De Belgische standaard

677 0
04 November 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 04 November. De Belgische standaard. Seen on 28 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/v11vd6q357/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

uimminin —«B fur ï »*É«d ir. I«H \ HMl'ilt «.$0 f g o:«siaf «a #.?S [ t - t œfctiSold* Un | In 't l*ni : S I mtàa-i fr, 1-75 a mondes $.jo : | a>u <*a |.ij i Bvttêr. tlaaé : imusd fr.s.50 H ÉULândti |.ao fluaadsa 94a ir^M OFSTBL «I BIBIktt Vtfcbt « Ma CoqulU* ZllBIJI dspahhb Klein* aankoa- diging*» » 0.S5L i» régal kbclambb Tolgeni ov«rm-komtU Viciai Medewerkers : M. Ë. Belpatre, L, Duykers, P. Bertrand Van der Schclden, Dr Van de Per t, Dr. J. Van de Woestyne, Jual Pilliaert, Dr L. De Wulf, J. Simons, 0. Wattez, Adr. H. Baels, Hilarion Tins ENGELSCHE INDRUKKEN 28 Oktober 1917, De « Daify Ttlegraph * publioeerdô gis-teren een uitrotrig telegrain van sijn be-richtgerer ta Milaan, M. A, Beau mont, waarin hij de diplomatische onderhande-lingen toelicht die, van 1 September tôt 1 Oktober laatstleden, gevoerd werden tus-schen de Verbonden Mogendheden en Duitschland, betreffende een rredesvoor-stel uitgaande Tan officieele Daitsche zijde, en reeds besproken in de Franschc Kamer. Berichten desaangaande verspreid te Parijs hebben echter bet gérai min-of-meer ver-keerdslijk uitgelegd, beweert M. Beaumont Misschien krijgen we er ater wel meer over te hooren, — misschien 00k niet, want diplomatie is eut rare boel, en het vnlgana peens verneemt er niet meer over dan wat de Hooge Heeren wensche-lijk en geraa^xaam achten... Intuasehen blijkt het heel dnidelijk dat we er geen bedrieglijke varwachtiogen moeten op nahonden, en op hen die, on-dauks ailes, steeds op een spoedigen vrede hoopien, moet de Laatste rede Tan M. Uoyd George al» een ontnuchterend afkoelertje gewerkt hebben. « Geen spoor van rrede «an den gt zichteinder te ontwaren », klonk sijn beslu t, en we moeten dus maar geduld oafenen, e «achten ia wijsçeerige berus-ting...'t Vergl echter heel wat wilskracht om i<ci fiiozt fisebe gelijkr«oedigheid den ont-zenawend-n ga«g der krijgsrçrnchtiogen te slsan, ais men rfe^kî aan de iramer-groeiersde eiler.de, de omberirgen sonder einde . uh miljoecen landgenootea in het bezette geiied, en 't doet benauwertd aan als œen de o»rustbarends verslagen leesr van bt!V0?gde geaeesheeren betr ffende den gfcZonfîheWstoestand ooisar yerdrukta be volking. Ontoereikend voedsel, onvoldoende ver-ararifiinf, en rooral het gebrek aan vet- stoffen hebben hun merkteeken gegrift 11 de sterkste gestellen, en gerallen van terief en bioedarmoede doen sioh roor in stijgen da verhouding. î i I S 4 a î I -3 't Is werkelijk geen bemoedigend voor-| aitzicht te moeten denken aaa een komende | geslacht van teringlijders en geanemieër- Iden, en ten eeuwigen dage blijft het den Duitschen dwingeland aangeschreven dal hij een heele burgersbeTolking ctelselmatig heeft uitgehonger I, in teu land waar,ondei normale omstandigheden, gebrek onmoge-lijk was. Onze Regeering heeft, zeer wijselijk, een nienw ministerie geschapen om den ekonomischen heropbouw ran ons land voor te bereiden ; heeft se echter 00k aile mogelijke stappen aangewend om in den onmiddellijken nood onzer achtergebleven Iandgenooten te voorzien, en hunne doel-matige bevoorrading te verzekeren ? Misschien wordt er méér gewerkt en gewrocht in de«e richting dan we wel vermoeden, doch 't zou stellig een hartelijke verlichting zijn voor vele Belgen in 't buiteDland, mochten we daarover van officieele zijde een geruststellende verklaring ontraogen. Waarom ons niet oitroerig ingelicht, langsde kranten om, over al wat er gedaan wordt voor onze noodlijdende medeburgers? 't Vertrouwen in onze Regeering kan er enkel bij stijgen, en 't zou ons veel achter-docht en kommer besparen. En, in denzelf-den gedachtengang, weze het me toegelaten hier even aan te stippen dat de « Belgische Standaard » de geroelens van vele Belgen in Engeland vertolki heeft, toen hij er op aandrong dat de Regeering zou voor den dag komen met hare plannen voor den her-opbouw onzer verwoeste steden en dorpen; ongetwijfeld is er 00k in dat opzicht reeds heel wat werk geleverd, doch we verlangen te weten wàt er feitelijk gedaan en beslist is, opdat onze vakmannen gelegenheid zou-den hebben er het hunne over te zeggen, en desgevallende met raad en daad bij te sprirgen. 't Zou stellig de beste uitsiagen opleveren, en vele vraagstnkken vereen-voudigen en oplossen. 'k Had graag nog een paar woorden ge-rept over de jongste besprekingen in de Engelsche Kamer, o.a. het belangrijke débat over den politieken toestand in Ierland; ongeiukkiglijk is mijn brief reeds langer dan naar gewoonte, en ik durf geen aan-spraak maken op verdere plaatsruimte. In een volgend schrijven slaan we wel een kijkje op het parlementaire leven te Londen, dat sedert eenige dagen weer in vollen zwier is. JOE. De ScbOQl op M Front. M'en îetie wel op de volgende adressen : 1. IHondeilngsche Leergangen te geven in de Compagnie Batlerij enz. (ne? werk geeft aan de lesgevers boeken, bord «nz. Er moeten ten minste 10 leerlin-gen zijn), daarroer schrijven aan: M. DE WULF, Palace Hôtel, Cayeux g/Mer Son me (France). 2. Leergangen per Briefwlsseling Staatsagenten — Leergangen van Werktuigkunde aan : E. H. VAN DEN HEUVEL, Aalmoezenier D 17- ae Bon. ; 1 Om Yper LONDEN 2 Nor. i5 unr —JSiecnts plaat . selijke gevechten werden gelererd gedurea ( de den nacht Z. en W. Passchendaele. Z I Poelcapelle hebben we em kleine voornit i gang bewerkstelligd en krijgsgevangenet I' opgebracht. 0. Yper werk ten onze patroel jen zezr bedrijvig. FRANSCH FRONT PARUS 2 Nov. i5 uur.— Artillerie-be drijTi'gheid op het Aisne-front. Wij schotei verzamelingen Duitschers niteen die wildet aanvallen. Elders handslagen en ve^ken nersgevechten. Twee duitsche vliegers werden neerge j schoten, zeven gedwongen neer tedalen. I Wij hebben de statie van Mulhouse ei | verschillende rliegpleinen gebombardeerd In weerwraak van het bombardement vat î Duinkerke, hebben 17 onzer vliegers a5oc | kgr. bommen geworpen op de duitsche stad • Offenbourg (Groot Hertogdom Baden). Il Vliegersritten boven Engeland Niet min dan zeven vliegersescadrillen hebben in den nacht van 1 November ge-poogd de stad Londen a^n te vallen. Slechta drie vliegtuigen konden o/er de hoofdstad geraken. De anderen moesten in de richiiog van zee «fdrijren. Tôt nu toe zijn er acht dooden en 2» ge- • kweesten. De Italianen bezetten hun weerstandlinie j Na het vijandelijk plan te hebben doen ' mislukken,dank de opoffering van het derde . leger en de eerste en tweede ruiterij afdte-lingen, hebbea de Italiaansche legers zïch [ oh de Tagliamento opgesteld. De engelsche transche legers zijn ter be-stemming gekomen, • In Italie komt de rust terug. Een noorsch-duitsch geschil j Men weet dat twaalf noorsche schepen orer enkele dagen, in de Noordzee getorpe-j deerd werden. Noorwegen heeft in een krachtdadige protestatie uitleg aan Duitscb-land gerraagd. De nota is zoodanig opgesteld, datbijaldien Daitschland onvoldoende antwoordt, er aile vooraitzichten openstaan ■ De Spaansche Krisis • De Spaansche ministeriftele krisis, door de oorlogsgebeurtcnissen veroorzaakt ge. raakt maar niet opgelost. Maure, de leider der behoudsgezinden, is er 00k niet in ge-lukt het ministerie saam te stellen. Aile . leiders zijn reeds door den Koning gepolst geworden en gelukten niet. 't Ziet er dus niet klaar uit. Uup De Duitscher» ontruimen de " Chemin des Dames " PARUS meldt : De gevolgen van onze zegepraal van Malmaison (Aisne) hebben zich niet laten wachten. De Duitschers, on-der den druk ran onze artillerie, hebben hun rechterfleugel achteruitgetrokken en genoodsaakt geweest Le Chemin des Dames te ontruimen op een front van 20 kilome-ters, vanaf de hofstede Froidmont tôt Cra-oune. De Fransche troepen hebben de duitsche stellingen bezet op een diepte ran een kilometer. De dorpen Courtecon, Cerny, Lyonnois, Aille en Chevreux zijn in ons bezit. Onze patroeljen hebben de Aillette bereikt. LONDEN meldt : AU rn artillerie-strijd om Yper aan wederkanlen den spoorweg Yper-Staden aan te stippen ln Paleslina heeft Generaal Allenby nog Torderiogen gemaakt. Hij beheerscht thans de Turksche stellingen van Bir-Seba fturkach NonrdprfrnntV DE TOESTAND De Italiaansche Altocht ■ j Dé gebeurtenissfcn op het italiaaiascl 1 \ oorlogstooneel volgen zïch 100 anal op da ' I wij ze moeilijk kunnen bijhouden 1 ! Na de groote stad UNDINA te hebbei i doorgetrokken, zijn de Oostenrijkers voor , j uifgerukt, den Zaid-Westen in, naar di ( ' Tagliamento. Maar Cadorna schijnt eei ( • heftigen weersland te bieden vooraleer dies _ « stroom over te steken. Een getaarlijk spel ■ dat 1 Immers de Tagliamento, die 's zomer; bijna droog Iigt, heeft 's winters een bedding ; van bijna een klm. breed en naar de snel [ | heid van den rij*ndeiijken opmarsch t oordeelen zou zulks allergrootste moeilijk heden aan 't italiaatisch leger kunnen be- • rokkenen. Het feit dat de eerste Fransct ' engelsche hulptroepsn op 't gerechtstoonee ! aangekomen zijn laat 00k vermoeden da ^ de weerstand begist. Ongeiukkiglijk er i( | weer een nicuwe verwikkeliDg gekomen; | de Oostenrijkers hebben een offensief inge-; zet in 'i noorden (op de Carnische Alpen, ■ en uit den aard van den toestand is 00k I het italiaansch noorderleger in allerhaasf moeten eitrekken, om het afsn^den te | voorkomen. Het doel van deze nieuwe stool ; is in 't noorden de Tagliamento te kunnen . omdraaien om 't italiaansch zuidleger in !den rug aan tetasten. De Itiaianen zouden nogmaais 3oo kanonnen verloren hebben. De toestand blijft h?el ernstig. 3 De Politieke Toestand in Prankrijk i De politieke toestand blijft troebel. De 5 " farce ,, (want zoo noemen de bladen de laatste huiszoekingen bij Daudet en con-soorten om een " komplot ,, tegen de re- • publiek te ontdekken)tegea "L'Action Française ,, begint de keel uit te hangen van alieman. En meer dan ooit vraagt het volk het voile licht over de schandalen die uit- f gebroken zijn over 'n maand ol twee, die geen stap vooruitgang hebben gedaan en waarin miisgaders eenige sebaruiten van de gemeeuste soort 00k vogels met pluimen in betrokken zijn als : volksvertegenwoor-diger Turnel, senator Humbert, den gewe-zen minister Malvy, enz, Het zou niemand moeten verwonderen indien een miaiste-rieele krisis het gevolg zou wezen van dezen toestand. ( o VAN EN VOOR j ONZE SOLDATSN Engaland in den Oorlog Engeland trad in den oorlog met een leger van r 60.000 manl Na den slag van Charleroi en den aftocht tôt de Marne was het geslonken op 60.000 man. Op heden heeft Engeland op de verschil-htnde oorlogstooneelen een leger van onge-veer 2 milhoen en half man. Een leger van een millioen man wordt in Engeland nog gedrild. lu de maand Septembsr 11. heeft Engeland aan dooden, gewonden, vermisten ongeveer rro,ooo man verloren. Het geial gewonden komt voor 88,000 man in aanmerking. Voor de maanden Mei, Juni, Juli, Augus-tus en September verloor Engeland ongeveer 20,000 officieren en 410,000 soldaten. Op 3r Oktober heeft minister Bonar-Law aan de Kamer nieuwe oorlogskredieten ten bedrage van tien milliard frank gerraagd. Daarmee kan Eogeland den oorlog doorzet-; ten tôt begin Januari 1918. bastgec^ uaag'ûjki iftj .-^V-cn frank aan oorlogstuilgafen. Geluki^ Amerika is bijgekomen z^gde Bonar-Law, anders was het onmogelijk deze uitgaven vol te hou den. Op 29 September had Engeland een staatsschuld van 125 milliard frank. Op die som werd 28 milliard aan de Bondgenooten 1 voorschoten. Wanreer de oorlog aitbrak had Engeland een gtaatsschuld van 5r milliard frank. De oorlog heeft dus aan ,Eageland reeds 76 milliard frank gekost. > - * Amerika's Hulp Wij blijren een beetje sceptiek wanneer e we hooren gewagen van twee millioen * Amerikanen die in de naaste Lente op 't - Westelijk front zuilen te strijden staan ; l wanneer men ons, roor binnenkort, een - vliegrit boven Duitschland voorspiegelt t waaraan 20,000 iliegmachienen zullendeel-s nemen. i '1 Scbijiit nochians dat Amerika het waar- * lijk meeiit Dat kan blijken uit hieronder-siaand uittreksel van een brief op 3 Oktober ■ geschreven door een uitgeweken Belg. ' s « Laat me zeggen dat de Amerikanen het ! gemeend hebben. Keizer Biil (Willem) zal ' te naaste jaar een pakslaag krijgen dat hij 1 ang zal voelen. Aile krachten ran de natie zijn thans georganiseerd. 0?eral is het eene 1 bedrijrigheid en e<>n geestdrift dat men aan den einduitsiag1 niet meer kan twijfelen.Dat kan nu eenige maanden aanduren, maar dat is zoo zeker ala dat de zonne morgen op-staan zal. De Duitschers houden zich heel koes, de echte Amerikaan is cen nerveuse kerel, hoor 1... Men draagt België in 'thart. Zoohaast men weet dat iemand Belg is gaan aile deuren open. Ik wanhoop niet orerhet lot Tan België voor later. Van nu reeds zou 't Belgisch Staatsbestuur hier maanen moeten plaatsen om 't economisch herop-leven van België te beredderen.» Een verheugend rooruitzicht dus 1 Âllerzielen De H. Odilo, Abt van de beroemde Be-nedictijner abdij ran Cluny, roerde het eerst de Gedachtenis van aile Orerledenen in zijne kloosters in, omstreeks 998. Hij vaardigde een bevelichrift uit roor al de huizen zijner congregatie en bepaalde dat op 1 November in al de kloosters van Cluny, n« de Vespers van Ailerheiligen —- en in aansluiting met dit fâest — de doodsklok zou geluid en daarna het officie der overle-denen zougezongenworden. Den volgenden dag moesten al de priesters zijner congregatie de H. Mis opdragen tôt lavenis der geloovige zielen. Deze iDstelling breidde zich weldra uit tôt andere streken ; het schijnt dat het bisdom Luik het eerste ge-wesst is om deze gedachtenis van aile geloovige zielen nasr het voorbeeld der Benedictijnen van Cluny in te voeren. De liturgie van dezen dag, zooals die der overledenen in 't algemeen. is even leerrijk als troostgevend. Zij Ieert duideiijk het bestaan van het \agevuur,waarin de zieien der Orerledenen in pijn en smart zelfs ran de geringste rlekken moeten gereinigd worden, alrorens in het rerbiijf ran het zalifend aanschouwen ran God binnen te tredeu. De Liturgie de Orerledenen stelt zich de ziel roor— naar oud-christelijke opratting— als in een staat van overgang, terwijl en-gelen en duirelen elkaar haar bezit betwis- 301 Jaar - Nr24718041 Zondag 4 en Maandrg 5 November 1917

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods