht op zya uur. I Wilson tsgen Duitschland \ eu teqen... Garranza u Men zegt : Wilson islaokmoedig om er te wanhopen. Duitsch and komt thansjte kennes dat het de volledigeschaldhc&tt de torpedeersBg der « Susse* » en aog g*l I tôt geen afbreak îelden, alhoewel het jongi kopflikfc sprees Jaist om dit «chip, 1 M»n vergeet, hierbij, al te liebt, dat houdiog van Amsrika inzake gemldig c tredm van heeî veeldingen arhungt die al! behalve voor een ooflog 0! maar ee j afbîei pleitea. la d«a strikten zin genomen, mog we reeds heel wat genoegsn voelen otnd Wilson de priaciepen van de menscbelïj hsid rechtboodt tsgeuover DuHschiaad de«e prmclepea Vftrdedi^t. Dit is 00k e overwinning sn mtsschiers wel grooter di een gewapcî'd iDgriJpso. Dit zou ten aadere heeî wat moeilijkhî de Ver.-Staten bar an 1 Da bevolking der Vereenigde-StRten voor 1/3 duitsch oipro-duitsch en daarmi m jet reseaing worden gehoadea. Doch oc d : Mexikaanschft kwestis; basrt Wlison ve bekf mmering. Eea amerikaansche stri expeditiewerd tegea den oproesigen gener* Vdna ujigezondea, maar nu komt een aadi oproerige generaal, Carranza. Wilson « rutifieeren» dat de Amerikaansche troepf dienen terug gerocpen ©f dat het de werk lijke oorlog sal wezsn. Wilson heeft giWe gerd en riep de nationale wacht binnen, o: de mexikaaosche rebellen te straffsa. Men is beducht dat deze zaak, — do< Duitschland opgestookt — heel wat moeilijl heid zal meebrengen. BRIEF UIT ENGELAND /itiâffti. nPîiïfWkP.Yi hrisfinÎ8aplnnv\ De opstand in Ierland ZIJNE BETEEKENIS MET KANTEN EN ABOUTEN ^csae vcrvoig. De Slnn-FelnerteeB buopje Malcontenlea Intu*schen, de « Irisch National Volunteerk » ver-lest en ont»lagen van dat handivol buitensporicers, breidden hen uit al over het katholieke ïerland, dril-dtn en oefenden te allen kante hun regimenten, dit fier ia hun wapenkleedij «tonden. En 't is uit hun midden vaoral dat dit paar honderd duizend Iersch< vrijwilligers in het loger traden, niet om Engelaa<i genoegente doen, maar cmBelgië's rechttewreken, om Frankrijk bij te staan en te helpen, enom Eer, Recht ea Beschaving uit de klauwen van die Duitsche KuKurmannen te redden 1 De Sinn Feiners — of wat er nog va» overichoot — daar waar ze 'n geaoegzaam getal jonkheden konden optrommeler,richtten 00k bataillon» vrijwillige'* in,in 'tgroen gestoken, Ierlands kleur, onder het Ier»che vaandel : groen, wit en geel, en onder den naam vaa " Irish Volunteers ", in tegenstand dus met de " Iri*b National Volunteers " die Redmond voigden, en de overgroote meerderheid vaa het katholiek ïerland achter den rug hadden 1 Ea daar de zoo geheeten Sinn Feiner» naaar een handsvolleke waren, sloegen xe hand ineen met de oproerige bestaaddeelen uit de werkers- en dokkersbe-volking van Dublijn, de " Irish transport workeri Union", di« in 19x3 die bloedige werkstaking van Du> blijn doorwarstelden en verloren, onder de leiding vaa den vurigea volksspreker Jim Larkin (voor 't oogen-blik in Amerika) en den koppigen socialittiichen voor-man James Coanolly, nu de hoofd-generaal van da « opstandeliagea » I Een hevigen veldtocht voerden die miwoegde en miskende dichters en drooraert, die regeerdea, met hun aienerschap, over een bende « mistevredenen » en een kudde braddelingen van jongens, in een aantal bladea en bladjes, — zonder twijfel rijkelijk gesteu&d en gesmeerd, 't is waar, door Duitsch geld, — en de geaindheid dier tolkea was soo zot, uitzinnig Daitsch, dat ze algauw het uitgeven verbodea werden 1 N a al 't geen voorgaat gelezen te hebben zult ge met mij bekcnnen, dat bet « unfair » is, niet recht, nog die opstandelingea Sinn Feiners te heeten. 't Weinige Sinn Feinigheid, dieerin overschoot, wati ongenadig verimoord in dat meer van socialisten, — wildeman-nen — en braddelingicbap, waaria aile slag gezind-heden,hoe tegenstri/dig 00k samenklisten,datze eigea-lijk maar ééa band hadden die hen bond, en één striog waar ze al ganacher harte, metongemeten kracht, zoa klinkt het, 200 botst het, konden aan tiekken.te weten: de bittere mistevredenheid, of beter, de zerpe mis-kenningi En al te samen verdienen ze niet den naam, dien ze gegeren worden, en soms, of gedeeltelijk, zelf aannemen ; zij zijn geen Sinn Feintr», zij zijn ander» niet dan de " Malcontenten" 1 Sïna-Fei»ers geen oprechte leren En een bewijs te meer hoe weinig Iersch ze warea in gevoelen, in meeniBg en in hoop — al huilden ze het teg«nover»telde — hoc weinig Xersche fierheid ze bezaten.'t is dat die zoogezeide «onverzoenlijke leren» wier eenige burcht Dublijn was, voor het meerendeel engelsche staats- en stadsbediendea waren, werkzaam in post, ijzerweg en ander* openbare staatsdiensten I En daar het een welgeweten en stipt nageleefde ge-woonte is — cen bel jfte schier aan het Iersch geweten, — die elke trouwe en deftige 1er, dien naam waardig, gehouden is te onderhouden en 00k onderhoudt, van John Redmond af tôt aan den kleinen burger toe, geen eerbetuiging «oit, en geen betalende bediening uit de handen van Engelaad te aanvaarden, werd dan 00k, heftig en met reden, door de echte leren, die malcontenten, die er niet ttgen opzagen, ea het met hua Ier-schap konden overeenbrengen, uit den Staatsschotel te eten, en de hand uit te steken naar den « Saxon shilling » fSaksischea schelliag, geld vaa Ecgeland dus) zoo geachuwd en veracht door het groeae Erin, neven» hun wangedrag, en hun verraderij, hua on-tronw aan het Iersch geweten en aaa Iersehe fierheid bitterlijk verwetea I Doch dit bleof al, in uitzichttea miaste, tôt woorden schermerij 1 En de dagen, de weken, de maanden gingea. Vooraleer wij den eigenlijken opstand bereiken, nog moet ik. volledigheidshalve, willen we den heelen toe-dracht der zaken begrijpen, en aanschouwen in hun waar daglicht, een paar oorzaken schetsen, van aard om het Iersch gemoed te verbitteren, niet alleenlijk bij de Sinn Feiners en d* Malcontenten, maar 00k, ea zelf» bij de Iersehe bevolkinp J5eiae oorzaken xijn, ten slotte, het uitvloeisel van een en zelfde : de oagewilligheid van het officieel pen ■ aelekkerschap, zoo dikwijls reeds in de Engelsche Ka-mer» en in de engelsche bladen zelf aangeklaagd, dat, , I achter den rug van de Ministers zelf, de goedwillig-heid der Regeering opzichtens het Nationalistische • . ïerland verongelijkt. Al te veel, en al te klaarblijkend 1 | — meer dan eens, in den laop van dezen oorlog, heb : ik, hier in dit blad, er reeds van gesproken, met dag-l en met daadzaken — waren er twee maten en twee , v gewichten gebezigd, waar het de protestantsche Ul-, | stermannen gold en de Nationalistische leren. En het I meerendeel der liberale Engelsche dagbladen, z. a. "The Daily Chronicle •' The Star ", enz., hebben aiet opgebouden te klagen over dat dom officialisai, die dwaze snggeestigheid, die in eeneatijd waar alla 1 krachten van het land, moaten benuttigd worden, den prachtigen heldenmoed van dit twee honderd daizand-tal Nationalistische leren, meer dan op hua beurt ge-zonden op de gevaarlijkste veldslagen van Gallipoli en Servis, stelselmatig ging miskennen ta dood-[ r zwijgen ! Wat gebeurde juist vôôr den oorlog En dat die onverklaarbare houding koorn op den molen was voor de malcontenten zal nu niemand meer 1 ontkennen ; en dat ze de heerlijke medewerking van John Redmond en de Nationalistische Partij aan den 1 grooten Beschavingsoorlog, dien de Bondgenooten nu voeren tegen het Barbarendom, onvoorwaardelijk hin-derde, kunt ge alleen reeds besluiten uit de wijze, 1 waarop John Redmond, namens ïerland, van op het spreekgestoelte ia de Engelsche Kamer haar aankloeg en brandmerkte. 'k Weet wel dat er na twintig maanden nu, eindelijk, vsrandering ging komen,,.. dat se 1 *r kwam, reeds, au, op het oogenblik zelf van den epitand te Dublijn 1 Want dezea laatsten f ijd, 't waren al de leren, die dea zege wonnen aan het Britisch front, te Hulloch ea elders ! Ea de bladen hadden hier, een zeer zonderling uitzieht : al den eenen kant stond het verhaal van den Ierschen opstand tegen En-geland, en al den andere het offie eel verhaal van den heerlijken Ierschen heldenmoed dia het Britisch rijk hielp reddea, en zoo'a prachtigen zege behaalde op de Duitschers ! Qod dank — 'k heb^het nog gezegd — dat de Natiosalistische leren, van hun hart een steea hebben weten te maken, en dat de put niet ta laatgevuld werd eer 't kalf verdronken was I Dit was de aitlandsche verongelijking en nu d* ialandsche. In al het heet geweld der Ulsterbeweging, door Carson geleid en sedravea, waren op verschillige * : plaatsen inlerl ;nds Noorden de katholieken daar ver-ontrust geweest, moedwillig mishandeld en, op eea piaats ten minsten, waren er, na een hitsige meetiag, verschillige ksiholieken laffelijk vermoord.Een oproer stond o» uit te breken in Ulster ; de Regeering wilde Engelsche troepen er naar toe tenden, « the 5th Lancers » namelijk ; doch deze regimenten, 't was kort» voor den oorlog, weigerden vlak afte gaan, en zoo doende verreebtvaardigden ze de meeniag. door d« Sinn Feiners uitgebaat, dat « they never will g0 and fight agafnst their awn flesch and blood », dat zij nooit zullen gaan vechten tegen hun eigen vleesch ea bloed. En heel natuurlijk zal het u dan blijken, indien dé ' Malcontenten den toestand omdraaiden en het besluit trokken : dat ze dan wel zouden komen 1 Lijk door eea ongelukshaî.d gedrevea, werd door de Regeering er voor gezorgd het werkelijk bewijs te leveren dat het vermoeden der Sian Feiners... niet heelemaal onge-grend was 1 Carson en de Ulstermanaen, hadden ze ongestoord den heiligen oorlog laten prediken, laten vrijwilligers optrommelea, drillea eadrijven, laten uit Duitschland, daag» voor den oorlog schier, aïs den politieken toestand van Europa gespannen stoad tôt brekens toe, aanmoediging halen, jen wapens laten binnen brengen, «onder verzet of zonder vermaning t De Velunteers uit het zuidergedeelte meenden du* met velle recht, hetzelfde te mogen doen, en 00k wapens te mogen binnenvoeren van elders ; te meer daar dit vrijwilliger*chap ea dez» hewapenîng niât, hoege-aaamd niet — en dit vergete men niet, met het 00g op den huidigen toestand, — geriebt waren tegen Sage-land, aiaar, uitsluitend, ia voorkomend 'geval, inge-voerd om het goede recht van ïerland te verdedigea ea de wet, door Engeland zelf gestemd, te doen eer' biedigen I Echter, toen eea deel dier bewapening in Dublijn ontscheept was, werd verdere ontscheping al met eens verboden ; een opstootje greep plaat», en een Engelseh regiment, «the Scottisch Borders», dat na wel optrolr, bedwong d* opgewonden menigte met kracht van wapen* : en bloed vloeide. Iar«ch fein.d 1

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods