De Belgische standaard

784 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 07 August. De Belgische standaard. Seen on 12 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/h98z893711/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

4de Jaar — N 162 ^î033) Wk, -._ - aag 7 Oogst i B18 TV- Adonnementen —O— Veor Solditen x ma&iid 1,35 fr. a ma&nden a,5o 3 maasdan 3,7s Niet Soldat an in 't lakd 1 maand fr. 1,75 a mascdea 3,50 3iaaacden 5,25 —o— Buiten 'tl*cd 1 matad fr. 3,50 2 mswideii 5.00 3 maasdïn 7,50 De Belgische Standaard j$ Opste! en Beheer Yi:!a t" " M. C q . :ia " '/ . 'o ; î * ! De; panne —0— j Kl": n° ?.»nkon-à, d vv p.-c : É 0,as i'. te regel I' -°- | RBCLAMEN Vo :, s o » ' r-e . iorn^t - o— t.2 stichter-bestuurder ILDEFONS PHETERi VASTE MEDEWERKERS M. E. Belpaire, L. Duykérs, P. Bertrand Van der Schelden, Dr. Van de Pérre, Dr. J. Van de Woestyne, Juul Filliaert, Dr. L. De Wolf, S. Simons, 0. Wattez, Adv. H. Baels, Hilarion Thans Gemeenschappel ij ke economische belangen als factor der nationaliteit Eigenbelang, stoffeiijk belang .is altijd een groote drijfkracht der menschelijke handelin-gen. Zelfs wijsgeeren van gezag beweren dat het de maalstaf is der zedelijkheid. Hoe ze zich ook vergrijpen, het is een feit dal de meeste raenschen zich laten leiden dooi persoonlijk stoffeiijk belang en dat slechts weinigen, enkele uitverkorenen, de zedelijke beginselen nog boven dat belang weten hoog te houden. De meesten denkenz ich best in da midden waar hun stoffeiijk belang meest be-vorderd wordt. Ubi bene, ibi patria. Maar daar ieders stoffeiijk belang afhankelijk is van de omgeving, van de medemenschen en daar de welvaart dier medemesschen voor een groot deel afhangt van de groepeering tôt dewelke ze behooren, zoo volgt daar noodzakelijk uit dat de overtuiging dat eigenbelang met de groepeering overeenstemt, het nationaal bewustzijn zeer sterk bevordert. Vandaar dat de staatslieden 00k altijd ge-traeht hebben en trachten om de welvaart van hun volk te bevorderen.wat maar billijk is, zoo-lang die bevordering gebeurt binnen de païen der zedelijklieid. Maar de sialen bekommerden zfcîi niel veei om de weUen ûèr zedelijkheid. Zeer zelden was de wet der rechtveerdigheid bel leitmotief liunner dadcn. Godsdienst is de ophouder der zielenwet. Maar godsdienst en staat moesten immers gescheiden leven. Van daar dan 00k dat staatslieden het stoffeiijk belang van hun volk behartigen ten prijze der aedenwet en ten nadeele van andere volkeren. En toen zelfs de godsdienst van den staat nog niet gescheiden was, diende meeslal de godsdienst als een borstwecr om de niet of min prijaenswaardige daden van den staat te be-schutten.Heel de gesctiiedenis, van af de Middel-eeuwen, iseen strijd in dierichting. Toen, wel is waar, streed stad tegen stad ; de politieke economische samenhang was nog niet tôt de natie uitgebreid. Later ecliter met de centrali-satie van 't bestuui', verbreedde de werkkring der Staten, 00k op economisch gebied. Het mercantilisme was de drijfveer der mogend-heden. En de oorlogen mogen voorkomen als godsdienst-oorlogen, in den grond was stoffeiijk, economisch belang, de inzet van denslrijd. 't Was er om le doen de rijkdommen der ko-lonies te bemeesteren, markten te verplaatsen, waterwegen at te sluiten, zeeën te overheer-schen, vreemde vloten te vernietigen.De groote naties zijn uit dien strijd geboren. De kleine danken haar bestaan aan het evenvvicht der groote, die daardoor Qnmachtig waren om de kleine binnes te palnen. Geen gesehiedenis is in dit opzicht leerrijker dan die vas Frankrijk onder Richelieu. Be-streed hij het katholieke Spanje, sloot hij ver-bonden met de Turken, , 't hiet ailes te gebeuren om de verdediging van den godsdienst ! Wijl Richelieu en later Mazarin het door de wapens van Hendrik IV vereenigde Fransche volk, door de diplomatie en den oorlog nog nauwer aaneensloten en zijn grondgebied uit-breidden, versterkten Sully en Colbert den band door hun economische politiek. In Duitschland was de invloed der stoffelijke be-lkngen nog grooter ; zoo groot dat dit land, de economische staat kon genoemd worden. Onder de duitsche volkeren bestond er immers een zeer groote parlicularistische geest, gevolg der historische ontwikkeling, geest die het Zuiden van het Noorden en van hetWesten scheidde, door verschil in godsdienst, in sociale inrichting en opvatting, in wetgeving. Laten we daarom de ontwikkeling van Duisch-larid volgen in vogeltuchl. In de Middeleeuvven was de Elbe de grens tusschen het duitschdom in het Westen en de Slave», de Zetlen en de Pruisen in het Oosten. De Teutoonsche lidders zetten hun bescha- vingswerk voort inOost-Pruisen. De wetgevers van Brandenburg, die vroeger meer in 't Zuiden woonden aan de Elbe, later te Nurenberg, en van daar naar Brandenburg kwamen, deHohen-zollerns, maakten zich meester van Oost-Pruisen. Het land was in een zeer achterlijken toestand. Vlaamsche kolonisten, Hollandsche waterkundigen, Fransche Hugenoten kwamen met den Pruis het vlakke land aan zijn on-vruchtbaarheid onttrekken. Onder Frederik Willem (1640-88) werden wegen en kanalen gebouwd. Een nieuwe stad : Berlijn, rees op. Nieuwe uitwegen, over de Elbe langs Hamburg braehten nieuw leven aan de Zuidersleden, die, sinds het verdwijueo der Hansa, aan't kwijnen gegaan waren, Leipzig, Breslau, enz. herleefden. Later legde de Pruis de klauw op de Hansa-steden en Silesie. De ontdekkingder koolmijnen had intusschen nieuwr leven gebracht. Maar nog altijd was er geen eenheid, geen duitsche nationaliteit; de godsdienstige en historische invloeden lieten zich nog te veel gelden.Een groep jonge schrij-vërs kwam den stamtroU van den Duitscher opzweepen. Maar het tolverbond, op aanraden van Frederik List ingevoerd, braeht veel meer bij om de eenheid van Duitschland, die de .oorlogen tegen Oostenrijk, Dsnemarkeh nog be-vorderden, voor te bereiden, totdat zij einde-lijk door het bloed, in 1870, bezegeld werd. Verkeerd ware het nochtaus le meenen dal Duitschland daarin zijn voile kracht heeft ge-put. Nog jaren nadien bleef Duitschland het arme land, vvier \olk met honderd duizendcr had uit te wijken. Een nieuwe Engelsche ont-dekking, die toeliet het tôt hiertoe onbruikbare samengestelde ijzererts, dal in zijn bodemzoo rijk aanwezig was te benutligen, gaf een machtigenstoot aan Dailsc'nland'secouomischen vooruitgang en nationale ki acht. Maar bovenal was het de economische organisatie, die van heel de duitsche nijverheid om zoo te zeggen «en nationaal geheel vormde, die, op korte jaren. Duitschland verheven heeft aan de spils der nijverheidslanden. Weinige nationaliteiten zijn, door zulk een gemeenschappelijk streven tôt zoo een hoogen economischen bloei ges'.egen. De sociale toestand der werklieden was er beter dan in een ander Europeesch land. Ook was de uitwijking opgehouden ; een inwijking nam hare plaats in. Dat feit hebben de internationalisten over 't hoofd gezien toen ze meenden dat de duitsche socialisten tegen het keizerrijk zouden opslaan. Deze laatsten weten immers te goed dal hun eigen loi met dit hunner nationaliteit verbonden is. Wie den vrede zou wiilen bewerken-door het duitsche volk over verseheidenc staten leschei-den, staat een groote ontgoocheling te wach-ten.Indien we nu denEngelschen toestand onder-zoeken, dan leeren we dat ook de grootheid oit verovering, uit de economische welvaart ge-sprolen is. « De eenheid xei J. Chamberlain te Londen,op 6 Nov. 1895, is ons aangepredikt doorgevoelmaar is ons opgeleyd door belang. De eerste plicht onxer slaalslieden is : deze eendrach! voor eeuwig te bouwen np den grondslag der stoffelijke belan-gen.Wij beeluiten : nationaal stoffeiijk belang, nationale economische politiek was en is een groote eenmakende kracht. 't Vervolgt Dr Vande Ptrre Volksverlegenwoordiger UIT DEN ZAK Laatste uur De strijd woedt op den Noordelijken oever der Vesle i PARUS 5 Oogst, 7 uur.— Gedurende den dag hebben de Fransche troepen de Vesle bereikt Oostelijk F1SME >. De duitsche achterhoede bood hevigen wederstand. Des-niettemin togea wij op verschillende plaat-sen de rivier over. Fismes is in ons bezit. N. W. Reims bereikten wij Neuvillette. Op den linkeroever der Avre, tusschen Castel en Mesnil-St Georges werden de Duit-schers verplicht een gedeelte hunner stellingen, onlioudbaar geworden door onzen vooruitgang van 23 Juli, te verlaten. Wij bezelten Braches, drongen Harzicourt binnen en bereikten Cour-temanche.^ÎPARIJS 6 Oogst, 7 uur. — Op heel het front vande Vesle is er geen verande-ring. Het gevecht woedt op |den noordelijken oever waar de vijand hevig weerstaat. De iudruk ia de wereld In de Vereenigde Staten hebben al de groote sleden gevlagd ter gelegenheid van de isiname van Soissons. De bladen drukken dat deze zege-praal de ondergang van Duitschland beteekent. In Duitschlanti Self it, men als van de hand Gods geslagen. Theodor Wolffvali in de Berli-aer Tagblatt met hevigheid aile pangermanisten aan. Bij de neutralen is de zegepraal vvelwillend onthaald gewordea. Op de zwitsersche beurs is de mark plots van 5 punten gezakt, wijl de jransche frank van evenveel punten steeg. tîNQHLSCH FRONT LONDEN 6 Oogst, 7 uur. — Verleden nacht hebben wij eenige gevangenen opge-bracht nabij Neuville. De vijandelijke artillerie was heel bedrijvig, bijzonderlijk in de sectorvan Bethune en Ypér. Bi| den vijand De Duitsche Opper-Admiraal von Holtzen-dorff, die in 1916 beweerde aat in de eerste zes maanden Engeland en Frankrijk door de duikbootencompagnie zouden uitgehongerd zijn, heeft zijn ontslag ingediend. Om gezondheidsredenen, zegt het Duitsch bericht ! Prachtige vondst. Rusland tex hulp De bevolking vande havenstad der Yizee.Àrk-hangel, lsin opstand gekomen tegen het plaat-selijk Soviet, heeft het omvergeworpen en de Bondgenooten ter hulp geroepen. Deze zijn naar Ark'rangel opgerukt en hebben de stad bezet. De japaansche regeering heeft beslolen een sterk leger te Vladivostock te ontschepen om den transiberischen spnorweg le bemeesteren. Het procès Malvy. Na een aantal zittingen vol wederwaardig-heden van politieke en andere getuigen, loopt het procès Malvy eindelijk ten einde. Gister heeft de procureur-generaal zijn rekwisitorium uitgesproken waarin hij een straf voor Malvy vraagt. De advokaat van M. Malvy heeft gister, door een pleidooi dat heel den dag duurde gepoogd de gezegdenvan den prokureur te wederleggen. Men verwacht de uitspraak voor Donderdag. BELGISCH FRONT 22e Overwinning van Coppens. Onze patroeîjen hebben k rijgs-ge^angenen opgebracht in de streek va i Kippe Coppens heeft op 3 Oogst zijn 22n draakbalïon neergeschoten naar Zonnebeke. Van en voor onze Soldâtes l .i . «1 fi s De uïtvhider vati deiî Zeppelm Te Parijs is overlèden de ingénieur Chr-vreux Maurice, llij werkte voor den ^oorlog in de werhuizen van graaf Zeppelin. « Ik was liet, getuigt hij, (lie de motor met zes cylinders uitvond ; hij wist niet dat Duitschland hem eens zou gebruikt hebben tegen zijn land. » De oorlog en den dierentuin Iloeonze beesten en beestjes het stellen in AntAverpen? Maar ze zullen zekftr ook ge-rationneerd zijn als hunne conl'ralers van.. Parijs. De leeuwen krijgen. natuurlijk een leeu-wenaandeel : zij hebben aile dagen een halven peerdekop,luitgenomen 's zaterdags: dat is hun vastendag. De apen trekken nu nog meer apensm... als voor den oorlog; jin plaats van uoten, eiers, appelen enz. krijgen zij rijst, zwarte bsontjes en anderesoldatenkost van 'tjaar. de grootste hoop is dan ook gestorven. De stekelvarkens, die meest brood aten, krijgen niels meer als patatten en ze refu-seeren.Er is maac eenzeeliond meer: gebrék aan visch. Een prachtige da&d van 200,000 fransebe weduwen Kardinaal Gaspard heeft een verguldengedenk hoek ontvangen vanwege 200.000 fransche weduwen die hun mari in den oorlog verloren eu die den fi. Vader beloven hun kinderen naar de vereischten der H. Kerk op te voeden. Ze vragen den H. Vader deze inzichten te willen zegenen, die ten goede moeten komen van Frankrijk, dat nog steeds van deti H. Stoel verwijderd blijft. De Paus heeft beloofd eene bijzondere mis ter ] harer inlentie op te dragen. î Die 200,000 weduwen hebben al het noodige ? gestuurd voor het celebreeren van die mis ni. : S een albekleed in brusselsche kant.'n autaarkleëd \ in Engelsche kant, al het witgoed in fijnlinnen, | eeu merkvvaardige met goud bestiklen kasuifel t waarop enkele hoofdtrekken uit Fraukrijks ge-? schiedenis zijn gebrodeerd, een in goud gedre-J ven kelk. De kelk draagt het volgend opschrift, | in 't latijn, « Vredebrengend door het bloed van zijn kruis op aarde en in de hemelen. De vrees voor de Amerikanen I De Duitschers die door de Bondgenooten Ikrijgsgevangen gemaakt worden zijn vol-komen eensgezind om te vérklaren dat de duitsche hoogere bevelvoerders behebt L . ° ' zijn met eéne schrikkelijke vreés van de î Amerikanen. I Volgens de verklaring van duitsche offî-cieren die krijgsgevangen genomen werden is deze vrees de eenige drijfveer die de Duitschers aanzet om ailes in te 'spannen wat in hunne machtisom de Bondgenooten den vrede'op te dringen voor den aanstaanden Winter. De Puitschers die krijgsgevangen genomen werden, maken geen geheim van de bewondering die zij gevoelen voor de Arae-rikaansche soldaten. Der Duitschers vrees is volkotnen recht-matig en hunne bewondering isniet irieer dan natuurlijk. H t i! irekker? vars 't ZiH'crgs 1$. De zilverstukken van Napoléon III worden nog voorloopig door den Gemeenteontvanger van De Panne in betaling ontvangen, 't zij voor waren, 't zij voor belastingen. Stàrkftfd. De zaal dondett nog van het vooet-ducend applaus. In mijnen geest woelen indcukken en begeestesing dooeeen. Het stuk is te machtig opdat ik zoo selFens klaai; zoude zien in mijne bewondering. Wat zijn wij hiec ver van den alle-daagschen kost dien het tooneel maac al te dikwijls opdient, van den aatd zelfdec vezhevene tooneellitetatuui: waacaan onze zuidecbucen ons gewoon mieken. Shakespeare moet het modelgeweest zijn van M. Alfred Hegenscheidt in het ver-vaardigen van zijn drama. De karakters zijn van den engelschen tooneelvorst, van hém het verbazend rap opeenvolgen der zoo verschillende toestanden, van hem vooral het edele, het immer diep doordaclite, het verdragende woord zijnôr spelers. Starkadd is een meeslec-werk en M. Hegeuscheidt een groot kun-stenaar.De kunstenaar is niet kunstenaar hiet-in datai zij ne gedachtenaanvaard moeten Avorden : ook zijn wij het niet eens met al de lessen die zoo overvloedig uit zijn wetk opborrelen Hij s kunstenaar hier-door dat zijue inzage zoo menschelijk waar schijnt; zijne gezegden zoo natuurlijk malkander uitlokken en heel het spel zoo boeiend, zoo levend ineen zit. En noehtans schept Hegenscheidt scherpafgeteekende zwartgetinte wezens, zooals het tooneel ze toch wel gedoogt. Starkadd ziet machtig, ootdeelt en han-delt machtig in ailes. Ingel integendeel is diep vreesachtig, zoo wanhopig ge-dwee. Hilde is zonder betwisting eene der djkst en zuiverst afgewerkte figuren van het drama. Maar waarom is Sae-mund zulk een besliste, vermetele boos-wicht en Helga zulk een onbezonnen meisje! Dit ailes komt maar boven op oogenblikken dat ik mij afzonderen kan van het spel. Anders, stroomi mijn geest mede met den vloed van het drama, met den rijkdom der woorden, met de edel-lieid van heel Hegenscheidt's spel. Ik had loch liever gehad dat Starkadd de woeste, onvruchtbare zeeliefde niet hadde wanhopig boven de barende menschenliefde verkozen. En wat nu gezegd over de vertolking? Zij was het meesterwerk waatdiglijk te gemoet getreden. Starkadd was de wilde Noorman die Hegenscheidt gedroomd heeft, onvergetelijk schoon in het vierde bedtijf, ingeheel zijn roi Zijn machtig gebarenspel deed ons aan Vogel denken. Even meesterlijk trad Mevr„ J. Van Middelen-Mathis voor in den bij roi van Hilde. Wie hadde die doorzichlige, diep lijdende vrouw met meer bescheidenheid met meer gevoelen kunnen doen hec-leven ? Aan aile spelers gaat groote lof toegezwaaid, aan denhelschenSaemund, aan den statigen Froth,?aan den soms wat te geweldigen Ingel, aan de naïeve Hilde. Dank aan u, edele spelers van dat grootsche wetk. Wij waren fiât dat onae taal zulkê werken schreef, fier dat ons volk zulke kunst opgedischt wordt, fier dat zooveel soldaten dat lavende vocht met liefde hebben gedronken. Wij waren fier over u, die ons die diepe kunst zoo innig hebt laten genieten. Geef ons nog meer dergelijk voedsel, wij zullen het al beter en beter verteren. Em. Claeys Soldaten, koopt niets in de winkels waar zedenschendende postkaarten verkocht ol tcntoongesteld worden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods