De Belgische standaard

792 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 15 August. De Belgische standaard. Seen on 18 May 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/dj58c9rz5g/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

l oor Ta il en tfolic ï31â.;GrBI«iA,D Foo:r .God &is £2&&rd &a L&nd "~«- • • "■•■»- '-"^"i.* ——- .^»pyaMA^vr<l'.TBrtr.goem>»"i . .v '- . > ■ « iit m« IM3&RS» ?*^!isî iagffiij^. Abonnerùeutsprijs voor 5s auni»rrs bij voorafcbetsiiag. Voor de suidatt-a : 3,30 fr. Voor de nlot-soîdatgn — in 'i htnui 3«3fî tr« > buittu 't l**d j.oo ir. Indien mter iximflws# van tlh nwnm*r woréttt gntraaçd, wcrèH 4* ab0Hn*mm1t prys mindtr „ : ILÛ£F0HS PEETERS. 0JMTBL.L8KS ; M. E Bl «.PAIRE, L. DUYKCHS, Vfoter VAHBRAM8EREB, fi*ir«0<s VA8 ai R SCHELQE». faut F5LL5AERT. « . , , c ? Kr2 ■-**'»-.« V , - «r'/iW -'.ï;«Mtff ? - -umxi. - jOltSM^tAltaKOKttff^te»»»» '-".- — ' • Voor aile madedeelinçen ?.icb vreadeo totî Villa MA COQUILLE, îSèedijk DE 'PANNE. ; Aankondigingen ; 0.25 fr. de regel. — Reklamen : 0.4.0 fr. de regel, Vluchtelingen s 3 inlasschingen van -i regels, 0.50 fr . ZEEVIJDINfi. Hoe roerend j.s telken jare de ceremo-nie van de Zeewijding ! Die zelfde God, die de zee heeft ge-schapen, Wiens geest op de wateren zvveefde op den dageraad der schepping, wordt nu, verscholen in zijn Sacrament, geheven boven de ruischende baren en zegent die golven, beeld van ons raen-schelijk ieven door hun gedurig bewe-gen tusschen afgrond enhoogte,tusschen zaiigheid en wanhoop, tusschen goed en kwaad ; — beeid tevens van 't god-deiijk ieven door hun onmeetbaarheid en schijnbare eindeloosheid. 0 ja ! de zee îs de treffeiijkste afspiegeling van eiadeioosneid en ieven. Maar is die piechtigheid mimer roerend en schoon, hoeveel meer dit jaar, dat neei ons land, gansch de wereld ge-slingerd wordt tusschen ontzettende af~ gronden van weedoxn en toorn i Ho ! mocht de God die de stormende zee bedaarde door één teeken zijner hand ; aie erop wandeidé toen zij zweiiend ea toornend zich verhief, gereed om Re-trus te versiinden, mocht die God, mocht Christus nu ook eindelijk, het goddelijk gcbaar maken dat rust en orde en her-steiiing, dat geiuk en ongestoorden vre-de zai terugschenken aan de herade-mende aarde ! Mocht Zij op wier feestdag de zeewij-di-ig piaats heeft, Maria ten Hemei va-reud, een straal van haar geiuk laten vaiien op haar zuchtende kinderen, op haar biddende krijgers, op het lijde&de voik van Vlaanderen ! Mocht zij, in de baiimgschap van den wreeden oorlog, ons verblijden door 't gelaat van haren Zoon, luister en heerlijkheid des Vaders, schenker van den Liefdegeest ! Amen ! suizen de nu gesuste stormen. Amen ! ruisenen de rustende baren. Amen ! smeekt het snikkende volk. De Panne, 15 Oogst 1915* M. E. Belpaire. Voorteekens. ▼ -"W ^ ■— ■ —— — Het moet wel zijn dat na een jaar ooriog het duitsche volk kregelig begint te wordem Hoe anders verklaren de mistevrec-enheid die in de duitsche bla-den te lezen staat ? Wie tusschen de regels zien kan, moet bestatigen dat het koiossale vertrouwen in de eirrdzege op een wankeipunt is gekomen. En hoe kan het anders. De oorlog zou maar drie maanden duren en eindigen met eene totale duitsche overwinnig. En wat zien wij. Nictiegenstaande hun pochen moe-ten de Duitschers toch bekennen dat het na een jaar oorlog tôt geen beslissing is gekomen in den strijd. Maar dit ter zij gelaten, stemt het diezelfde man-nen thans heel bitter dat ze al hun vrien-den hebben verloren. De bewondering en eerbied voor 't duitsche volk is al lang zoek gegaan en in dezen vvereld-strijd vinden ze hen, in al hun macht, vereenzaamd en door iedereen verlaten. Dit ailes dted Georg Bernard, in een min of meer pessimitisch artikel in de « Vossische Zeitung » klaar aan der: dag komen. De schrijver legt er met nadruk op dat de oorlog vele teleursteilingen he?:ft gebracht. Duitschland teit in de wereld geen vrienden meer, behalve zijn bondgenooten. Zijne pogingen om in 't Buitenlandden oorlog te trachten te ver-rechtveerdigen werden met hoon en schimp begroet en heel het duitsche ide^al van een wereldmacht is geslon-ken tôt de nuchtere zekerheid dat Duitsciilands macht voor âltijd is ~ge-knakt. Zulke toonaangevende uitingen mogen volstaan om ons te overtuigen, i ' "~™ """"" dat Duitschland ten einden adem is ge-i loopen. Veelbeteekend mag het ook hee-ten dat sinds een tijdeken van hier de duitsche Keizer maar steeds het woord-je vrede in den mond heeft. Hij ge-bruikte 't in een telëgram aan de ko-ningin van Griekenland, hij liet het klinken in zijn beroemd manifest van 1 Oogst en nu de zege in Pùlen hem vooral zou moeten stemmen om beter en grooter te doen komt hij met zijn vredesvoorstellen voor den dag. Doch hij heett zoolang den vrede mis-kend, dat de vrede hem ook in den steek zal steken. EEN REIN GEWETER ! « Voor God eu voor île geschiedenis, myn gewetm is rein ; » WlLHELM II, K. I. Nou, Willem, en weet ge dan aiet wat eene " v/ ecmde zoucie » b. v. niet "beletten bediedt ? En hebt ge geene kennisvan 1" de schendinj; der Belgische neutrâliteit ; 2a de systematische wreedhedea te Aar-schot eo te Leuven ; 3° hetgebruik van verstikkende gasseu en brandende vloeistof ; 4° de bronnen-vergiftiging in Zuid-Afrika ; 5° het zinken der Lusitania ? « Daar zijn wreedheden — aldus von Bie-berstein op een Haagsch Congres — waar-tegen geen internationale wetsbepaHngen behoeven te worden vastgestcld.» Mogen bovenpenoemde daartoe niet worien gere-kend ? «Deutsche Treue, Deutsche Ehre» waar- lieen zijt gij geTareu i * * * 't Is dan waar dat de Duitsche beschaving — « de zielegrootheid van een Schiller, een Goethe een Beethoven, een Gôrres, de poëzie der volksliederen, de zoete raystiek der mid-deleeuwen » (E. Belpaire) — thans afge-daald tôt Hochkultur, nu als geheel zich vertoont tds eene vrij primitieve beschaving : « dat het Duitsch volk, een volk van groote vitaliteit, maar betrekkelijk laag van geest ; dat leefde op een voet van beschaving die het niet toekwaijp ; — dat het Duitsch volk als staat eerst moet vernederd worden om weer zichzelf te zijn en zijze democra-tische ontwikkeling te hernemen. » (Frans Coenen). « dat sinds 1870 de Duitsche ontwikkeling ontzaglijk, maar ook ontzaglijk in mate-rieele richting werd voortgestuwd. Het oude christelijkeromantisch Duitschland werd be-dolven onder gruis en fabrieksmook. Er is daar gekomen een groote vergroving, eene machtige ontkenning van het christendom met bewuste orîtkenning der moraal — een modern heidendom... Die eenzijdige mate- ! rieele ontwikkeling in Duitschland heeft eene I verruwing der zeden, eene sombere grofheid veroorzaakt... » ( uit een brief van een < vj iend ). > Ja, volgens die beschaving (?) misschien draagt de Kiezer zijn geweten rein. * l * * t Doch waarom eene keizerlijke leugen zoo s tragisch opgenomen ; laat ons het over eeneM ] anderenboeg weipen en < dicere veritatem ridendo». Te Antwerpen in de pâtisserie Lens, Hui- | devetterstraat, zit tusschen de pasteiverorbe- j rende klaodizie een struische Feldwebel die S reeds tien tsasts naar binnen /oerde en tee- ; ken doet om « noch îûnf ! « De dame achter het buffet zegt tegen het ; tneisje. « Draag er nog eens vijf naar dien 5 grooten... sm..., Jamaaf, Feldwebel heeft goede ooren; en ; Iintuitief vermoedend, bij den glirnlach van de juffrouw, dat er iets niet in den haak is, dreunt hi] met zijn zware stem. « Fràuleir, was bedeutetdas Wort, smeer- : L..?» De dame zit op heet^ kolen, doch behoudt harekoelbloedigheid en tracht uit te Jeggen : * Das ist so jemend wie ein groszer Mann, ein Held, was 1 » Feldwebel zet een hooge borst, maar toch -■ moetend critiseeren bromt hij : î « Na, das soll man nur von unserm Kaiser ; sagen : das ist ein grozer smeerl... ! Feldwebel zei de waarheid zonder het te | weten ! J. S. Ult de Pers. j 1 De zû^azeide wreedheden Vit de Vorwarts van Bcrlyn—26 October I We hebben de valschheid kunnen vastste)- > len van een groot getal beweringen uit- \ voerig beschreven en door de pers rondge- i strooid aangaande de wreedheden gepleegd J tegen Duitsche krijgeru en burgers... t Uit het Duitsch wetenschappelyk tydschrift Der Fels. Ailes wat tôt hiertoe gekend en onderzocht is nopens de zoogezeide barbaarschheden van katholieke priesters... isteenemaal vaisch en uitgevonden, zonder uitzonderÎDg. Onze « Keizer heeft den président der Vereenigde 1 Staten geseinddat«zelfs vrouwen en priesters « wreedheden ple^den en soldaten, doctorsen | ambulanciers kwetsten : Hoe de draadmare | overeen te brengen is met het feit dat niets j ten laste der priesters kan gclegd worden, zullej we slechts na den oorlog kunnen weten, , BELGIE REDDE PRANKKIJK Uit Le Matin — Vrgdag 6 Oogst. Iets wat de eerste dagen van den oorlog kenmerkt zal de bewondering van 't nakome-lingschap behouden.Heel de Fransche macht was naar het Oosten gekeerd. Tegen aile recht en rechtschapenheid, was de Duitsche bedreiging tegen het noorden gekeerd en we moesten plotselings de richting onzer légers veranderen. Nm, daartoe zou de tyd ons ont-broken liebben zonder de heldaftige toewyding der Luiksche troepen. - : Uit de Bclio'Uo Paris — 6 Oogst 19lù. Albert de Mun, in 't begin van den oorlog. Niemand in Frankrijk mag uit het geheugen verliezen, niemand zal het vergeten, dat, zoo ons Vaderland thans de krijgszwenking te-gengehouden ziet in haar natuurlijke richting, loy het te danhenheiben aan den moed der Belgen en van hun heldaftige opoffering ! DE VREDE Uit de Figaro — Alfred Capus. De eenige vrede dien Frankrijk zal aan- | vaarden, spijts de inbiazingen van waar ze \ ook komen, zal de vrede zijn die, na 't ver- | hakkelée vaderland weer gemaakt te hebben I wat het was, ons voor goed van allen aanval I van den germaanschen heerschzucht zal ver- i lossen. t*"' ■ 1 ■■ Gelijkenis. In I764 verscheen VEspion Chinois. Daar staan ei merkwaardige woorden over Frede- rikll die alsdan, lijk Willem II onlasgs, in ? 1 't geheim plannen aan 't smeden was .. om te 1 nadeeleder snullen, de groote macht over Europa in. handen te krijgen : < ln der waaiheid, ik zeg het nogmaals : de ; man van't Noorden, onlangs opgerezen, zal i bij wat hij reeds deed, niet blijven staan. Na Ç 't vredesverdrag- zal hij zijn krijgers niet naar j hun haarsteden zenden, maar hij zal ze voor « ; de derde maal oelenen en onderwijzen tôt ! nieuwe gevechten en belegering«n. 1 k Hij zal bijzoD(fere verdragen sluiten, zich ; j verbondenen aanhechten,-en bepalen hoeveel 1 | hulptroepen ze hem moeten bezorgen. Eens ailes ger'jed, zal hij het oogenblik ^an algemeene achterloosheid afspieden en als- j I dan weerom de sluizen van zijn macht ope- ! | nen. In dezen torlog zullen zijn inzichten ; s uitgebreide en grootsche zijn. Zijn ontwerp 1 j zai zijn : een aanslag op Europa te plegeo. < S De man van 't Noorden zal een grooten ' f stroom oveistekea en den Haan (Frankrijk) 1 ' aanvallen met een leger van reuzen. Een > ; andei leger zal hij achterlaten om den Arend < (Rusland) in bedwang te houden. Alsdan < zullen de Franschen jammeren omdat ze de eerste werktuigen van zijn grootheid waren. Hun oogen zullen opengaan, maar.. te laat » Nietwaar dat zoon Willem wel gelijkt op < PapaFrederik.... natuurlijk de slimheid daar < gelaten.... < Eene voorzegging, een beetje op zija broe- < \ ders Johannes.... buiten dat deze hier, in } voile letters geschreven werd ten jare 1764 1 l tenwijl de andere misschien wel ton jare 1914 s werd uitgevonden ! Men vergat in aile gcval t j de geschiedkundige bronnen op te gevea II!! e Nu si non è Vero, 't werd algelijk schoo» ; s aaneen gefoefeld. 1 1 Parija, !3 Oogst, 15 u. In Artois werd eene poging van Duitsche aanval ten noorden van het kas-teel van Cârleul gemakkelijk teg'engehoudcn.In Argonne hebbn de Duitschers op het einde van den namiddag van gisteren hunne aanvallen vernieuwd. In de sector begrepen tusschen de baan van Vienne Le Chateau Binarville en de bergkloof van La Ilouyetle. Zij werden teruggeslagen na eenen zeer he~ vigen strijd met grenaden en springbussen Niets te melden op het overige van het front. Petrograd 10 Oogst 1915. Streek Riga: Al de duitsche aanvallen, gedaan met het doel onze voor-posten in te nemen, werden afgeslagen. Bij Jacobstadt-Dvimk gaan onze troepen met welgelukken vooruit. Te noorden van" Valkomir bezetten wij Kavan-Toviani na een hevig gevecht.Krijgsgevangenen werden gemaakt. Bij ! Kovno op het westelijk front van de Niemen tôt bij Essia, werden aile aanvallen afgeweerd, uitgenomen bij Godleva waar de Duitschers een kleinen vooruitgang maakten. Tusschen Narew en de Bug: hevige aanvallen op al de wegen van Lomja-Simiadovo-Kossevo. Tusschen de Vepry en Bug deed de vijand een menigte aanvallen bij Pnrkif en op de steenweg van Vlagova. Allen werden afgeslagen, OORLOGSNIEUWS OP DEN YZER Niets merkwaardigs is in de laatste dagen voorgevallen, in dion zin ^en< mon dat het tôt geene gevechten kwam. Doch het kanon dondert des te meer en dit op sreheel de Yzerlinie. Sedert dagen en dagen hooren we niets anders en alhoewel onze soldaten zich luttei om al dit verloren geveld be-5 kommeren, moet toch worden toegegeven | dat zulk kaaongesciitit -voor hen ailes be-| lialve aaniefenaam is. Buiten dit gaat het Ieven in de loop-| graciiten zijn gewoon gangetje. Mitsgaders | dit kanongeweid komt ook de gruwende j verveling onze jongens plagen. Deze maan-| denlange gedwongene onwerkdadigheid | weegt hen zwaar en verlangerd zien zeuit of naar een vooruitrukken of naar een aan-vallend gevecht. Hun lijf en begeerte ver-langen naar werk en daad. WESTELIJK FRONT Het duitsch offensief in Argonne zal ! waarschijnlijk maar het voordeel gekend hebben van éen dag. Zoo pas begonnen, is het dra stopgezet, — en waar de Praasche linies onder het geweld en de gassen had-den moeten plooien, zoodanig dat op zeker oogenblik er terecht mocht gevreesd worden dat een puntdoorbreken niet uit te sluiten was, meldt het ambtelijk bericht ons thans dat het ver-grootste gedeelte van het verloren terrein tusschen de Paan Vienne le Chateau-Binarville heroverd is. Om deze mislukking„te wreken hebben de Duitschers weerom hun wraak uitgeoefend op eene opene stad. Raon l'Etape, tien kilometers achter de linies gelegen, werd gebombar-deerd en vier personen werden gedood en zeven vrouwen gekwetst. Ai tyd dezelfde barbaarschheid. Rond Atrecht worden de artillerie-gevech-ten heviger dan ooit voortgezet. Houden wy hetoogopdie piaats. Daar waar onsofFen-siof schipbreuk leed, houden we het voor zeker dat de Duitschers een dergelijk zullen aanwenden, gepaard gaande met een optreden langs Steenstraete-het-Sas. Want dit zijn immers de verbindingspunten van de verbondene legers en deze trachten van elkander te scheide» zal wel beoogd worden door het nieuw reeds aangekondigd duitsch offensief. IN DE DARDANELLEN. De Bondgenooten hebben eene nieuwe ontscheping betracht, ditmaal ten Noorden de golf van Saros. Deze ontscheping mag als een bewijs volstaan dat men het thans ernstig meent met de doorbraak, want de piaats van de ontscheping doelt klaarblijke-lijk op eene rnogelijke afsluiting van de Turk-sche legers die op het Gallipolische schier-eiland strijden door het innemen van de land-engte boven Boulaïr en het bezetten van den strategischen spoorweg die van Ccnstanti-nopel langs Kavah en Gallipoli den Turken bevoorrading brengt. Waarom niet vroeger met deze ontscheping is begonnen, is tôt nog toe niet duid'elijk gemaakt. Reeds over een paar maanden wezen wij erop, gezien de on-overkomeiijke moeilijkhederi die den Ver-bondeneu in den weg stonden op het uiteiade van Gallipoii, dat eene ontscheping bij de landengte Boulaïr eene ncodzakelijkheia zou worden tôt gelukken van de doorbraak. Dat zulks toen niet is gebeurd zal wel te wijten geweest zijn aan het onvoldoend getal man-schappen dat voor dsze belangrijke eperatie noodig was. Doch benevens het bewijs van de krachtige hulp dat we daarin vinden om het begonnen werk te voltrekken, mogen we ons thans verbeugen in het blijde vooruit-zicht van een krachtdadiger en doelmatiger werkiwg die door deze ontscheping wordt beduidt. De landengte van Boulaïr immers is de eenige Verbinding die de Turksche legers én uit weg én toevoer verzekert met het verdere land. Deze landengte is slechts een tiental kilometers breed en het wordt dus duideliik dat door 't afzettea vaa deze landengte het beoogde resultaat kan bekomen worden op eenige dagen. Het Turksche leger aan zich zelven over-gelaten op Gallipoii is (otondergang gedoemd en wat de vloot en het ontschepeningsleger niet vermochten door opoffering en helden-moed, bewerkstelligd kan worden door het bezetten van deze strook gronds. In deze krijgsverrichting moeten we thans ook de vaste wil der bondgenooten: de Dardanellen-kwestie tôt een rap en goed einde te brengen, zoeken, hetgeen dan ook meer dan ge-wenscbt voorkomt nu oj- de Servische grens belangrijke duitsche troepenverzamelingen piaats grijpen die een bedreiging voor het welgelukken dei bondgnooten verdulken; Verwachten we ons dus in 't ver oosten aan belangrijke gebeurtenissen ! Een Engelsche onderzeeër heeft de turksche kanonneerboot « Berk-I-Satvet » en een turksch transportschip in den groftd ge-boord.DE HOUDINfi VAN RUMENIE Het is opmerkelijk dat in de Dardanellen operaties, de Turken maar steeds een over-vloedig gebruik maken van Ammunitie, met recht en reden mag men zich afvragen waar vandaan al dit krijgsvoorraad komt en slechts twee uitleggingen zijn mogelijk. Ofwel Ru-menie moet, ongewild en onwetens wellicht, nog duitsche munitie doorvoeren, ofwel de Turken verspelen hunnen laatsten voorraad en in dit geval zou de val van de Dardanellen uakend zijn. OP ZEE. Gelijk wij het voorzagen heeft de Duitsche vloot, in de Baltische zee, hare aanvalspoging op Riga vernieuwd. De eskaders drongen tôt in den golf, schoten de lichttorens van de kust plat maar werden door de kustbatterijen en de russische vioot genoodzaakt terug te trek-ken.Een duitsch onderzeefir heeft in de Noord-zeeop8 0ogst, de hulpkruiser lndia gctor-pedeerd.Het schip zonk op onkele minr.ren. 22offi^ieren en 119 koppen van de beman-ming werden gered. JaaF» — N® 1^8 • V"i$ï m&îiemw het ixmmûmT Zcndag 15 en Maandag 16 Oo^st 1916.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods