De Belgische standaard

685 0
06 November 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 06 November. De Belgische standaard. Seen on 05 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/q814m92b2r/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

P 6 ntswiroBi ) ^ Œ F#-»? \j mtàJSri fr. S.«3 "j . "vut? as a-jn , 1 ^ 1- • • •«- . ■? 7? , ' v ^pfj Plat iSoldf.Uu : ! / la 'I !ais« : S rcaùr.ô fr. 2.75 • Attaotat f.je o|g|j gs»*£ «• ?,iS -1 vîk 9mtt»m 't ia*4 i ^ Iffitand fr. 3.50 >3; 8 «#aîj.dso R,r»o &s 0P3TSL M B8HEWK •lit» n MM Coquin» Xl»l)E DSPAHS* Klein* nAûkon- diglng«u j 0.*6i. d» r#r«I kbclambh voVftn» ovaraaa-komtt. I ; - Medencrkers : N. E. Belpaire, L, Duykers, P. Bertrand Van der Schalden, Dr Van de Perre, Dr. J. Va# de Woe«tyne, Jual Pilliaert, Dr L. De Wulf, J. Simon», 0. Wattez, Adv. H. Baels, Hilarion Tiiias iMi—TW«TÎT i^*~ - i-rrT^raa■BMriWHUUMMniMMMM*-«masafcw.inwn ■ is Be'lliisclisSDlËeiserû" j TE LOURDES ji De " B S. " te L.. werd niei in 't leren 1 1 geroepen door eene wet van hoogerhand, f1 maar wel door het nederîg en zoo Iroostvol .5 ' initiRtief der Belgische soldaten xelf. War-ûeer de loopgiavenoorlog begon, en de rustdagen werden ingevotrd, sloegcn eenige verlofgangers dan weg in naar Lourdes Aan?ankelijk waran er weinig in getal. Enkden die reeds voor don oorlog ter be-deveart kwamen, voelden nu weer den on» weerstaanbaren aantrek der Grot ; anderen volbrachten eene gelofte die se deden ta Luik, te Antwerpen, of op den Yaer. Z j ontmoetten op de boorden van de Gave, atidere Belgen door den indringer uit hun land rerjaagd, vlachteliugen waaraan 't g&Jtrrijtt Fiaukrijk zoo'n gui onthaal had i geboden Samen spaken ze over 't geboor- . teland, o?er de afwezige farnilie. De soldaten 1 moesten hun loopgrachtenieren vertellen. 1 En sieeds drukten zij erop dat de ergate ' der ontberiugcn wai : te leven zonder de 1 famil-e, het lange verbannen-zijn uit den huist^jken "haard" en niet te weten < waar te gaan, als se een verlof konden krij- 1 fesn. ( Na jiet ge ze hier in Lourdes,die jongens, > die cp iaoeders schoot ieerden ver trou wen ( op d*. maagd Maria, moecîer van God, en ' nioecyr vaa de meuschca. < D. heiiig oord veriekte hea en se voelden 1 ich aïs '' te huia " in deze kalme rast. ' .s't Dost ou» deugd hier te verblijren.» zeg- * de m<j cp een avond een hoogstudent van t Lda»ca, diu zijn lalija nog keude5 en zijn ' ^vac, eiie la». « Wel, laten wij dan eenont-«agj.» ijte teut boawea » antwoordcn aan- on ! i > de . iuchtelingen ; « laten wij eeaen I àoidt ei<haard stichten I daar zult ge U op- < recnt te nuiei bevinden, ald ge ault wearkee- ' ren. Zoo geztgd, xoo gedaaa. ' • 1 • • De " Hsard" werd niet gesiichî om de ^ 8olda>,en i.aar Lourdes te l>kken, œaar wel ' onidatze un vrije bewegiug er reeda k*?a- ' m n. De eeraten hebben hunne vrienden c er te Oveigehaald. En soohiJdde atroom ' met op te zweiien. 3inds éeu jaar fijd kwa- ! casa a dus ie Lourdes 'n 1&.000 beigische J verlo^gaugers. 1 De Haard is hun een oprecht aangensam ' en wdipgericht " te huis". Ze vinden er ' eene vergaderiaal, schrijf- en leeszaal. Ze worden er door vrienden ontrangen, en trefFon er de nooci^a geleidera aan. Bijzoa- 1 dcre ^eestelijke oefeiiingeu worden voor î hea ingericht. Zij kuun«n in seer voordte- 1 lige voorwaarden uitstappen beleggaa voor ' Caut«iet, den Ci«cas van Gararnie, de ' Groiten van Betharram, 0<erijeas bsschik- ' kea de soldaten «ver hunnen tljtd naar ' goeddànken. De S. H. heeft als voorzittw dan Sraaf de Beauchantp die bijgestaaa wordt door een Beheeria&d wiens leden te Lourdes rerb,<j«en. Aan het hoofd van het Ëcreco-mitent staan de Hertogin de Vendôme, en Mgr ScLcepper, biaschop van Tarbes en Lou. Us. De Baron de Brcqueville, roinis-ter-pieside i, en de ©eneraal de Cnuninck, minuter «an oorlog,zrgdec hunce beachtr-toc aan het wsrk en Z. H. de Pau» Beî<r4i0tu8 XV stnurde tôt aanmocdigirg edeu ioed% xijae geiddijk. bijdrage. * » » H t Be jisch Laudsbesluar mtg niet on-versciiitlig lijven tooi* de noodwendighedea von en ' Hctard ", want Lourdes is onrcr-waOït hejt cantrum geworden van een uit- i nemeiid schoon oorlogswerk. Want Lourdes is niet alleen de aangena- f me en rustige verblijfplaats waar de ] binnelingen stilte lomen zoeken, en rieuve kracht. Lourdes is vooral het Gasthuis waar de zielen dier arme verjaagden hunne ( wonden komen heelen. 't Is het onderrich- ^ tingskamp, waar mca leert verduldig te lijden, vol te houden tôt het einde toe, en ; vreugdevol zijn offer te brengen! Hier wordt de wil heropgericht, de moed ver-klockt en de energie gestaald. Is dat niet het bij uitstek roodwendige middel ter zege ? 't Verrolgt Simon Deplage DE TOESTAND Tengevolge van de zegeprasl in den sec-tor van Malmaitên behaald, hebben d« Dnitschers, heel de hoogrlakle van " Che- , min des Dames " maeten ontruimen. Een | krijfsgebeurtenis van belang. Immers in l April 11. liep het groot cff«nsief van Nive'le j zich dood tegen deie hoogrlakte. Toen had { men de hoop gekoesterd dat de inname f van deze hoogvlakte de doorbraak van 'i s front voor gtvolg kon hebben. En ses maanden lang offarde Duitschland , dnizenden zijner maonen om die hoog- | vlakle te behouden. Moeten we nu hopen • dat de mecning in April igiT^vopiuitgeaet, ? in vervulling zal gaan ? Het ware voor het \ oogenbhk gewaagd zulks te bevestigen, ; want de gebeurteniesen in Itaiië nemen niet alleen aile aandacht in beslag, maar zullen » van de Fraoschen en Engelschen 00k een ' orergroct getal troepen vergen om ginder het evenwicht te herstellen. En zoo wordt het eene bij val door den anderen tegenslsg in zijQ gevolgen te niet gedaan. Waarbij het komt? | Wanneer Bus'and afrallig werd aan de gemeene zaak, dan moest iedereen er van , OYertuigd Wisen dat Duitschland met dt' troepesi die zouden vrij komen, elders een alag zou slaan. Oostenrijk vraagd* den vrede. Oostenrijk moest dus door eene sege* praal weerom opgeholpen worden. Van to^n af werd een ontzaglijke aan val tegen Itaiië een zekerheid. We meenden door ge-daeltelijke offdûsieren op't Westelijk frott j het getaar te kunnen keeren. We hebben nogmaaU door gémis aan vooruitzicht ge-aondigd en nu dat het lot van Itaiië nog maar sal beslist worden, — want inerk wel op,dat allc« wat tôt hiertoe gebe«rde,sleck • een voorloopig doel had — nu zondigen < we door gémis aan verstandhouding. | Frankrijk en Hageland zenden troepen naar Italii om de ramp te keeren. Niemand zal er iets tegen hebben, integendeel; maar iedereen zal toch de bedenkiug maken dat op dit oogenblik deze troepan misschian da • doorbraak badden kunnen varzekeren op da j Aisne, bijaldien er in Rasland of in Italii l andere troapen atrijdvaardig hadden ge- i staan. Japan is sindi dria jaar in den oorlog. | Geen enkel soldaat van Japan heeft tôt nog \ toe aan dea slrijd deelfenomsn. Waarom ? î Men is bondgenoot of men is het niât. Over 'n maand was men zeker dat tegen Itaiië zou gebeukt worden. Een léger van een millioen Japanners dàsr saamgetrok-ken, had ocs misichien nu gebraoht op dea weg van Weenen in plaats van op deie van Venitië. Na dertig dagen, na ioseke-ping, konden de Japanners in Itaiië zijn. Vo r de orervaart bestonden geen bezwa ren. Deze onthouding is bijna onnitleg baar geworden. We wiilen den oorlog in den kerst mo-gelijken tijd winnen. Maar daarom moeten we aile krachten in 't vnur brengen. Met ' het stelsel dat we nu beoefenen trekken we j hem in 't lange.Nog eens waarom? Zullen de ! herhaalde tegenslagen eindelijk de oogen ' doen opengaan ? Ooi*k>£|$s li|dtmfg<»rs FRANSCH FRONT PARUS 4 Nor. i5 uur. — N. den "Chemin des Dames ,, was da artilierie-bedrij-vigheid heel groot in de streek van Pinon-Vauxaillon. Een vijandelijke handslag N. 0. Reims mislukte. De vijand viel aan op den rechter-Maasoever, N. het bosch van Chauma Hij werd afgeslagen. Oc le patroel-jen braehten krijgsgavanganen op. ENGELSCH FRONT LONDEN 4 Nov. i5 uur. — De Ierache troepen gelnkten een handslag Z. Havrau-eourt. Twaa vijandelijke ritten om Monchy-le-Preni werden afgeslagen O.Broodseinda en Z. O. Poelcaptl/e naman we twee kleine versterkte posten in. Spaoje heeft zijn Ministerie Garcia Pietro is er in gelukt het nieuw ministerie saam te stellen. Maar pas ge-sticht heeft het meeilijkheden. Een der mi-nisters zou reeds afgetreden sijn. V p- De toestand in Italie De " Daily News " schrijft : De beriebten die uit Italie toekomen gewagen nog ateeds van een gewichfigen en erastigen toestand. Het is thaos te lien wat Generaal Cadorna zal doen : indien hij op de Tagliamento sal weerstaan ofwel nog verder sal achterui-trekken. " De fransche troepen zijn te Brescia ont-scheept.DE OORLOG TER ZEE Twee daitsche nederla^en In Kattegat (N. va Denemarken^ heeft een engelsehe vloot een duitschen halfkrai-ser in den rroDd geschoten. 64 Matrosen werden door de Britten opgevischt en op-gebracht.Op de Vlaamsche kust heeft een dnitsch dagsebip van een nieuw maaksel en varende met de eleclriek een aanval gepoojrd op engelsehe patroeljeurs. Het sebip werd door ans vernietigd. De aaaval van Gaza begonnen Da Eagelsche troepen hebben den aanval van Gaza (Palestine) begocaen. De eerste lijn der verdedigingswerken is in hun bezit gevallen. ' hkmmtmtm jl* PARUS mtljt : ti oote ariilierieiirijd op het Aisae-front, om den Maas en in den boven Elzas. Da duitsche vliegers hebben bomsnen geworpen in d« streek Yan Dainkerke. Geen slaehtaffers. MACEDONIiC : flroote artillerie-sfrijd in de Vardar», Doiran- en Monastir-streken. LONDEN meldt : Wij hebben eenige ritten uitgevoard N. Qavralla. Wij naman krijgsgevanganan. Op het gevechtsfront woedde da artillerie-strijd hevig door, Vijandelijke pogingen naar het Polygone basch mislukten. De " artillerie-strijd it den sector van Nieupoort was hnviger dai naar gewoonte. Mesopotamio — Esn onctr kolommec heeft de Turken op|eja*gd in de richting van Dur. De vijand, in aftocht, trekt achter-uit op Tkrit. Onze ruiterij achtervolgd hen, ROME meldt : Op de Tagliamento we-derzijdsche artillerie-bedrijvigheid. Wij hebben de drukking van den vijand op onzen linkervleugel weerstaan. In de streek vaa Giudicaire werden vijandelijke aanvallen afgeslagen. VAN KM VOOR onze Soldaten Solo's vatj d® Weak j Gespeeld door Laege Vereecken tegen Somboer, Dolpheus en Goeyraerts, allen ▼an D a4-3e Cie. Vereecken was in zijn schik. 't Was immers de a5en van de maand ^ dag waarop er geen brood gegeven wordt. ' Hij koi er koopan 1 j Gespeeld door Alfons Mosiade tegen ker- ' poraal Selvais., Camiel Lfye en Julien Da-brnyne, twee van bachten de kuipe eu twee Walen, allen van D 17 -4e Cie. ! | Neovs ïoor «a» StMatn i ; > ê De personen wier n&men hieronder vol- s ' gen worden verzocht hun adres te laten -; geworden aan M. de Dorlodot, 4 Priory , • Gardens te Folkestone (Eagland). Hij heeft ; i belangrijke mededeelingen voor hen. Terzelfdertijde driugt M. de Dorlodot bij • de belanghebbenden aan dat ze, als ze naar » ouders of vrienden die in Belglë geblevec \ zijn, zouden schrijve», hun brieven niet 1 zouden nammeren en 00k geen melding , maken van brieven die ze zouden ontvangen j hebben. Ze stellen anders, hun ouders en | vrienden aan groote moeilijkbeden bloot. f Wtrvick : loh'] Debelzac-Knockaert doua- [ nier. 2066 De Braeyer Jozef Groene- ; straat, 2057 Debryer Karel Groenestr. [ Robaeys Albert, Toortelboom AeSiel [ douanier, 2060 Dtlbeke Léon Vuar- î porapstr., Mej. Marie Delbeke, Ghey- ! zen G , Lauaoy Jozef, ao58 Denorme ! Julien, Lepoutffe Gustaaf, x 984 Pel- | laert Victor, ao5# Van Akker Arthur , Ommegankstr., 3288 Vancompernolla : Albert St. Franciscusstraat. Wyttchxete : 2068 Ban Henri Sterthoek | lasdbouwer. Eecloo : 2093 DsDtckers .Fraus, 2173 Stan-daert.Harlebeke : 22o3 Brys Aotboon, Dewaele Richard, Duivettere, Impe Alfons, Naesecs Prudent, Noppe AîfonB,Pan- , lin Alcïs, Servaige Cyriel, Steelandt ! Vaieer, 2*ic4 Coopm^n, Steenbrugghe, Vaudenborre Gentstraat. , j De zijkantjes van den Oorlog El hum-nu. In de halv# kUarte van de optte barak-deur, rees plotstlisg, dees morgen, de langa gastalt* van den sargeant Hij overzag aan wijla de slapende jasstn die als vormlooia iakken nog te rustan lagaa ea sehonwde op da half-verlichte wezens di« als dooda mas-kers wit blaktan in de docielende half-don-kerte van 't kot. Esn ooganblik hoorde hij nog het luidclijk ronken van krachtig iMrel-lende borstpijpen, glimlachte om de ver-bouwereerdhaid die kij brengen son in dit geluksalig midden van vergeteiheid en rust en riep dan dat de barak daverde : — Debaot !... Debout ! 1 Ze schoten allen wakker alsof een granaat midden de ruimte der barak had ontploft, keken verdwaasd rond, sloegen de blikken van selfs naar de lichtstraal die sprietelde langs de deuropening in de barak, bemerk-ten den sergeant in de halve klaartc. Hier en daar een die geeuwde dat sijn kake-beenderen kraakten. In den hoek der barak verdomden een drietal jassen ; — Sergeant, geen moppen, hé 1 — Debout ! Biunen een uar vertrek naar de linie. Ziju zwarte gestalie verdween uude dear-epening. Da klaarte gu!pt« een witta vlek vooraan in de barak. Buî'.en dofte 't kanen. 't Sloeg al ineecs een geweldig geraas van schraveleode handen, verschuivende voeten,weg en weer gegooide zakken, allai doorsakkerd van hooge uitroepan, laid klaekead tegen da beuten wandbeschottea. — Dat smarig offensief. Heeft het ons al genoeg geduiveld ? — Indien «r nog "avanee" bij ware^ Maar ze draaien ons als in een paarden. moien. — Ge soudt nog 'n schoon figuar als paard maken, Dikken, giide 't van nit den hoek. — Hou'jë sm... — Silence, donderde het plotseliog weer in de deuropening, waar de jassen twee sterretjes fi jfikeren sagen, geel, in 't witte licht van den wordenden dag* — Alies meenemen, 't overbodige niet. Er is haast. Pjskjes worden geklaard, er wordt ge-schifi. 't Gaat een oogenbiikje al fluisteren. Een geroezeusoes roukt er als in een biëen-halle.Aïs twee gezworen kameraden sitten Dikkea en Staf huu zaakjes te beredderen — Wat nemen we mee ? vraagt Dikken . — Al de eteîijke waar ea een beetje oa-î dergoed. 'k Zit hier met een paar nieuwe hemden, een onderbroek, kousen en een splinterniiuwe Miisgrauaat, die 'k kadeaa zou willen doea aaa mîjn « marraine »j ik zal ailes in een apart.pakje biaden. Draag het, per velo, naar Kladdt's, in bewaring, en zeg hua dat zc 't mogen hebben als we niet meir terug komen. Kladde's wonert op eenige nainatea van '| kantoun^ment. Ze houdea winkeltje, ver-koopen nu en dau 00k een slokje bier eaa dejongens van hunae streek, die <r alla oogenbhkken invallcn om hnn ondergoed te doen wassciien of een stukske spek te laten bradée. Gedaagde menschen, mee-gaande, gedienstig, gaarre gesien van de jobgeas die in hun huizeke toerlucht soe-keu tegen regen en slecht weder, aan den brandenden kachel in de eenige kamer. Staf had hun het pakje afgegeven, me( bede het op den zolder te zetten in bewa. rioge, was weggepoetst sonder een slokske te nemen. — We gaan voorait. Cissen en Sophie, tôt siens. —■ God bewaar je, had Cissen nog gtzegd, en tôt Sofie : « Sofii, wc gaau dat weiger-iijk boven zetlen ». Cissen ha.Uue den ïolderladder uit sijn hangels, steende naar boven, duwde met zijn hoofd de solder val omhooga open. Hij had echtsr ongeluk. Hat pakje sloeg aan tegen de houtan zoldtsrribke. Er botste een metaalklank ia Ctssens oor ea eer hij den tijd had te bezinnen,hoorde hij beneden ep dan steenen vloer een klinkanden slag van een staiea voorwerp. Een gil van Sofis deed hem near beneden klawieran, al dat bij kon; hij viel bijkans over 't ding dat aan den seidertrap lag, slaakte eek eea fil en sprong wel drie stappen achterait, verbou-Wereerd.Ze staarden starlinge op de Mdsgranaat die als, een doede mol daar lag, rustig, uit-dagead en trotsch. ("t Vervolgt.) J. FILUAERT. De kunstkaarten van Claerhoudt De prachtige kanstkaarten, .als kertge-sebenk door de « Belgiache Standaard • uit-gedeeld, sijn nog te krijgen Swiss Cottage, De Panne, tegen o,5o fr. de reeks van ses, tien centiemen de kaart. K 3D1 Jaar Nr»48 8u5 Dinsdag 6 November 1917

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods