De Belgische standaard

516561 0
28 February 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 28 February. De Belgische standaard. Seen on 02 April 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/3j3902053g/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

frJnar- tt'42 WoenscUg^28 Februari 1917 1MUUIIHH« fUÉrftMMK liuai t.us *«tnad(è «8» | BlMIltll f*7f [ mai soltUf* te '(Îu4 > louaad fr. X.7J IBMlta 14» I S'iJ Battes t tau! » t musd tr. >.)• imuades f.M | OMUdO] J4» DE BELGISCHE STAnDAARD W ▼ ^ W -g-v KiÏÏRftCHr - 8 A A K T /V\AÇ H^r- OPSTEL ta BEHEER VILLA « Va Coquille » Zbbdijk DE PANNE Kleine aankon-digingen : 0.251. de regel RECLAMEN : volgen» overeen-komst.I _ i » * * y-* n r Stichter» - ÏB e stuûpdep" :' ïldcfons Peeters, - w - ' Vaste Medewerkers : M. E. f :Ipaire, L. Duykersy. P. Bertrand Van der Schelden, Dr Van de Perre, Dr J. Van de Woestyne, Juul Filliaert, Dr L. De Wolf, J. Simons, 0. Wattez. Op onze Hoede. s - - o— Het Hoofdartikel van heden werd voorlooplj door de censuur voor= behouden. EEN VRAAGSKF,. — Kan iemand mi laten weten hoede kerkenzijn van Beveren a/d Leye, Deerlijk, Roxem, Staeceghem SchuyfFerscapelle.jVyve-S.-Baafs, Wilskerke Wynendael'e, Thourout, Houcke, Aarden t= burg,. Zoetenaye (in geval er eene bestaa daar, of ooit e'ene bestaan heeft)? Hoe ouc is daar omirent overal de kerk en de toren ' En die er een printkaart of andere beeltenif van heeft, zou hij ze me niet willen: voor eei tijdeken in leening geven ? Dit ten bate vai een studie over onze West-vlaamsche kerken eerlang over te drukken in De Belgischt Standaard. DanK op voorhand, voor 't minslie uit da men mij kan laten geworden. L. DE WOLF, Watou De kostelooze reisverloven in Frankrijt We repten hierover gister een woord Thans eenige nadere inlichtingen : Het osteloos reisverlof zou toegestaai worden aan aile behoeftige soldateri twee maal op eénjaar. Dit zou desgebeurend maar een Jialvi tegemoetkoming zijn. Immers, iedereen in 't Belgisch leger heef recht op eén verloi aile vier maand. 't Zoi onbegrijpelij» wezen, moest deze alaemeem regel uitzondering worden voor on?e volks jongens die 't woordje Geld niet bezîtten o kunnen ontvangen van hun hujsgenootei arm in den vreemde gevlucht. Het ware on rechtvaardig en betreurenswaardig-. Iedereer dient zijn land op gelijke wijze met denzelf den heldenmoed en standvastigheid. En wa onre volksjongens te kort hebben moet d( staat maar voorschieten. Het land zal hier om, later, de Re^eering dankbaar .rijn. We vragen dus den Minister in dien zii le handelen. Vlaamsche Mengelmaren Herman Broeckaert Naar een Belgisch blad jin Holland ver schijnend, hadden we dé dood van dei dichter Herman Broeckaert, van Dender monde, gemeld. We vernemen thans uit de beste bron da dit nieuws heelemaal uit de lucht is gegre pen. Herman Broeckaert is bii aalm. J. Ber nacrls weritraam aan de illustratie voo een zanaboekie dat over Korten tijd door di muiie^boekerij zal worden uitgegeven ei * i • .11, Desteina 1» voor onze «oiuaieii. Vlaamsch le-ven to Brussol Uit « De Nieuwe Courant » vernemen w< dat Dr Bor^inon, volksvertegenwoordigei voor Brussel, zijn ontslag als eerevoorzittei van « Yollsopbeuring » heeft ingediend. Yolgens hetzelfde blad zouden ao< vlaamsche leiders een algemeene verfade ring te Brussel gehouden hebben. « Het Nieuws van den Dag » voejt erbi dat nadien een manifest werd uitgestroou waarbij de zelfstandioheid van Vlaanderei geëiseht word*. Sekretariaat voor de Staatsagentei De Koning heeft, op voorstel van de Ministerraad, een Wetsbesluii geteekend waarbij a«n de weduwen en kinderen de Staatsagenten,die in hun burgerlijKen diens gedoodwerden door den vi'and of overlede zijn aan de gevolgen vao kwetsuren en ve wondingen, recht hebben op de geheel jaarwedde van den echtgenoot of den vadei zoolang den oorlog^ duurt. De Toestand i De Engelschen op het Somme-fron > "■ De oorlogsbedrijvigheid te lande beperk t zich vrijwel en hoofdzakelijk tôt de aanboi l dende icrachtinspanning der Engelschen o ' het Somme-front. ' Sinds verleden jaar heeft de levendighei t op dit front nooit opaehouden en kan e ' tijdelijk noy geen doordragend belang aa i deze afzonderlijke actie toegeKend worder - toch moet erkend dat de Engelschen hie werk leveren van eerste gehalte. Immers t door die aanhoudende druxking op de duil sche linies,wordt de vijand steeds tôt waas zaam verweer gehouden en kan hij onmoge lijAr al zijn wer/rKrachten elders plaatse ' met het inzicht er een grooten slag te slaan Dat deze taktiek zijn voor- en nadeelen heei . boeft niet bewezen te worden, maar voor oogenblik overweegt het voordeel vrijwt • het nadeel. Uit het laatste ambtelijK berici; blijkt het ten duidelij'Ste. Voetje voor voel 1 je gaan de Engelschen weerzijden de Ancr " vooruit en dit op een tamelijA- uitgestreij front. Hun bedoeling is niet zoozeer hc s veroveren van grondaebied of het onlzette: van Bapaume^ dat niet zoo ver af meer lig L om dit vooruitzicht toe te laten, dan on i door aanhoudende dru/vking, de Duitscher ; tôt belangri A-e troepenconcentraties op he ■ Sommefront te verplichten en alzoo ail f opdringende daad elders te belelten. 1 Het feit, dat na verschillende dagen Arracht ■ inspanning de Duitschers tôt wijken wer 1 den verplicht op een front van 25oo meter • benoorden de Ancre,pleit voor de veronder 1 stelling dat de Engelschen over een groot s troepenmacht, degeli?& door artillerie onder ■ steund beschi/esen om de duitsche Arracht die in evenredi^heid veel sterker moet zijn l het hoofd te bieden. En als we nu ingaa dat deze pogingen alleenlijic doorgehoudei worden met het doel de achterwaartsch bereddering voor het groote offensief zonde hinder toe te laten en dat toch no g zulk vorderingen van bedied worden gemaaict, i het niet meer van noode er op te drukke ■ dat op 't Westelij/c front, wij van nu reed i op een overmacht mogen boaen die ht ■ beste voor de naaste toekomst laat vei hnnen. JL Holland in de klem Gister is op ee een feit voorgevallen ds r Holland voor j den duidelij sten toestan ; plaatst. | 1 Zeven hollandsche stoomschepen oe^amer li.k metende 34ooo ton zlin op éen dag naa den kelder gezonden, niettegenstaande ee formeel verdrag tusschen Duitschland e '■ Holland gesloten. Na allerlei onderhandelingen had Duitscli land ni. aan Holland ruimere verkeerwege tusschen Holland en Engeland, den ho } landschen handel toegestaan. Van deze ovei eenkomst wilden de les hollandsche schepe gebruik maken, vaarden uit Enoelsche lu ) vens en togen achtereen aaar Holland to< ^ Middenweas werden ze aile, door eenzelfde 1 duitschen onderzeeër, zonder verwittioinj naar den diepen teionden. De manschap i . gered. Duitschland heeft hier du« tegenovtr Ho ' land een verradersdaad, een v erdra^schenn: gepleegd. We weten niet indien de Hollanc i sche reaeering dadelijk de afbreuK mi , Duitschland tôt een vold.ngen feit zal ste r len of indien zij tôt onderhandelingen voc t schadeverooeding zal beslissen. n Een feit staat vast : tegonover Iiollan heeft Duitschland gehandeld als vijandeli e | ke aanvaller. De houdiny van Holland helder af^clijnd. Het rou voor zijn durf e zijn neutraliteits-begrip niet pleiten moei ^ het de onderhandelingr voor de afbreu stellen. ( Herinneren we voor heden de woorde van de laatste troonrede : t " Nederland zal zijn neutraliteit handhi - ven door de wapens, 't is çfelijfe van wa! P de sfchennis of de aanranding ervan mocJ /fomen. " ^ Fl» fiirl i« thana ann rlp KnnHplinO-. r n De gevolgen van den duikbootei , oorlog door Engeland erkend. r Lloyd George heeft over den toestand g '» daan als een mao van zijne verantwoord lijUheid bewust. Engeland wil den oorlc zegevierend eindigen. Aile middels dient dus aanyewend om die overvvinniny le b 11 komen. Een groote struikelsteen voor ( • overwinning is de duikbooten-oorlog. Lloj 1 George ontkent in geene deele noghetgeva: 1 dat met den duikboolen-oorloa zonder gen; de is opgerezen. Dit grevaar is groot in zij 1 onmiddellijke en verder afoelegen gevol^ei In zijn onmiddellijke gevolgen ; h( e stremmen van de scheepvaart, het moeilij ^ bevoorradigen van Engeland, het verlore 4 gaan van een grrootere tonn#imaat dan des 1 die kan bijgebouwd worden. 1 In ^iin verder afgelegen gevolgen : d 1 meesterschap later van de duitsche feooj s vaardijvloot. ' Deze noodlotlige (het woord is van Lloy e George) gevolgen moeten dadelijk tegei geKampt. Daarom eischt Lloyd George dat de ir " voer van aile overbodige waren verbode s wordt. De tonnenmaat die hiervoor gebruil " werd, Kan voor de onontbeerlij/ce oorlog: e diensten gebruiA-t worden, zal bijgevolg " minder gevaar oploopen vernietigd te wo: > denvermils deze booten van oorlogschepe > rergezeld zijn. Van heden af is allen invoe 1 in Eneeland verboden van: druKwerkei 1 fantaisie-artii?elen,zi)destofFen, mode-arti^i e len, vruchten, wijnen, ingelegde warei r A'unstvoorwerpen, geweefsels, leder-artik e kelen, huiden, schrijnwerk«rsgerief, lan< s bouwmachienen, enz. Het is een gevoelij n slag voor Frankrijk. Het gevol^ hiervan z s zijn: de greheele rantsoeneering van het e; 'l gelsche volk. De Engelschman zal dt Duitscher niets meer te benijden hebbei Engeland moet bestaan van eigen middelei Lloyd George eischt den aanbouw va honderden nieuwe schepen, die niet zulk I moeten uitvaren, maarop de werven gehoi d den worden. Dit om gelijicen tred te houdt met de duitsche aanmaa* van schepen. E f strijd voor de toeKOmst. r Lloyd Georoe eischt het ma^en van sch Q pen om speciaal de duikbooten te Keer II gaan. Dat deze beientenis van het duiicbootei • gevaar in Engeland de grootste opschuddir n verwect heeft, moet niet gezegd wordei - Maar een verwittigd man is er tweesterk e dat Zal de Engelschman dadelijk bewijzei 11 Met deze maatregelen in te voeren kui i- nen we de slechtste vooruitîichten aann men, heeft de eerste minister geïegd. ^ ■ • • . • " « • 11 KUNSTKRONIJK g De Kunsttentoonstêlling te Londei [- De Kunsttentoonstelling geopend in ( ;t Ma;azijnen Warring&Gillow, 180, Oxfoi [- Street, beleeft een grooten en welverdiendt >r bijval. BelangrijK is die Tentoonstelling wel < d ze aeeft een goeden indruk van onze sold j- ten-kunsU'naars, is Alfred Bastien geelt olie- en watervei n schilderi en van Nieupoort in 1916. î st Waegemans geeft een sterke compositie k Yper. Van Charles Houben, wordt de hof-stede van de Dood, het ineest opg«merkt. n Henri Anspach geeft îichtjes van Loo en Marc Meunier, zichten van Pervyse. James Thiriar heeft een belan^rijke Zendino allego» rische onderwerpen. Hebben 00k succès de inzendingen van Marcel Cannel, Léon Huyghens, Jule» Berk-mans, Medard Maertens, Cartuyvels en Fontaine. Het portret van den Koning door Cluyssenaer heeft 00k vele be'iijsers. Er zijn i4a tentoonstellers. De verkoop is meer dan bevredigend. Oorlogs tijdingen AMBTELIJKE BERICHTEN 'e Belgisch front. — 26 Febr. 20 uur. — d Artillerie-strijd op heel het front met bij» ,r zondere levendigheid doorgevoerd naar l" Noordschoote en Stecnstraete. Fransch front. — 26 Febr. i5 uur. — Wij plee den een handslag op de Duitsche I loopgrachten bij Ville- sur- Tourbe, bij ^ Beaulne (Soissons) en N. W. Avocourt.We ^ brachten gevangenen en materiaal op. De forpedeering van zeven e Hollandsche schepen De Hollandsche Regeering heeft in een nota het torpedeeren van de zeven Holland-^ sche schepen kenbaar GemaaKt. Ze teekent l" prolest aan tegen deze daad. Duilscliland van zijnen kant heeft de tor-l" pedeering trachten te rechtvaardigen. In een n nota wordt gezegd dat de schuld ligt aan de kapiteins die niet tijdig genoeg de haven heb-ben verlaten. e De Engelsche Admiraliteit meldt dat een schip is kunnen opgebracht worden en dat II twee andere schepen nog drijven. :r De Oorlog ter Z ee. ;- Gister werden vier schepen getorpedeerd, 1, gezamelij&e maat 4^oo ton. Î Laatste Uup De Toestand op 27 Februari 8 uur ;n Belangrijke Engelsche vooruitgang î. op de u Somme en in Mesopotamie. PARIjS meldt het uitvoeren van vernie-n tigingsvuren op de duitsche stellingen in de duinen boven Nieupoort. De franschen n pleegden een welgelukten handslag op een >e uitsprong N. Tahure. LONDEN meldt een aanhoudenden vopr* ^ uitgang wederzijds de Ancre. Wij gins:en tôt nu toe vooruit op een front van elf mij» len en op een diepte van twee mijlen. Wij bezetten 00k Warlencourt en Eaucourt. Een cr aanval werd afgeslagen. Wij voerden ritten n uit om Atrecht en Yper. 1 Mesopotamisch front. — Na onzen overtocht der Tiger is de vijand in aftecht naar Bachanat. Deruiterij voert een bewe-ging uit om den flank van den vijand te omsinoelen. Te Sannayat hebben wij de vijfde turksche linie ingenomen. In de laat-— ste twee dagen namen wij 1730 krijgsgevan-genen en veroverden 4 Kânons en 10 mi-traljeuzên. Het front tusschen Sannayat en l. Kut is in ons bezit. De strijd neemt het je karakter van een beweoingsoorlog. d De " ORLEANS,, aangekomen !n Gister is de Orléans, het schip dat londer verdediging de gevaarlijke zeezône doorvoer !n te Bordeaux aangekomen. De Engelsche Leening f- In het Lagerhuis heeft de eerste Minister 1. laten weten dat de laatste leening voor 25 : milliard onderschreven is geweest.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods