De Belgische standaard

968 0
12 February 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 12 February. De Belgische standaard. Seen on 21 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/db7vm43v89/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

lste Jaar. — N° 12 l! 111 Vijjf c^tieilien het nummer Vrijdag 12 en Zaterdaq 13 Februari 1915. De Belgische Stantaard Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : VILLA MA COQUILLE, ZEEDIJK, DE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. — Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. Leve Koning Albert ! Leve ons heldenleger ! Aan Kardinaal Mercier STERKER DAN QEWELD Die macht is geen nuttig gezag en doordien zijt ge haar, in 't bin-nenste uwer ziel, noch achting, noch genegenheid, noch gehoor-zaamheid vetschuldigd. (omzendbrief van Kardinaal Mercier «Hoor: macht is recht! Dat is de harde wet! — En als een wiel dat in den bodem plat wat hoopvol groent met dauw en licht be [pereld rolt Pruisens oorlogswagen door de wereld * Daar bloeide een rustig kruisjè langs de Iwet zôô kalm, als 'tvolgelnestjeindiepeheg. Om 't gele licht der avondlamp zat mede met onze kindren 't hemelsch kind,de vredi — Hun oorlogswagen, woest, kwam aange [wielc Daar ligt ons huis tôt brokkelgruis vernielc Daar stond een toren, stout op eigen krachl tôt in de wolken recht in steenen pracht en elk, beneên, bieef staan voor d'onge (woonheii van zijn gebaar geadeld door de sclioonheic — Hun oorlogswagen, woest, kwam aange (wield De toren ligt er tôt wat gruis vernield. — Een oude stad ! Wat, naarstig, 't voorge (slach voor ons gezocht had en ons voorgedacht stak in haar hoofd, eerwaardig om ziji (grijsheid en ieder prees haar luid voor stad der wiji (heic — Hun oorlogswagen, woest, kwam aang€ (wield Tôt gruis en asch ligt de oude stad vernield Een volk, mijn prachtig volk ! Het ging zij (gan zoo blijde én fier én los van allen dwang door andrer liefde en eigen zucht gedrever Omhoog naar toppen van't volschoone lever, — Hun oorlogswagen, woest, kwam aange (wield Daar ligt miju bloedend volk ten gronde (ontzield. - Want : macht is recht ! Dat is der sterke (wei Dies, als een wiel dat in den bodem pie Het pijltje gras met klaren dauw beperelc Yerplet hun krijgsgevaart deganscliewerel * # * Daar rijst een man, in purper ; al is bleei zijn mond, en trilt zijn lip, zijn oogsla (weej Voor niemand. — « Keizer ! d'aarde kunt g (breker Maar niet het RECHT ! Hier blijft uw wa (gen s te ken ! : — Roi voort, 0 Keizer ! uw vernielend wiel Ge breekt uw macht op deze priesterziel P. Valërius M ah y, y-V-VL - MJ -.Knmtfau- — TTnrï lîiî een idlanflscb dagU BELGIË Nog Kardinaal ilercïer. Van een te Londen aangekomen Belg, die een bezoek bracht aan kardinaal Mercier in zijn paleis te Mechelenen daar van een vertegenwoordiger van den kardinaal vernam, dat de kardinaal in zijn eigen paleis feitelijk gevangen is, ont-ving de ,, Times " de volgende bijzon-derheden omirent het te Mechelen ge-beurde. Baron von Bissing, de opvolger van von der Goltz,toonde zich eerst zeer tegemoetkomend jegens de katholieke kerk. Maar de ergernis over het herderlijk schrijven van Kardinaal Mercier deed hem van houdiug veranderen. Hij ontbood drie officieren en gaf hun last den kardinaal in hechtenis te nemen, en hem te dreigen dat hij naar Duitschland zou gezonden worden. De officieren werden echter tegengehouden door den diplomaat Von der Lancken,die met den gouverneur een onderhoud had. Dez verklaarde hem, dat er een voobeeldig straf moest volgen op de publicatie vai het herderlijk schrijven. Von der Lancken waarschuwde de: > gouverneur-generaal voor overijlde stap pen. Hij wees er op, dat de aartsbisscho slechts verantwoordelijk was aan de Paus, dat de arrestatie van den Kardi naal de heele katholieke wereld in be moeing zou brengen, hetgeen 00k op d Duitsche katholieken van invloed ko I. zijn en eindelijk, dat de gouverneur ge * vaar liep door den Keizer zelf gedesavou eerd te worden. Deze argumenten sche nen indruk te maken op baron vo . Bissing en hij gaf bevel de bevelen aa de drie officieren, die naar hij meend 11 reeds naar Mechelen vertrokken warer ;, te herroepen. De officieren echter hadde op het verzoek van Von der Lancken he paleis van den gouverneur nog niet vei laten. Het advies van Von der Lancke was, dat te Rome een diplomatieke acti zou worden ingeleid om den Pauste ver ' zoeken kardinaal Mercier te dwingen he ;, herderlijk schrijven — althans dat ge ; deelte dat den Duitschers aanstoot gai J in te trekken. De gouverneur généras r besloot toen den kardinaal niet te arres teeren, maar de hand te leggen op de: y uithever van het stuk en aile exemplare: in beslag te doen nemen, op grond da het schrijven niet door den censor wa - gezieu. Von der Lancken stemde hieri; ^ toe. Op 1 Januari begaf v. d. Lancken zicl , naar Mechelen en bezocht daar den uit - gever Dessain. Hij waarschuwde dez dat hij gevaar liep gestraft te worden ei gaf hem last de verspreiding van verder : exemplaren te staken. Von der Lanckei keerde naar Brussel terug maar ging de morgens vroeg van den volgenden daj I weder naar Mechelen, waar hij den kar ^ ainaal ontmoette op weg van het palei , naar de Kathedraal voor de vroegmis • Daar hij den toestand met den kardinaa wenschte te bespreken, merkte von de : Lanchen op dat de kardinaal niet aai :5 den dienst kon deelnemen,en hij verwee - hem het onrust te wekken door zij: schrijven. De kardinaal van zijn kan II protesteerde tegen de door Duitsche troe ■t pen tegen onschuldige burgers gepleeg [, de gruwelen en verklaarde dat allen goe i de smaak hem had weerhouden in zij: Herderlijken brief 00k te protesteere: tegen de behandeling die Belgische non a nen van Duitsche soldaten hadden on ■9 ^ dergaan. Von der Lanchen verlangd 3 daarop dat de kardinaal die gedeeltei l van het schrijven welke den Duitscher » aanstoot gaven, in te trekken, maar di kardinaal weigerde 00k slechts een woori ' terug te nemen. De Duitsche ambtenaa gaf daarop den kardinaal te verstaan. da hij in zijn paleis had te blijven en ver 1 bood hem gemeenschap met zijn geeste^ lijkheid. Deze toestand bestaat nu nog. De kardinaal ontving nog den volgenden dag een schrijven uit Brussel in he' ' Duitsch — dat hij verklaarde niet te ken-nen — dat hem gebracht werd door eer officier per auto uit Brussel gekomen er die een gewapend schildwacht voor hel paleis op wacht zette. Na lange uren ga1 de kardinaal den officier een schrtftelijk antwoord, waarin hïj zijn recht en de in-houd van zijn herderlijken brief hand-haafde. Toen kardinaal Mercier in dien tijd overleg wilde plegen met zijn vica-ris-generaal, werd hij buiten zijn paleis door den officier en den schildwacht ge-volgd.De zegsman van de ,, Times " beves-tigd dat kardinaal Mercier verontwaar-digd is over de beweringen van de zijde van het Duitsche bestuur te Brussel verspreid, dat hij nimmer gevangene zou zijn geweest en dat hij op enkele punten zou hebben toegegeven. De kardinaal heeft niets toegegeven en is nog steeds van zijn vrijheid van beweging beroofd. : De oorlog in Vlaanderen. Tusschen Dixn, 'de en Ramscapelle hebben de Duitschers weer nieuwe pogingen gedaar 1 om bij middel van houtvloten de loopgrach-ten in te nemen. Daarin zijn zij evenmir p gelukt als vroeger, De Duitschers kwamen I voorzien van mitrailleuzen, op hunne vloter _ vooruit maar werden door onze belgische scherpschutters weggemaaid. e Wij vernemen dat ten Noord-Oooten var n Ramscapelle de Belgen een duitschen loop gracht genomen hebben, alsook een verken ningspost die den vijand van het grootste nu was om onze troepen ten Zuiden van St Jooris aan te yallen. De Belgen en Franschen zijn er eindelijl in gelukt zich eenen weg te banen tusscher e de "Groote Duin" en dezee; van daar be > schieten zij nu de Duitschers die vôôr Wes II tende liggen. Voor de Duitschers zal het on mogelijk zijn de "Groote Duin" te behouden 11 Hoe de Duitschen hunne officieele e bericMen opmaken Officieel bericht van den Duitschen Leger-staf.j « Den 7" Februari hebben wij een franscher loopgracht en 2 engelsche mitrailleuzen ver overd ten Zuid-Oosten van Yper. 1 Ten Zuiden der vaart van La Bassée, heefi 1 de vijand een onzer loopgrachten genomen, t waar het gevecht voortduurt. S Buiten de artillerie-gevechten is er niets 3 bijzonders te melden op geen een der twee oorlogsvelden. » 1 Dat bericht i s geheel en gansch valsch: maar 't is goed om de Duitschen te bedrie- 2 gen. 1 ————— ; Russische Overwinningen. 3 Den 8en dezer hadden de Russen een goe-ï den dag. Ze namen 60 officieren en 35(X - soldaten gevangen, en ontnamen den vijanc s 11 mitrailleuzen. De Duitsche keizer had zijne legerbender 1 bevolen, niettegenstaande ailes,Varsovie ir r te nemen. Naar de briefwisselaar der «Mes--j | sagero» van Rome meldt, zou hem dat beve f. 50.000 soldaten gekost hebben. In 't Karpa-l thengebergte werden 00k 2000 Duitschen ^ gevangen genomen. ; Engeland en zijne vloot. l De "Matin" (van Parijs) van 2 Februari, 1 geeft een belangrijk interview van een zijner medewerkers met Winston Churchill, eersteLordof the Admiralty. Deze antwoord-s de op eene vraag door den Franschman ge-gesteld. "Eene vloot kan niet anders dan langzaam werken : op den tegenstrever oe-fent zij eene drukking uit, die nooit ophoudt." " Verder zegde hij hoe het aan de Engelsche schepen te danken was, dat de Fransche r troepen zoo snel en gemakkelijk uit Tunisie, Algérie en Marokko werden overgebracht, in 't begin van Augustus. Eene dubbele rij En- - gelsche schepen verdedigde en hielp de Fransche "transports" in de Middellandsche zee. Hetzelfde gebeurde iederen keer dat troepen - uit Indie, Australie, Canada of Engeland in Frankrijk moesten aanlanden. Indien dat zonder hinderpaal of tegenspoed kon gaan is het omdat de Engelsche vloot den weg open-de en verzekerde. De Duitsche vloot blijft veilig geborgen in een hoek waarde Engelsche ze niet kan gaan halen, beschermd als ze is door twee neutra-le landen, Denemarken en Holland rechts en links, en door 't eiland Heligoland. Zoolang de Duitschers hunne schepen niet uitzenden, kunnen ze gemakkelijk successen op de Engelsche schepen behalen bij middel van onderzeeers en mijnen.Daartegen kunnen de Engelsche maar weinig verrichten: onder-zeeërs vechten niet tegen malkander; en, na-tuurlijk, één Duitsche onderzeeBr die Engelsche schepen tegenkomt, zal meer uitwer-ken dan tien Engelsche onderzeeërs die geen een Duitsch schip meer ontmoeten !... Er valt 00k altijd met de kans af te reke-nen. De Duitschers weten beter dan 't is ge-lijk wie, hoe zij erin gelukt zijn bommen te werpen op 't oostelijke strand van Engeland. Ze hadden daarvoor een der dagen van I Laatste Bericliten. In België. — Onderbroken artillerie-gevecht. Eens te meer hebben 1 de vijanden Yper en Veurne beschoten. Maar onze Belgische kanons ' hebben de bovenhand op het Yzer-front blijven behouden. Ze vernielden 1 eene hoeve waarvan de verdedigers op de vlucht gingen. I Langs den weg van Bethune naar La Bassée werd een molen, ; waarrond de vijand sterk verschansd lag, weerom hernomen. Soissons ontving eenige brandbommen. Op de vechtlijn der Aisne en in Champagne, bleef onze artillerie meester over de vijandelijke batterijen. In Argonne was het gevecht in het bosch van Bagatelle nog al hevig. Het laâtste woord hierover is nog niet gezegd. De vijand kon geen voet grond winnen. In Lotharingen en in de Vogeezen enkel wederzijdsch kanongeschot. De Russen zoo 't schijnt gaan goed vooruit. Zij versloegen de Duitschers in Polen, en lukten erin op Hongaarsch gebied te treden. Op den weg naar Cracovie kan de vijand geen stap vooruitkomen. Op de Bzoura heeft de vijand bijzonder geweld gebruikt. Zijne te-genaanvallen werden allen afgeweerd, en hij heeft belangrijke verliezen ondergaan. In 't Karpathengebergte, in de Dukla-streek, hebben onze Bond-■ genooten verscheidene zeer versterkte liggingen ingenomen en 2000 Duitschers gevangen. 1 't jaar gekozen waarop de nacht, in die stn ken, 't langste duurt. Had de mist ze ni< beschermd, zij waren ongetwijfeld in de En gelsche lijnen gevallen, en ze weten wat h< hun kostte met ons in vollen dag in 't strijd perk te treden. Wat de Engelsche vloot sedert 't begin va den oorlog verrichtte, is niet genoeg gekenc Van de Duitsche oorlogsschepen zijn er voc 't oogenblik op de wereldzeeën,nog juist twe kruisers van 3 tôt 4ooo ton, de Kcirlsruhe e de Dresden : twee andere steamers, de Kror prinz-Willielm en de Prinz-Eitel-Friedric1 zijn gedwongen in een ol ander strèek va Amerika te schuilen. Dit is ailes. Duitsch 1 lands handel is te niet. Zijne handelsscht pen, die door de Engelschen niet werde buit genomen, zijn gedwongen in verschilli ge havens ontwapend te verblijven. De ze 1 is vrij ! En dat is wel de eerste keer, ganse zijne geschiedenis door, dat Engeland d 1 mag zeggen ! Dank aan dien toestand, kond.en Engelan ' en zijne Bondgenooten uit Asie,Australie e Afrika geravitailleerd worden. Wat Ameri lca betreft, misschien tellen de Duitschers t vrienden, tusschen de zuiderlijke staten maar op welke wijze zullen zij door dez kunnen geholpen worden, nu dat het Engel sche zeewezen meester der zee is? In d Vereenigde Staten was de openbare meenin in 't eerst aarzelend in hare sympathies. N weet zij waaraan zich te houden. Zeker kan Duitschland nog iet ot wat ger£ vitalleerd worden door Turkije en Kleir Azië, en door de neutrale landen. Duitsch land zal dus in 't geheim kleine hoeveelhe den vooraad blijven ontvangen, van al wa zij in groote hoeveelheden zoo broodnoodi, heeft. Maar vroeg of laat, het valt niet t betwijfelen, moet Duitschland uitgepu worden. Engeland zal niet loslaten, zoolang Duitsch land zich niet gansch ondergeeft; zelfs in dien — wat onmogelijk is — Frankrijk ei Rusland den strijd opgaven, dan zouden d Engelschen toch nog voortgaan, alleen, to het einde toe. Mannen, verzorgt uwe schuilplaat-sen in de loopgrachten ! Bouwt daai tegen den vochtigen wand, eene kleine kachel en schouw uit gewone bak-steenen ; met eenige steenen en eer paar stukken ijzer zijt ge klaar. Ge zult op deze wijze een gezond vuui stoken; een vuur dat uwe schuil-plaats verwarmt en den vochtigen wand opdroogt. Wie wat bouwmees-ter of metsergast is, bouwe in de hoogere schuilplaatsen eene schuin-sche schouw die op eene groote leng-te droogt en verwarmt. Cokes in de schuilplaatsen benut-tigen is veel gevaarlijker. Leve Koning Albert ! ; Diplomatische - Oorlog. uoriogen — we zagen net — bestaat dan op n zijn minste, zoowel in 't diplomatisch onder-1. handelen als in 't strategisch oprukken van >r vijandige legerbenden. Nog meer ; twee ern-e stige zaken dienen daarbij in aanmerking ge-n nomen : niet enkel bloed en slimheid, maar [- 00k brood en goud. 1, El ken dag vraagt iedereen zich af : « Wan-n neer toch zal die ongelukkige slachting een einde nemen ? » Binnen twee jaar, zeggen de eenen, in Februari, de anderen. n Geheim door God alleen gekend ! Toch kun- - nen wij beslist verklaren, dat de rijksten het e spel zullen winnen. Ge hebt het onthouden : h « L'argent est le nerf de la guerre !» En 't is Lt waar ! De oorlog zal eerder eindigen btj ge- brek aan goud dan bij gebrek aan mannen. d Mannen : Oostenrijkers en Duitschers heb- n ben er bij de macht verloren. Het getal dooden, - gekwetsten en gevangenen, na zes maanden r gevecht, beloopt zeker reeds 2 millioen en : half. Zoo we de stelling gelooven moeten die e in de krijgsscholen wordt aangeleerd, dan kan - het Duitsch-Hongaarsch leger onmogelijk nog e de overwinning behalen. Want niet enkel ver-g loor het 25 t. h. maar wel 50 t. h. zijner man-u schappen. Nu, de krijgsleer beweert dat een leger met 25 t. h. verliezen, een verslagen le- -- ger is. Neem nu nog aan dat er 1 millioen en 1- half beste soldaten overblijven met eene spaar- - bende of noodkorps van 3 millioen krijgers. - De oude landwerhr en de versleten landsturm t — oud-peetjes-leger, — zal Duitschland van y den val niet behoeden. — g Eten en voedsel : met een woord brood ! t Duitschland bewijst zelf genoeg hoe het reeds in 't nauw gebracht werd. Toch geloof ik niet . dat de Duitschers het eerst zullen opgeven om-. dat hun kolossale magen piepen en moorelen j van den honger. Hun zak zal eerder ledig zijn ; dan hun maag, hun goud eerder op dan hun t voedsel. Die weet dat het goud de sterktespier is van den oorlog, vat aanstonds de belangrijk-heid van het vraagstuk. 't Is zonneklaar dat • zij die het langst de oorlogskosten kunnen dekken, 00k zekerst zijn te zegepralen. Mannen staan er genoeg op beide strijdlij-nen, maar hier ligt de knoop : wie zal ze het langst voeden en wie zal het langst aile oor- ■ logsgetuig betalen ? Zij natuurlijk die het ^ grootste krediet genieten bij de volkeren. En : wie geniet het meeste krediet ? Zij met de beste ■ voorraadkamer en de best gevulde schapraai : zij dan, die het glinsterendste en klinkendste goud in-kas bezitten. Nu In December laatst klom het kasgeld van Duitschland iets of wat boven de 2 milliard en dit van Hongarie tôt gewillig 1 milliard : samen 3 milliard 130 millioen 700 duizend frank (3.130.700.000 fr.) ; dit der verbondenen steeg tôt 4.740.160.000 (Rusland) + 2.199.800.000 + (Engeland) + 4.358.500.000 (Frankrijk): samen elf milliard 298 millioen 460 duizend frank. — Rekent en telt ! Wat kunnen 3 milliard tegen Il milliard ? en wat kan een tegen vier ?

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods