De Belgische standaard

696 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 25 March. De Belgische standaard. Seen on 10 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/ng4gm8301r/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

g*« J&&F — N« 64 621 Zondag 25 en Maandag 26 Maart 1917 iunaoffii!!! ! r««r SïléAît*: S 1îr. s.ss | a y.4&wus 843® § S gisaftta» Is-TS § ^49»-, .«V» £e t ZaaÉ ; I !K*t»â fr. I.?S I a aas. »«•;«* j-s» S g §.#S î BaiUtsi. "* ïaa<S ; | S SlWBd fr. a»go & a atsuièdes $00 S 1 matadts 7-3o § - if DE BELGISCHE STAnDAARD OPSTBL b a eeheek VILLA « tf« Coquin* » JSbbdîjk i>8 PANH* Klein* unkoa-digtegea t 0,25 f.dereg*! RECLAMER : volgene ovtrtaa-komit. ^rfTRACHT' B A ART MACIT?^ lidêfons FeeCerSr Faate Medewerkers : M, E. Bcipaire, L. Duykers, P. Bertrand Van dcr Schelden, Dr Van de Perre, Dr. J. Van de Woestyne, Juul Filliaert, Dr L, De Wolf, J. Simons, 0, battez, Adv. H, Baels, Hiîarion Thans. ...in-, - -, — ' " m. il—» .. .1 Passie=Zondag. Van af dezen Zondag worden de kruisen J der kerk met een paarsen doek bedekt. Dit is een overblijfsels van een oud gebruik, dat , nog in sommité klaosters bestaat, het ge- ; > heele koor door een gordijn van het schip j ; der geloovigen af te sluiten. Dit gordijn ( moest de geloovigen er aan herinneren, dat ^ zij om hunne zonden onwaardig waren voor Gods aahschijn te verschijnen, en het recht op den hemel verioren hadden ; het was be- ; doeld als eene aansporing tôt versterving en , boetvaardigheid. In den Passietijd, dat is : van af dezen Zondag tôt Goeden Vrijdag, herinnert ons de Kerk vooral aan het lijden en den dood ' van den Zaligmaker ; zij doet dus de stem van Christus vernemen, die in de hevigUeid zijns lijdens tôt zij rien hemelschen Vader \ ' bidt om overwinning over zonde en dood ; 1 « Versch d mij recht, o God, en doe uit-spraak in rnijri geding tegen een onheilig ( volk : ontruk mij aan den ongerechtigen en arglistigcn man : want Gij zijt mijn God \ mijne sterkte... » (.Introitus) « Red mij, o 1 Heer, van mijne vijanden ; leer mij uwen ' wi\ volbreogen. Heer, die mij bevrijdt van mijne grimmige vijanden, Gij zuît mij ver-heffen boven mijne tegenstrevers, en mij aan den man der gerechtigheid ontrukken. » (Craduale) « Dikwijls bestookten zij mij ! van mijne jeugd af aan. En toch overheer- | den zij mij niet ; de zondaars sloegen op ? ^ mijnen rug ; îang dreven zij hunne onge- j rechtigheid : maar de Heer, de reclitvaardi-ge, verbrak eindelijk de nekken der zon- ^ daars. » (Tractas). Maar juist door zijn sterven en lijden werd Christus de Middelaar van het Nieuw Verbond. Dit leert ons de H Paulus in den '■ C Epistel. Hij maakt eene vergelijking tus- j ^ schen hel bîoed dei offers van het Oude ® verbond, en het goddelijk Bloed, dat Chris- * tus op iset Kruishout vergoten heeft. De c offers van het Oude Verbond hadden uit e zich zclf slechts kracht om wetteli ke on- ^ reinheid te zuiveren ; Christus' Bioed daa-renteg -n heeft de onreinheid onzer ziel, j ^ onze zonden, afgewasschen. în het Oude | ^ Verbond moest de hoogepriester ieder jaar ? op den grooten verzoendag met het offer- j ^ bloed binnentreden in het Heilige der Hei- j ligen, -waarin de Ark des Verbonds geplaaîst was ; Christus daarentegsn « op-ç-etreden aïs | s' Hoogepriester van het Nieuwe Verbond is . ® eens en voor altijd ingegaan tôt voor den , troon van God, niet met het bloed van bok- ^ fcen of kalveren, maar met zijn eigen Bîoed; en aldus heeft Hij eene eeuwige verlossing (wier uitwerkse! en kracht zich tôt aile tij- ? den uiïstrekt) bewerkt. » (E piste1 . Het Evangelie der Mis is ook een voor-spel van Jesas'lijdensgeschiedenis. Hij houdt n de Joden de eenige ware leer voor en ver-dedigt tegenover liun ong^oof zijne godde-lijke afkomst ; maar zij « grcpen steenen P1 om Hem te steenigen. » 't Zal om dezelfde reden zijn, dat Jésus enkele dagen later door zijne vijandea z'a; a aig-houden en voor de rechtbaok van Pilaf us gesle^pt worden. Laten wij toch uimmer Lot oor sluiten voor Gods woord ca vermauing, opdat vs Christus ons nooit het verwijt moete toe. sturen ; dat Hij in dil Evang«!ie tôt de on- ne geloov'ge joden riclit : « Wie uit God is < ^.e luistert naar Gods woorden : daarom lui- I e!i stert gij niet, omdat ge niet ait God zijt \ » ! Laten v/e liever 'oor ons onberispelijk leven desi lof verdienen die Christus in dit- î e'' zelfde E vangfli.- u\ -j>r- k< over degeuen, | v' die Hem aanhooren : « Vnoi'waar, ïk zcg u : Indien itmand mijn tuconl ond~rhoudt, zal vq hij den dood niet aanscliouwen iii reuwig- sti heid. w Yy( Bom Franco de Wyels. BELGÏE EN BRAZIIjI De Z. E. H. Kannunik Jos. Schoenaers, is onlangs uit Brazilië teruggckeerd. Hij stond te Petr-<polis bij Rio-de-Janeiro aan 't hnofd van een prachtig college. 't [s een werker die veel voor de Belgische Zaak gedaan heeft. Het herderlijk schrijven (Kerstmis i y 4) van Z. E. Kardinaal Mercier heeft hij in 'tPortuqeesch vertaald. De E. //. Schoenaerts heeft no g een voordracht uitgegeven : « O He rois no do men Polo », (De Heldenmoed van ons volk.) Gisteren ontmoette ik, in de gastvrîje woning van eenen waarden vriend te Le Hâvre, den verdienstvollen en heldhaftigen aalmoezetiier, den E. H. Jan Bernaerts. Hij verzocht mij eenige re^eîijes te schrijven over Braziliës denkvvijze en gevoelens ten opzichte van ons lief Vaderlandje. En wat zoude men kunnen weigeren aan een man, zooals den E. H. Bernaerts, aan wien niet alleen ons leger, maar ook gansch het Vaderland, en bijgevolg ook de nietige krabbelaar dezer regels, diepen dank en hooge achting schuldig zijn. * » » Wat men zoo al denkt van België in Zuid Amerika.. ? Wel, hemel lief ! hetgeen ieder redelijk schepsel Gods t— en zelfs de mof aïs wanneer hij tôt dat slag van wezens zal weergekeerd zijn en de huidige gebeurtenis-sen verledene gebeurtenissen zullen heeten — noodzakelijk denken en voelen moet, namelijk dat België een heldenland is dat Belgœ omnium populorum fortissimi zijn. Bijzonder in Brazilië werd aldus, zelfs îuidop, gedacht door iedereen, geleerden en ongeletterden, rijk en arm, soldaat en bur-ger. Argentina stemde hierin mee, doch : geenszins Iuidop, zooals bleek uit de lauw- > heid, met dewelke het de zaak van zijnen = door de moffen vermoorden konsul te Dinant \ afgesponnen heefî. Van af 5 Augusti 'i4 tôt op den dag van \ heden sprong en staat de braziliaansche | pers op de bres, ter verdediging van België. De verzameling uitknipsels in mijn i bezit, vormt eene weergalooze vbiksuitinar van bewondering, deelneming en liefde tôt de Belgische natie. In de hoogere sferen en in den burger-stand ontkiemden, groeiden en bîoeiden ailerlei instellingen ten voordeele van het heldhaftig België — a hervica Belgica. — 't Waren voordrachten, kermissen, geden-kenispenning, volksbetoogingen, hulpkomi- j teiten voor gekwelste soldaten en voor i vluchtelingen, het werk der Meters, dat van ! het Rose Kruis, enz., enz. j Een vloed van genegenheid en bewondering voor de Belgen rolde van af den Amazone tôt den Zilverstroom, gansch de braziliaansche natie medesleurend en de moffen- ; propaganda tôt splinters verbrijzelend. Nooit ben ik zoo gelukkig en fier geweest Belg te zijn 1 Wat al gelukwenschen om den tieidenmoed onzer jongens, wat al deelne-nin^skaarten om het verwoesten van ons lierbaar land, heb- ik van brazilianen ont-rangen 1 Viva Alberto ! Viva Belgica ! riepen de îegers in de straten terwijl ze bokkenspron-fen van vreugde maakten, alsof het hun , iigen vaderland gold. ; ] En hunne zwarte mamezellen staken bel- ^ ^ische vlagsjes en lintjes in hun kroezelhaar , m dansten en zongen mee : Viva Alberto ! ( Belgica. ( Voce Allernao ! — gij, pruis ! werd een . J oiksschcldwoord, dat overal wcerklonk in ' } traallawijd en kroegkrakeel en iedereen tôt \ e raede aanzette. | t Wanneer onze goede en vreedzame land- ' 1 genoten gedwongen wanen te vluchten voor ! den snooden en ailes schendenden invaller, beraadslaagde Braziliës Bestuur om uitge-strekte en vruchtbare grondeu te schenken ■ aan de Belgische uitwijkelingen. Een rijke vent uit den staat Minas Geraes bood mij aan om een zijner eigendommen, 1200 hectaren, in 5o loten van 24 hectaren e!k te verdeelen en, mits aliergemakkelijk-ste voorwaarden, in eigendom te brengen aan 5o belgische landbouwersfamilien. Nog \ andere, niet mindere rgunstige aanbiedin- \ gen kwainen mij toe. Ook ontving ik talrij- \ ke aanvragen voor belgische leeraars, he- ] ambten en dienstboden. Ik raadpleegde dan den toeninaligen H. \ Minister van Buitenlandsche Zaken. M. Da- J vignon. Het wijze antwoord klonk : « de • uitwijkirg tegenwerken. België zal weldra zijne kinderen noodighebben tôt eigene op- ' beuring. » Het inzicht maakt de daad. Heeft ! Brazilië deze edele neigingen om onze onge-lukkige vaderlanders ter hulp te komen niet kunnen verwezelijken zij blijven hem toch toteerstrekken en zullen met zijne genegenheid en onderstand aan ons land geschon» ken,de Belgen steedstot datikbaarheid stem-men.| Le Havre, 10*3-17 Kan. Schoenaers. ! • VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN De Bokser Garpentier De naam, die voôr den oorlog, in de sportwereld wereidberoemd was, is in den oorlog verioren gegaan. Carpentier bokst thans op eene andere manier. Hij is vlieger-bombardier in 't Fransch leger, al de kanten } van Verdun. Onlangs werd door eenige [ sportmannen eene beweging op touw gezet l om Carpentier voor eenige maanden vrij te ; krijgen, ten einde hem in Amerika voor 't i wereldkampioenschap te laten gaan boksen. • Het werd hem over 'n maand toegestaan, ' maar wanneer Carpentier aanstalten maakte om te vertrekken bleek het dat de toelating ingetrokken was. Men vindt dat boksen op 't front veel voordeeliger is dan in... Ame-; rika. De Kuren van de Bureelratten De Bestuurlijke Bureelen regeeren de we-j reld. Dat is een axioma geworden. Maar of de wereld met dit regeeren werkelijk gere-geerd wordt op eene praktische wijze, is | een andere zaak. In aile geval, feit is het ; dat we met de bureelratten en met de admi-I nistratie tegenwoordig de schrikkelijkste,en | de verbauwereerdste dingen zien gebeuren. In 't Engelsch Tijdschrift : « John Bull» van 24 Februari lezen we : « 18,000 ton kolen, te Le Havre aan-gekomen werden naar Cherbourg gezonden per schip,omdat de papieren niet heelemaal in regel waren. ïusschen Havre en Cherbourg werden de schepen getorpedeerd ». De bureelratten denken op geen onder-zeeërs, alleen op papieren. En 't volk rriag inmiddels zich warmen aaneenledige stoof. Solo-Slims van de Week Gespeeld door Gaston Peeters, brankar-dier. Medespelers : Alflack Sylveer, Hendrik De Leebeeck en Félix Vanderwegen, allen van C. 273, 5e Cie ; — door Pietje Daglen met de medespelers Aug. Paternoster, D Crois en Arm. Rummens, en door Hendrik Corsiniki met de modespelers Juliaan Bots, Jules Lansen en René Degruzer, allen van het 2de jagers, 3de Cie, (de jagertjes zijn er overal bij) ; — door Caporaal Verbist met medespelers Van Welsenaere, Neckel-weik en Rezier, allen van G, 83, 3e Cie. ! In de ne Compagnie van C. 275 worden ^ \ zooveel Solo-Slims gespeeld dat men er niet ; mag aan denken ze allen in onzen » Belgi-sche Standaard » te zrtten. Doch als er iets J het bijzonders is dan moet het wel vermeld. * Jules Demuynck, Jules De Poorter, Fred. Van der Poorten en Pier Foubert, vier knappe kaarters waren aan 't whisten. En op tien minten tijds werden er twee Solo- £ , Slims gespeeld. De eerste door Demuynck, . de tweede door Van der Poorten. î Zij zijn een beefje daar ; hein î ' } | Hewel, mannen, wie klopt ze met drie ^ i Solo-Slims op tien minuten ? j { | Allen van harte proficiat. ; t IDô Toesiand \ | Het Keerpunt in den aftocht Wemognn vrij wel aannemen dat de duit-sche aftocht een einde heeft genomeo. Zoo-wel Engelschen als Franschen melden van wege den vijand op heel het front een hevi-gen te^enstand. Tusschen St Quentin en Le Fère zijn de beide partiien zelfs bitter in den strijd gewikkeld en de Franschen vor-deren hier heel langzaam. Een bewijs dat de Duitschers thans stellinsf hebben genomen op hunne nieuwe linie. Nu begint voor de Franschen en de Engelschen de moeilijke taak. Zal door een krachtig doorwerken de duitsche weerstand kunnen overweldigd worden of zullen de bondgenooten blijven steken op den munr die sinds lang opgetrok-ken werd ? Uit de enkele gegevens van het jongste fransche legerbericht is het op te maken dat de Franschen de zaken bij een onvruchtbaar-dragend achtervolgen, gelijk het tôt nu toe gebeurde, niet willen laten. Immers na het overschrijden van het Ku-naal der Somme (Vaart die de Somme met de Oise verbindt), waarachter onmiddelijk de duitsche weerstandslinie zich bevindt en niettegenstaandeden zeerhevigen tegenstand der Duitschers hebbun de Franschen hard-nekkig hunne strijdwijze opgedrongen, sloegen de Duitschers voor hun schansen uiteen en kwamen met de eigenlijke versterk-' te linie in botsing. Het zal nu eenafwachten zijn om te zien indien de Franschen in den kortst mogelijken tijd hun artillerie kunnen aanbrengen ten einde de Duitschers met geen rust te laten en dadelijk de beschieting te beginnen binst de aannikkende ïegers zich voor den aanval kunnen gereed maken. Want zoo we de Duitschers in de eerste dagen van hun weerstandslinie niet vermo-gen te verjagen, dan hoeven we ons maar te getroosten in een nieuwen stellingsoorlog op het westelijke front. Welk is, intusschentijd, het inzicht der Duitschers ? Zullen ze alleen tegenstand bieden of zullen ze een tegenoffensief op een bepaaldpunt inzetten en daarom op andere plaatsen nog een soortgelijken aftocht als deze die is gebeurd, inzetten ? We mogen^ te oordeelen naar allerhande verschijnsclen die zich op 't front voordoen, vrijwel de laatste meening aankleven. Immers in Champagne en om Verdun, worden de Duitschers zeer opdringerig met het doel alhier groote fransche troepenconcentraties te verwekken. Intusschentijd maken ze aanstalten om nog een gedeelte front tusschen Atrecht en de Belgische grens te ontruimen, natuurlijk met het inzicht op deze voor ons onvoordeeli-ge plaats ook een sroot getal achtervolgings-troepen in beweging te zetten. Intusschentijd, gebeuren om Ypervandie schermutselingen die wel iets anders laten veronderstellen. We beginnen pas in spanning te leven om de gebeurtenis op ons front. Ooplogs tJJciircgori AMBTELÏJKE BERSCHTEN BELGISCH FRONT 23 Maart, 20 uur. — Rond Diksmuide artillerie-bedri j vigheid. FRANSCH FRONT 23 Maart, i5 uur. — Ten N. van St. Simon heeft de vijand geweldig aangevallen voor het dorp Artenys. Na een kleine ach-teruitwijking hebben onze troepen een tegenaanval ingezet en de vijand terugge-worpen tôt Grand-Seraucourt. Te Z. de Oise hebben nieuwe defachementen de Ariette overgestoken. N. Soissons nieuwe vooruit-garig. De. Duitsche aanvallen zijn uiterst geweldig. Op een enkeî punt werd een geheel régiment ten aanval verplicht. Tweé compagnies Jagers van 00s afgescheiden zijn er ingelukt, na een hevigen strijd, onze legers te vervoegen en brachten krijgsgevangenen mede. Onhisten in Duitschland Uit Zmich woi'dt gemeld dat te Berlijn en in andere groole steden de bevolking in opstand is grkotneii De opstand werd in het bloed onderdrukt. Beginnen ze in Duitschland ook de ?!-i,"0nh den van het absoluti-sche rijk te Irkennen ? Het hesSIssend oogenblik voor de Vereenigde Statea. Voor 2 April wordt het Nationaal Congres bijeengeroepen. Men is algemeen van gevoelen dat VVilson het congres voor een afgedaan feit zal stellen, te weten de oor-logverklaring tegen Duitschland. Tôt dan moeten we nog wat geduld hebben. De Revolutie in Rusîand. lltt Petrograd wordt gemeld dat de Tzar en de Tzarin in zekerheid gebracht zijn. Ze worden door regrînentstroepen be-waakt.Itàoattsto Oui» De Toestand op 24 Maart 8 uur De Franschen zetten een offensief in tusschen Somme en Oise PABTJS meldt : Tusschen Somme en Oise iebben de Fransche troepen een offensief jitgevoerd dat volkomen gelukten. De Duitschers werden N. en O. het kanaal fan St-Quentin twee tôt vier kilometers jchteruitgeslagen. N.-O. Tergnier kwamen Fransche troepen >p den hoogten der Oise. Hier ook is de it"-eek onder water gezet. De stad La Fère s onder water. Z.-O. de Oise duurt onze overtocht der fillette aan. N Soissons vorderden wij, itrijdende naar Margival. Uti Londen meldt men dat de Tzar in ïngeland verwacht wordt. Londen meldt verkennersgevechten tusschen E treilles- Beaumets (Kamerijk) en Beaurains. Tege.iaanvallen op het front \izecourt-Le B is-Beaumetz en Vraucourt nislukten. De vijand deed eene belangrijke nijn werken N. Neuville St. Vaast. Macedonisch front. — Uit Saloniki tvordt gemeld dat in de laatste dagen de irtillerie-bedrijvigheid op het Macedonisch front allerhevi^st is geworden. In Albanie ruîiken Franschen en Italianen noordwaarts jp. Men verwacht een duitsche aftocht om frlonaslir. Een Amerikaansch stoomschip gezonken In de Noordzce is een stoomschip varende ^nder Amerikaansche vlag en behoorend aan ie Vacuum Oil Co getorpedeerd geweest en gezonken. Dit zijn dus reeds 6 Amerikaan-sche schepen die naar den kelder gezonden. t Is nog geen oorlog.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods