De Belgische standaard

1042 0
25 October 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 25 October. De Belgische standaard. Seen on 03 February 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/z31ng4j60n/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

■ Jaar Nr139 796 i - «*<ev •-itiirr- - irr«"wmr- Donderdag 25 October 1917 R g ; --«s "I Il ® ; 10 ««adtf I H ij k 0Bold»fn : I. U 'tiaed : % M» 75 ! iï0 à |Ii(id*a M5| 34 —i 1 *. J(#4, <t uiUh 1 le |BWnd fr.a.So,%i Ile |MMld*a %--<èo v! ;n »«(!« 8«i« jj in DE BELGISCHE STAnDAARD \y . w ^ ®8Élêifr®% êiyt^^r™13^ H j j O* 8T8L *" 1 s* g SSH.81K B mlîst 'j;.| * Ma Coq Bill* StiBIJK I os pambs ^ y. Xlelse &Mko&* àigingea : 0.*5i. d• regel A uj~ 11»"* 'i RBCLAttBft is w'.gsns overeâ»' feomsi. » I >. ç» ' ... ,■ - o..., B I Va Je Medeverkers : M. E. Belpalre, L, Duykers, P. Bertrand Van der Schelden, Dr Van de Perre, Dr. J. Van de Wo^iyne, Jnal Filliaert, Dr L De Wulf, J. Simons, 0. Wattez, Adv. H, Baels, Hilanon Thans Mistrouwen. Treuwea is kwestie van goestiag en ieder un is gansch vrij zijn keuze te doen vol gens welbehagen. 't Komt er weiaig 0] lin met wie men tronwt, met eene Engel iche, Fransche of Italiaansche, als di rroawen maar de vèreischten hebben, on een tronwe, liefdevolle gade en zorgzam moeder te worden. Daarom jlienen er eenige aanmerkiogei la icht genomen. Er zijn tegenwoordig veel trouwers ; '] heb goesting om te zeggen : te veel, maa enfin... — Jongens, die wilt trouwen, over legt eerst goed in uwen geest het *<5or- ei aadecl Tan dien stap in de tegeawaordig omstandigheden. 't Meestendeel uwer bebben den ouder dom bereikt om dien stap met voile kenni rm zakcn te doen. ' Herinnert i tooh dat ge meestal werkjongens zijt, di( eene fKnke, gexonde, werkzame vrouw rat nooâe Yvebt. Eawel : ik wil niet of er vee of weiaig zulke vrouwen in Fraakrijk er EDg Uad zijn, maar ik bewcer dat ge d< middeleo en de gegeveas niet bebt- om dàài met overleg de ware vrouw te ontdekken Ik heb het zelf daizendniaal van onz< soldaien moeten hooren : rele meisjes zijn weekelingea, pronkjuffers, noj niet bekw&am om eene koes te stoppen o eene? broek te Iappen. Ze maken schoonei lier, hebben verleidende maniertjes, ja docK dat zijn geen deugd?n om eec hnisge lin op te bonwen. fi **' * ' - * o " , - i / n us if g* à 7 > |.c« { k h spreekt znor^I van latij esche et luiti-.cîiue kultuuT ; wij hebben o&k d? oazgj 4s V'a.anagche ! Zolt ge ïater met uv? Frafticfc ofE igeisch vrouwtje in Vlaàfidereu Looseo ffog n ? Wat zoekt ge dan vao uwe kiaderÉ temafee»? Vlaamsche zielen met., vreemde pluiiiien of vreemde zielen met Vlaamsch haar ? 't Zullen er halfbakkeH zija ! Viasm iche ? Ge rekent zeker zonder den ikzachl nwer vrouw. Daarbij hoe ^ult ge er Vla,jm-sebe opvoeiing in krijgtti ? 't Is plag d« Uokhen die met aandekuikena doorde «elle gaat en ze korrels wilt leeren pikken I Een appeltwijg op een perenstam geïai brenjt appels voort en geen par en ; zoe ook met n, vooral dat de invloed der moe 1er bij de opvoeding der kinders overwe gend is. Daarbij suit ge ook wel weten dat on ?oed orereen te komen, er zooveel mogelijl ▼ereischt is : 't zèlfde karakter te hebben .'t nwa .I-KUMH M IIIiIM »I»II—i *\ "• '-i "" 'h - , - y û ■ * I f.' »* «I *' m , .■ . « -, ? V j. ~ | j j r î Als 't u belieft, maanen, een beetje wils kracht ! Velen uwer hebben ginder, aohte x de lijn, een, mei^jç dat op u wachf. Toonei ; wij ous niet zwakker .daa het > zwakk geslacht » dat in vel« gesallen, aan on s moderne verwijfden, het voorbeeld va J" moed, volharding en zelfferloochening moe S \ ». ^ | ge ven. | Zouden wefons niet moeten gelukkij s achten en het tevens aïs eenèn plicht aan ( zien, aan onze meiajes, eens op de vergel | dingsdag, een fier, deugdzaam soldatechar aan te bieden Zij hebbsn er zooveel droe? 1 dagen om doorkropen. Daarbij 't zijn doch ! ters van Vlaanderen, en voor een Vlaam ' sche ziele : Vlaanderen boren ailes 1 I G. T. II . „ ^ ! VAN EN VOOR .1 ONZE SOLDATES! Naar de Loopgrachteu f (Men schrijft ons) : We trokken blijge ^ moed naar de loopgrachten. 't Schoon we 1 der bracht ocs in blijS stemmiog Naa ' kogels of obnssen zien we [niet om, als he maar droog is onder de voeten. 't Was ii de rangen een fluiten en zingen als van uit | geiaten vogels. Ea in j^zuike oogeublikkei ç werit men mededeeîzaam. 3 | Een mijner makkers rertrouwde mij ziji | overgroot geluk, dat hij genieten zou, bin I nen kort misschian.waaaeer hij zijn vadsr ? zij,Qe moeder en zijae veriuofde ging weder s lien. : "f 1 'N' I Het offetisief was aan gang en de joiîgei { had èr mofcd op. 's A^onds verà ik aaiigedaid om eetii ] veiligheidgpatroelje te doea voôr oni.e pos [ te.n. We waren eevieren. Hij, die me ziji ; | vreugde ea hoop had keobaar gemaakt wai s er bij. ^ | Nttuwelijks lageu wij een kwariier ia he \ hooge gras, of, r<a het moorddadig maaiei van een duitsch saehurend geweer, hoor 11 nevens mij stamelen : « Kaporaal, Kapoi , raal... » Daar lagmijn vriend, de hand cj het hart gedrukt.Een kogel had hem getrof fen. Hij was heel bleek.Hij rochelde reeds Toen «egde hij uauw hoorbaar « Vader.. J Moeder... Francisca... vaartwel. Ik star . • roor mijn land » ! Met uiterste kra^itinspanning toonde fei ? mij zijoen ricgvifiger en gaf door teekem \ te kennen dat ik hem van den massief gou ! den rieg die er aan blonk, zoo ontlastei l'k Deed het. Hij ademde dieper. Toen be | loofde ik hem, snikkend, dat ik die geden | kecis zou bezorgen [aan haar die eeuwi| | rouw had gezworen. Hij drukte zijn ban< î krampacbtig in de aiijne,hij glimlachte no; | s'yen en de dood kwam over heaa. Ik strijd nu met het dierbare pand vai een zuiveren trouw. Me dunkt dat ik than twee Ievens te verdedigen en te wreksi heb.» Bescheiden betitelde de sohrljver ziji schetsk'e '• Naar de loopgrachten.,, Hij haï wel " Grootmoedige Heldea,, mogenvoor aan setten. '• * •' ' 'u 1 c,i> - *i£* U'1 21 u •' ' ' ' *'■ Oorlogs tijdingen BELQISCH FRONT | a3 Oktober ao uur. — Onze artillerie $ heeft de laatste beide dagen verschillends vernietigingsvuren gericht op de vijandelij-ke batterijen. De vijand antwoordde op zwakke wijze. In den avond van a a en dezer wierpen ▼Ijandelijke vliegers bommen op ouze kan-tonnementen.Ouderluitenant vlieger Thieffy heeft zijn - f ioen tegenstrever neergeschoten. J ûe Strijd 3m Yper 8 J &JLONDEN 23 Okt, i5 uur.— la deaarond ^ | vielen de Duitschers een onzer nieawe pos-t t ten aan van het Zuidelijk gedeeUe vaa het | Houthulstbosch, Wij zijn wat schteruitge-l trokken op dit pnat. Eiders hebben wij ons ^ : ingericht. Het regent bij stroomen. - i FRANSCH FRONT e5 De Franschen nemen het offensief -l in de Aisoe-streek s " | PARUS a3 Okt. iê uur. — Dezen mor-! gen na een geweldige artillerie-voorberei-; diog die verschilleude dagen duurde zijn ; onze troepen ten aanval getog?n om 5 i5 f nui4, van aan de slraek van AUemsnt tôt f aan M«ilmaisoa. Op beel het gevechfsfront I hebben we grooten vooruitgarig gemaakt, ea taîrijke krijgsgefacgenen genomen. N. | W. Reims groote artillerie bedrijvigheid, " I alsook op den rechter Maasoever. Eiders " j ritten. p 3 - v t! . /Mînisterieele krisis 1 ? in Frank ri jk ( j Het ministerie Painlevé heeft zijn ontslag den voorsitter der republiek aangeboden. De voorzitter heeft het niet aanvaard De ministers hebben daa hun ontslag Painlevi aangeboden. Men vooriiet eea nieuw mi= ' nisterie waar verschillende Toorsan-stasnde mannen sullaa van deelmaken. l: In de Baltische Zee De russische vloot van de golf van Riga is kunnen ontsnappen dauk de medeholp l vsn engeîscbe oaderzeeërs die de daitsche vloot vetl spel leveren. Men heeft bdchtans den indiuk dat 't ginder gedsan is. ^ Na den laatsten Zeppelins-rit i. De Duitschers bekennen dat vier Zeppe-3 lins vernietigd werden. > • 't Is door de koelbloedigheid van een ■ ' jager dat de Zeppelin L 49, ongeschonden . • kon buifgemaakt worden. Boitu, zoo heet . j de man, die bij de landing tegenwoordig f was, bedreifde de kommandant die juist : uitstapte, dood te schietcn, «oo bij durfde j I verroeren Dit liet de vliegers toe te dalen i ; en de manschap en de zeppelin in ontvpngst . i te nemen. ;+ y J Het offensief in Vlaanderen. M Ï8DCHTÉL00ZE DDITSCBE TËGENÀANVALLEN. LONDEN meldt : De Duitschers vielen j den day door aan. Hnn eerste tegenaauval 1 plaatste «ich op den weg West-Roozebeke-^ Poelcapelle. I De aanvalsbaren werden door een versper-Vervolg zie tweede bladz. laatste kolom. *{ NAAR WIJD EN ZIJD. Een Roman. " , XIV rie Onipgewijden denken over 't algemeei dat de oorlog vooral verschrikkelijk fg ©| U* het slagveld, het binueazicht van een opéra °P tiezaal in een krijgsgasthuis aan het fron geeft een treffender beeld van den tragischei en kant des oorlogs dan de verwoedste bom in- bardementen of lijfgevechten. In den roe \ van den strijd, bedwelmd door golferdampei jn en kanongebuldcr, is de geest zoodanij opgehitst en ontzenuwd, dat men met bijnj waanzinuige koelbloedigheid het lichaan van zijn evenaasten in, spijs verbrijzeld ziet De krijgsmau leeft aïs een aaclitmsrrie zon nd der ^icli volkomen rekeaschap te geven vai )S" hetgeen roadom hem gebeuu, ce heîgees iet 't behoud van zijn eigen vel niet aanbelangt je- We sien den gapenden mond der kweisu «s ren niet, poch het versche bloed dat d> | door stnipen verkrampte spiereu als in dt \ pîooien van een purp-ren mantel huit, I Eeas buiten slag in een ve!d.hospitaa!,dai g{ begintde reactie.Dâ onversaagdste karapen î vallen daar soms van hen stek bij 't zich \ van hua eigea wonden. Ze wenden ontroert )T' i den biik «if wanneer de heelmeester een ver ^1_ i band legt bij éen hunner makkers. ■ En onder al dczen welke iraet-het meestt jgezag, na den oorlojr, over de gruwelen vat 3 den *eldslag zullen kunnen mèespreken ; mogen we gerust de dokfers eea eereplaati | jonnen. Nassi lien dan ook zullen de tai | rijke zickendiensicr* op 'i voorplan treden die hen vol liefde en deemoed ter aïjd< rs staan. I» het daarom desî de meest breidel loozs wildza/sg die vrouwen met een scbiei godsdienstigen eerbied bejegent en met eet kinderlijke dankbaarheid emriugt? De ro der ziekendiensters getuigt van een moeder «g } lijke toewijding. Zij ook zijn soldaat indec n, | vollen aia des woords : zij bestrijden den 3e vijand met hen door oabegrensbare zorgen , en 8smariîa8BSc!be barmhartigheid, roagda- ii-1 îeerische liefde en getemperde wilskracht, fir 1 de bdoerde rarenprpoi te ontrakken.. | Ër kïapwfekte eea vlacht van witgeka j proende ziekfcndîeo3tfcrker<8 door gangen er | ?altn van het krijgigasthuis, waar Pietei È?a 5 ^eer deerîijk geste! langzaam ?oeld< lp T®r*terkeD. Voor éen {maner koesterde hi, ^ e^n bijzondere gesegenheid. De joegen! noemden hsar : de Princes ! Niemaad eigen | lijk wister te bewîjzen of ze al dan wel vaï > vorsieiijken bloede afstamde. Men ferteîdi t dat ïeschatïijk was, weduwe en kiaderloos î en siuds den dood yaa haar echigeaoot,— ,e" f gesueuveld in de expedïtie van de Darda | nellen, —besloten had le?en en fortuiu t< sa ! bestedeu aan het letiigea der iEenigvHldi$( _n ^ saiarten nit den oorlog ^congesproten. f41 Haar verschijuiag Isek ais ds zon in dea f dag Hcht en verkwikkend. ist j, de l 't Vervolgt Friîi Fraocken DE TOESTAND —«§Ol»œ Op MILITAIR GEBIEO is er weer eei verheugende gebeurtenfs aan te stippen de Engelsche en Fransche troepen zijn he beruchte bosch van Houihuîst bianenge drongen en bebben in het zuidelijk gedeel te het heele Duitsche verdedingsnet inge nomen. Van een anderen kant zijn de En gelschen achter het bosch reeds halfweg zijn Iengte gekomen, zoodanig dat mei hopen mag dat de inneming van het bosc] nog slechts een kwestie van dagen is. De tôt nu toe gebruikte methode laa veroTvdërsteîieô dat de Bondgenooten zullen tràcht^n de Duitschers cp den spoorweg Dikamaida Staden tçrug te uriegea. Het gevecht zal sich dus, spijts het slecht we-der, ontwikkelrn ia Noord Ojslelijke rieh-ting en waEneer het bosch van Houthulst zal gevallen zijn, zal deza, ontwikkeling een rap verloop beieren, s i - ■ —- - • •• | î Wat echter ook verheugend mag ge-■ noemd, is de groote artillerie-bedrijvigheid ? die sinds weken in den Aisne-tector door-gevoerd wordt. Eergister stipte het duitsch bsricht aan dat het onmogeiijk werd de ; vooruitgeschorea aieHingen op verschilien-de pîaatsen van dezen sector nog te bezetten, ? De Fransche aïtilierie geeft daar siuds da-| gen een tromœelfuur af dat meer laat ver-\ moedea dan eeu gewone artillerie-demon-; stratie.(i) | Nog wat meer drukking in de VJaanders i om de heele kracht van deu vijar(d op te I houden. en we zullen ongetwijfeld dade-| lijk dsarop op 't Fransch middenfront ook ^ eeu heropflskkerea vaa den strijd beleven. j Hei Duitsch offensief, uitgaande van de Balti&che zes, beîeeft een normaal beloop, De groote russische krijgshaven Revel is | rechtstreeks bedreîgd Maar we hoe ren on» ' | om dît allés niet warm te maken : 't is hier ! l dat het pirslî <;al be^lecht worden en hier I f zitten Wf er goed >oor. ' | Op P0LIT1EK gebied is er groote span-' i ning. Iq Frankrijk heeft de eerste minister * ' \ Paiïdevé verschiliende beraadslagingen ge-J | had met Poinoaré en R:bot. Men voorziet ' I het aftreden van Ribot ea v&n nog een of I twee awdere ministère. De Kamer heefi het | | ministerie Painlc?é niet willen omrerwer- Ipen, — 't zou de eerste ma*l zijn in den oorlog dat een ministerie zou omvergewor-pen geweestzijn, — maar zij heeft zich oit-^ drukkelijk voor een ministeriëele wijzigiwg | verklaard. ' i la Italie zullen ws oak eea nieuw minis--, terie.hebben. maar de ministers van bionen- S | ea buitealaad tàllen vermoedelljk aanblij-" i ven wat aancïusdt dat er geen merkbare ; ; verandering m d« iiaiiaansche politiek zal | isgevoerd worden. Ila Raslcsnd beginnen ze eindsîijk inte zîern dat er verstaadhouding noodig is em het laad van deo ondergasg te redden. In ■ E de eerste zitting dsr Karner van volksyer-i tegenwoordigers te Petrograd geopend, heb-: ben verschiilende redenaars, na Kerenskjr, » TerkUard dat het Iegs;r moet heriagericht - werden om den baitentaodschen vijand te • j kunnên weerstaan. Dat zal wel een heet ! I tijdje in beslag necaea. aiaar intussentijd Ii mogen we oes verheugeri dat Amerika in l'tkorte xai toonen dat het ook in oorlog i«. : Men geint immers ^an gînder dat er koorts-S achtig gewerkt wordt aaahet iaeenzettèn van | een reasachtige luchtvloot die Duitschlands I hoogmoed den geaadsklop zal geven. ! Ea in Duitschland ea Oostenrijk. Daar | lia,gen ze aliea orerhcop.Vor;Kulhmann ver-p blijft nog steeds ta Waenen waar hij de !' zaken op haar plooi moet terugbrsagen. Of hij gelukken zal is grootelijks te betwij-« felen tsn ware Michaëtis er van oader trok, 11 want.de duitsche Rjjkskanselier ligt met | den eerstea Oostenrijkschen minister in i stokken en veertien d»gea oaderhandelin-gen hebben tôt niets geleid. Men seint zelf uit Zurich dat de duitsche Keizer in allerhaast naar Weenen vertrok-kenisomden Oostenrijkschen Keizer over te halen den oorlog nog wat door te zetten. 't Boeltje staat om springen, zou men zeggen.(ij Dezen morgen zijn daar de Fransche* t ten aanval getogen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods