De Belgische standaard

1342 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 03 August. De Belgische standaard. Seen on 18 January 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/q814m92b1f/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ABOflflEMENTSPRlJS Voor soldaten i I maand f. 1*5 a maandea a-50 3 maanden 3 75 Niti soldaten in 't land 1 maand f. 1-75 a maanden 3-50 3 maandco 5-33 Buiten 't land 1 maand f. 3-50 a maanden 5-00 3 maanden 7-50 REDACTIE en ADMimSTBATlE : Villm «Ma Coquill*» Zeedijk DE PANNE Kleine aankondi-gingen 0,35 f. de regel. Reclamen : vol-gen» overeen-komit. —— ■■■!<■—■ ilMfl '■ ■ » inlll ■ 1 IIW—i AiSfeMWW. saesxsrs Iets voor m ûen oorlog. ; « Elke nieuwe uitviading,elke verbete-'® ring in de krijgskuast is eenvoudig- weg een oagelak, vermits de rampsa van den mensch er doot veimeerderd worden, zonder dat et vermetrderiog kome in de macht oi de zekerheid van 't zij welk volk ; des te meer, dat die uitvindingen ia eea cojwenk gemeen go ad worden. Al hadden we noch bommeo, noch ka-nonnen, indien het paard ors zijne dien-sten in den oorlog weigerde, zouden wij daarom minder machtig zijn, of minder meestcr ten onzent ? Geeta^ins, en het gespaard geld zou tôt andere zaken dienen.., > Zoo schreef Joseph de Maistre, in de •«rate dagen der ig'eeuw,toen er spraak was van de eerste ijzeren kogels « waar-van de uiUlagen afgrij&elijk zullen zijn, en ons toch allen op 't zclfde punt van betrekkelijke macht waar wij ons bevin-dcn, zullen laton... » Wat zou hij gezegd hebben van de dum-dum kogels, van de obnsaen van 420, van de brandstichtende bommen, de « minenwerfers >, torpedo's en stik-gassen, van de duikbooten en bommen-werpende vliegtuigen ? Zijn afgrijzen son ten top gestegen zijn, maar zijn oor-deel voorzeker onveranderd geblevsc. Inderdaad, waar is de vooruitgang ? 'k Zie wel do verdere draag- en ver-nielingskracht van vuurmonden en pro-jectielen, het vermenigvuldigen der moordtuigen in aard en getal, het ge-durig aan verbeteren van aanvals- of verdedigingsmiddelen. Maar te gelijker tijd, zie ik ook een' oneindig grooter ilachtofferen van menschenlevens, verT nielen van steden en dorpen, verdelgen van kunst- of wetenschapsgewrochten, benevens een onzeggelijk langer durcn van den oorlog, met al zijn nasleep van ; ellende. Nog eens, waar is de vooruitgang ? En — de vrede eens geiloten — zal er volhard worden op dien weg van stoffe- • lijke vorderingen op 't gebied der krijgs -kunst f Deze oorlog geeit toch, bijzonder acherp, den indruk dat er niet ver der kan — of mag — gegaan worden in het vreeaelijke en afschuwelijke der gebruik-te middelen, en dat er naar iets anders g moet uitgezien wordeo. De ondervinding d heeft eens te meer bewezen, dat het n meest zorgvuldig voorbereid ootlogs- ' plan, op stoffehjke kracht gebouwd, z door een moreelen factor wordt ver- d ijdcld. v Euitachland zalverpletterd worden; * zijne gevierde kracht zal bezwijken ; * zijne onoverwinnelijke légers zullen het onderspit delven, zijn bandel en nijver- d heid klein gekregen worden, ik twijfel er g geen oogenblik aan. Maar, d&t is niet d genoeg. Wat vooral moet worden nage- p streefd met vasten, taaien wil, dat is het vernietigen van den rationalistischen n geeatelijken invloed van Duitschland ; g van dien invloed, dien het zegevieread, y jong, krachtig opgroeiend Germaansche Rijk heeft opgedroogen aan aile volke-ren, door zijn snel opkomen verblind. j Was het niet — vooral sedert een j kwart eeuw — r.aar Duitschland dat aile biikken werden gericbt om 't antwoord te ontvaogen op aile vragen betrefifende weterschap, onderwijs, sociale werkcn, enz. ? 't Was slechts goed als 't van q over den Rhijn kwam. Onze dokters, B onze geleerden moesten ginder huone T çonaecratie gaan halen ; ons onderwijs J werd hoe lasser zoo meer op Duitsche « leest gcscbotid ; o ze sociale werkers zagsr gien at'deren weg dan dien »ai, Manehec-Gladbach of Beriijn, ju, ze fs onze studenten in hunne feesten, deden j hucne Duitache broeders — 't warenj nog broeders te dientijdel — ta. De j Duitschers waren zulk stevig volk, ze ! hadden zoo veel methode, tucht en or-ganiseerkracht ; en orde, mathematiach regelen van 's menschen denken en han-'1 delen heeft zulke bekoring voor som-mige geesten... : En toch, school er een oprecht gevaar i, in die zoo bewonderde Duitsche metho- : den — daargelaten al wat iets te doen : hceit met het oorlogswezen, en het altijd i intensiever vermeerderen van leger en vloot, waarvoor wij ook Duitschland < mogen danken — ; ze dreigden ailes te < materiali3eerenf in ailes het stoffelijke j1 op 't voorplan te brengen, 't geestelijke | ; — en vervolgens het godsdienstige — allengskens weg te cijferen. De weten-schap werd haar eigen doel, en liet zich gemakkelijk ver van g en door loutere, onvruchtbare eruditie ; onderwijs was geen zaak meer van opvoedende kracht, van menschenvorming, maar eene utilitaire voorbereiding tôt laUre broodwia-ning ; ja zelis de sociale inrichtingen, ondanks de breede toewijdiag der voor-mannes, dreigden louter een strijd te worden om betere stûffeljjke voorwaar-den voor 't werkvolk te bekomen ; het overige kwam er, meerendeels, slechts als een toemaatje bij. De groote beslommering was gewor-den veel en gemakkelijk te verdienen,om breed te kunnen leven — het ideaal was op aarde gedaald. En dat altijd lager zinkend ideaal, hadden wij grootendeels te danken aan den immer dieper dringen- I den invloadvan 'trationalistisch Duitach- l land — waar zelf het katholiek gedeelte scherp door rationalisai, kind van het ' protestantism, ia aangetaat ; 't gedrag t van 't Centrum in dezen oorlog heeft > daar meer dan éen bewijs van gegeven. Velen zullen dit nog loochenen : het 1 schitterend drog*isioen dat zoo vele , oogen blind sloeg, heeft voor allen zijn bekoring niet verloren.Het is zoomcei-lijk zich los te maken van illusiea, die | r en aanzag als « de waarheid ». En toch moet er een anderen weg in-geslagen worfan, en daarvoor zal, na den oorlog, op het allereerste plan moeten komen te staan, — nevena, en 'k zou geneigd zijn te zeggen, boven het c zoo gewichtig economisch vraagstuk — \ de kwestie der opvoeding, het omwerken c van een onderwijsstelsel dat, met meer i en meer geleerdheid, minder en minder ^ afwierp. < Het is noch het stoffelijk welz'jn.noch de boekenkennis, die een volk gelukki- : ger of beter maakt, maar wel de vorming t der ziel ; en daartoe kan een wel begre-pen onderwijs veel bijbrengen. | Zou 't niet goed zijn, nu reeds daarop t na te denken en naar gepaste wijzigin- s gen uit te zien ? 't Einde ligt zoo heel ver niet meer in 't verschiet. d L, DUYKIXS. * I m Zeppelins boven Engeland f (Londtn, 1 Augusti, Middernacht.) Een z ïeker getal Zeppelins heeft de Oost- en Zoid- 8 3o»telijke kust van Engeland overvlogen. 0 Bommen werden aan [de monding van de 0 reems geworpen. De aanval duart aan. B ii s De Toestand Oost en West 1 De Dayeraad van een Nieuw Tîjdperk . •_ < i» i I u.t u L :..i. i Op het Simme-Iront wordt verwoed pe-l vochteo in dan Noordelijkea ^ctor, waar ' j Bngelachen en Franichen ten am^al ?eto- ' gen *ija tegen de derde Duitsche verdcdl- ! ;gin.wiiDie. D« heftigen tsçensiand door de Duitschers , < ' gesteld om het indringen der Eogilech Fraa-; «che troepen te beietten, omlijst heel duide-1 ■ lijk do belangrijkheld dezer steilisg. Verlie- !. zen de Duitschers de derde licie, dan meg besiist van een doorbr&ak reedt Rewsg pe- ^ raaikt wovden, alhoewel die doorbraak dan 11 nog moet bevochten wordao, hetgeen nog een tijdje vergen zal, en mag dan toch reeds » hoop gekoesterd dat het hegonnen offer.aief . zija belooning door een gunstige besUssicg 3 zal krijgen. Hetfs dus de verwachtingsatrijd die nu ««rorât geleverd. Wij, aoowel als d6 Ouit schers begrijpen er al het belaog van. De vij-and inzoaderlijk ap&art noch moeite, noch opofieringen om zijn tegenweren vruchten te doen drageo. Steeds worden nieuwe annge-brachte divisies opgemerkt en het leit dat de twee derden der hu'ptroepen yan Verdun komen, t gt penoeg dat hij met zijne lastate reserven opapringt om een noodtoestand te redden. Waat om Verdun zell, komt door dezen j staat van zaken,.eene merkelijke verruiming in den strijd. De Franschen worden erg opdringeri? op den rechter Maasoever en stippen dagdijks kleine behaalde voordeelen aan. Het is het besliste bewijs dat de Duitsche atuwkracht tegen Verdun, zooniet gebroken dan toeb ontreddred gerankt. Het is echter op h :t Oostelijk front dat de hoopvolste verwach'ingen nog steeds mo-' gen gekoesterd. Het was een vrijwel algemeen-geworden meenir.g dat de Russen nog in staat zouden freweest zijn met plaatselijke aanvallen te beginnen, maar dat ze tôt een oflensi jf als we nu beleven niet machtig waren. Het offenaief ovev twee maanden ingezet neemt steeds in kracht en uitbreldlng toe en ^ werpt met den dag de meest verrassrnde uit-slagen op. 1 Het masgelt hf t russiïch legir eoch as.c h •eserven noch aan materiaal en de duitsche h Hjrlogekritiekera ?an gezsg motten het, tôt nn spijt, To'mondiif bekeïinen dat ds c^n-ralen zich hselemaal ia de heropleving van le rusîischîî sterkte hebben bedroget;-. Openlijk gawaagt de duitache pers f-^ds v fan een gevaar dat in het Oosten opkomt e»> v- iat welîicht niet te stuiten zal wesen. la het 1 le duitsche bevolking niet voorbereiden op }£derlagen die allerocîmoedigend ^ullnn in- , »erken op den ciuitach'n geestestoestani ? Die nederiagen zullen zich ia de e?rste d»- ** îen wel plaatsen te Kovd, waarheen een [fdselte van de ruasische noordervleugel b: ;ich beweegt, zich slaonde door allerlei 0] noeilijkheden aïs eea mes door bater, en _ la&r Lemberg toe dat van tu reeds bedreigd s uit de richting yan Brody. De vijapd ba- V! chiet m«t zwaar geschut deze tad. Het is ^ ict eerste teaken vaa de ramp. Waar hij het jlat kan halen môet hij wrokkig en hatslijk ^ e wexk gaan en zij i woede uitwerken io luttelooze veîdelp.icg. Het selfde gebeurd«î te (ptr, te Atracbt, te Rdms, te Verdu*. Het S tan vsijwc! dieasn aïs zwaartemetar vas le len strij'i Ds russische troepen m^ken tr «chter wei „ iigbeRul van en Hïkken steeds voorwaarts. b- Kiktea^da Gabmvka en de Sereth, het- * ;een in é^n dfeg cen vooruitgïcg b^te^kent w ran oogeveer 20 kilom jte' s. We mcg;n dus h> vel dtgelijk een doorbraak aaacemen die io V le ee»ste dagea voor dt n vijand veraaderen a; :al in «en wanordeiijke vîucht. p Van du ïe?ds raapt hij ailes samen om het (svermijdelijkete voorkomep.Tegen de vo^r litrukkecde sch&ren van Sakharoff heeft hij ille troepen ia 't vuur gcworpsu die overal ^ rerstrooid l#gec, Hat russiscb legerbericht d vijst er op dat hem df/.n tijd aiet wordt g?la hi en om dsze afîondf/rlljke troepsn tôt cet S( egelmatig» eenh id le. te richton. Het 7iUc p. lelijk tegenwereu is dus allesn een nood naatregel om een grootere ramp ta voor- P1 :ome.î3. V; Er>, naar de zaken gaau.kan die ramp niet di icg meer uitblijves. V( Zal Hoememë in den Oorlog E oetroto ionien? ; Men hoeft niet lang te zoeken om de hoa-ding van RoemeniC te cmschrijven. Deze |{] hangt vast ai van de geheurteolssen op de v, oorlogitooa elen, en wel zoodaoig dat Roe- o menifi, zijfl nationale doeleinden — de inlij- oi ving van Bukovina — met het gerisgste risl- ^ co bereiken wil. ^ Men zegt dat de eerste mlnister zich eeas ^ heeft uitgelaten dat de oorlogstoestand aan v: het Oostecrijkich-Russisch front de barome- la ter is van zijne politiek. Ic En dat zal wel z6o wezen, als we even i ingaan dat de Roemeensche politiek steeds Q| sa iedere Russlache of Duitsch-Oostenrijk- di sche zege van her naar der kenterde. et Dat deze politleke barometer in de laatate de dagen vrijwel tan voordeele der Entente ge-stegen is, zal niemand betwljlelen. Het ver- gj, overen van Bukovina, de inbsaking van het Daitsch-Oostenrijksch front zullen den Roe-meecachen windwijzer met een ruk weer di naar Ruslacd hebten gekeerd. Reeds van of den val van Czeraowitz wezen nu we erop dat hier ook een groote politieke tr cege was behaald. En inderdaad enkele da- '"*• gen later trad Roemen'C met Rostand in onderhandeling over de uitlevering van.... munitie t Na wordt het bevestigd dat de eer- ^ ite rassische trein a>et munitie te Boekarest w ia aangekomen. Is het met ailes beteekeaend? ro Hlerhij moet oofe rog in [aacmerki « wor-■ g' omw dat b teïets de Russe», de geiachen en deFracscheî», — ook op het aloniki-frotst de Serviers beginnen te rue- ( ■n en over "'rie dag<*n de Bulgaren klopt»» v i ze uit hun stellingen verdreves. Dit fait 1 sont de levenalust v»o Serve en de levers- / racht van zijn volk. Hat toont dot dit volk, , srre van ufet raser te brstaan, zooals de 'attachera uitatrooien, slectsts de algemeene % atwikkeling van dan strijd afwachi om met s herov riog-van het verloren grondgebied s beifinnen. Dus een verzwakking van ' ulgarije in de Balkanpolitiek. RoameciÊ ^ m thans beat berekcBen wie de regaling m de Bslkaozaak zal doe«i ofwel Duitsch-nd, ofwel de de Bondgenooten. En de ba imeter wijst ongenadig naar 't Oosten. Ook begint men te Berlijn ongerust te wor-:n over de mogeljjke en defmitieve kente- g mgvan Roemenie. la dehoogste staatkua- 5 ge kringen raaak' men er zich geen begoo- ° leling meer over dat Roemenie aan den oor- b :elnemen zal. M«n ontvei st zich niet dat :t evereo vao muaitie aan Roemenie en het evoeren van stapelingen munitie op de Rus-îch-Roemeensche grenzen voorteekecer. |n van ingrUpeo. De B^rlQcsche militaire kriagen plaatsen ( ingrijpen binnen éen maand. d Aan de Oostenrijksche grens zouden Roe- si eecsch Russische troepsn gez&menlijk op- p ekk*R> terwiji een Roemeensche veldtocht d #ea Bulgarie zou gepaard gaan met een u asich-Eogelsche actie uit Salociki. Zonder deze berichten mît den stempel m de geheele echtheid te slaat), meenen we ch wel dat ieder vuHrtje zijn rook hteît. 8 e zullen dan maar figourlijk spreken : het 6( okt in den Balksn. 2. Westelijk Front BELGISCH FRONT 10ogst, 20 uur.— De artilk rie-atrijd loudt aan op verscbillende punten van let fro^t, bijsonderlijk om Diksmuide. 8e Toestand op 't Fransch Front Londcn 1 Oogst, 15 Ovgst — Geen rérandering. Een kleine aanval Noorde-ijk Bazentin-le-Petit werd afgsslagen. Parjjs 1 Oogst, 15 uur. — Noordeljjk i: Somme h= ft de vijand zijne aanval-en niet herhaald. Twee handslagen op onze stellingen >ij Lihons {Aisne) liepen zich dood in >ns vuur, Op den Rechter Maas-oever jeweldig bombardement en mijuenge-'echtea. Wij bezetten de randen van Irie kraters in de acctor van Fleury. Vlieger Lenoir schoot zijn vijfden e^enstrever boven Verdun neer. Pzrijs 2 Oogst 7 uur. — Zuidelijk de Somme hebben wij eene duitsche oopgracht tusschen Estrées en Bcltoy-n-S'interne ing-enomen.Zestig- krijgs-revangenen werden gemaakt. Op den Rechter Maasoever na een ge-veldig voorafgfaandelijke beschieting lebben de duitschers aangevallen N. en Z- de Thiaumont-sterkte. De tanval liep zich dood in ons vuur. ienige duitsche afdeelingen die onze 00Pgrachten nabij kwamen werden erug gedreven door tegenaanvallen. ^let den avond vielen wij aan en vor-lerden Z. de Thiaumont-gt rkte. Op îetzelde oogenblik hebben de duif-chers aangevallen op het jfront Vaux Ïïapitre-Le rhenois. Op dit laatste >unt konden ze een oogenblik voet ratten in de loopgrachten maar wer-len er onmiddellijk terug uit verdre-ren.Oostelijk Front (Petrograd, 2 Oogst, 5 uur). — Op de >tockod vorderden we in de Westelijke ichting van de lijc Sel za-Velitzk-Kou-ary. Lj de streek Stcbykovka-Smoltary iclen de Duitschers geweldig aan. Zij rerden achteruit geslagen. Onze 1 gers doorwaadden de rivier ioropetz, Z.-O. Monasterzysk. Duizsnd rijgsgevangenen werden gemaakt. Dt Zeppelio aanslag op Engelaid (Londen 2 Oogst 7 uur; Nadere iclichtin-en m*lden dat de laatste rit uitgevoerd werd aor zeven Zeppelins. Men heeft tôt [nu toe 3 bommen gevonden. Een zeppelija werd ceergeschot»B. Zaa en twlntig miliioen paar Soldatesschoenen Naar de « Shoe, and L athtr N vi> mede--elt zijn er bij de E- ei'che schoeoindustrie d "t het b : fia va den oorl<v 26 000,000 isrech' ' • -rsr ege^lMeer- » legers bes'eli «n levctt Northampton aies eea vierde de 1 dsarvan, n.l. lûO.OOO lar per week. D si sn i a 9 stad alleen bedra-'p 9 060,000 paar, w-attrvan voor Servie 10,000, voor Italie 460.000, voor Frankrijk 000.000, voor Rusland 6,000,000 paar, Jaar —• Wr 174 (425) Donderdag 3 Oogst 1311

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods