De Belgische standaard

1459 0
14 November 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 14 November. De Belgische standaard. Seen on 20 September 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/x05x63cj72/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

4d® Jaar —■ Nj^S45 une* Bondrdar "14 November 1918 ! *jsoss<*w-'ïsir f Sold»t« s m*«s'd i,as fr. * * -vidw» a,]o • ' -** I.7S w;«t iSiisàïttÉ in 't is»d ï reued fr. ï,?5 rma^odet 5,50 Sm'usden SA5 Stjlte# t (*»d ; a- i fr. a.50 ï 5,0» S r 7,|o DE BELGISCHE STANDAARD J ft a-a HfSM 19 Villa les Charmstt Zctdiik DB PANK8 Kkitic t.ankae digingeo s >,95 fr. reg RBGLAMBN »9lg«ae o»e?- SUCHTKR-Bhstuurdkr ILDEFONS PEETERS VASTE MEDEWERKERS : M. E. Belpaire, L. Doykérs, P. Bertrand Van der Scheïden, Dr. Van dePone, 1 . J. Vsa de Woesfyne, JnoJ Filt ae> f, Dr De Wolf,®0. Wattez, Adv. H. Baels, Hilarion Thans Kjn-if ypv---a.-^i»Mr«rwrritr<niWIWmjjIH|iWI| !p^| nim r> 11 mi'im■—r n—iii 1111*1 Osze Vfirieg^woordipg | BIJ HET VREDE-CONGRES Het is veiàeugend « Oi s Vla&nderen » met degelijk vooruitzicht op o;u:e B. l«ische ver-tegenwoordigifbij het vrede congrus te zien wijzen. Daar de te omvatteii viaagstukken en belaufreu zoo veel-omvattend .en zoo ver dra-gend zijn, vraagt «Ons Vlaandoren*» uitgekoze-ne manner,, op de hoogte van onzen naûo alen toestand en van ons natiouaal streven. Teveus echte vertegenwooi digers van Belgie : datheet ge«n mannen voor eigen gedachten of voor die eener partij, maar mannen die het vertrouwen van heel het Belgische volk bezitten. zoowei Walen als Vlamingen. Het Vsrtrouwen ! Indien die noodzakelijk-heid, tegenover éen deel van Beigie wordt misprezen, kan enkel de vrede den buitenland-schen si rijd beêindigen, om den inwendigen des te razeuder op te stoken. Er werd vôor en niet het minst birist den oorlog zakelijk op gewezen, dat de vrede voor Belgie, de vrede voor West-Europa is. dat het beleid van Belgie, middén de bélangensfeer der grootmachten, zijnen invloed op de gebeurte-nissen en op de verhoudingen dezer Rijken heeft. Dit beleid van het bestuur van ous land, verzekerd doorden innerlijken heropbloei, ver-eerd met de verknochtheid, geboren uit de ge-waardaerde pogingen en inspanningen voor sioffehjk en geestelijk welvarën, moet machten ^ -• pur.n uit den gemeenen wil van Viamin- 11 fc! Walen, in hun onderlinge verstandbou-ding.Het is de taak der toekomsi aan de Viamingen rectitzinnig geboor te geven, om de kulturëele waarde van hun volk ten hoogsten bloei te brengen. Omdat die oplossing, haar rechtvaar-digste belangen op de maatscbappelijke ont-wikkeling van ruim de iielft van ons land, is zij van eerste gewicht voor het belijden en staven van ons staatsbegrip. Die toekomst, waarvan wij ten dringendste en ten spoedigsie daden zullen eischen, kan in hooge mate beinvloed, gebondenof gevrijwaard worden door de vredesbepalingen. Daarom vragen wij, ter onzer vertegenwoor-diging, mannen die zoo onafhankelijk mogelijk het Vlaamsche en het Waalsche volk begrijpen, mannen die beider nationaal streven kennen en voelen. Welnu, toi het nationaai leven en streven der Vlamingen, ter bevordering en niet tôt af-breuk van den Belgischen Siaat, behoort eigen meestersc'nap over eigen zaken; zeltsiandigheid voor herwording ! Onze Vlaamsche voormannen vroegen geene hulptot regeling der binnenlandschetoestanden aan internationale tusschenkomst. Met recat eischen wij daarom dat zij hen 00k geenszins hindere1 Het zijn de heeren niet die, van uit de kos-mopolitische grootheid eener hoofdstad en vaa uit het lioofdmanschap" eener anti-Vlaamsche partijpolitiek, den polsslag van hun volk in Vlaanderen en Wallonie kennen en voelen. J. ROM. Voor onze soldaten Getijk het hiec vcoegst: ceeds ;in ons dagblad geschceven wiecd, Kan het aan den besten soldaat gebetuen, dat hij iets mispikkelt op een kcitiek oogenblik, dat hem latec etgspijt.Maat vooz allekwaad is ec vecgilFenis te bekomen. Waacomde soldaten die eens het on-gel,uk.gi.>aadhebben,flauwt<! valien,en die nu ons glocievol offensief mede gemaakt hebben en ec zich vootbeeldig in gedta-gen hebben, niet in eece eece hecstellen. Waatom moeten die jongens nog zucbten 1 ondec de noodlottige gevolgen hunnec 1 vcoegete fout, nu zij zich als helden s gedtagen hebben. h Nog de Wapenstilr tand De Kroonprins vernioord (?' De Koning van Saksen ontroond Dnitschlaiid m De omwenteling in Duitschland Uit BALE wordt geseind : De .omwenteling in Duitschland gaat haren gang ; Posen en 1 Rumberg zijn 00k al aangetast. Uit BERLIJN : Het Duilsch Bestuur kon-digt aan dat de socialisten het bestuur van het land in handen nemen ; dat verkiezingen zullen ■ plaats hebben en dat daarna het bestuur zal : gaan aan een nieuw goevernement. Gevechten hadden plaats tusschen konings-gezinden en republikeinen. Duitschland roept de hulp in van Wilson Solff de Duitsche sekcetacis van bui-tenlandsehe zaken laat weten aan Lan- j sing dat de vooewaacden van den < wapenstilstand aangaande 1. het aflcve-cen van hun vccvoetmiddelen ; 2. het ; ondethoud van de bezettende tcoepea, j samen met 3. het behoud van blokus, de j bevooeading der Dui sche bevolking on-mogelijk maken, en als gevolg zutlen j hebben den hongétsnood van millioenen mannen, vtouwen en kindecen. Het | Duitsche volk dus vcaagt dat Wilson j eenige veczachting zou bekomen. Van en voor onze Soldâtes Mr. DORLODODOT, 4, Priory Gardons te | Folkestone vraagt naar : 1. Pol Watelet van Bruss' 1, de Brouckert plaats Nr. 38. 2. M. Hausse van Brussel. 3. Adr. Béchet, cycl. 9e jagers in 'tFransch leger. 4. J. Lelièvre Pirlot van Hamois. 8. Jos. Thys. — Voor 0 zen heeft M. Dor- " lodot eene kaart geteekend : Uwe echtgenoote é Helene, de kleine Helene, uw broer Frans, eiiz. 6 Louis Boulboul 'an Luik, 7. Henri Aerts (B 29?). 8. Delbaere Rosine (B 286). 9. Dierick Adam (B 912). 10. Hause Maurice. 14. Ch. Peeters. 12. Cath. Sarolea. 13. Ad. Feius. 14. Helene Van Brabant. 15. Edw. Van Cruchien. 16. F. L. Vandevyvere. 17. Bertha Wirard. Àm^ri-oansche îeening Reutee becicht uit Washington dat de vieede " Libecty Loan ,, ' (vtijheids-lee-tiing) 6,866,000,000 D. 0. opbcacht. (Dat naakt 34,33o.ooo ft.). De aangekondigde [eening vcoeg si chts 3o,000,006 fc. ; laacult volgt dat de Ametikanecs 6 mil-ioen 33o duizend fr. boven de geveaagde iom hebben aangeboden. Zoo 't schtjnt svate^i ec 21,000,000 inschcijvecs. agt verzachting Laatste Uu] i Te A!>twerp, ; ' M Lui k, ;te Berver loozijn de Uuitscbe tfoeoen itt op sta» ci ; ail de u; t * i beviag-i Pr» s Ruoprechfc er- s uitschi | gouverneur zij ; gevlucht uit Luik. Pe «Deutschmu iieha- n-: beves ! tigt de moord van den Kroonpri îs Amsterda m sci t dat Keîzer Wil lem zal worden opgeslote; : te Arn^ hem ; de Groot-Hertog van Nesli is aarsgehouden, Wilson laat weten dat de Verbon dene^ de Ce ^tralen zullen bevoor ' raden. De koning van&akser onttroond- De Vorwaerts meldt dat de koning van Saksei van zijn troon isafgezet. De Kroonprins verm ord Ouder voorbehoud. Hollandschp dagbladei drukken Duitsche telesrammen waaruit blijk dat Duitsciie soldalen dea Kroonprins zoudei aangehouden hebben op 't oofenblik dat hij il Holland wiide vluchten ; zij zouden hem ver moord hubben. De foorwaardcE *VAN DEN Wapenstilstand Enkelé oogenbïikken nadat de Duitsch* afvaardiging aan Maarschalk Foch de orr derwôrping van Duitschland had later keTnen, werd Clemenceau daarvan dadelijk verw ttigd en nog denzelfden dag kondig-de hij, midden den grootsten geestd^ift dei Kamers, die voorwaarden af. Enkele toflichtingeri zullen het grool bélang en 't uiïnen nde gewcht van dezt voorwaarden beter doen uitkomen. 1. Ontruimin^ van Belgie, de bezette gebie den van Frankrijk, Elzas-Lotharingen en terug trekking der Duitsche legers tôt 30 klm. ovei den Rijn. Het land tusschen de Rijn en de iijr 30 klm. verder afgebakend wordt onzijdi^ grondgebied.(l) Dit wil zeggen dat de verbondene legers op de Rijn gaan liggen en de belangrijkt bruggenhoofden van Mainz, Koblentz en Keulen zullen bezetten en de Duitsche troepen 3o kiloraeters verder mogen post-vatten.De krijgsverrichtingf-n laten voorzien dat de Duitsche legers in de éerste vier dagen hun toegezegde steilingen zullen betrek-ken. De ontruiming van Belgie vordert, sinds gisteren, met circa 3o kilometers per dag. 2. Afstand van 5000 kanortnen, 30.000 mi-traljeuzen, 3000 mijnenwerpers, 2000 vliegtoe- 111 " 1 1 1 1 ■ n , ■mu Mini »- stellev. 5000 treinlocomotieven, 150.000 wagons, 10.000 autov. 3ns (2) Daartneô is het • uîtsche ieger om zeg-V gens buiten g vechi gesteid. De wahrhqrg >de lucomotii ven, w gons n Rutowagj» za5 ongetwijft'îd toi eigéfUutu voor d En-| tente herschapen wordén, ten einde de I herueming van het economisch leven te ' bespoi'digçin. 3. Afsta 'i van 400 ooderzetërs, acli't krui-' sers, zes slagschepen en ontwapening van de | rest. I) Uv'ko:.: : v, n Dnilschland is op 't j wat -r, was de sprt uk die Keizer Wilhelm ? met voor lie fde bezigde. De Verbondenen t ontnemen Duitschland de laatste scliuit ! 4. Bezettiag van de forten en vestingen op de B.ilîische Zee. 5. Al de Verbondene krijgsgevangenen ; worden in vrijheid gesteld, de Duitsche b'ijven waar ze zijn. 't Is te hopen dat de vredesbesprekingen . dit besluit zullen bekrachtigen in dien zin dat de Duitsche krijgsgevangenen zoolang _ zullen blijven totdat zij ailes zullen hersteld ; | en heropgebouvvd hebben wat ze ver'nie-tigden.6. Onderhoud door Duitschland van ons . ' leger dat op den Rijn zal liggen en Weste'ijk Duitschland bezetten. Hetgeen zooveel wil zegen als algemeene ^ i op.jisching zônder betaling Mèn overwege dat de streek al dezen kant van den Rijn, de rijkste van Duitschland is. Dat is een 1 begin van schadevergoeding. 7. De Duitsche troepen moeten uit 't Oosten (Rusland en Roemenie) teruggeroepen worden, ; wijl ds vredesverdrag'ïn van Bresl-Litowsk en [ | Boekarest nietig worden verklaard. ' Het onmiddelijk gevolg daarvan zal 1 | .wezen : Rusland zal uit de anarchie, waar-) . . ! in het sinds een jaar gédompeld ligt, gered - worden ; de verschillende volkeren zullen hun zelfstandigheid verkrijgén en ni. Polen met éen uitweg op de zee ; Roemenie zal herboren worde,, Dob oudja terugkrijgen en vermoedeiijk een deel van Bessarabie erbij. 8. Duitschland geeft onvoorwaardelijk zijn lolonie.van Daitsch-Oost-Afrika prijs. Deze kolonie ligt tusschen de Belgische, Engelsche en Portugeesche bezettingen aan den Indischen Oceaan. Hier zal Engeland zijn wil opgedrongen hebben en 't is uit deze vorrwaarde reeds op te maken dat ' deze Duitsche kolonie, Engelsch bezit zal worden. De Engelsche expansie-droom • wordt aldus verwezonlijkt. Engeland be-oogde steeds Caîro, de hoofdstad van Egypte met Kaapstad, de hoofdstad van de Kaapkolonie in verbinding te stellen door een reusachtigen spoorwég die Àfrika van Noord naar Zuid zcu dweerschen. Men kan zich inbeelden welken invloed dit op den handel en nijverheid voor En-geland zou hebben en welke voordeelen dit zou afwerpen. Engeland kon dit tôt . nog toe niet bewerkstelligen omdat Duitsch Oost-Afrika tusschen Egypte en de Zuide-lijke Afrikaansche bezettingen van Enge-1 land lag. * 1 Melden we nog dat de hoofdstad van J Duitsch Oost-Afrika, Tabora is, dat door 1 de Belgische koloniale troepen werd inge-nomen. Oientengevolge hebben de Belgen toch 00k wel hun woordje meé te praten nopens de to komst ran die kolonie, die èn door haar ligging èn door haar voort-brengselen uitnemende voorspoedig en rijk is. 9. Teruggaaaf van het inkas der Belgische nationale en andere banken door Duitschland gerobberd ; van oe oorlogsschatttng in goud Rusland door 't verdrag vau Brest-Litowsk op- i , ! CT-legd ; idom door 't. verdrag van Boekarest Roemenie opgelegd. Wat do< inkas van de Belgische nationale en andere banken moet verstaan worden ? Ongetwijf'dd is hier spraak van de ; oorlogsschatiingen f'ongeveer 4 milliard) die \ de provincics moesten afleggen en door de banken werden vecschoven. De ferugg^af van de russisebe oorlog— schàtting bedraagt 6 milliard in goud, van de roemeensche 35o millioen frank. 10. De wapenstilstand is gêdurende derl'g dairen van krachs. Dit wil zeggen dat de f'definiîieve vredes-VQorwaarden in de naaste maand moeten | besproken, afgehandeld en door Duitschland aanvàard worden. Moest Duitschland na maand slecht humeur toonen — wat niet moet ingezien worden, — dan zou de optocht naar Berlijn volgen en vooi Duitschland de volledige verplettering. De telegrammen die ons nu uit Parijs toeko-men geven eenige nadere bijzonderheden op nopens de vredesvoorwaarden. Van af de Hollandsche tôt aan deZwitsersche grenskomteen neutraal grondgebied van 10 klm. diepte. In de eerste veertien dagen moeten aile on-derzeeërs en mijnleggers afgeleverd worden met hunne volledige bemanning. Onmiddelijk moeten 6 zware kruisers, 10 slagschepen, 8 iichte kruisers en 50 destroyers oetwapend worden. Aile andere oorlogsschepen moeten ontwapend blijven liggen in Duitsche havens. De mijnen moeten opgevischt worden. Aile Russische oorlogschepen en aile neutra-le koopvaardijschepen door de Duitschers ge-kaapt, moeten afgeleverd worden. De wapenstilstand duurt 36 dagen. Zie 00k de notas onder ons artikel in 't blad van vandaag : « De voorwaarden van den Wapenstilstand ». (1) De telegram Havas ons heden toegeko-mfin spreekt van 30 klm. en van 10 klm. neutraal grondgebied. De tekst van den telegram is niet heel klaar. (2) Dezelfde telegram spreekt nu van 25.000 mitraljeuzen, van 1.700 vliegmachienen en van 5 000 auto-camions. In 't Oosten gaan de Duitsche troepen liggen op hun grenzen van 1 Juni 1914. -v— il ■■•■■•■iii 1 - .iiinijn i ai i*-.*** In Memopîam# We hopen in 't kort een langer artikel te wij-den aan onzen çoeden en diepbelreurden mede-werker.Zijn werk in « De Belaische Standaard », « De Vivisektie van den Jas » werd van al onze lezers zdd qeqêerd. Hulponderluitenant LEO DE NAYEK, geboren te Temsche, voor den oorlog, siu-dent in de rechten te Leuven, is gesneuveld bij Maagdeveld (Thorout), den i5 October 191 getroffen door een vijandelijken kogel. Zijn heldendood is de bekroning geweest van zijn christelijk edélmoedig leven en streven. Op de eerste bladzijde van zijn oorlogsdagboekje had hij geschre-ven : « aan moeder die me zei : jongen doe uw plicht», en daaronder zijn kenspreuk : per aspera ad astra (door moeilijkheden heen hooger). De Vlaamsche lezers kennen hem door zijne verdienstelijke en belang-wekkende bijdragen over « de vivisektie van den jas » verschenen in <r De(n) Belgische^) Standaard » en in « Ons Vader-land». Maar alwie met hem heeft omge-gegaan weet dat hij in aile opzichten be-hoorde tôt het puikste van Vlaanderens jeugd. Twee dagpn v6ôr zijn sterven is hij nng ter H. Tafel genaderd. Te weten dat hij daarboven het eeuwige Allerheiligen viert troost ons in de groote droefheid om het hee ngaan van deze veelbelovende jeugd.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods