De Belgische standaard

242 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 28 March. De Belgische standaard. Seen on 26 February 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/m901z42r7r/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

l8te Jaar. — N° 31 i-jim HJ.IH.IIIIHH—i mii >ii!■ m—ir«n rnr— — Vijf centiemen het nummer Zondag 28 en Maandag 29 Maart 1915. De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Lanc « DE BELGISCHE STANDAARD» vei'schijnl^ 3 maal te week. Abonnementsprijs voor 10 weken bij vooruitbetaling : In België : voor de soldaten 1.50 fi\ — voor de niet-soldaten 2.00 fr. Unni* 4 hiiifonlanrl ■ i le fr Eestuurder : ILDEFONS PEETERS, 0. M. C. VASTE OPSTELLERS : M. E. BELPAIRE, L. DUYKERS, Victor VANGRAMBEREN, Bertrand VAN DER SCHELDEN, Juul FILLIAERT. Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : Villa MA COQUILLE, Zeedijk DEPANNE. Aankondigingcn : 0.25 fr. de regel. — Reklamen : 0.40 fr. de regel. Vhirhtf»1in0-pn : o inlnKsrliinfrpn van 1 i-po-pIs n en fr De Groote Week. Ieder jaar is het terugkeeren van de Goe-de Week eene gebeurtenis : die groote da-gen vol liturgischen luister, vol hooge poëzii vol aangrijpende herinneringen. — Palmenzondag, Witte Donderdag, Goe de Vrijdag — brengen telkens eene vernieu-wing aan de ziel en als eene verjongin^ aan den zoo vluchtig heensnellenden tijd maar in omstandigheden gelijk de onze krijgen ze maar eerst, 200 't schijnt, hur voile beteekenis. Palmenzondag I — de blijde intrede var Christus in Jeruzalem, met het zoo kort-stondig Hosannah 1 zoo vluchtig triomf ! — Witte Donderdag, het bruiloftfeest van smar en liefde, der liefde in de smart, der smar om de lielde ! — En eindelijk Goede Vrijdag voltooing Yan 't liefde-offer aan het Kruis in onnaspoorbare diepten van leven, godde-lijk en menschelijk 1 De Passie van onzer Heer Jezus Christus huit al deze dagen als ir een gloriemantel van somber gloeienc purper... En thans — thans dat ons land, ons gehee! volk, sedert maanden, den bitteren Kalvarie-weg betreedt, den steilen Kalvarieberg be-.stijgt en, in duizenden zijner kinderen, zijn bloed vergiet aan een hard houten Kruis, wat moet onze bezieling zijn voor 't her-denken aan 't Goddelijk Lijden ; Geen ander dan de geest van gebed. Innig, onophoudend moeten wij bidden. voor onze strijders vooral, voor hen die hun jeugdig leven, hun warm bloed, hun hoop op de toekomst veil hebben voor ons, voor oi.ze vrijheid, voor ons behoud, voor ons Vader-land. Bidden dat, moeten zij sneuvelen, zij dan sneuvelen als echte christene Belgen, geloovig en rein, martelaars voor de twee heiligste zaken op aarde en in den hemel : godsdienst en vaderland. « 0 jongens, dierbare jongens ! ik zou u willen toeroepen in naam van uwe moe-ders, vrouwen en zusters : weest uwer over-schoone taak toch waardig, bezoedelt niet uwc reine eer, sterft als onsterfelijke helden ! Dat onder u godsdienst, reinheid, onderlinge liefde heersche ! Gebruikt den naam van God enkel om Hem te aanroepen — wij hebben Hem in onzen nood zoo noodig ! WeesY kuisch en rein in woord en daad ! Iloudt vrede onder elkander, om enkel den vijand met heilige woede aan te vallen ! » En opdat onze strijders aldus bezield leven en strijden, laat ons allen voor wie zij lijden, voor wie zij hun leven wagen en schenken, hen dragen in een onophoudend gebed totden Man der Smarten, tôt den Bebloede bij uitnemendheid, tôt den Gekruisten God ! 27 Maai t 1915. M. E. Belpaire. België en het Vatfkaan. Hieronder geven we de rede die de H. Va-der uitgesproken heeft in antwoord op deze van onzen nieuwen Minister Heer Van den Heuvel, welke wij in ons laatste editie op-namen,Mijnheer de Minister, «'t Is in hccl donkere kleuren, datgij clcn toestand van uw land komt le schetsen. De brieven ontvangcnde die u bij den H. Stoel als buiten-gewoon gezant en gevoimachtigd minister aanmelden, zoo denken wij 00k op al 't ongeluk dat op uw edel land in deze laatste tijden is neergekomen. Dit pijnlijk herdenken, noopt ons de gevoelens die wij reehtstreeks aan zijne doorluchtigheid den kardinaal van Mechelen hadden uitgedrukt en ter gelegenheid van het laatste plechtig Consistorie hadden herhaald, weerom te ver-nieuwen.«Op dit oogenblik.is het ons aangenaam Mijnheer de Miniiter, u welkom te heeten te Rome, maar we kunnen tei zelvertijd het gevoel niet onderdrukken, u te Verklarenhoe groot onze droefheid is sedert het begin-nen van ons Pausdom. We gclcx-ven nochtans dat de Belgen niet moeten vergeten,dat na regen zonneschijn te vtrwachten is, om de menschen te versterken. We wcnschen 00k aan onze dierbare belgische zonen dat ze welhaast zouden mogen begroeten de schoone zon van den vrede. Wij zouden zell meer begeeren om ons niet te beperken tôt enkele wcnschen, maar voor den oogenblik, vragen wij aile Belgen, dat ze de goed-willigheid niet zouden betwijfelen, waarmede we hen uit ter harte omringen. «'t Is in den geest van deze goedwilligheid dat wij den nieuwen minister van België. het onthaal verzeke-ren, dat hij altijd bij ons zal vinden, in het vervullen zijner zending om de goede verstandhouding die heerscht tusschen zijn gouvernement en den H. Stoel nog inniger te maken. Intusschcn bidden wij hem aan zijnVorst de uitdrukking van onze vriendschappelijke gevoelens te doen gcworden en voor hem zelf te aan-vaarden de verzekering van de tevredenheid welke wij gevocld hebben,alswanneer wij de kreus vernamen van hem, die voormalig minister van justicic en professer in de rechten aan de Leuvensehe Hoogcschool, maar de lielde vnn het recht en der waarheid kan voorhou-hwden.» •J ' l _ Duitschlands optreden tegenover België • door zijn elgen geleerden veroordeeld. ; Teruggaande tôt den 2en Augustus ig 14, kunnen wij de internationale rechts-verhoudingen tusschen Duitschland en r België nagenoeg aldus samenvatten : ; Nog op 3en Augustus getuigde de , Duitsche Staatssekretaris, de heer von 1 Jagow : « Dat het steeds als onzijdig « land eene onberispelijke houding had 1 « aangenomen ». Duitschland, Belgie's Oostergebuur, zou weldra als oorlogvoe-rend komen te staan tegenover Belgie's : Zuidergebuur, Frankrijk. Evenals Neder-1 land, had België het recht, evenals Ne-1 derland betuigde het 00k zijn wil om in het dreigend Conflict een houding van volstrekte onzijdigheid te blijven in acht nemen. In het ultimatum nu, dat de Duitsche gezant in den avond van 2 Augustus aan de Regeering van het onzijdige België overhandigde werd van dit land gevor-derd dat het « een welwillende onzijdigheid » had in acht te nemen tegenover de noodgedwongen invallende legers, zooals het heette, van het oorlogsvoeren-de Duitschland. Tegenstand zou als oor-logsdaad worden beschouwd. KoningAl-berts Regeering betoogde daartegen dat eene dergelijke eisch, afgezien nog ervan dat daarvoor werd afbreuk gedaan aan dç eer der Belgische natie onvereenig-baar was met België's strikte onzijdigheid. Deze immers legde het op, zich daartegen te verzetten met aile tenzijnen dienste staande krachten. Onmiddellijk daarop volgde op 4" Augustus de Duitsche oorlogsverklaring aan België, "ten gevolge, verklaarde het stuk, van de weigering door de Regeering van Zijne Majesteit den Koning gesteld tegenover de goedbedoelde voor-stellen der Keizerlijke Regeering." (Grijsboek, nummer 27.) Om deze redens dus zijn de gruwelen van den oorlog over het arme België ge-komen. In w.at het gewetensvol als een door zijne neutraliteit opgelegde ver-plichting beschouwde,heeft Duitschland gemeend een aanleiding te mogen zoe-ken om het den oorlog te verklaren. De Vossische Zeitung durft zelfs bewe-ren dat België, door zich te verzetten tegen den indringer, te kort is gekomen aan de verplichtingen die de neutraliteit het opgelegde en zich daardoor zelf bui-ten het Volkenrecht gesteld heeft. In verband met deze voorstelling kan het niet van belang ontbloot zijn, even het oordeel te vernemen van een paar ineesters van het volkenrecht, waarop Duitschland steeds, en terecht, zoo prat ging : « lien onzijdige staat, aldus de beroem-» de leeraar in het Volkenrecht aan de » Heidelbergsche Universiteit, "Blunt-» schli, mag niet dulden dat de oorlog-» voerende partijen zijngrondgebied ge-» bruiken tôt het bereiken van hun » krijgsdoel. De doortocht over onzijdig » gebied moet aan aile oorlogvoerenden » worden ontzegd. De Onzijdige Staat ' » is verplicht de noodige maatregelen » te nemen om zijne onzijdigheid door » derden te doen eerbiedigen; daartoe » mag hij desnoods wapengeweld aan-» wenden. De oorlogvoerenden hebben » ten plicht het grondgebied van de on-» zijdige Staten te eerbiedigen. Van el-» ke schending op dat gebied moeten zij » zich onthouden, welke 00k de omstan-» dig'neden mogen zjjn, en hoe groote » strategische belangen 00k op 't spel » staan. Het feit, gewapender hand on- » zijdig grondgebied tegen een aanval te » verdedigen, doet geenszins de neutra-» liteit te niet maar komt die veeleei » bevestigen. » De Berlijnsche hoogleeraar, Heffter, die met zijn boek " Ilet Internationaai Recht in Europa " 00k in 't buitenland grooten roem verwierf, zegt niet mindei stellig: " Elke natie, heeft het onver-' ' vreemdbaar recht de onzijdigheid die " zij heeft verklaard, te willen in acht " nemen,gewapenderhand te verdedigen 1 ' en met geweld allen aanslag daarte-" gen af te slaan. De neutraliteit brengt " zekere verplichtingen mee, welke de " volkeren die er de voordeelen van wil-" lengenieten, gehouden zijn na te ko-" men. Deze verplichtingen bestaan " hoofdzakelijk in: het zich-verzetten " tegen elke vijandelijke daad die een " der oorlogvoerenden op het onzijdig " gebied zou ondernemen tegen zijnen " tegenstrever, enz. " Zoo luidt de uitspraak van uitsteken-de Duitsehe rechtsgeleerden wier geest niet door de oorlogspsychose is aange-tast. Belgie's heldhaftige weerstands-krijg, zoowel als Duitschland's weder-rechtelijk optreden tegenover België mogen hierdoor worden geacht door zeer bevoegde en hoogst onpartijdige rech-ters te zijn beoordeeld. H. V. 0. De Vlaamsche Leeuw. I. Zij zullen hem niet temmen Den fieren Vlaamschen Leeuw, Al dreigen zij zijn vrijheid Met kluisters en geschreeuw ; Zij zullen hem niet temmen Zoolang een Vlaming leeft, Zoolang de Leeuw kan klauwen, Zoolang hij tanden heeft ! Refrein. Zij zullen hem niet temmen Zoolang een Vlaming leeft Zoolang de Leeuw kan klauwen, (, • Zoolang hij tanden heeft ! ( 1S II. De tijd verslindt de steden, Geen tronen blijven staan, De legerbenden sneven, Eén volk zal niet vergaan ! De vijand trekt ten velde: Omringd van doodtgevaar, Wij lachen met zijn woede : De Vlaamsche Leeuw is daar ! III. Hij strijdt nu duizend jaren Voor vrijheid, land en God, En nog zijn al zijn krachten In al hun jeugdgenot. Als zij hem macht'loos denken, En tergen met een schop, Dan richt hij zich bedreigend En vrees'lijk voor hen op ! IV. Wee hem den onbezonnen, Die valsch en vol verraad Den Vlaamschen Leeuw komt streelen, En trouweloos hem slaat ! Geen enkel handbeweging Die hij uit 't 00g verliest, En voelt hij zich getroffen, Hij stelt zijn maan en briescht ! V. Het wraaksein is gegeven, Hij is hun tergen moê ! Met vuur in 't 00g, met woede, Springt hij den vijand toe. Hij scheurt, vernielt, verplettert, Bedekt met bloed en slijk, En zegepralend grijnst hij : Op 's vijands triLlend lijk ! Beterkoop, a. u. b. Vroeger reeds riepen wij de aandacht der overheid op de schandalige wijze waarop onze jongens in sommige winkels uitgebuit worden. Niet later dan gisteren nog werd voor ons de opmerking opnieuw gemaakt. Dringend vragen wij nog eens aan de overheid of aan die uitbuiting geen paal en perk kan gesteld worden — of het mag voort ge-beuren dat bij onze jongens, wanneer zij de minste kleinigheid willen aankoopen.de cen-ten schandalig uit den zak worden geklopt. Laatste Berichten. In België. — Op den rechteroever van den Yzer hebben wij voor-uitgang gemaakt ; en op den linkeroever eene loopgracht gewonnen. In Frankrijk. — Ten Noorden Arras zijn, in den nacht van Dinsdag-Woensdag, twee Duitsche aanvallen, nabij O. L. V. van Loretten, door ! onze troupen afgeslagen. In Champagne hebben de Duitschers het blokhuis van Beauséjour ge-tracht in te nemen, maar zonder gelukken. Drie hevige vijandelijke aanvallen nabij de welbekende Côte 196 zijn mislukt. Wij hebben tegenaanvallen afgeslagen, met groote verliezen voor onze vijanden. In Elzas. — Te Hartmannsweilerkopff', maken de Verbondenen voort-durende "vooruitgang. Na de eerste reeks loopgrachten veroverd te hebben zooals we laatst meldden, hebben ze nu eene tweede lijn loopgrachten ingenomed, op eene merkelijke breedte. Onder de gevangenen die we daar maakten, vvaren er verscheidene officiers. 1 II I— ■■■*■ mi ■ n m» mil mi 1 iiuijumi 11 m», •wywrariarniiiMPi Men meldt ons dat het bombardement der Dardanellen op nieuw her-begonnen is. Nieuvve inlichtingen komen ons toe over de Russische zegepraal van Przemysl : 9 generalen, 93 hooger-officieren, 2.500 officieren en 117.000 soldaten werden krijgsgevangen genomen. Kanonnen en ander oorlogs-materiaal hebben we buit gemaakt. Het Russisch offensief wordt heviger in Bulcovina tegen den rechter vleugel van het Oostenrijk-Iiongaarsch leger. Italie, Bulgarie, Roemenië en Griekenland beginnen voor goed hunne voorbereiding. Binnen kort zullen wij van nieuws hooren. Russische zegepraal te Przemys! Volgens den kommandant van Przemysl, generaal Kusmanek, bestosd het garriizoen tijdens de overgave, uit 9 generaals, g3 op-perofficieren, 2500 officieren en n7.ooo soldaten.2500 kanons bevonden zich ter plaats; ailes werd door de Russen overmeesterd. De geestdriit in Serbie. De val van Przemysl heeft teNich de grootste vreugde te weeg gebracht. Geheel de stad is be-vlagd en verlicht, en eene ontelbare menigte. doorkruistde straten,Rus!anJ en de verbondene Staten toejuichende. Het Oostenrijksch mili— tair muziek dat na den slag van Tser gevangen genomen werd speelde de nationale liederen der verbondene mogendheden. De vreugde op het Franscîi front. De overgave van Przemysl heeft op gansch het front eene buitengewone geestdrift verwekt. In de steden en dorpen en bijzonder in den Elzas, die nu terug fransch geworden zijn, heeft het klokkengeluid deze gelukkige gebeurtenis aangekondigd. Op verscheidene plaatsen waren er fakkel-tochten ingericht. België moet verlost worden! Camille Flammarion's oproep aan : de Amerikaansche burgers. : In het «Journal de Genève> heeft de be-roemde astronoom en schrijver, Camille Flammarion, een artikel geschreven, dat hij tôt de Amerikaansche burgers richt. Hij leidt dezen oproep in met de volgende woorden : «De oorlog, die verklaard werd door het Duitsche Keizerrijk.raakt tusschen vijf groote Europeesche naties. Een naburig land, dat buiten het conflikt stond en welks onzijdigheid door traktaten was gewaarborgd, heeft wegens zijne ligging, zijn grondgebied zien overweldigen door den vijand, zijn leger, dat in den dienst der prachtigheid stond, zien achteruitslaan. Zijn arbeidzame bevolking isgezonkeninbodemlooze ellende, millioenen martelaren werden uit hun thuis, uit hun vruchtbaar land, of verre van hunne broodgevende nijverheid verjaagd; een vreed-zaam en gewetensvol volk dwaalt verbannen en in lijden, verdreven door brand en ver-woesting.Ik vraag aan de heelewereld,of zij passieve toeschouwster zal blijven van dit bloedig dra-rna, van die nooit te rechtveerdigen onge-rechtigheid. — Zonder haar toevlucht tôt de wapens te nemen, beschikt de vcreenigde we-reld over een vrees inboezemende macht. De Vereenigde Staten, Mexico, Biazilie, Italie, Spanje, Portugal, Griekenland, Rumenië, Holland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Zwitserland, al de natiën, die eenigszins be' zorgd zijn met de menschelijke weerdigheid, hebben de dringende plicht zich te werpen tusschen de strijdenden en hun te zeggen : Wij eischen de bevrijding van het Belgisch grondgebied. Wij willen dat men dit land ont-ruime, welks integriteit gewaarborgd is en dat prijsgegeven is tegen aile rechten der volkeren.Luxemburg moet insgelijks ontruimd worden. De vijandelijkheden moeten zich uitslui-tend bepalen bij de Fransche grenzen. Warcn ade onzijdige natiën vereenigd om te verklaren dat België s grond heilig is, dan waren de tegenstanders verplicht te buigen, want de bekrachtiging om dit veto kon vervaarlijk en onverbiddelijk worden. Voor de eerste maal zouden wij de onzijdige Staten al te zamen zien opstaan en roepen tôt hen die zich niet wilden onderwerpen : Het menschdom stelt zich verantwoordelijk voor het geschonden recht der onzijdigheid. Wij zijn solidair, en wij zijn voornemens met u af te breken onder economisch, politiek en sociaal opzicht. Algemeene blokkade zal worden uitgesproken tegen den plichtigen Staat. Aile handel, zoowel te lande als op zee, zal met hem worden opgeschorst, welke hij 00k weze of niet. Camille Flammarion sluit zijn krachtigen oproep volgender wijze : De beschaving moet niet farlliet verklaard worden. Amerika's groote en machtige Vereenigde Staten moeten den eersten stap doen om deze bevrijding te bekomen — en aile volkeren zullen er zich bij aansluiten. België, dit slachtoffer zijner trouw, moet worden gered. Uit het Deensch blad : « Dagbladet », Amerika en Japan. M. Wilson, over de sino-japaneesche on-ierhandeling ondervraagd, verklaarde dat nij niets anders kon zeggen dan dat de Ver-îenigde Staten aan Japan inlichtingen ge-krraagd hebben nopens de voorwàarden aan 3hina voorgesteld. Daar het Amerikaanschgouvernement nog ^een antwoord van den staatsraad uit Tokio rntving, heeft het verscheidene punten nog iiet kunnen onderzoeken, en is het hem on-nogelijk te zeggen of het de Japansche vragen can aannemen of niet. De Nederlandsche belangen zullen geëerbiedigd worden. Volgens de diplomatieke bewijsstukkenaan le tweede kamer medegedeeld, hebben de îngelsche en Fransche ministers in den iaag de maatregelen hunner gouvernemen-en tegen de Duitsche verklarin^en medege-leeld. Den 4den Maart hebben zij aan het Ne-lerlandsch gouvernement de verzekering ;egeven dat zij al het mogelijke zullen doen >m de belangen der Hollanders en dese hunier coloniën te eerbiedigen,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods