De Belgische standaard

847 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 09 March. De Belgische standaard. Seen on 10 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/610vq2tc7r/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

I Ja&r — ^ 38 tgcc Zaterdag 9 Maart i&lb 1" ?f If ■ ' i j? K«< 'V: i,B- 5' iss^ea '10 \i ksSBS $4% $j tBfi tJfc- (? it gslât&isn -l't Uné t t Issè it» s.?s J [itsifâ MK : f.SÉ»* &fl$ '; rarar» vu. S«M 'îîaaâ j r.sai fr. 3,g9 ' aasaéss |<as sssisss 9»f$ »«a^ DE BELGISCHE STAnDAARD * SU #*f stlle yç Sleift* st«k#»- «!lgia=ç«» i 0.£§t. âs Vga! SSSliAMgS *ralg«as ovsrssa-kOSBSt.«ttfëwSM «.b ««Imita, : «J g. b.îî.Im, l, ïtajton, I*. tatrtal T« te 8««», Dr Ta * tan, Dr. '• »<■ * *-*7-, h» MHnrt, D. I. D. Wrif, )■ «a.», O. i*. H. m«n, iifel.» Tto« DE TOESTAND a des mde met Eusland de vredê metdenBalkaa? De vrede met Rasiand is dus een afge-ne saak. N« gesegd te hsbbsn dat dii edlesrerdrag i) aac Dultschlasd hst baa.il rzckert Tan de rijke ba'tiscke proviaciaî de streek van Middea Raslaad ; 2) aac irkeye en bijgevolge 00k aaa Daitschlaad rijke petroleumstreek van den Ksukasns ekeat ; 3) Daitachiaod maester laat ovai dsiimeng'igc aangelegenhedea in Raslans if en de dniische «conowischs uiîbreidiai lar 't verre Oest®n toïlaat bij traktaa >peca bsne?eiswfssdinffn, — mogsa w< ■te saak dus Istea rustaa* De bolchevik ibben de Entente eea poets gespeeld wie iroïgea aog msar in de eerste wekea zal b gekend sijn in al bue gewicbt Die gevo'geo z?ja: de ^rede me' Roesaenii î volgetis vijaadelijks berichtea 00k d< ?de met Serrië en Monténégro. Moet d< T veseulijkisg van dit laatste gevolg al tel vaorbsrig wordea ingîsieE, 't bele !oh niet van nu reeds er de aosdijp aflij cg aan te geven em op 't onverwacht wr de gebeurteaissen niet oasgeslagea t jorden. I De vrede met Roemenie, lijdt voor ni* |aod geen twijfal sseer. De ond«?h»ad« jiugen zijn aan gan^ tuMchen al de fera! hachtifden van de beide paitij^Q en Rot Bénie zal, na wat créa, hit bî«ts u ■ het kwaad s?8«et«a rapea, dut tlgsn di ^gelnkkig land uitgespseld werdt ( 1). Ea na den vrede met Rsemenië, Wi an? De ïijand laat zijn doel klasÉ doorscbi i«ïen, w&ar bij d®or een bericht van Wo! i kennea g«fc dat vredesondgrfaanilslingft ict Servie en Moateaegro tôt de nabij mcgelijkheden bahooren 't Geid». bier 'I vol'tedl|e opiossieg van de Oostersche fewes tie, afgt Wolff, en Duitschland met Oostor rijk, zijn zinnens die aan te pakken, nu «I jpdeeUelijke oplossk>g d «or den vrede m? Knsland en Roemenie, reeds ïa verruliing i fegaao.ladiea dit wordt bewerkstsI!igd,zo Paitochland de territoriale aansprskea va Batgarije steunen. A^dus de dnitsohe leri» an daardcor ksonsa we thaas de 4mtscb biiohten. Ea hst gevaar kenngidr is eea eoi le verelscfets om 't gevaar af te werea. r'i Intasschsntijd, h®« zsa dcïe duitiscî bedoeling haar verrelliag k«anen krijg of iiefer hoa deaken és Daîtstchars ir&aptuk op te 10333» M-m kan hst «pmi ken uit het kommentaar dat de dnitsc! Iladen nevens dit bericht plaatsea. | Het Ser?isch micisteris Paokiti, luidt h |a«r, ie afgetreden 't Is een Uttkm d: msn in de regeer'mgsmidâeES vas Serv «ich meer verïoeniagsfeaind -^il toosîga da tôt na toe feet gevgl wss, 't B-foa aok s zoo met Braiiaao, roor wat Roeacnie b treft. i j Mea werpt «p : ds SeïvSscfee regserir sit te Gorfoa en de Moittenegrijosche Harijs. K Duitscb'aad is tôt ailes bèkwaam H Ι"u «r geea aaaat®ot ia viaden het ©re s!<iif?2e Seïfië es Montsaejro, door fcu rsj en ^eldi zo»iaaig te b .werken, da* i4e ia 't baûenland verblijvende ïgen zoaden baitengcciifwd wor^ei ertoe hoeven ze masr eenif e veraniwoe tijkc pers«aaliteitea uit îa koope^, di 1 tegeerhig zoaden vervalieu verklarea e flr geen gratsa sousea ia vindea Scr?ië e | —— I (1) Dit artikel waa gezet teaa de ma? F* btriehte dat RoemDuië esii voor«fgaaa fflijkea vrede heeft ondertee^ead, 1 Monténégro t;rppu'>H«k ait ts roeppi (1) | I Ce Duir:ichv:s s'ja «hao te werk gefasû'| | anet Ukraa'r, eu ïad'so feosiiijj F«rJi'j«ad 1 | sltt bukt, ?st bel e»c»r«o gsbt.arsa «eet I Roemanië Wst dedea, ïousîb j oak kacnen in S»?'ië \ Zoo de daltsche berekstiôg:. la hoevsr ze eria salles?- gslakkea ia wnî ! aaders Maa? het fait alieea dat Daitachland i aan dis opbssiag deakt, m»et oas aopen 1 op eaza hoede te wszea. De oorlog heeft ' oas geleerd d^t we met ailes hoevea reke-( ning te hoa^en, | De Belgïsche Kimers , zdaden vergadereo te Parijs r | . I We vernemea door de parijatr p»rs, — { ®a kanaea das voor da echthtid v«a 't feit , aiet inst«an, — dat de belgische senatoren s ea irolksfertegeawosirdigsr!!, verblijrende 3 in oabszst Beigië, Fraakrijk, E'jgcbnd en g Hoîland, ia des b«p dezer maantî, ts Parija ^ zaliea aaaasnkomea, alwaar as, vaar de eer«ls maal siads den osrlog, een volledige 8 daor sic regeeriag erkcade verga^eriag sou-e dea faoaden, ~ idas esa gedaeltelljke ?er-gaderiag vaa 't parlenasat. De aldaar ge-aomea bsslalien |zoud?n den koaiag ond«r-worpea W8rd*n. Mea vsrsekerî dat d« bal-gischs Bsiai«t*r8 in de vîrgadeiiag sullen tegsnwoordlg zijn. t Indien dit nieuwa beyestigisg krijft, dan it raogea-we de bsdenking mak*a dat «r gs-«ichi>g« Zâksa aa wellicht 00k fe?»ich«%e lt ^Ijaigingea ©p de plaak Hggen Noqhtaas indien dit bericht slschts zijn .. rachibaarh«id mocht te daakea hsbbea asa jy belangstellenda aapiraiies, ^an 10a het ons n sticbtsn nopens sekere poîitieke iazichtsa e die iegea het katholiek ministsrisî gekesa-e ter^ worden. Maar ®ok jsovitn we oas j, krachtda^Ig vers-; Usa tegea a!ie gskaîp dat ailsen t®n doeî hssft dea aarâ ea dea geest e vaa ons miaisteri# in katheliek cpzicht te |t wijïigea. s We hsbb»n rseds le vesl toe|e?ir'gea de œioderheid toagelatsn om ons ®sa nieawe B wijâîgingj die mea raiikuaî darfi te aoemen g in sskere middeas, sonder pr®teat te laten e wsl«evall«n. De î&fttsts sin van 't b«ricbt : " De aldaar g ^aomsa besialtsa zoadea dsa koaiaf 'on» der woïpça wordea " is heel keiaechetscnd „ in dit opxicht. Voor 't ferai z&udea de j? oppositiepariiiea wel bî#k kaanea vorm«n. Ea ile kathoîis-ksn buitva België,ï!ccht8 maar ia xelfie verhoudir<g als de niet katho- liekea tcgsawaordig. ^ Il dit bericht «cbter de uitdrakkiog vaa a} een algemeea geveelse, — ea sslks kan Lg 00k wass" zija, vermits ssa sader bericht : nadrak lejt ap een vrieadschappslijke bij- f ^ eeakomst vaarin ds miaistera aiet aïs offi- ] ! ciesle marmea zoudea tfgeawoordig zijn 13 \ _ daa moetea we 't ons niet verduikea dal ? gewichtige ®raagstukkea soo a!s de oplos- 8ing van 't Viaamïchejvrsâgstuk ter spresk ie l tafel sallea gebracht wordea. | Esaa of aadsrs, we vrsgœa in aile gavai Bi ' dat de debaUen zoudea openbasr zija, M i k\ De Oaderzeesche Oorlog a è Uit een veràla:ia£ door Sir E. Gsdrka \ aii^&spr®k«n la 't Engel«ch Lagarhuis biijkt • ' dat op 5 daUsch« oaderseësra die uitTarea f,r gîellîgtéa sa dea grea4 f«b©erd ^ordt a | f e . (1) De eerste Moateasgrijnicha minister • verklaarde gister aan de Parijscr pars dat Monténégro doorvechten zal tôt 't einde. Vertellingen VAN„BEN Kanonnier IV Een voïk zal niet vergaan Bij oezc pleeg, stmengsateld voor he grootere deei ait ogàhoogalaiigatea, om dit redea 4< de ploeg der iatelhcluesdea " ga noemd ia dea ainachteadea zia loorname lijk als wij m«t oas haadwark niet soo seei klaar geraaktss^ waa ar essa brare atill* jeiigea, soon van een Kempischsn onder wijïî-r, la wiea ds le^sasdam slschts uit aie* g als hij mat vrioaden flamiagantei mocUt redetwistea a?er Vkamsche bewe giug ea Vlasraschc kallnur. Vlasmschg&Eiads iateîiactueelsia ieopeï er dik ia 't Beigisch legsr, ea da oorloga omstaadighedaa hebbân vaa hsa gemaak ofwel oteréreTen optimisîsn, ûvertuigd da se na dea oorleg alechts eeae betoogi^ hcrsyea t® housea te BtbSj»! oaa huna dreomea vaa Vlasfflache gslijkheid e) Vl&amsehe opstaadiag vor?resenlijkt te ziea ofwel o?erdrcrea pea«imiatca die aprekei ?aa opsiaud ea csâweateliag. Mas? in H».vere mogen gc rust op beide oorea slapea — — overgaa vaa het woerd tôt de daad saliea die ides hstea aooit. Oase rriead bahoorde tôt ds tweede sacs en, daar hij uitiauate ia de welaprekeac hei^, hadden wij hsm aeksrsa dag dat b met vaar ea ?iam had verdsdlgd h«t reci ep re/olatic faa een rerdrakt voîk, hadde ws; ùem Kereasky gedoopt. Kareuskj ia later g«?all«a bij Dixtinais terwijl fai] met eea gekwetstea makker 0 dea rug naar dea halppoct kroap, " J; joagea, sprak hij lairsig tôt zija gewoada vricad, soldaat zija is atats, oaaar die vs: vloekte heidiadooi." Toeu fcarstt? er ee granap-t epen en vsrmerzaide bsidea. Op hat tijdstip waarvaa ik verhaal ws Ktrsnsky eea ksime goaie joegen, die ie wat afgttrokkea aijc e%c-a w«gea ginj dech die niet foeîer ?ro»g daa een hanèj toe te st«ken waar àij h#ipea koa. Dezc algeuaardigbeid !*ad hij aan, d. hij bij aik bombardsnasnt sich opnieu' moest waaa«a. Bij de eerste grsaatsn Wt hi] gijae senuwen niet meestsr : hij tre zljae scfeoudfi«ra op aa stist onwiilekeuri ssa schsrpea aerreuscu fcreet uit, wat « washtw«#t«r aau 't |akksn biacht : 1 Aslo KersDsiy, aijt gij esa srijwiiiigsf Ge baét bstT gadaan thaïs ts blijrea 1" Diea atosd kregaa we weer de voi tlasg Kerepsky, na een paar miauten, wî sijne senuwsa da baas, &tak egae sigaret « | en op ons aSier aaa?raag vertelde hij 01 1 ho% hij als vrijwilliger waa opgetrokkea: S I» •«••••• I I Gehald ia eea stofwolk, de paards achulmend, dood*af, kwamea ïe't Keœplsc \ ç-ehacht ingavlogan bij ralavoad, dien Z01 dag — iBea Oogst 'i4 *— vijfiiaa iaaoier Iin besto?ea uaiform hoog op hua rijbeestsi eakslen haddea hua lans verlorea ia e« echerma'aeHng tegea ahiaa§a.,. Schuw en moe stegea z« af ?oor " Dj Velk ", de groote boerenherberg ea staldt | hua paardea te samen in de sebuar. I 1 wsaard intns«ehea k'^sua bijgeloopsn, aai I dasâend «set groote geb«ï«a dat de pas \ dc»hoaven zija dor«ch?loer b«schadigd« j Met e«a schoudsrephalea en eea " coc preada pas" s®aakten «s zich vaa hem «S s ea inderdaad zijn woordea begrepea i . niet, het warea aiiea Walea of *erfraasch \ Viftraing«a " vaa goedsa huiie" de volk; ! tasi ccmachtig. ; Eea voor eea, na hua paardoa ts hebbe varsorg^, kwamsa ss de gaîagsaal binae ea kacktea hua dorât bij dea toog. ('t Vervolgi) J. SIM ONS j VAN EN VOOR ! ONZE SOLDATEN EBEB3KîSa26^S8^7î2^^«3S6î5eï2iaiei^^7S5,,3r<Ç-^&98 | Met aandeo1 vaa ds Amariiiaoa in den strijd Dit Rsadesl bspïalt zlch ïiist uitsiuîtead t bij «ta militaire Ru'p, aesa 1 Die militaire i hulp hssft 00k audare vtordeslea meege* ■ bracht die voor Fraakrijk aiet te mitprijsen ■ vailsBo De be?®lbsbb®r dar Asssrikaasscfee * troepea ïa Frankrijk, gaaeraal Persbînf, î verklaaràe ia eea peregssprek t'ai ia ver- achiUefide fraascha hafens er reeksen ■ nieuws ksaiea bijg^bouwd wer^es. Outel-» bare mon*terkraaea wszdea g^plsatst en • voorraadsia^aaiiaea bij de aachî iagsricht. la e«a eakels fransche ha?ea ataaa er iegea. 1 woerd?£ i5e heel cisuws ^oorrsadïRfga sijaCT Stalies werdea vergroot of refplaaigt 1 en Toorsi'sa van eea modéra naater?.aal. Tôt l zelfs apeorwegea wsrdea van uit de ont- ï achepiugshareag naar 't front gelegd. Dit g alks zai aatuurïijk blijtea tea b&te vea I Fraakrijk dat er, na dea oorlog eea goed » gsbruik sal wetea vaa ta œak&n. Hoo de |Duitschors onze vrou^en ia balliagschap behandolon la 't duiteche kamp van Holzmiadea sija a Belgiscbe çrouwea ea joage dochters opge- * ïk-ten, 't zij aïs gijzsiaarsî^ra aaa haï baardstedea ontrakt.'t zij aïs bsdçhtea vooj t '4 eea of 't aader Vaderlasdâch misdriji oatroerd- 'î Dsze oBgelukkigea sijn aaa een schrik II kelijk regiei» oaderworpea.Era ooggetuige fl rerislt hierovsr : " Eea 3o i«l vroawea baidea gewssigsr«: • nog sskkan te verïaardigea. Ze werdsr P h»er?oor ia barak iS ia esa eakele kamsi >> opgesloiaa. Za kregea wsiaig of geen ?osd n atl, mochtsa de barak aiet veriatea vaa ié Oogst tôt 19 Septembsr 1917 ea zoadet a eegetwijMiâ v&n ©aiberiag «mgekomea zijn, haîîden ds aodere gevangeaan aiet vaa t j < s tot tijej ia 't geheim senig veedaeLaan haai doec gewordea. t, z« kragaa geea iinnsn om aich te ?er' e schoonea. tien dage» aaitdi^î, ^.-.vaa mpa hs#r voorstalleà tos ts gefefa. Zs wei' gerdea. Mea o&tcana h««r hua besMen er, w hua bovankleederea ! l» Op 17 Scpt«mb«»r k^am ia 't à«mp aar ^ eea afgevaardigds -A ê Spaaasch® le^atsa te Brassai, Eea half uu; is T0<5r aankcnaat van dezaa hoog*B bezoe kér werd*a d« vroawen losgalatea, msai 1 de é%et-a«rMigde kwzm deazsffdea dag ailes te w»«t. l® Zisade dat deza vrouwen Joor feea ®id 18 delea te bf lsvloedea ^area basa d« baataar P dsr vaa 't kamp, uit ^raak, ro!g«a£ be ïS aîait : " Daar ds geaomea maatre^sîen iegsa * vroawea ^aa barak i3 geea uitslaf ha^dea ® beveel ik dat vm af i4 Sïptsmber nieœaas ^ s nog kaartea of brievea zal mogen oatraa g" ! gea. Mea aal 00k ai de beddan w^gaamen î; j Ik zal al dsze dis aaa mijae veoracbrifte! ia te kort bMjven oaverbiddelijk straffea, bij ! soaderiijk waaaeer sij zallea trachtea «ai m \ haar di® ^est?afi ea gevangea gehoadei j" wordea, voor^erpen te g«v@n zooals dek j. « kiag, beddsu «a bijsoaderlijk voedsel. ,, r- Wat deokea oisza piotjea o^er die measch a : lieven»!® Daitcchciira I >• : • | té Eeo Eogelsch kruiser gezonkei l Het Eagalsch Adeiiraalachap m*5dt dat d gewapeade kraiser Calgarian feîorpadaerj Q en gesoakea werd op 1 Maart voor da kas n vaa Ierlanîi.Er war^a 4oo saaa ?a x5o ma trozea aaa boord. Tôt hedea wordea et eei 5o-tal maaschappea gemist. 1Jui» PARUS saa2dt : Arulkd;-3tr'jd op e e ; Ma*sj*rertf, ia Wœvr-« ea Eiïas De fraaach?! vli;g?is hebh a 12000 kiloi beaamea geworpsi ap de vijitadelijke staiies : sa muaitisdepots. i LONDEN Bîsldî : Vijaûdelijks haadala-u gea aaar Neuva-Chapolis ea tuas*h«ta Ar< j meatières ea Varmeîlea werdea afg««lagea, Roemenie teekeot de voorafgaan-delijke vredesvoorwaardea Op 5 Maart ward ta Baftea tassch«a de Mid^nrijk«a aeaersij^s ea Ro%me%i* aa-dereijds 'î*t vaor&fgaaade'ijk vradMverdrag ©,i??ertaek«nd Ir de îeertien dsgaa dis voigea moat de vrsdis dtfioitiaf gssl®ti?n wordea ea dit op veïgaaâe groadslàgëa : 1. Rosmenie etaat de Dobroaija-proviacie tôt dsa Douas af. — Roemeaia krijgt een hf.adeJsaitwssr asar C_>nstaatza. 2 Rearaenia aaovaardt da jra*#wijai-giagîîa doer Ovstanrijk-Hoagarija vaorga-ste!^, slfiQtk in ptinciap de maat/ofeisa di* in ocoaoïaisch op*icht daaruit vlo«iea. 3) Roeoaenla most 4a«Mijk 8 ia^erdirisies demobilisaerffa. F.»ae de vrede geslstea, sal de ?©Uadigs dera#bi!^at!e ?olg®a. Ds Roe-msenschs iroipse otstruimsa da bezette ' Oastaarijksche groadgabiedea. 4) De reunee&sche r»g*erlBg verplicht sich het v*rr#er vaa 4c!isoh-.x)aleBrijkache trospen sl^sor Moldsnie ea Baaarabie aaar ! Odsaa toe te starea. 5) Da fraaacbe officiarea nog la Rosmeaie verblijveude moetea dadalijk vertrekkea. ' 't ls d® volledige ondîrwarping. i i _ De activistische bewegiog DOKUMSNTA | Brief van Z. E.Kard. Mercier We ge?ea hieroader daa briaf diea Kar-diaaal Marciar op Zondag van Saptaagesima doea gawor^ea haeft aan alla Dskeas, Pas-, toers, Oudcrpastoora en Leera&rs vaa zija , bi?,do® ea die vau tp dsa predikâtoel werd . afgakzaa: «Tijians da g«33t«lijke «isoadsriag heb Ik , de gelegeaheid gehad u, moadeliags, te be* dankea voor ds betaigiugea vaa geaegea-heid, die mij uit kst m»$r»ad*el der dake-aijea to»kwaasa »?! de varsekeriag dat, ia ds braadeads rragsa das tijds, de gaea-tdijkheid vaa hst bisdom ^eas veelea aa sprokso,asar hart ea gesst vaa dea bisschop. . Ik h<3b u tesn gasegd boa diep mij awe verklesfde oaderwerpiatg tr®f, hoe zeer zij ■ mij oek, vergeedde voor de oarecht-veardigs aaavsllea, t@gea mij a persooa Igerioht door eakai® vardwaaldea, die ik eer s voor oawetead daa voor schaldig houd. Ter gelegeehaid van Kerstdag oa Nieaw-^ jaar hehhm velea oad«r a mij sadermaal, haaas edeie geroeleas uttgedrakt;jea deea-k»lg seidsatzt» dekea<jsa. die het als over-î bodig haddsa s&nxchoawd, hare oawrik-bare geheohtheid aaa harea bisschop ait te drakkea — zoo aataarlijk ea zoo bovea aile verdenkiag verhevea achtsa xlj deze gehachtheid —■ aioîea sioh bij de aadere i deksaijea ««a isaet de grootste oprechtheid, s «set des trgffaadstea esavoud, soo dat ik an j ia het bezit bea van ds brievea van het j Metrepolitaan kapiltel, ea vaa de dekens, pastoors en oaderpastoors der twae ea wijf-, tig dakeaijea va» het aartsbiadom. Het leeraarskorps vaa het groot, ea van

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods