De Belgische standaard

281 0
17 November 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 17 November. De Belgische standaard. Seen on 14 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/3775t3gp9f/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ùoor TslaI en Volk DAGBT i A 11 Foor Bod an H&ai-d ai& \i*iid ~7ZZZ«**II voor sa «««•" (* .a««U.)<bttvooniitk^ 7 Berttrarder : ILDEFONS PMETERS. noÎ^LB^îS îT^Ïe FA* S | VÛ0T d® » Mf&O tM. _ __, _ _ m. . T iiii Ml -in—r ' Von de ntct-aoldatm — I* 't 1*** 9-60 tr, ; baltes 't l«atf : *.00 fr. V uâ9 optUtllW* : M. X. BHJ AUX, L. DuTXJBltS», A.aakondigingen i o,'ij ïr. de regel, — Resl&rnen i 0,40 fer. de regei* indien «nser «emplareD *»o *Ik wubkm worden f«vtaa*d, wmrdt de aboanwntnU- ^ VA* QBAMBEZEH, B. VA M OU SOHKLDXM, Joui riXJJLAJSET VtachUUufïn I J tni*Mching«sa van a régal», 0.|0 tr prii* aouKier. * ...,. •, ...... , .1 1 1. . ■■■ ■ —- * ■ — .m. f Hoe de houding van Bulyarië verklaren? Sinds maanden nam Bulgarie eene heimelijke duubclzi ^nige houding aan, die wel de achterdocht fan de diploma-ten moet hebben verwekt. > Eerst ging het een geldleening aan in Duitschland. Wanneer de Verbondenen deden opmerken dat deze daad verdacht ■ voorkwam, dan antwoordde koning Fer- 1 dit and : « weest bedaard, ik leen aan ] tankiers. Dat heeft met Duitschland, j niets le maken ». De Mogendheden lie- j ten het zich welgevallen- Daarna maakte Bulgarië een akkoord i met Turkije, waardoor het een heel strook land ontving, zonder iets daar- ; voor te betalen. « Dat verdrag was zonder fiolitiek belang ; een grensregeling, j niets meerl Butgarië bleef vrij te hande- ; len volgens goeddunken ». Korts daarop namen Duitschers een leidende toi in het leger. «Nooit, zei Bulgarië, aan de Mogendheden : ge zyt 1 verkeerd ingeliclit ». Eindelijk begon Bulgarië te mobili- f seeren. * Weest niet ban g tn het gedrangt 1 zei koning Ferdinand, 't is maar om mijn leger eens te lalen paradeeren, er I is g een kwestie van oorlogen ». Nu kwam zijn cigen volk in opstand ; het nnstrouwde zijn Koning. De Bul-gaarsche boeten zonden afgevaardigden na»r den Koning. Zij spraken hem aan in 't Bulgaarsch en op zijn Bulgaarsch ais Bulgaarsche bocren, dus ruw maar oprecht. « Gaot naar huis, zei de Koning, slaapl gerusl ; ik zal eem met mijn minirters spt eken ouer hetgeen ge komt te zeggen ». Wat heeft de meening van 't vote te beteekenen waar het aijn toe-komst geldt ? Intusschen brachten de Duitsche officierez ailes in gereedheid voor den oor-log. De havens werden verstarkt, mij-nen gelegd in de waters. De Mogendheden bakten maar altijd aan schoone broodjes voor Bulgarië. Griekenland en Servie zouden ze wel bekostigen, mits een bupaalde of later te bepaien schadeloosstelling. Maar Griekenland vond de koek te groot. Het moest heei of een groot gedeelte van Macedomë afstaan. Bulgarië oordeelde dat de koek te klein was. Vergelijken we nu deze gesehicdenis met deze van Beli.ië en van Turkije. Sinds jaren hadden de Duitschers ons, Belgen, gepaaîd met allerlei blij-ken van genegenheid en liefde. Enkele uren nog vôor de oorlogsverklaring, zei -de Duitsche gczant aan onzen Minister te Brussel, dat België van Duitschland niets te vreezen had, dat zijn onafhan-kelijkheid zou geëerbiedigd worden. Even zoo dubbelzinnig was de houding van Turkije. Twee Duitsche oor-logschepen zochten een veilige plaats in de haven van Turkije. Turkije hield de Mogendheden te vriend. De oorlog-schepen zouden ontwapend en ontmand worden. Maar intusschen liet Turkije de schepen her^tellen, zijn leger dtillen door»Duiische officieren, versterkingen aa.deggen. En toen ailes klaar was. trad lur ijein den oorlog aan de zijde der Duitacher3. Het blcek duidelijk dat Duit cniand heel de valsche stree.k had op tcuw gezet. Welnu de valsche roi door Bulgarië gespeeld, gelijkt zooveel op deze door de : >ui schers tegenover Bclgië en deze, door de Turken, onder de Duitsche lei-ding, tegenover de Mogendheden, op touw gfczet, dat we gerechtigd zijn te besluiten dat hij 00k door Duitschland werd opgesteld. De Bulgaarsche koning was ditmaal de hoofdacteur in 't Duitsche valsche spel. ik • Jkvv UAW •»! - willen leenen ? Duitschland heeft die man zooveel beloofd al s belooning, dal de man niet kon weerstaan ; Constan-tinopel en wie weet : een keizerrijk to aan de Adriatische Zee. De Turkei zouden afstand doen van Constantinope mits hun Islamrijk zou hersteld wordei in Afrika. De streek gelegen tusschej de Adriatische Zee en Bulgarie zoi ; door den oorlog aan Servie ontnomei I worden. Zulke offers waren welgekomen aar ] Bulgarië omdat Bulgarië nog steeds d Ihoop koestert te worden wat het vroe ger geweest is, het eens glorievoll keizerrijk der Balkans, der negende ei 1 der twaalfde, dertiende en veertiend eeuw, waarra het bijna voor vijf ecuwei het verplettcrend juk der Turken te ver • duren had. I Die hoop was zoo goed als verwe Is zenlijkt in 1878 door het traktaat vai San-Stefano, na den slag van Plevn waar de Turken door de Russen ver slagen werden. Bulgarië strekte zicl Iuit langs de Zwarte Zee, de Egeïsch Zee met Macedonië inbegrepen. De groote Mogendheden, meer be paaldelijk Engeland, verzetten zich ech , ter ertegen. Het traktaat van San-Ste , fano werd vervangen door het traktaa | van Berlin, waar door een kleiner Bul gaarsebe Staat werd geschapen onde het toezicht van den Sultan. Bulgari< was gescheiden van Macedonië. « Bulgarië, zei Bismarck, is in de1 zadel gezet. Nu moet het leeren ryden » Dat gebeurde 00k. Later werd een tweede maal zijn hooj voor een oogenblik verwezenlijkt, nj den eersten Balkan-oorlog. Maar doo den tweeden Balkan-oorlog werd ziji hoop verijdeld. Die hoop liet de Duitsche diplomate voor de oogen flikkeren van den koning van Bulgarie ; Ferdinandje is er doo bedwelmd geworden. Wat zal zijn ontwakingeen teleurstel ling zijn 1 Dr Van le Perre, V olks verte^en woordigei He; ïoux mi &UMJATM van Zesde inschrjjvingalyst. glde Overdracht lr. 6774.80 Parochie LOCE.E (1* lijst) enis Voor onze Belaische Jongens : Rêids vtrmtld : B. H. VanderGhote. pastoor Locre, 50.0* Naamloos Locre, 1.5° îllj- Z. E. H. Thibaut, rust. Dekcn, Locre, «5.00 kele M Louis Behaghel d'Albiat, „ 50.00 zej M. Platevoet, burgm., en z. broeder, „ 20.00 Sint-Antonius Qesticht," ,, 35.00 s*er M.M. Six, Gebroeder», ,, 40.00 and M. Ernest Van Dromme en zutter, „ 35.00 ; an_ M. Henri Dekeuwer en zuster, „ ao.oo j M. Aloïs Cuvelier, «ecretarii, ,, 30.0e j Wed. Spyckerelle, ,, ao.oo i lOU- M. Augus'fc Aernout, ,, 30.«o )0r- Camille Thori», „ ao.oo i M, Jérémie Delanghe, ,, 56.00 M. Julea Lenoir, „ ao.oo îeld M. Ernest Vanlerberghe, ,, ao.oo Og- M. Julea Covemaeker, „ ao.oo and <''lar'es Covemaeker, ,, ao.oo , M. Henri Nuttena, ,, io.c>o ' "e M. Camille Vercruysae, ,, ao.oo ; lien M. Emile Huyghe, „ ao.oo M. Gustaf Gouwy, „ 30.00 j 5 Wed. Decrock, >. zo.oo ; M. Cyriel Arnaert, „ ao.oo ' der M. Edm. Goudenhooft, „ 30.00 ■ dat M. B... „ 5.00 ! ^aj Eulalie Hautekiet, „ io.oo Marie Flamand, ,, 5.00 : Georgine Collet, ,, 5.00 ' irië \ 00r Totaal fr. 7324,80 îze. _ .. . ... : Prijskamp voor teekeningen. Dr Btlgische Standaard herinnert aao al \ de jon^eng d«r vaurlioie dat eea derde prijs- ] kamp lng<rcht is voor teekerir.gen die ta- ; fereelen, {f»r!»ch*eD of «cvoelens Tan het bjekjtt Volksfierheid < P het papier brenjren. De bekruo^dc irtKenineer. blijven 6igen-ii dom van de Btlg. Standaard «a Eullea op : postkaarten Vfrickijaen. k », DE OORLOG In den Balkan ITALIE EN BUSLAND Belde landen staan om in te grijpen. Het wordt reeds veertien dagen lacg geregd en herzegd en er komt niets van. Dralen istwij-telen en twijfeleti is verUezen. Het Servisch Montenegrijnsch leger is op 't punt teruggesmetea te wol'den oprie Adriatische kust. Italie wordt meteen bedreigd, ala zijn tus-schenkomst nog iang uitbliift is het te laat. De macht dtr centraleii klimt met dezen ve'dtocht in waarde. Roemenie wordt meer en meer aigfzonderd, '1 lie^t ingesloten tus-schnD een ujdeliik zegevierend Duitschland en O'JStennjk ; een strijdeûd Bulgarijc en een weifelend Rusland. Het kan zich niet bevoorraden in munities, tenzij Iang» Rusland en Rusland heelt er geen teover.teuzi) ian^.8 Duitschland en Duitschland biedt Roemenië munities en mannen, en laod en beloiten met rte vleet. Roemenië is dus zakelijk vetplicht neutraal te blijven, ten w&re Rusland op zijn grenzen een léger van 300.000 man sameoirok en doorgang eischte. Doen dit kan Rusland niet. Rusland moet ingrijpeo langs den Kauka-sub om den spoorweg1 Al'ppo-Bagdad, langs waar de DuitscKers Asie intrekken zullen, te bydreigen, anders komt er niets te recht. DE HOUDING VAN QKIEKENLAND Een onderduimseh verraad. Handelen ia noodig. Na de oatbinding der Kamers, die îoor ons enn eerste onrechtstreeksche bedrelging is, komt nn een tweede bedreiging te staan. Tiotilng Konstantijn is hevig duitschgexind. Dus Griekenlaod zal niet bijspringen. Voor het Servisch zui ierleger en ons expeditie-korps kan de mogelijkheid bestaan terug ge< smt<ten te worden op Grieksch grondgebied. Wat zal het Qneksch bestuur dat neutraal is.dan doen ? Oas ontwapenen. Men mag nu wel bcweren dat wezulksniet zullen totla-ten, dat zulks onmogclQk is. Het is zeker en het staat vast, dat Griekeiand, ons MOET oetwapenen om zijne neutraliteit te hand-haven. Wuratelen we tegen, daa hebben we Griekenland 00k op den nek. Dexe mogelijkheid bestaat èa door onze kritieke positie in Servie èn door de houding van Konstantijn. Het gevaar is groot. Wat moet gedaan worden ? De ontschepiog van een macbtig Italiaansch lfger op de Àibaneesche kust, bjj de Grieksche grenzen ; de samentrekking ran onze vloot voor Ssloniki tegen alla ?ebeurlijkhedeo ; den blocus der Grieksche kusten van nu al instellen. Dit zouden voor-sorgen zijn die vrces injagen, 't geen de woorden en redekavelingen niet kuun^n. De Toestand De Keizer is naar Sofia vertrokken om ien algemeenen gang der zaken na te ?aan. Een veeibeteekenend verschijnsel. Het ! aewijst dat het terrein klaar llgt voor groote ] frij^sverriehtingen. En dat is het wezenlijk j iok. De baan naar Konstantinopel is vrij I jekomen, Servie is voor de drie vrienden jverrompeld, ladgs Monténégro willen de ie Oostenrij«er8 de in aftocht zijnde S rvj-iebe légers den genadeslag geven en in t Zuiden, bunnen wij, in weerwil van plsat-lelijke succassen, tegen het oprukken der Julgaren niet opwegen. In den rug ligt het •aadselachtige Griekenland bawerkt en aan-?evuurd door Duitschland (om mhar eene jroef daarvan te geven : Te Athenen ver-tchijnen l&dagbladen, 11 daarvan zijn open-ijk duits .h^ezind). * H«t oogenblik is dus gunstig. De laatste krijgsverriohtingen Van 't Servisch Noorderleger wordt nog uttel gewag gemaakt. Dit was datt 00k te rooiZlen Ba het brricht dat de spoorweg Ejitze — Kruchevatz, die Servie van het tfetten naar 't Oosten doorsnfldt en op den Hnteroatiocalen spoorweg van BeU'rado naar Nisch vertakt, door de Duitschers ingenomen was. In 't N >orden trekt het Servisch lrger zich terug '-p het Iront Sienitza- , Novi-Bazar-Mitrovitza-Pfisrend, lijn die in halve boog de M^ntenegiynsche gtens dekt. f Daarzd ongetwijleld e< n laatste slag gele- | verd woraenom de algemeene terugtocht van \ het gros van 't Sarvisch leger te ve'gemak- | keiijken doorheen Monténégro of Noordelijk l Albanie. In 't Zuld-Oosten is er wat meer bedrljvig- | htid dack het optreden van het fransch expe- ; ditiekoips. Alhoewel de toestand hier 00k. hachelijk is, dau is hij toch nog niet nutlemaal om te ; wanhopen, in geval er tijdelljke hulp op- I daagt. Het btijkt duidehjit dat men Zuid-St:r- | Iviê tegen ailes in wd Dëhouden om van daar- > Uit later een opmarsch te doen en wil men I 00k het eiciilje spoorweg Krivolah-Saloniki i î bewaren om bijzondere strategische reder.s. | I De laatste bericlateu luiden dat we boven > i Krivolakeu wtsstwaarts piaatselijke voordee-| len hebàen behaald die nochtaus niet toeiaten ' te bcsiuiten dat een omsiagehog door do Bui-garen is stopgezet. Het is genoeg te zeggen dat Krivolan slechts vijitig kolometers van } de Grieksche grens afligt om te begrijpun dat we daar in een gevaarlljk straaije li^geu itn dat heidhaittge belitiomoed noodzakelijk is ^m het uit te houden. „ __ j Op aile frontea. Stilstaad, oi zooveel, over&l, uitgenomen J daar waar de oorlog over vijftien maanden ^ begon. De ambtelyke berichten, de nieuwsmî.ren, de persmededeciingcu ayn tegenwojrdig van zoo luitele beteekenis, uat men zich onwille-keurig aan 't afvragen gaat wa«r het «inden zal, nu we na deze spanne ty 1s te trappelen staan ter plaatse. Eu op het oogenblik dat over den Baïaaa zoo 'a nooge erust ligt, ge-votlt men ais een z«.kere ongcsiemaneid omdat we op aile andere punten stilie blijven, aus machteioos senijuen tegen den overmoedigen vijand. Docb daar ligt wel een beetje onze sc&uld. »/e hebnen gemi» aan vooruitzicnt, onze plaanen dragen niet verder dan eigen grond en we denken dat de vijand in eenzelfden toestand ver-? keert. We missen daardoor^ want de vijana I loert langs aile zijdeu oca een doortocht te j vinden en als't gebeurt is, daa zijo we ver-, ? baasd,ja verstomë ons altijd voor een voltrok-{ ken feittCbeviaden. Wij regelen de omstan-dighedan niet, we moeten onsscnikken naar . de cmstandigheden die ons opgedrongen I worden. Daarin iigt een grove technische 1 fout. Sedert maaouen en maanden wcid er gewag gemaakt van een oorlog II 't Oosten, Duitsche légers iagen op de Servische gren- i sen, Bulgarie bleef dubbdzionig. We bleven biind en bleven vechten ten ondomme in de 1 Dardaaellen, alieen uit eigeniiefje. Het Servisch leger is zoo go«d ais vernietigd su we ' staan nog steeds, cà een groote maand, met i hoogstens een houdeidduizcndtal soi iaten te | | Saloniki, wyl Italie wel de noodzakelijkl eid 1 | inziet by te springen, mear het met doet, ' I wijl Rusland wel bijspringen zal, maar er 1 mets van inerken laat, w(jl Gt iekenland nu ; thans rechtstreeks dreigt en er geen kom-af wordt gcmadkt met het Uuwelea. Dit is eene onvergeellijSie ha^delwijze. Het ! is een onbetwistbaar foit dat ail«s eindigt waar en waarmede het bt .;onrien is. Dmtscti-land siaat zijn iaatsten slag in den Balkac, f speelt zijn iaatsten troef. We zya slecbte » spelers geweest met Bulgarie, zullen we 't zttlfde spel herhalen met Griekenland ? 't Ware om te. schreien. IM DE MIDOELLANoSCHE ZEE. t I Ambtelijke berichten bev«stiyren dat de thaos in deze zee opereersnde Duitsche 1 •onderzeeCrs lanps Gibraltar binrjenkwamep. ( Gibraltar is een Bagelsche bcsitting iu 1 't Zuiden van Spaaje en slechts «en zeeCogte Aa eenige ki.ometers breed scheidt Gibraltar van de Afrikaansche kust. Het moet bekend dat het van wege de Duitschers een stout waagstuk is geweest. Doch indien zulks mag aangeiiomen worden ; wat niet kan aanvaard worden ncchtans, is dat de . Duitsche onderzeeers zich langs daar zouden ' bevoorraden. j Hier werkôn neu'ralen mee, onrecht-streeks De bevoorrading moet komen èn van I Griekenland èa van Spar.je door schepen van deze sationaliteitsn. Het wordt driûgend dat er een eindeaan dezen staat van «aken komt, t '< want de geledene verliszen aan tôt zinken | gebrachte si hepen zijn reeds vrij groot, om . \ maar alleeniijk te gewagen van twee Ita-. î liaansche groote transatlantiekers (waarvan | eergisîercn de « Firence ») ; zeerampen die | de Lusitania-ramp te bij kwamen. i : ■ - - Laatste Berichten. BELGISCH FRONT | . Gr. Hkw. 15 Nov. Onderbroken kanongeschut op het frontfnjzonderlijk voor de Unie-hofstedc, Schoorbakke, Stuyvekmskerke, Letten-burg, Carskerke, Noordschoole en Mer-ckem.- FRAMSCH FROMT Parijs, 15 Nov., De Duitschers deden een geweldigen aan-val tegen de Labyrinthe, in ARTOIS. Z« j werden metbloedigeverliezen teiu^geslagen. Heel den nacht door heeft het geweervuur iaangehouden. De hoogte van Tahure, in CHAMPAGNB werden a&ncevaUan, aanval dit! mislukte. Io WOEVRE deden wij een mijn ontploffen , ter» Noorden Cire y. Het uitwerksel was be-i langrljk doeltrtffend op dt. duitsche loop-graehten.BUSSISCH FRONT ï Het laatste ambteiiik bericht meldt slechts . gevechten in de NOOROERSTREEK (Iakul), l en een bloedig sam^ntreffen by het dorp 1 Ceartoryshi. 1 Opde STYR werd een Duitsche aaaval ► stop gezet. ' t£RVISCH FROMT In 't Noorden w^kt het Servisch léger. Tegen de Bu'garen leverden de Franschen een hevig gevtcht met welgelukken bij Rabrovo. De Bulgaaîsche kust en Dedeagatch werden beschoten. ITALIAANSCH FRONT De italiaansche voorultgang op de Isonzo duurt aan. Op de Karstvlakte werd een redoute ingenomen. Onze viiegmachienen hebben aile achterwaarts gelegen statien gebombardeeid. Een oosienrijksch lucht-eskadfcr bombar-deer^e Verona, in Italie. Er waren 30 dooden en 48 gtkwetstea. GRIEKENLAND Staatsininisier Denijs Cochin is te Athenen acrjgekomen. H'j onderbield zich reeds met den Franschen gezant. M. Churchill De octslaggcvende Eogelsche minister laat zich in 't leger inlijven. Laatste uur 16 N ;vember, 7 urea. Artillerie-gevechten tu ARTOIS. Wij hebben voor onze loopgracïiten 2i9 Duitsche l^ken geteld weike de Duitschen na 't ge-vecht van 14 îlezer op 't,terrein achtergelaten î hadden. Treinen werden in de statle van Roye be-? schoten. Artillerie-geTc.chten ln ARGONNE. Wij rrchttan doeitreff':nd we< rwrtJikge.'Chut op d > dui<sche steilingen Nocrd O >steli)k 5s« thincourt en Noordthjk Begnevtllt \WOE-- VRE) op een groep mijnen-lanceerders, L, ») V. mrnmmÊmtÊtm\ hiwiiwjiinwh \m iiiiih^ irir iotmbmlhmmi min■■■■««■■fcgiittuJBi^*#■ ****** <,>**,&*>>■ , ^ ; » sas» Vyf centiemen Het oummer . Woensdag 17 Novemœr i » 11» 1* Jaar — N' 807

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods