De Belgische standaard

201 0
07 February 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 07 February. De Belgische standaard. Seen on 20 September 2019, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/9882j68z7s/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ÉHPiifflli V&r SoIdsUa: tmtkni fr. i.*S 9 Mandée 9.s* ftttanden S 75 îfQet sold&iem 4a 'i la ad : tUMDd fr i 75 IttlIK1''!) S-5® 5a® Jttften 't land : fr. 3 50 f%Mnd9& 5.00 M OPSTEL B M BEHSB8 VILLA « M* CoquMlê » ZUDIJK DE PANNE Kleine aankoa. digingen : • « RECLAMER : ▼•lgeni orer—m-komst.» » «i-! toUvstUit* i H. *. ((D«tr«, î. 0wm, P. turtrmi ftmitr 3cM4m, tf VmtoPtfrt, Pl. V*» to Wtmm, /ml tiiUwl, » L. t» W»V, i. «moi», Ar«u. NA DE AFBREUK Wat zullen de andere Neutralen doen ? HET G EVOLG VOOR BELQIE Wa hebbsa het keerpuai en raisschiafi wel de besUasit'g van der? ooilog Weikt. De w«rald komî ia opstand tegen bat daitsche barbare&fijk. H-1 lanamoedigc ma* Aoierka, dat staeda, in de gru - n <'sti ù] is d« loy*le baau va» de o -«fdîgbeid wiat te bewandelen ea tôt de kfckst® kiten BitpiBtsde om geea aans-oot t j v*rwt!ki«« w*ar het niet moest, — deswegaas werd bet dikwijls voor goe^sakklgea toeschoawer uitge-gchclden — Amenka heeft de daad ge-steld di« iedereen verwachteade was. Wilson heeft gehoor gegevsn aan de stem vaa den plicht. H;j wiat dat zijî gebfiii «et> footbseld sou wes-sa voot hsn, die mioder msschtig, het akt had-dea aaeg®durfd hstaelfoe te dos», m ooreaak ?&••: «wakheid eia ?rses. De klaina ceutrais statea haddao, ic de laatste dag*a, bat o;>g op htm ge-richt eu de illu ioeist, dia-ovejr enk«le urea nog scbsnnds ra«t de jjijhdds- ea zedeHjkheidsptkckpea om d*a *rsde te doen betb«:«iwch*o, heeft ia 't oogen-blik van 't gavaar, en ia 't aarscbijr der uitdaging, weten te gebooraamsr aan «ijage weten. Tegen bet hoonende, scbsjssb^iiîg^, aanvallende en bîntale Dattschlaïad,, bs«fi bïj h it recht d^r yolk«rsts g^ateld Dook gija daad wîct oc^e saak aa-kcacbt en s§dclf.|ke sîgtkîe. le aija jo^gste nota d?okte Wihon er kïachîig c p daî e«n der eef«t« voor-waarden ▼' uaviamsn vssde mo si aij» : d« v. ~4 «i - der «se. ■ 0uit Bcblat; i awtwootdt dat bat must de*e voorwaarde i«sï mt en izszûtànt-tijd zendt aet aaâ Wilsoa en aats aile neuteda statea «ijw ultimatum vaa dss duifebooteiioorlog. Aile scbspso, ook de neuitala, auliea ouvsrbiâdelijk g».toïpç-deerd -wotden bijalrika sij bat wagan de sae te doork uïsen waar bel door Duitacblaud verboiefi is. Duitech'aad wil m^sca^f aija o?er da ae«. Het was oot Wissott eB hat Am«rikaaQ«cbe voik net voo» Holland «sa Spaaje, hst ' 'as voor Daisemarkes, Zweiîea en Noot »gea, mn uitdageaâen siag in het aaajr- slcht. H t ant^oord hseft gich aict latea wac r; ; Am«ïika breekt de betrskkiu-g^n met des ba$diet. Hat geeft het voorbsâld aan alita die nog muicaal bleven. Zuïd-Atnsfika, Spanjt, Holland, Zwe-deu, Noorwegen, Daaemarkea, moeten aoodzakeHjk dit voorbeeld volgsa, ver-mita zij in danxclfien toestand werden geplaatst. De beele wareld komt tegea DuiNchland op. Dit allas bsduidt de v«roor3eeli?îg van Duitschiand. H t is nog de oarlog aieî. Zal het da ootiog wo?<ï* ? Wk weet ? Maar we mae sa dat dese daai r«eds ver-strek-k«fed Raxso sg is om de a«tdtrias % Doiiychlavd te befôftkaaea. A1hy»wsl dipiomaûâchw afbrenk geea oorlo ? bs-duidt is hgt tcch eea bewijs vm vijaad-scbap.AU- gemeer<»cbap tuascben baide lande» is ftf^ebfokea, de Amerikaasscbe g^gaatea ia aile Ia»den mmun geea duitsohe beiaagen mssr ter batte, aile baad*l valt stil. Wat sal het gevolg zijo van deaea ï*k netaad ? Dnitscblaad, verbittard, boeft slscbts .e&ksie Amerika%»8ca«i scnepea te torp«-d^erec om dm oorlog m«t Amerifea ta babbea. H«te«lfde ma| geaegd ?an de andere ■eucrale landsa la de daitscbe blekkade beuokken. Zoader twijf l sullea allen het voorbseld van Amerika tsavolgea. Zwsà&û, Noorwsgen en Dâsemarkea, dio hunn^ gtmeeaschappeiij 'it baiasgea door akkoord bekrscbtigd hebben, moe-tfea heiea staadpuat kieaat<» Te Kopea-aàVêo is de bsraadslagiag gister begoa-aas. Ds koaingaa van Zwedsa en Deasmarkea warea et tegenwoofdig. la Holiaadis de midsterraad bi|saa- \ ^«îfomaiî, sadat de miaisies va» baslsn-f iaadgc'as aakan mst de rsgdérsmaat-^ scaappîjeft beraadsiaagd hsefî. De scheepraait is stopgeset. Aile bol-; îaadscne sca^pen h-bbais. verûod gek?«-| ^ea de hoUaadsche ha vais te verlatea, \ Spa%je taekgade voorloopijs he* ig p?o- % î«t tegea de duiischa batïddwijse. Da| b$raaâsl&£>nggn lusbchen miaistsra du-tm aas. Da koai»g ni voor. Hst oogasblik is b^adgstigs&d» Wat sal DuUscbiaud doea ? Hât fcegea de heele wereld aaadarvea den strijd; loor te s'Mm, o! voes 't 02vermi|dglijke vressesd, diïmaal dsa vesde aanvragen ia plaats vaa fcem aas te bledea ? Vooeom, BdgeQ, schspt deae aku-; we to -stsad eea schïifckdïjssé ^ress. Zoo1 Qattàcblâad staadpunt ae^mî t«ge» dis»1' h«eits wifeld,boa sullern on«« la >dge~oo-te» is b^aet^bkdbsvcoïradigd wordta? Bij Ko»icg Alfotso is vaa«?egâ ds spaassche, hoUancscba en Am«*tikaan-sche gera^tea te Brusiiel reeds aar.gg- ' droagea op kracbtdadife tusscbeakcmst ei da ge»e® millioea Belgsn en tka millioea Franschea der besette aoerder-deparî«meatsa va» aonger aiet t» latea omkomea. Duitgchlasd is in &taat deset> gtuwvl bij ai de andere gtuwekn te vtisgen. Ëea tendais opgejaagd dier wijkt voor &kts terug. Wij belevâada schrikkeiijkste oogca-blikkea — omdat bet de uiterste sijn — va a dea oorlog. ^ ? 't I* op i Fsbrusti dat presids&i Wllson voor hat casa&t optrad es ltssiag gsf ?aa s&Qn boodschap waana werd beteosdâat Duittch-laad da gggevsn waarborgen jsgeos d« duik>4 booteis-oorlog tagenwvar de ceatrala^ onder ,d« voeten hssft geticden ea dat de eer gebood met dit laud af te brekea. Wilson eindigde met te zeggea dat b^al-| dlen amerikaaitsche schepen zoud*c^stor-pedeard worden, da Vereeaigde-Statsn, op; beêlisssiûde wijze tegea Daitachland zouienj optreees. Detizelldea àm kraeg de dnitsche gesa&t te Washington, Qraaf Bsrcstoff zijn paises. De amcrikaaîsuehe Q&zmt te Bsriyn 'Sreri toïa^garoRpea. Hij verhet daSdijk hoofJitad. Daar Ooste ryk soii^air i« met Dwi^chlasd b«feft Vriiaua OOSK de af^Kus mut Ovstsiargk ; aitgeîoepen. ] Ds smsrikaasBche gezacê ta Weeata is • isîuggeroîpsD. Pe andere neutralen 5 In ag a boadsehap zagde Wilson dat bfl hoepta dat alla ceut-elen sijo voorbeeld eûu-den voîgea. N siete is sefeer omtreat husaa gedragsUjo. Holkad, Deacmarkao en Zwedea hebban allen uiivoer stopgezet, li Bet kisjjezifl ia wmv. De nood reet moet geslaaxt worden,De oorlog'.die geesel der geesels, dreigt de grondvesten van het huis-gezin te doen wankelen. In ons land, zoo gehecht sedert eeuwen aan de kristene princiepen, bloeiden de so-1 ciale deugden in de familie. Het gc-zag en de gehoorzaamheid g'ingen [ gepaard met wederzijdsche liefde en [ toewijding. Onderling werden ge-bresen, verduldig- verdra^en Uit de j vereeniging- van een aantal zulkdani-, ge huisgezinnen groeide en bloeide [ eene sterlce natie onder de leus « Rechtvaardigheid en liefde ». De ' haardstede was om zeggens, het hart \ i vanhetvolk. Nu dreigt het hart van de natie ■ ziek te worden en te kwijnen Dezelf- I" zucht, de hoogmoed, het eigenbe-lang, de praal en de ontucht maar al te dikwijls gesteund door een ver-■|k^rde wetgeving met heidenschen = ;grondslag, dit ailes heeft de familie 'sgescho'tt. Een geesel als deze des lioorlogs die jaren lang voortduurt i heeft groote wanorde teweegge-Ibracht. Velerhande hulpmiddelen J worden aangewezen, doch het eenige " « redmiddel is de terugkeer tôt het kristelij s leven. i De huisgezinnen die tôt nog toe hunne goedè gewoonten en kinder-i lijice overleveringen bewaarden, ! moeten zich sterk wapenen te^en aile /heidenschen invloed. Het gemf'en-" zaam gebed moet bewaard worden. Latenwe tôt God terugkeeren, en |aan onze kinderen eene aoor en door ■ikristeiijke opvoediug verschaffen: >'toonbeeld weze't huisgezin van ons s \ Nazareth. ' ■ Soldaten, die na den oorlog een \ huisgezin wilt stichtcn, ziet rond u, ! hoe ongelukkig zij zijn die getrouw-'tdemannen en vrouwen, die hunne "tfamilie op heidensche grondvesten ' bouwden ; uw voornemen weze : 3! werden voor t^e heropbeuring van - van België met een huisgezin te ■ st chten op zuivere kristeliji. e begin~ i selen. Op deze voorwaarde alleen zal 1 uwe toe omst geluks ig zijn. rj j Kanttefikening «p « Papierling > van I Februari 1,1. I ! I Scrutator «chree! : lishïer eea middel on» |het vadarland m*er <«a ea sterker U makes : * daialla BdgeR, dieeatwat zijo, es entrât wilien gerakea, de twee îaadstaiea keaa«n... Ik doe epaierken : dat Viamiagsa en r Waien niet v©or het Vaderlacd bestaan, r >1maar het Yad^rland voor à« bevorderiag, op alie gsbisd, dezer twee. De doelmatigate en volmuskita oatwikke» ling — optoedlcg en oaâcrwijs — gaschiedt plia de eigss, door?oelde moedertasl. Die op tt j znlken groadals^, 300 lang mogelijk, opvce-e Sfng en onderwijs kaa bouwec, heeit de n jgeïcgesheid het Tarai te gerakea, door s|cc3Gomie van tijd en kracht. s| Twaevoudigheid blljft voo* da ovgrgroota Imeerdesheld verzwakkiog. j - Daftrom diset da eentahgheid a«R 3oo*e?l x i B- igsja mogelijk toe t» latea sntwat ts zijn ea feavtfftïte gerakeo. Twectalijflïïiâ mosî gel» s 1 dst. voor hst kleiae g«tal, die door hooggi'e |bedieâisg of hoo^er ouderwija de twee oi jjffieerâetftBligheid ultbatea voor elgen nef of ^octwikkfelicg. j | Het gehael — het Vadeilaad — zal aterker * mafdep, met het steiksr worden «as elk ' ir dividu cp zich z.lî. Daartoe zal eeakeid 2 metsl bijdragen. | J. ROM. VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN De missionarissen der Galedonian Wij hshte mst zgkarhsid verBomsa dat ar sista kwsads is oïergekomsn aaa de missiosantses die ra«t de « ©aîgdasiag » aaar MiHdat -Afnka vert.rofek«B, Za zijn goed aarigel&ad ta Manbaw, op 3 Dec«tnber sb zaUen, mst Goda «egea, ginder g9sd weïk Tsirichten. Z jq bepsa ea we*» Bchea we. O ver de Qrena gekomen T* Maa&triefet kwaaea vijltiea oa^iuckte Rauen am, : g«f ®a teargsrgavcjf «n ses aailitairen. t* Wiatara«fljk, lija vi«r Pooî«ch« burger-ge?a&$e&$a aaygakaïaeu, dis i« rnîjasa te Esae® fswarkt lés ganser wa« pas 16 jaar oud. T^ee dagsa h»4à3a zs EÎst ver vaa de «raa# op cka lc«r gilagea het g«acbik-ta tijdsti^ al#aihteade, ora aaa? Halland om tentfkts. Ta Aftites zija twss Daiiache âeaerteura ovsr è'4 grès a fekoBifen. T» Z«YSft£ar pafssee?Ssti sss Posîschs œ«i^-nmi. Zij h^diisn tte Bîsan ia da ksle^otija^e ; gawsrki; en vardissden daarmaia 6 1/2 Mark dasg». Vslgeaa fca*,< sssparifs vsrSi&riafsa was de *^i&f voor dat «Ware wark «atos-rsëd sa bsalotejg zij ie visefaten. Daitachlacd loopt Sg-ss ! Nog een Solo-Siim Hst was er kcudn stlf kond w^j?, iu die beruchtt; moclflbaîakkes ve? C 30 —10 Cie ; Maar, zoo om» joageas zich niet wartnm mat vuur, zij tp$Um «iaa toc» mai sxur. De stoof ws# éood; dech het kaarako dans-te op de kaarterstaf#l es mt licbte zoows! dat osas vrieei B«Boit Esg lea er 'een îer« Salo Slim uitsloeg «set een visrds van Hirtan-Aaa, 9,8 7, 6, 6,4 *1» trœf, daairbij Ruitan of St«e' e«-A*8i Heer ec vijf.De mede> «psler» Frasa \m H^rcs, Heorl Heraaaaa en Léon Psatsra segges eiet wat zij m»t bun vtjl e«atieme& aolde-opalag en hua dabbele ; chçvroee sas bnnasn vrissà betaalâ hïkbto. | I» ails g«?ai sij hebbea, met on», Eogebn van hasîe geSukgewenacht. Bsgfele» moet ton >» ., Ssolao feoopeavoor de bsv?ose» etoef 1 ! Esa ?aa C. 30. I -OJE TOESTAND - Oesaiop^MijlM GsserasJ N-fs'.ik *^rk!aard« oaîa^ga in sea sch?ij5§R fean den bursm?.ester van Duia-kerke : « aog een w«i&ig geduld, de :zege ia aakead. » Waas«s" de opperfee,**:lhsbber der veïboa-dene legere suika apsalijk varklaast moet b| eraetiga reden bebben om zijn eordeel uit ta apreken. . De bijkorasnâefïCtoren. sooals de hcuâiag d«r Vercc'iigde Sts.fen, die tôt het befiiedi* gen vas ésa oorlog caacùtig kuanea bijdra» gen op sij «elaico, eu ons bootdz&kelijk hou* dead bij de g>eb«urtesisaen die zich op hat oorlogstooneel moeten voordoen, bastatigsa wij aîraa dat op ona Weatelijk front, waar îm alotte de bealiaaisg moet geveld, vermits hkr da bijsondersts machien tegenover elk« aar §îaan. As voerfeekesa vaa een reusachti-ge p igiog le grijpsa liggea. Boad;i« oot m vijaad lflîsn geen gelegea-tmd «averlet om pUats^lij^ë aasvillen ait te v^eraD, aidus m den begia van plaa-uitvoe-riag verradasid, Wijl om Ypsr de ûaitschars zich iaapan» i'pa om isi. fiTooîe» alag te siaan waar van ds hsvitje irunsstrijd ea de herhaalde axa» s waîapogiagen bij hsel* compagnies de voor» boden 3ijn, taons , ia Engeiachea^ aiods en-kel« dagea krachtige opirisgeaciheid op het Somms-îront, Wâsr gisîar si) een niât oabe* iss^rij'. voord«s! bsfeaaiàes. Oseras «;cb!-ur.-- î ;ittm ia de ^aiische ateiliagso Sa op &mn eakele plaata vaa 'I fcoat fesaca. Os Psasschen, aihoewel s® miader strijd-lus< aan a -j dag acbîjaeB te leggea, berei-dea zôoveel ta m®er ia stiSta. Uit iHitroew-bare broa varasaiea we dat op versehillende paawîs ?aa 't boat kolosatle artillerie*aaa* voer ggbewrt. De uitearstiug kaa aiet laag meer oitblij»«a, Op de andere froitiea is het, om zeggena, i de kâlmte.Het acàijat thaaa wel dat Daitack» Isa i van die froatea al de beachikbare reaar-ve-geacht heeft gtsaomea oaa in <lea aaaleep up ena troat ta vooraica. Dit iegt de kalata ait o.lfl up 't Roem^es ach froat ia ingetreden, I waar de Dauecngts nog eakele kiloaaeters ds^pvs uiokbU» v»rov®reE em hst groote ' vaordedi ts bchalsn, kaaae esderae^rs 1 lange éan Doc*uatroo«s ia de Zwarte Zce te brengea, ' Mes zoa de moeite cm zalk voordeel te behalea niât opge^eg, bijaïdiea er niets in de lucht Hîoeat baaien. Laatste Tijdingen over den Oorlog ! BELQÏSCH FRONT. - 6 Fsbi\ 20 uur.-;Noorde!ij^ het Vêtrhuis hebbea wij een fcld-Inea Dnitschea poat doen apriogea. Oader» I heudesd artillerie- geschut gedurende dsa ;d^i. / 1 Kapiteiîï'Vlieger Jacque!: ^efcfi'zijn vijldea ;teg«sP8t?ever Bsergesicbotea. S ' î FRANSCH FRONT. - 6 Febr. 16 uur. — Esn han. akg cp onz« 8teU!ag«B van Barleux (Soixims) werd afgeslagep. WQ bswerkateliig-den verachillende rltten in de vijasdelijke Unie, bij ^onderlijk ia deassctorvan Chami brelto 8£i N. W. Pont à Mousson. In Etaas, | verkecnersbedrij?ig hetd. j RUSSISCH FRONT. — Wsatelijk Riga -vielesa dgi Daltachsra vierm?,al aas, raaas l vrucbteloos. Het Komplot tegan lloyd Georye Hst geding is giater voor het Loadeasch hooggarecht bs^oanen. Uiî h«t vgrfeoor la geble .eadat op aindc D cembsr der wcnw^a een aa'calag op het Isvan vais LU Gaorge en Handsîaon bsraamdeu. Eea Bage?gche detsc-tiefgieg bij de vrouwan inwoass, hielp hat kemplot bdreideu «a ko» al#us d<â vrouwen op heeîerdaaâ van uitvoerii;g betfeppsa. Teestaaciop 6 Februari 7 uur PAR1JS mal ai cslmte op het Iront. LONi'BN msldt ârie rilten op het Somme-front. Oa» Gmntkcourl achermntaelingea. Wij bexgtren glsisr 500 mènera oiauw frofit. Ûo wserstag van Wilsen's daad Wii ontuwï.n verscbilleade telegramm&n. DajtUiS, bUjfer, dat : la de- VEREEN G E STATEN de gscat* drift algem^on ia. veral wordt Wilson toa-gejuicht.In FRANKRIJK is bet al vreagde. Paiijs ia bsviagd. la .QRIEKENLAND is da] veralagenheid a"ig«meeiD. Ds bladen drakken voluit dat î Duîtscbland varieras is. j la SPANJE is tiemmiog hael guaatig. De minisU/s ve£kia«?dea dat zij het stand-puot va« Amerika aaekleven. Spanje sou 1 tôt het air"rst* a-m, t.t.s, tôt dea oorlog. la BRAZÏL1E ia ■ ^îîBtemmige Wtirkiag me o - W l S . Da miciacer van 't Suite 1-a 3 • 'i- -• « dat hst oogetib'ik ge%om«-" is oa de roi ?a ïoïschouwer te latesi varen, | la ZWlTSfiRLAND drnkkea d» blad«B II daî de re- sefisf Wilson moet Eavolgen. Het doel van Wilson la «-.«a ï uw N a ioi de Amen^aa^sche Gâtantes Sis- it Witaoï^ varklaard dat hij ala-ûan 4a Neutralen aijn voorbeeld navolgea. ®L«Jaar —N»25 ss2 Woensdag 7 Februari id!7

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods