De Belgische standaard

427 0
17 November 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 17 November. De Belgische standaard. Seen on 15 April 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/1j9765bb64/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Do or T&&1 en Voik ■firsmim £^Ltf%&£ an Î3T* ^ AjS% .à.b>an*»oaiitsp>*y# voor 80 db®k#',i f e&ii ^oornltkttftUfcg V»x»r d« soldâtes ; »,£0 îr. V~*,r «« st«t-«old*Ua - in 't ]*»<! 9.50 tr,; butta* t Uud : *,00 tr. > "U*c tnscr esemplaren **o tlk aommei wordea w©rdt d« tbofluemtiii Segtuurder : 1LDEFONS PEETBRS. Vsst* aptUillw* : M. ». BXLTA1JUK, L. DXJYKSStS» V VA* aBAJEBEUBH, B. VAN DKR «OHÏLDKW, Jauï lUiLLàJSBT Vçor «île mededeelingets zich wendea tôt s; Villa MA 0GQ0ÎLLBs ftcedijk «EP»9lfi£< Aaszfaonàigiagca s Mi ir. d* regel. — Reklaraen î 0.40 ir» de regel. Yiuehtalisfisn 13 inlagschïngsn vas ê regeis» o,|o tr, Hoe de houding van Bulyarië verklaren? Sinds maanden nam Buigarië eene heimelijke dubbelzi - nige houding aan, die wel de achterdocht van de diploma-ten moet hebben verwekt. E?rst ging het een geldleening aan in Duitschland. Wanneer de Verbondenen deden opmerken dat deze daad verdacht voorkwam, dan antwoordde koning Ferdinand : * weest bedaard, ik leen aan bankiers. Dat heeft met Duitschland niets te maken >. De Mogendheden lie-ten het zich welgevallen* Daarna maaRte Buigarië een akkoord met Turkije, waardoor het een heel stroos land ontviug, zonder iets daar-voor te betalen. < Dat verdrag was zonder politiek belang ; een grensrsgeling, niets meer I Bulgarie bleef vry te bande-len vol-gens goeddunken ». Korts daarop narnen Duitschers een leidende roi in bet leger. «Nooit, zei Buigarië, aan du Mogendheden : ge zijt verkeerd ingelicht ». tiiïideHjk begon Buigarië te mobili-seeren. « Weest niet bang tn het gedrang, zei koning Ferdinand, 't is maar om mijn leger eens le laten paradeeren, er is geen kwestie van oorlogen ». Nu kwam zijn eigen voik in opstand ; het nustrouwde zijn Koning. De Bul-gaarsche boeren zonden afgevaardigden na»i de Koning. Zi] spraken hem aan in 't Bulgaarsch en op zvjn Bulgaarsch ai y Liuigaarsche boeren, dus ruw maar upiecht. « Gant naar huis, zei de Koning, slaapt gei ust ; ik zal eem met mijn minUters sp< euen over hetgeen ge komt te zeggen ». Wat heeft de meening van 't voik te betee^enen waar het zijn toe-komst geldt ? L'.iusschen brachten de Duitsche offi-ciereu ailes in gereedheid voor den oorlog. De havens werden versterkt, mij-nen gelegd in de waters. De Mogendheden bakten maar altijd aan schoone broodjes voor Buigarië. Griekenland en Swrvië zouden ze wel bekostigen, mits een bepaalde of later te bepaien schadeloosstelling. Maar Griekenland vond de koek te groot. Het moest heei of een groot gedeelte van Macedomë afstaan. Buigarië oordeelde dat de kock te klein was. Verge-lijken we nu deze gesehiedenis met deze van Beigië en van Turkije. Siuds jaren hadden de Duitschers on s Bvlgen, gepaaid met allerlei blij-ken van genegeoheid en liefde. Enkele uren nog voor de ooriogs yerklaring, zei .de Duitsche gezant aan onzen Minister te Brussel, dat België.van Duitschland niets te vreezeu had, dat zijn onafhan-keliiKheid zou geëerbiedigd worden. Even zoo dubbclzinnig was de houding van Turkije. Twee Duitsche oor-logschepen zochten een veilige plaats in de haven van Turkije. Turkije hield de Mogendheden te vriend. De oorlog-schepen zouden ontwapend en ontmand wor ien. Maar intusschen liet Turkije de schepen her^tellen, zijn leger drillen door Duitsche officieren, versterkingen aanleggen. En toen ailes klaar was. trad Turkije in den oorlog aan de aijde der Duitschers. Het bieek duidelijk dat Duitschland heel de valsche streek had op touw gezet. Welnu de valsche roi door Buigarië gespeeld, gelijkt zooveel op deze door de. Uui;schers*tegenover Beigië en deze, door de Turken, onder de duitsche lei-(Ui. teyecover de Mogendheden, op touw g'.zct, dat we gcrtchtigd zijn te besiuitei dat hij 00k door Duitschland werd opgest.el = De Bulgaaroche koning was (iiuuaal de hooluactcur m 't Duitsche valsche spel. Hoe heeft die koning zich daartoe willen leenen ? Duitschland heeft die n man zooveel beloofd al s belooning, dat ' ' de man niet kon weerstaan ; Constan-re tinopel en wie weet : een keizerrijk tôt rij aan de Adriatische Zee. De Turken a' zouden afstand doen van Constantinopel mits hun Islamrijk zou hersteld werden jn in Afrika. De streek gelegen tusschen de Adriatische Zee en Bulgarie zou door den oorlog aan Servië ontnomen er_ worden. an Zulke offers waren welgekomen aan nd Buigarië omdat Buigarië nog steeds de je_ hoop koestert te worden wat het vroe-* ger geweest is, het eens glorievolle 1 keizerrijk der Balkans, der negende en ee^ der twaalfde, dertiende en veertiende ar_ eeuw, waarna het bijna voor vijf eeuwen ■ het verpletterend juk der Turken te ver-nQ 1 duren had. I Die hoop was zoo goed als verwe- izenlijkt in 1878 door het traktaat van San-Stefano, na den siag van Plevna waar de Turken door de Russen ver-slagen werden. Buigarië strekte zien î uit langs de Zwarte Zee, de Egeïbche I Zee met Macedonië inbegrepen. 11 De groote Mogendheden, meer be-Jl' paaLielijk Engeland, verzetten zich ech ter ertegen. Het traktaat van San-Ste-l fano werd vervangen door het traktaat , . | van Berlijn, waardoor een kleiner Bui-/ gaarsche Staat werd geschapen onder ^ het toezicht van den Sultan. Bulgarie was gescheiden van Macedonië. ia" « Bulgarie, zei Bismarck, is in den ^ zadel gezet. Nu moet het leeren rijden ». ^0_ Dat gebeurde 00k. Later werd een tweede maal zijn hoop int \ voor een oogenblik verwezenliikt, na ?an f ^en eers^en Balkan-oorlog. Maar door i>e- I twee£^en Balkan-oorlog werd zijn | hoop verijdeld. ffi. 1 Die hoop liet de Duitsche diplomatie or_ f voor de oogen flikkeren van den koning vi;" van Bulgarie ; Ferdinandje is er door bedwelmd geworden. -, Wat zal zijn ontwaking een teleurstel-% ling zijn 1 ie* Dr Van le Perre, ve^ Volksvertegenwoordiger. ter S VOOR ONZE SOLMTIH ,an Zesde inschryvingslyst. Overdracht lr. 6774.80 Parochie LOCKE (1* lijst) nis Voor onze Bdçische Jongent : je_ Rieds vermeld : ' E. H. VanderGhote, pastcor Locre, 50.00 Naamloos Locre, i-5° iij- z. E. H. Thibaut, nist. Dekcn, Locre, «5.00 ele M Louis Behaghel d'Albiat, „ 50.00 7 : ; M. Platevoet, burgm., en x. broeder, ,, ao.oo "s' Sint-Antonius Gesticht, » 35.00 ':t'r M.M. Six, Gebroeders, ,, 40.00 nd M. Ernest Van Dromme en zuster, „ 95.00 Lti_ M. Henri Dekeuwer en zuster, „ ao.oo M. A lois Cuvelier, secretaris, „ 30.00 Wed. Spyckerelle, >1 ao.oo )U- M. Augustfe Aernout, „ ao.#o M. Camille Thori», » ao.oo . M, Jérémie Delanghe, ,, 30.00 M. Jules Lenoir, » ao.oo -ld M. Ernest Vanlerberghe, ,, ao.oo ig- M. Jules Covemaeker, „ ao.oo n(j M. Charles Covemaeker, t> ao.oo M. Henri Nuttens, >, 10.00 M. Camille Vercruysse, „ ao.oo .en M. Emile Huyghe, ao.oo en M. Guitaf Gouwy, » ao.oo ■j Wed.Decrock, « 10.00 M. Cyriel Arnaert, » ao.oo 1er m. Edm. Goudenhooft, „ ao.oo lat M. B... »> 5-oo açj Eulalie Hautekiet, » 10.00 Marie Flamand, » 5.00 Georgine Collet, » 5.00 rië ,or Totaal fr. 7324.80 V Priiskamp voor teekeningen. op Df Belgische Standaard herinnert a»n al de ioripei s der uurliuie dat eçn derde prijs-*e kamp ingtr cht is voor Uekerù.gtû die ta-nd fereekn, of gevoelcns Vart het bdékje Vo'ksfltrJleid • p het papier brenpeD. ' . De b«kr«.o de tpefes-ringer; blijven e'tren-"" di.m van de Belg. Standaard en lullen op 1 postkaarten verachijawi. DE OORLOG :ot e" In den Balkan >ei en ITALIE EN RUSLAND en Beide landen staan om in te grijpen. Het ou wordt reeds veertien dagen lang gezegd en ien berzegd en er komt niets van. Dralen is twij- telen «n twijfelen is verllezen. an Het Sirvisch Montenegrijnscb leger is op de 't punt terug^esmeten te wordeu opde Adria-ae- tische kust. •Ile Italie wordt meteen bedreigd, als zijn tus-en schenkolnst nog lang uitbliift Is het te laat. ide | ffl^cht der centrale» klimt mtt dezen ^en I ve!dtocht in waarde. Roemanie wordt meer | en meer afgezonderd, 't ligt ingesioten tus-6 " [; schen een tijdelijk zegevierend Duitschland | en Oostecijk ; een strijdend Bulgarije en een weifelend Rusland. an Het kan zich niet bevoorraden in munities, tecaij langs Rusland en Rusland heeit er geen er- teover,tenzi) lanps Duitsc^landeii Duitschland ich biedt Roemecië munities en roannen, en land :he en belolten met rte vleet. Roemerjië ts eus zakelijk verplicht neutraal te blijven, ten be- ware Rusland op zijn grenzen een léger van 300.000 mac samsutrok en doorgaug eischte. te- DuC*1 dit kaa ^uslaad â&t ! ; Rutsland moet iogrijpen langs den Kauka-sus om den spoorweg Aleppo-Bagdad, langs wtiar de Duitschers Asie intrekken zullen, te rie bedreigeo, anders komt er niets te recht. len DE HOUDING VAN GRIEKENLAND ' *" Ean onderduimsch verraad. Handelen ia noodig. •op na Na de oatblndiDg der Kamers, die Toor 3or ons een eerste onrechtstreeksche bedreiging is, komt nu een tweede bedreiging te staan. Koning Konstantijn is hevig duitschgezind. t- Dus Griekenland sal niet bijspringen. Voor • 1 het St rvisch zui lerleger en ods expeditie-LH^ korps kan de roogelijkheid bestaan terug ge-oor snieten te worden op Grieksçh grondgebied. Wat zal het Grieksçh bestuur dat neutraal ^" i8,dan doen i Ohs i/ntwapenen. Men mag nu wel bcweren dut we zulks niet zullen toala- > ten, dat zulks onmogelijk Is. Het is zeker en ?ef* het staat vast, dat Grlekeland, ons MOET ontwapencn om ïijne neutraliteit te hand-haven. Worstelen we tegen, dan hebben we Griekenland 00k op den nek. Deje mogelijk-heid bestaat èa door onze kritieke positie in 4-8° Servië èn door de houding van Konstantijn. Het gevaar is groot. Wat moet gedaan worden ? De ontschepiog van een machtig Italiaaosch leger op de Albaneesche kust, bfl de Griek8che grenzen ; de samentrckkjng van onze vloot voor Saloniki tegen aile ).oo gebeurlijkheden ; den blocus der Grieksche >.00 kusten van nu at instellen. Dit zouden voor-».oo zorgen zijn die vrees injageo, 't geen de >•00 woorden en redekavelingen niet kunn^n. > 00 | > 0° | De Toestand >,0° 1 > 0° De Keizer is naar Sofia vertrokken om ) 00 i den algemeenen gang der zaken na te >.00 gaau. Een veelbeteekenend verschijnsel. Het >.00 bewljst dat het terreln klaar Hgt voor groote ) 0° krijgsverrithtingen. Ea dat Is het wezenlijk 00k. De baan naar Konstantinopel is vrij mx> gekomen, Servie Is voor de drle vrienden ).oo overrompeld, langs Monténégro willen de >.00 de Oostenrijkers de in altocht zijnde Ser^i-,'00 sche légers den genadeslag geven en In 't Zuiden, kuunen wlj, in weerwil van plaat->.00 selijke successen, tegen het oprukken der i.oo Bulgaren niet opwegen. In den rug Hgt het '•®° raadselachtige Griekenland bevrerkt en aan-J'00 1 gevuurd door Duitschland (om mfear eene ' 0° ? proef daarvan te geven : Te Athenen ver-i,8o schijnen lôdagbladen, 11 daarvan zijn open-mmm | lijk duiiscbgeziod). | Het oogenblik is dus gUnstig. al \ De laatste krijgsverrlchtingen js- | ta- Van 't Servisch Noorderleger wordt nog luttel gewag gemaakt. Dit was da» 00k te vooizlen na het bericht dat de spoorweg-0p Œjitze — Kruchevatz, die Servie van het | Weaten naar 't Oosten doorsn^dt en ep den Internatiocalen spoorwae; van Belsrado naar Nisch vertakt, door de Duitschers Ingenomen was. lu 't Noorden trekt het Ser-visch'itger zich terug op het iront Sienitza-1 Novi-Bazar'Miîrovilza-IMsreDd, lijn die in 1 halve boog de MjUteDegjynsche gtens dekt. ' Daar z 1 onge'twijfeld een laatste slag gels-verd woraenom de algemeene terugt- ent van 3 het gros van 't Sarvisch léger te ve gemak- • keiijken doorheen Monténégro of Noordeliik Albanie. In 't Zuid-Oosten 1s er wat meer bedrijvig-held dack het optreden van het franscb expe-l ditickorps. f Alhoewel de toestand hier 00k hachelijk is, " | dan is hij toch nog niet hetlemaal om le ^ ; wannopen, in geval er tijdelijka hulp op-1 daagt. Het biijkt duidelijk dat men Zuià-Scr- Ivië tegen ailes la wil behouden om van daar-UU later een opmarsch te doen en wil men T 00k het einei)e spoorweg Krivolah-Saloaiki * I bewaron om bijzondere strategische redens. ^ I De laatste berienten luiclen dat we boven i 3 4 Krivolaken westwiarts plaatselijke voordee-3 | lenhib&ea bchaalddie nochtans niet toelaten * | te besluiten dat eer. omsiogeliog door do Bul- • I garec is »topg«zet. Het is genoeg ta zeggen dat Krivolah slechts vijitlg kolometers van de Gneksche grens afligt om te begrijpcn - dat we daar In een gevaarlijk straatje lig'gen * en dat heldhaitige heldeumoed noodzakâlijk ; | is om het uit te houden. > | Op aile fronteu. Stilstaad, oi zooveel, over&l, uitgenomeu daar waar de oorlog over vijftien maanden r begon. » De ambtelijke berichtea, de nieuwsmiren, " de persmededeelingen ayu tegenwo jrdig van • zoo iuitele beteekenis, dat mea zich onwille-r keurig aan 't afvragen gaat waar het einden zal, nu we na deze spanne tyds te trappslen " staan ter plaatse. Eu op het oogenbltK dat ' over den Balkan zoo 'n houge ernst ligt, ge-' voclt men ais een zckere ongtstemdneid 1 omdat we op aile andere punten " stille blijven, ous machtcloos scnijnen tegen 3 den overmocdigen vijand. Doch daar li^t ^ wel een beetje onse schald. »/e heboen gémis aaa vooruitzient, ouze plaenen dragen 9 niet verder dan elgen grond en we denken datdevljand in eenzelfden toestand ver-1 keert. We missen daardoor, want de vijand loert langs aile zijden om een doortocht te 1 viniien en als 't gebeurt Is, daa zijn we ver-' ? baasd.javerstomâ ons altijd voor een voltrok-J | ken feittebefinden. Wij regelen de omstan-^ dlgheden niet, we moetea oussciiikken naar ' de cmstandigheden die ons opgsdrongen 5 I worden, Daarin ligt eea grove tbchnlsche fout. Sedert maanden en maanden weider s | gewag gemaakt van een oorlog 1d 't Oosten, ; Duitsche legers lagen op de Servische grenzen, Bulgarie bleef dubb«lzinnig. We bleven t biind en bleven vechten ten ondomme in de , Dardanellen, alleen uit eigenllefde. Het Ser-. visch leger is zoo goed als vernictigd en we ( staan nog steeds, nà een groote maand, met » hoogstens een hondeidduizendtal sol jaten te Saloniki, wyl Italie wel de noodzakelljkl eid I itîziet b^ te springen, maar het niet doet, , wijl Rusland wel byspringen zal, maar er , nieis van merken laat, wjjl Griekenland nu thans rechtstreeks dreigt en er geen kom-ai ( wordt gemaakt met het truwelen. Dit is eene onvergeellijlte handelwijze. Het . is een onbetwistbaar feit dat ailes elndigt t waar en waarmede het begonnen is. Duitschland slaat zijn Iaatsten siag in den B&lka», , speelt zijn Iaatsten troef. vVe zija slechte spelers geweest met Buigarië, zullen we 't z«lfde spel herhaleu met Griekenland ? 't Ware om te schfeien. SN DE MIDDELLANOSCH£ ZEE. Amb'elijke berichten bev»sti«ren dat de thacs in deze zee opereerende Duitsche onderzeefirs lan(?s Gibraltar blncenkwamen. t f, Gibraltar is een Eagclsche bczittîng in t - 't Zuiden van Spaaje en «lechts een zeefingte van eenifre kilometers breed scheidt Gibraltar v&n de Afrikaansche kust. Het moet bekend dat het vao wege de Duitschers een stout waagstuk is geweest. Doch indien zulks mait aange.iomen woi d«n ; wat niet rs kan aanvaatd wor'Jen nochtans, is dat de Duitsche onderzeefirs zich langs daar zouden a_ bevoorraden. i5 Hier werkan neutraleo mm, onrecht-, streeks De bevoorradingmoet komer èn van Griekenlaud èa vao Spaaje door schepen van ln I deze r-ation»liteitin. Het wordt dringend dat ^ ; er een einde aan dezen staat van zaken komt, Ik want de geledene verliezen aan tôt zlnken gebrachte schepen zijn reeds vrij groot, om maar alleenJijk te gewagen van twee Ita-e_ Haansche groote transatianticksrs (waarvan eergisieien de «Flrence ») ; zeerampen die s s de Lusitania-ramp te bij kwaman. te I , t.] jLaatsta Berichten. sn i BELGISCH FRONT | ki Gr Hkw. 16 Nov. s. i sn Onderbroken kanongeschut op het «- ; front hijzonderlijk voor de Unie-hdfslede, Sc/ioorbakke, Stuyvekmskerke, Letten-burg, Cafskerke, Noordschooie en Mer- " ckem. in ■Q FKAM&CH FR01T in ■k Parijs, 15 Nov., De Duitschers deden een geweldigen aan-val tegen de Labyrinthe, in ARTOIS. Z* j werden met bloedige verJifizen teruggeslagen. Heel den isacht door heeft het geweervuur aangehouden. :u De hoogte van Tahure, in CHAMPAGNE m werden aansrevallen, aanvai die misiukte. In WOEVRE deden wij een mijn ontploffen n, ten Noorden Cirey. Het uitwerksel was be-lo langrljk doeltreffend op de duitsche loop-e- grachten, BUSSISCH FRONT n at Het laatste ambteliik bericht meldt slechts e- gevtchten in de NOORDERSTRëEK (Iskul), id en een bloedig samantreffen by het dorp n Czartoryslti. ;D Opde STYR werd een Duitsche aanvai gt stop gezet, * «cRVISCH FRONT ÎQ sn In 't'Noorden w$kt het Servisch leger. r_ Tegen de Bu'garen ieverden de Franschen ja een hevig gevecht met welgdukken bij Rabrovo, r. De Bulgaaïsche kust en Dedeagatch wer-den beschoten. . Q" IT A LIA AN SCH FRONT ar ;û D - itallaansche vooruitgang op de Isonzo ie duurt aan. Op de Karstvlakte werd eera er redoute ingenomen. Onze vliegmachienen Q hebben aile achterwaarts gelegen statien s. gebombardeeid. ,G Een oostenrijksch lucht-eskader bombar- iQ deerdeVERONA, in Italie. Er waren 30 dooden r. en 48 gckwétsten. re GRIEKENLAND et te „• Staatsmmlster Denijs Cochln is te Athenen lci aangekomsn. Hij onderhield zieh reeds met tj den Franschen gezant. er M. Churchill iu De ontslaggevende Engelsche minister laat zich in 't leger Inlijven. et f. Laatste uur b, 16 November, 7 urea. te Ariillerie-gevechten in ARTOIS. Wlj heb-fe ben voor onzs luopgrachten 2i9 Uulvsche ^ Iyken getald weike de Duitscïien na 't ge-{ vtcht van 14 dezer op 't.terrein achtergclaten î hadden. Treinen werden in de statie van Roye beschoten.ie Artillerie-gevechten ln ARGONNE. Wij le richtten doeltreffend weerwraakçeschut op n, d« duitsche steilingen Noord Oostelijk Bain thincourt en Noordelijk RegntvtlU (WOE-te VRE) op een groep mtjnen-lauceerders, 1* Jaar N* 9^07 Vuf centiemen het nummer Woensdag 17 Novemmir ♦ _y . . ' v. mniii n m» nr inr-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods