De Belgische standaard

1149 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 17 May. De Belgische standaard. Seen on 16 October 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/2j6833nn6q/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

4fii J atf M1 95 fo66j Vrijdag 17 Mei 1918 'AsotniuaiTM | VoorSoldaUB | i saud fr. z,as f " a maaadu 3,so £ S înundcs s,75 £ " -m '' Ni«t Soldat*» l. ia 't lud. z maaad fr. 1,75 | a maanden 3,50 3 maanden 5,33 " —o— Bniten 't Und: | imuidfr. a,}o \ a m au du g,oo j DE BELOISCHE STAnDAARD fipitti* ibur vw» 1 M* Coquill* ZoedJjk D« PAKNI Clelaa aankom- diglBjfen ; h25 i. deregnl BBOZ.UIBN ▼olgena ovor-Mokomat *«.to m0d»n*rk9t$ i Ml 1. ieipfre, 1} OaykeFi, F2 tau àvt M*k*ié*a, m Y» de IW, Or. I. ?aa à» WeeityM, l«nl JNUIaert, Or t. D* Woll, lî Slmeas, 0. Watiei, 4dv, M. Ba«H, Kïlarlen Titan» DE TOESTAND Het g«V{chtsfroni blijft k«lm, Siass weken verwacht men htt duiisch ofleesiaf, dal maar stseds aitblijfc. Dit is schter geea reden opdat het niet aoa gsbeursn. Iategera-iefcl ! la die bcirckkelijke kalm*»- lift aie eea verwittigiog van iets <rat reasïchîig «al weiea. Duitrchlarid heeft in de twee eersfe tijdstippeu van het effensief schrikkelijkc verli'sen ond«rgaaa : 600.000 maa op zijn minst, Er is heel wat tijd aoosàig om de uiteeageschoktc geïedcren weer aaa te vul-len en in orde te brengsa. De kelossale inspanniog die Duitschland raies eea maaad lang volhield, heeft gsen mcikbare Toordeelen afgeworpea ; de linie is aiet doorbrokea geworden, het eagelsch leger is met vernietigd «a de hareng van het Kanaal werdea niet bereikt. Ailes aochtaas was tôt in de pnntjes geregeld. 't Is roor Daitschland een viagerwijziag geweest dat er nog iets in dea haak niet is geweest. Ds laatste poging die het voorbereidt ssaet, velgeas aile deakaadigea, 00k ket bereiken ▼an het aaavaakelijk gestelde doel mede-brsngtn. Moest ket nogmaals m>slukken, dan is de oorlog verlorea. Het is dan 00k heel wel aanacmelijk dat de vijaad in koorts-aohtige werkkracht deze laatste weken besteed heeft, on de beradderiag van het effet sief toi het toppnnt «er volmaaktheid te brergen 't Zal wianea of verliciea zijn. Het is dan 00k te begrijpea dat geea eakel pant verwaarloesd wordt om te gelakkea. 't Vraagt tijd, Ea hoe grooteF de ru'rnte wordt tusschea <e l&aiste iaspanaing ea de T00»ieae poging, hos geivddiger in haar draagkracht mea dezs aa§g inziea. Waar d* aaaval zal geplaatst vrordea ? Mea geeft lick geea moeite meer gissiagea te makea. Meer en meer wordt het seker dat hij eea alg«meea karakter zal hebbea, dus zal nit-geroerd wordea ep heel het front van aaa Zet tôt Noyon. Het aitbtij ven van 't ofFeasief vindt wel-lioht 00k nog zijn reohtvsardigisg in de stilts die heerscht op het italiaaasoh front. Het is altyd daitseke taktkk geweest de legs te rerweienlijksa de; r de verseheideae kraehtca dis 't Ter weer «1er boadgeaooten sameastellea,aiteea terakksa ea af te br&k-kelea. Tegen Italie werd nog aiets erostig •adernoiasn siads den laslstea afiocht.Heî is hoogst bctwijfelbaar dat Dausehbai -'s bes issiag sal betracfctsa êvor het uiteeu-ichokkea ?aa het eigeîïlijks W^ate^frons kllésn. We nemea f&eîeer aaa dat ds twee Bflansicrea ttgea Asntens ea t®g«a Yper, ilhoewel mistakt, maar s ea aaderdsel ?or-m3u Taa eea algeœeea p3aa wasrraa 00k eea beârijf moet afgespedd wordea in 't Zaiden. la 't korte moetea we vaa dit ailes bereetiging verwachtea. Immers, het m«g veelbeteekcaead genomd wordea dat op 't oogenblik waarop dea laatstea si««t wordt ▼erwacht, de oosttarijksohe ea daifsohe legerberelhebbersebappea het aosdig hebbea gtoordseld samea te gaaa beraad»lagea onder de leiding vaa di twee keissra. Het oogenblik is voor Dnitachlaad en Oostecrijk te gewiohtig om zt ku tasacasa keigers ea hoofdgeaerale vrieaîacaepsbesoeksa ep n« te hoaiea 1 Vergretea we osfc niet, de tijd voor eea effansief iegea het Jfsli?. aïch froat ia «en gaastif tij^perk is g tre^en. Tea sic t te, hst s»! wel ia d« bedoeliagan vaa de ïijandélijkç slastsasanaes Hggen het •iaâe vaade1™ eoriog te bëiraohtsa door eea algemeeae kraehiiaspaaaiag vaa de twee bijsonderste machtea. Dait»ch!aad ea Oostenrijk. Ook Is het maar daa waar-■chijaHjk dat de nitawi; ieset va a het duit-lohe cfFensief op het Wesîdijk froat tereas tet teekea vaa dea algemeeaea aaaval tegen bet italiaaasoh front sal wezea. Nog etn bîwijs vaa Daitsohland's wil om krijgsverri'hiiv<geu aîet hilterwege te Istea 8*ekeD,vjBd«a n* ia de bandelwijze vaa dit luad tegta Hollaad. Niât zonder verwondering vernamea we dat Hollaad aaa de «arerbiddelijkc eisobea van Daitsohlaad had toegegevea. la de laatste kassiersitting verklaarde de faollandsche ministsr voor baiteslaad zosder orowegen, dat Hollaad sltchts toegegevea had oader de drakking vaa Daitschlaad. Mit aaderc woordea, Daitsohlaad dr»»g4e Hollaad aaa te vallea iadiea het halsstarrig bleef wcige-raa in««ke h«t verroer vaa fgrit t ea zavei ea het gebraikea door Daitsohlaad vaa dea spoorweg ia Hollaadsch Limbarg. Eea dnitsoh leger van 8 j.ooq man lag te Gent gereed on bcsit te aemea vaa de Schclde. Dat Hollaad liever d« eischea vaa Daitschlaad aaanam daa de stem vaa het vader-Uadsoh gewetea ia te volgea, latea we aaa het oordeel der gesohiedtais ever ; maar desaiettemia is het pijalijk om bestatigea dat dit vergelijk Daitsohlaad in de moge-lijkheid stelt zoader verwijl al [de aoodige hoeveelhtdca griat ea zavel «Jsook aile leveasmiddelea, mitsgaders daaroader ver-dokea «orlogsmatfriaal, Iaags Hollaad België ia te vo^rea op weg aaar 't froat. De strategische spaorwegea die laags Laik aaar Vlaaaderea ea 't Walealand voerea, zallea ait diea hoofde, hoofdzakelijk ea aitsiaitead tôt troepeavervoer kaaatn je-beiigd wordea. Ook de Schelie wordt, spijts aile verdrsgea, door Daitsohlaad ge-bea;gi om zija doeleiadea te bereiken. Veraeemt m«a thans ni«t dat slrds weken, de daitsohe steamer Magdalena-Fisher,àit doo? de Belgea te Àntwerpta aaa dea kabel werd gelegd, het regelmatig vervoer vaa grmt ea zavel tassehea Aatwerpea ëa Zee-bruffe verzekert ? Daitsohlaad heeft aidas de oazijdig^eid vaa Hollaad gesohoadea ; Hollaad heeft deze sehennispleging in den iak gestoken ea latea gebearea De Bondgeaooten hebben nog aiet tegaagesprokan. Zal het 100 Hijvea darea ? We vr<esea er voor. Immers door de versperring vaa de hfcvetts *aa Oostende ea Zeobrogge wordt Daitsohlaad verhiuderd liju ocderiecërs, ia voi oeade g?talle, cog de Noordzee ia te zeadea. Zal het, door de hoading vaa Hollaad aangemoeëigd, Aatwerpea aiet gebrai-ken a's basis voor zija onderzeeërs ? Maar ia dit gsval, soadea de Boadgeaoo-t@a ai«i oa?erschillig meer kaasea blijvea en 't aar vaa Hollaad son gealsgea zije. Daa zon het ait z?jn met toe te gevea. We segdea gisier dat tr iets aiet ia dea haak was ia Raslaad. 't Is thaas aitgeko-mca. De Daitscbers hebbea grootvarst Nikîaas, de moeder vaa dea gewetea Tsar ea Sazoaoff, geweiea miaistar vaa 't baitea-laad ia het Krimsohiereilaad gevaagea ge-atmea. Dat bewijst dat Daitschlaad thaas ia Neord ea Zaid Raslaad heelemaal races-ter is. BELGISCH FRONT i5 Mei, 20 uur, — Wsj ^eSnktea ritten ait te vosrea ia de daitsohe loopgravea voor R:m®c«pelie sa Merekeia ea brachtea x5 krijgsg«!vaageaea op. De vijaadelijke vlie-g«rs wierpen «ea s groote hosveelheid bom-msa op onze kaatoaaemeatea. Htdsa was de bo*smenstrijd heel gewel-dig aaar Nieapeort, N. Diksmaide ea aaar Wëideadreft. Een onzer vliegtrs seboot eea daitsohe kabelballoa aeer aaar het bosoh vaa Hcuthalst. Marxisme ■t A's watensohappelijk stelsel hetft het marxisme aitgediend, segdea wij ia ons voorgaaad artikel. Eea oogeablik enkel heeft het instemmiag, seifs geestdrifi, verekt bij de werkeads kla*. Keamerkead was dehoadiag vaa Anseele. Toea mea ia Geat voorstelde oooperatiavea ia te ric'nUa, aatwoordde hij met misprij-zea : « Mea wil tooh vaa mij geea bakker makea ? » ea dea dag dat de socialistische oooperatief gesticht wierd, ging bij aaar Aatwerpea. Weiafgea tijd nadien,sag hij af vaa het marxisme ea ging aaar Parijs om het oooperatiestclsel aaa te pnékea. De Fransohe Syndikalisten, aileen door haa orgaaa G G. T. (coofédération générale de Travail) mogea aog a's de eeaigs getroawe leerlingea vaa Marx aaazien wordea ea raa hea gaat de bewegiag tôt Marx»>ereering ait. Zij slleeu sien nog met misprijsea aeer op al hetgeea gedaaa wordt om het lot der arbeiders ia de tegaaweordige maatsohap-pij te veriaohtea ; zij alleea droomea er van, in den haidigea staat, de bargers der toe-komstige maatschappij te vormea : sij zija tegea de oooperatievea, tegea de vakveree* niging als dasdanig, tegea d« politieke parti], tegea deelaemiog aaa eea bargerlijk miaisterie. Hst wotensohappslijk socialisme werd acohtaas bewaard als leitmotir vaa da socialistische bewe ing. Aile verklarirgec, aile persartiksls, aile meetiagen zija door-trokkea vaa den geest vaa klassenstrijd ; «a wie oader vond aiet dat die geest er mach* tig heeft toe bijgedragea om het socialismas te dosa aaawiaaea bij de volkskias ? Doch ze gaaa aiet meer ait vaa het groadstelsel ; maar 10 steanca op de misbraikea die ia d« haidige nijverheid bestaaa, op de lam-lendigheid vaa soamige regeeriagen om die misbraiken ait te roeiea. Vraag aaa eea sooialistisch werkmaa aaar de redeas vaa zija socialist-zija ea hij sal a aatwoordea. Ik bea socialist omdat die partij onze reohtea verdedigt tegea de patrooas, tegea de kapitalisten ; omdat de socialistische partij, de werkliedea-partij is Als stelsel bestaai het marxisme aiet meer, als strekfeiag behieid het eea groote kracht. De strijd tassohea patrooas en ffrerklicdea was daarom zoo hevig ; de geschiilea warea daarom zoo talrijk ea de aatioaale weiraart he ft daarom zoo dikwijls te lijdea gthad, De vermiadering vaa die strekking moet iaa ook voor gerolg hebbea eea inaiger ïameawerkiag vaa de verseheideae klassea Doch daarom ook is het coodig dat de patrooas ia dea werkman aiet eea werktaig ciea om rijkdommea te v«r|ârea> daarom is het aoodig dat de patrooa toeaaderiag toeke met sij ne werklieden ea aile factoren ait dea weg raime welke die toeaadering »amogelijk magea of vermoeilijken. Dea werkmaa beiaag doea «telles ia dea bloei der nij verheid doe? het geren vaa saadeelea, ia eea dier mïàdzïaD, zal prak-tisch bewijsea dat er geea te^er stclling vaa belang best<isî. Met aadere - oordca : bsiu bfiaag doea siciien uni eakei ia ès verdee-iieg maar ook ia de vaortbreisgîeg der rijkdommea, sija levea ea gija taai keaaea zal dea afgroad vermfadi-rea, die eu dikwijls beidea soheidt. Dea werkmaa keaaea, srkeaaen, met hem sameawerkéa is het eeaige middei om :dt strekking vaa h«t marxisme tegea te werkea. Dit moet, voor !iet heii vaa het land ea dus voor dea wel» stand van al de klassen van het land. F. V. D. H. f *»&&€£ UuP De Franschen verovereu eeu bosefa op de Avre Parijs i5 Mei, 20 uur. — Geèurs&de beel dea nacht artilleriestrijd 00 't froat N. Montdidier ea tnsschea Moatdidier eu Noy on. Wij bebhen een krachtdadigea aaaval aitgeroerd Z. H ailles ea aamea eea bosoh W. de Avre stormeaderhaad ia. Wij sloe* gea sterke daitsohe tegeaaaavallea af ea haadhaafdea orne wiastea. 75 krijgsgevaa-genca blevea in eaze baadea. N. Chemin des Dames slotgea wij eea plaatselijkea aaaval af. Parijs 16 Mei, 7 uur. — Artilleriestrijd weerszijden de Avre. Geea iafaa'eriegevech-?ea.Plaatselijke gevechten N. Kemmel Londen i5 Mei, 20 uur- — Wii sloegea eea vijaadelijkea rit N. Lens pf ea voerdea er eea m«t welgelakkea ait N. 0. Robecq. De artilleriestrijd was heel leveadig bijzoa-derlijk Z. W. Morlancoart ea N. Kemmel. Londtn 16 Mei, 7 uur — Vrosg ia dea morgen werdea plaatselijke gevechten <(«le-verd N Kemmel. De fransohe trnepea aamea eea aaatal krijgsgevaageaea ea brach-tea haa liai* voorait. Db uitspraak in het procès der " Mui Re^e „ Dnval tôt ter dood Terwezen Parijs, 16 Mei, 10 uur. — Bijzonder telegram, — Nadat Gaillacx, gewezea eeratc miuister door de verdediging als g«-tnige gedagva&rd, zija getaigeais had afge-legd tea voordeels vaa dea betiohte Landau, eiadigea de adrokatea Ganniche, Baori, Thery kua pleidooiea tea voordetle vaa de betichtea Marioa, Landau, Ltymarie ea Veroasson. De voorzitter vroeg of de betiohten aog iets bij te voegea haddea voor baaae ver-dcaligiog. Alleea Daval verklaarde nog dat hij de voile ver»ntwoor«£elijkhsid vaa de saak op hem nam. De reohtbaak beraadslaagde tôt 1 are 3o. Bij vonais werdea veroordeeid : LU VAL, tôt de doodstraf verwesea met algemeene stemmea- MARION, 10 jaar dwaagarbeid en ver-bod vaa ia Frankrijk te verblljvea gedaren-da 5 jaar. LANDAU, 8 jaar dwaagarbeid ea verbod vaa in Fraakrijk te verblijiea gednreade 5 jaar. JOUGLA, 5 jaar dwangarbeid. LEYMARIE, gewezea kabiaetso^erste vaa Malvy, s jaar gevang ea rooo fr. boete. VERCASSON, 2 jaar gevaag, voorwaar-delijk ea 5ooo fr. boete. Daval werd beticht vaa gemeansohap en haadeldrijvea met eea vijaad. Marioa, Laadaay Joaclavaa haadeldrijvea met dea vijaad. Leymarie ea Vcroassoa vaa medepliohtig-k«id.Brief ai een scbacbtje Mijn beste Jantje, 't Is aa eea maaad dat ge aaa 't froat leefc, het gevaar ieeren keaaea hsbt ea hst harde tranohéelevea maemaakt. Ea ge sijt het ree^s gewooa, hoorde ik seggen ; ge gedraagt a al geiijk eea anciea het doet, •a ge trotseert aile stormea. W«); toea ik n laatst zag heb ik er eea bewijs vaa gekre-gea. Ge kwaamt me e«n brief tooaea waar- ovar flM aitler wildet. en loakenJ in nw brie*eutc»oh kwsmea er van tns~ehrn de brieven,kaarien uïikijkeu die ml] do n blo< aeu b.bben Op het oogenblik self kou ik a nitts seggaa, maar 'a schnjf het a au bij deze eerste gelegeaheid. Jaatje, gij bebt mii doea blosea H Hadt ge ooit darveo, vôor ge naar 't kamp gingt, met zaike kasrten oader moeders oogen komea ? Zou4t ge het aa darvea ? Neca 1 waat voor mij, die aw vriead bea, hebt ge sslfs de kaartsa niet dar?ea bovenhalea en ge hebt se rap weggtstopt, omdat ge weet dat ik aoo fats niet gawoon ben bij a. En veronderstel cas dat eea kogsl a treffe,dat ds dood a onverwachts weghale, wat sal daa aw mseder seggen als zij owe brie ven-tesch oatvargt eis laatste relikwie. Wat kemt die vaiiigheid daarbij doea 1 Jaatje, awc moeder aoa orer a moetea blozea g*-lijk ik over u gebloosd heb. Ea hebt ge het wel ooit overpeinsd wat het beteekent dat ««ne moeder om haar kind moet bloseu, dat ecae moeder aiet aaa haar groote liere jou-gen kaa teragjeakea zoader dat se eea «t««k ia het bart gevoele, sonder dat ze zeggoa moete : mija Jan'je was bedorvea ! N«ea, mija beste vriead, daaraaa hebt g« nsoit gedacht ea 'k weet dat het genoag is a dees te schrijvea om a te doea veraa-derea.Haal d'e vaile praliea seflFens van tns-schen de brievea die awe ouders n starea, laat die kaarten aiet langer bij de photo stekea ven het mets je waar aw hart aaar verlesgt. Hoad awe licfde reia, mija Jantje, dan aulî ge mij tea caastea m «al vlak ia d« oogtfB dur ven kijkea, daa sait ge ook voor moeder eu voor aw meisje mogea komaa leader te mot ten blosea — daa sait ge min " anciea " zija misschiea, maar gelakkiger toch daa au. Biijf ia znike diagea ««n schachtje, aaija joagea, daa viad ik ia.;a altijd weer dea lieren vriead diea ik altijd wil w«ersien reia ea gelukkig. T. Z. S. VAN iEN VOOR ONZE SOLDATEN Een Brief uit Hoiland « Wij lijdea erg oader de oorlog ; er zijn al brood-eproeren geweest, we moetea met 2800 gram 14 dagea laug, das 200 gr. per dag... Vleesch is er heelemaal aiet meer t« krijgea, derea 16 seas per stuk, boter haast aiet, geea vet... Thee is er al la gean maaad meer.,. Het betroawen der oudjes Te Udea is eea kamp voor belgisohe burgerlijke aitgcwekeaea. Ze zija er ten getaile vaa 7000. A.jHans bezocht dit kamp en liet in [de Nieuwe Rutterdamsche Courant van 27 April eea relaas erever ver-sohijaea. We kaippea daarait: *— Laat ons hier inloopen, zegde an dok-ter Lîmbrechts, die mija leidsman is. 't I« een gemeenschappelijke kamer van het onde Vrouwenhais. M«a h«eft er de oadjeu der verschillecde toevluohtsoerden bijeengebracht. De hais&sziaaea besobikken er over «ea klela kaasts-ke, de as^ere man-nen en vroawea aija oaderschpiâelijk in twee seoties bijeeagebracht. We besoekea de onde vrouwtjes. — Dit is het moedertje van Visé, icgt Dr Ltmbrechts, wijl hij een oudje van 93 jaar groef. — Ja van Visé, antwoordt het oudje met gebrokea stem. D« Duitschers hebbea mij ailes oatstolea. Ik besit aiets meer. — Waaneer gij terng suit keerea, dan wordt u ailes weer aieuw terug geschoa- k«Tl frnucf Hp lamkf mmUêm

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods