De Belgische standaard

357 0
27 December 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 27 December. De Belgische standaard. Seen on 05 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/542j679k8p/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

W,19i r Donderclag 27 Deëember Ï917 |3j Pe-fv- .. »»«%* «y, i«S Ê* î' -Ït5 S»î*ï # " *eg MS b?,*4 * ;■*-*{*» - V v>" ' r. T.' ?r, à7S âT"«ad!S3 ,1,5e *H&sa t i**d : i ga&^ad If, 9.3" S immhMsk |.<të »fta»li»s ¥«gs <*>$«« DE BELGISCHE STAnDAARD 9.A À A 'I o p b t * l fâS sbhbik W£aSI » W<a Gofsilte ifellHJS Sltln* MLisko»- digiagan s IJif.<»rV<) ZBMBMWW ebclamkh (J5'.ç««a ovcrcea- 5ÉÇJSÏ». Fe.& Medemrker* : Mi 1. Bebal», L, Davkers, P. Bertrand Tan te Ssfcsltes, Dr Van d« Pwre, Dr. I. Yan de Wwftyae, Jaal yiiii*®rîs Dr L. D® Wall, J. Sim«n«s 0. Wattw, Ait. H. Baefc, Hïlarî.n Than* AAN ONZE LEZERS Dê tij dsomstandig heden hebben ons niet toegelaten ont Kertlnummtr zoo te geoen gelijk v?ij het hadden geirenscht. We koeven in de zen tijd rekening te houden met de duitsehe «lièges, bijtondtrlijk 1 We s*t»êsUn dan êok ons Kerstnm/nmer vulien met het f een voorhanden was en g* ven oandamg n»§ tvftt kerttbijdragen die V9»r 't Kfrstdagnun.mer kestemd yraren ma*r dis m*t gtrsté kmamen. T&eorie i irattet 141M0 ra.adaag (il 17 dezar) deaen sio ii 't eerste artiicol " Aaa de sterken " getee kead A.V.Y. « Hat dunkt ons dat tooneel en sporlfeeaten, knast- en liederarondei Rsibder bijval hebben dan vroeger. " Nie ter bekriibbeling ba&l ik dezen zia &an, de! schrijver ervan ken ik te goed om maai een oogenblik te verraoeden dat hij aiji œi'itaiie bekwaaraheid, zijn ervaring, aie! geif niet gs^urig aan geheel ten diensie zoi steiles vas Ylaaitâer«K m va* anze jongens Ik weet 00k dat haitea- of verafftaanderi sa» s eea dieparea blik ©ver de dingssu wer p«* dan si j die kaa laven in die dingei sUiten, doeh eiibetwisthaar het de laat sien die to«- en aanpasssn en die dan 00k oj mo;nii|kbed«n ataiten, waarran de eerstei hat beataan maar niet kurinen rermoedee Praxis dilert s sp^oulaticme, mgent d< L ijn en da Vlarslng bsweert : seggen ei desn aijn Daar&an daoht ik 00k, toen ik dea on' gcîidbriaf ^aa Minister Poailet aaE de Mtt^»niora>3tadënten las orer centrale ml lilaira biblicthefcen ea oyer warkifelen, it deu wiater Terwarmd en variicht. Daaraan daoht ik 00k, toen ona@ nieaw« jaîjoor bij het Teorstellen zijn Terlanger ait^rakte vce! feeaten in hst bstaljoa t< beleran. Dit zijn wensehen, eu d« feiten. la aîk'i eacheid bestaaa er za«g< of cho raalafabjés, aoms tooneelgroepen, wordl d.i' k aan De Belg Stand., les gpgeTea en nu gsan stadenten hu& ezaam vcorberaiden. A -laaoesgniarg beaclbikken orer boeken, lichtbeelden en 00k kinema, Sp. de Winter pat beginnen met zijc lar 5e avonden en ïijn slecht weder ; en... indien "De Be!g. Stand." boeken nitieent (00k S,K.V.H.) en platen voor lichtbeelden. met geen de minste gemakkelijkheid kan< nm wij cinemafiims verkrijgea, Orne jongens noehthana lijn ?erlekkerd op dit rerzet, experte credt Raberto. Een ander ongemak waarnaede dient afga rekend, yloeit voort ait het gabrek aan lokalen. Taaaeel kaa ta«k niet op den bioo-ten Tla«r epg«T«trd, waar al de gpeleri krtiia as 3«k«al naataa staaa. âinema kac toek siet aJgarald waar gcea doek trefftlijk haagan kaa. Zearrn! barakkaa werdea opgetimmerd voor soldâtes «a offieieren. Werd ooit it m»ëBiug der b«laBghebbenden ge*raagd E»n boawmeester on een ondernemer bon vop éow^a'îaa eea huis rolgans de goestins hem die 't b«weaen ï«1, Ware er dat g :an mogdilkheid te ?inden om tusscaet si dis barakk^n «r sase op te sUan, boo^es 65i b?c*d»r dan al de andere, waario â&i son kacaea aitgeroerd al hetgeen door d; evarheid ten Yoordeele orner jongens uit-g?dsch). en gewenaent wordt Het m*g niel bij wensch^a bl'jTcn, woe.den zijn gaer osrden, vox clamastis ia deacrio Wât bâleo u sociale actie", indien de wagen téôr d« paarden gespannen staat. 't Is nu geen tijd em in î>pen loeht feest te yieren en m i. is het gebrsk aan lokaal de graote oorzstak dat ons jengens gaes ander ▼erzet viadsx? dan betaald ?erzet in herber-gen of bataald Termaak in cinéma. Mochta de hoegere orerheid dadelijk aaa dien mistosstand verandwiog brengen haar ter eer, onae Jongens ten nutte. Jul. Van der Heu den -■--■Srss&n^r=rp-&izrveïsttru3aisssitucz?t2xfat kerstmis-blijheid Het daefî oas sue, ie zian U, kind, Nu wiutei'jasgt laogs wiUe wegen, 1 Bsschut Toor fe.su noah n&chtewiad, In open stai op siroo geSegen ! En dat uw kleiae Moed«r naaw De banssltjas koa tiaden, Qno. uw teer lichaampje ia te wiadea, Wien of 't niet deren zoa 1 Doch hoe ge, Heine, schreien moet Om gnt&rlen rele en vroeg gekende. Hoe 't harie ?aa nvr Moeaér bioedt Heur wicht ie aies in «aike eïlendc,— Er zingt uit heel ons hart eea lied Vga vreugde lang vergeten, Ooidat we weten. Jasa 1 weten ! } 't Geiuk dat ons geschiedt. » We stonden eeaaaam en alicea î Op duistre aard, in eeuwge nachten, I Ons kart, op licht dat mmaaer acheen, \ Werd moe v«a hopen, moe van wacbten ; ? Nu Gai soo hoog, di«n geen ooit zag, | Ons werd als kind g«borea, I Welks stemmeîjen aaahoeren, l Eù liefhiid schouwen mag ; «— Daar wij zoo draef oBtadeid, nu I' Op gaddelijk brosrtjs megea roesien, Dear wij, die wsezea waran, uw Zoet Mosdertje het onze uoamen, | Hoe zear oas desrt iiààr hartepijn, î Het schreiea Ta a ùw oogeo, J We kunaen. kindje liaf, we mogea i AHèeQ maar blijde zijn. tv VAN BIM VOOR OmmS 8QLDJLTMI — !■ m E«n aiauwa « Casqaa a t lu de firschiiltiida l«g§rafid4liagaa tz t \ leu preafuemittgea gedean warden met e nienwe cassas, die foSgens riseds opgadi onder?insingan mear berrediging zou gei dan de thans in zwang sijade casqaf. De nieuwe casque is eea uitriading \ Dokter Weekers, Isgerdokter ea profess Iia de feogheelkunde aan de Laiker Hooj sahoel. Dr. Weekers [heeft aich bij 't verraar gen van die casque eea driedabbel deel 70 gesteld : beachermiag der oogea ea 't j Uat, bescherming van den sahedel en i seherming van de nek. | Door atatistieken is opg<£taaakt geword dat kwetsaren aan de oogen in eea rerhe diag vsa f 0/0 gestegea zijn . | Isa oniiaglijk gatal soldatea werd bliad in den oorlog, die met wat maer yo zorg badden kaanen gered wordea. And I zijds is aitgemaakt dat 70 op hoadard o< [ | kwetscren Yoortkomea vaa kleiae ingM ; * gen siakken staal, steen, betoa of aar _ | Dit ingezien hebbeade, he«ft Dr. Wetk : een speciaal yizier vervaardigd dat op aeer geschoven kaa worden. Het zicht is l niet door bslemmerd ea wanneer het op; scheren is,beschcrmt hst rizier op nog m doelmatige wijze den schedel. la de holte >aa de casque wordt een i sonder weerstandsstuk aangebraaht en aek wordt ia de casque geslotea. Het is dus eea haele middcaeeuws< c9«que. De Koningin heeft het maken van t duixendtal zalkdanigs « casques» bekoatij, Dsarmee worden thaaa proefasmingea 5 diisn. belgisch front Dac. so uur. — Da laatste twaa dage: hebben wa Schoçre, Lïke aa daa wag Schoerbakka gabombardeerd ia wearwraa vaa de basekiatiag mat gasabaasan ta Ramscappaile. Da artillariaatrijd was nogi \ leYtadig ia d« streak van Bixachaota. W - brachtaa ia dea nacht raa krijgsg< vangen op in da straak van Marckaw. ! Didiittakt KUImkilitikwÉute f Varsahiilsnda |roap«n EsgaUaha vliagta gea hebben da stad Masahaim aaa Rij f gabombardeerd. Esa daisaadtal kilos baa ! wes werdaa gaworpaa. Braadaa warda ! bastatigd «p plaatsea waar balangrijka ti j briekea zijn gelegen. s De warboël ia Rasland De Kamer vaa Ukr&uii heeft de alg. î meene mobilisatie barolaa om da vijaadi l iijkhadea tegaa de Bolcheviks ta bagiaaei ■' De Kosakkan hebben zich hiarbij aang< I slotea. Ziande dat hat gsmesad was hsa: f Ltnina toagagerea ea de rapabliak va \ Ukraaia erkend. I De yredesoBderhattdeliafea | tusschen Rusland en Duitsckla» | Op s2 Dec. had na een epeaingsrede va | von Kuhlmaa de eerste aitting plaais. D | rQSikcîss afvaardigiaf *oa de Yo^acda Yrj | d«afoorw«ardea voorgasteld hebbaa : 1. Gaen landasahachtiag ondar weîke | Yorm 00k. -, a. Ontraiming vaa 't besetee gebied. i S. Sohaderergoedinf te b%talen dac : aan fonds waarin aile aorlegvoerende lande | zoadan bijdragta, | Daaruit kaa besloton wordea dat è | Russea «en algcmeaae vreds wilies. Von Kahimaa moest ap a4 d*z*r in naai | vaa Duitsckland en koasearîaa antwoordeE Da politiake «shandaian i« Fraaknjk I Ëea protestaue vaa de> H Steel | Het onderioek tegen CaiUaux i's bsgûs I nan. De H. Stoel heeft ia e«ne krcchtdad ge pratestatb ée handaiingtn vaa a«ker •f persoaea gtscbaûdvkkt die da H. Sto< willea meagelaa in bet verîoop d«r Gaillanj zaak. Noch Osillsax, nack tamandook he»l ? eea voat gaset in het Vatikaan. . ■ S " —— —— .] ÎM&.4&km1utÊ um | PARUS m«ldt : Middelmatige artills strijd op 't front, lenadiger op dan recl Maaiu»e?er. Z. Juviocgurt hebbaa wij bij ^ haadaiag krijgsge* angtnen opgebracht. ? MACED0N1E : Niets te mtAàtn op 't fr dat ihaas oader 't bavel staat vaa geaai Gaillaawai. Ssrraïi is, om algew#«iiie r« aan, oatharaa vaa sija bareliichbersel] 4 LONDEN meidt : Ariiileriestrijd. l / 1 Rome meldi : Da gevechten woeden oagehoorde he7igheid door-. Aanvalleu . aaayalieu grepea plaafs en wij verœoch heî. gevecht op de plsats te brsngen die . gisler moesten ontrnimeu. We hieldea ! vijundelijke aaavsisvioed tegea voor gordija vaa vuur. Duizenden oaaerstaki 1 hebben onophoudend gescàoteaenveriji den alla toeLcadiagaa vaa hulptroepen. De Treàe met Bislaii W« bsbrea het kriiieke oôgcablik van j èsn &#rlog. D* saadacht is gespannea ea d« 1 vraag : wat zal hçt'morg^n sijn, komt op ( elk eog^ablik vaa dea d«g l*£mmn baaag' a cîigaa, j Z«kar« psrsegeutschappea hebbe» «r oas j haadja vaa osa diea gmeadsteesUnd no| _ pijîdijkar ta makea. Giater werd hat garachl varspraid dat de vradescnderbandaliof#!! tasMhea Rasland aa Daiscteiand afgabrakco | waraa, hedaa wordt bawaerd dat maa dii vradaaaadarhandeliagaa aog &i«t is b#gm- - aaa. Dat is mat kat valk daa gak kaadsa. D« vrada^andarhaadaliagaa aija aan S**t, >• «1 wat maa 00k mags bawaraa, er bettaal ^ ga&n twijfél maar outrât daa uttsiag. Wal 1- is waar ia eaogsekere kaatariag, saa vloitèa, waar te namsa ia ds rsssiiche apiaia, maai jaist die ksmarïng zal de vratiesondarkas-delingen waarde en spsed bijaait«B. i. mea geraakt de fbalchariks (de &a£ihauf 9>:e h van Lenine en Trotskj) beu,œaard» kariia 1 habbea opdrstcht gakregaà d©n vrad® t« 1. slaitan m veorsber een nîsawa sawsuit' 't liog hsa omvei wârpan ssl, z aller; s« wnl da a a*ak gakloakaa hebben. i Troaweas, vrade af gasi?, 't sal niais aan dea tositajid veraadaraa. Da omUg is ge-daaa op -t Ooïtelijk front, D« i'wm dardea I vas da troepsa zijn nssr bals gekterd ea Daiïsckktsd weet auiks bâter dan wie ©ok. ï Het sal vaa desen toastasd ||sbruik s&&. s kea ^tora sija vrede op ts drisgsa. G»iijk - wij het r«efi3 zifdsu Dmtschlaad ni»t soosaar aandringsa op iaaâaaahechtiaf dan i wsl ep 't slaitan vaa faasdalsverdragan, dis 'tfiapaii&ea van de russische aijverkeid looT gsvolg iaa«îea hebbea. r Daîtschlaaâ wil onmiddsliijke voordeelen a behalesa. Het hesft fcengsr, hat rskent op Raekad om dien hoisgsr v* stillsaa. Diitscfe-e land, 't îand der r=ij?»rheid is van al de weraidmarkUra wjaagd, bat wil dat de » rassucha markt, sonder verwijl, de dmit-. sc&s prodakten aùett4.n gea. Yûlgens Heiffarich, lesfde Daifaehlaad vésr dea oerlog op 't baiteidaad. Ds is-vo»r ait Rustaud dis ia i$i3 bij de iwsa . miliiard bedro^g, waa ia de tien iaawte . jarea verdubb»id ; de utt ,'9er naar Rcslaad e beirosg i® 1913 wat tasar daa gaa milliard I ea haîf m Wf.s verdr|sd*bbsid ia tien jaar. . Da «srlag zstie dien handsl siop. Dattsek-^ lasd weré tôt hongeraaood ged«emd. D« gebeartsaissgn ia Raslaad hebma DaiSseh-iaad tea çrooten deela daarram ftrsd. Na de opkoopiag vsa dea oegaî vaa H*a-œtais in igi5 «a de inpslmiag vaa Aoe-m<*ie z»Sf, was Duitschiand aist bij maohta z<ja ?oik le veedsa Dit is uit besprekin-° gen in d«n Rijksd«f gsbîsksa Wslnn Ruslsad m*t sijn 180 miltiesa iawoaers is eea laad vaa groote toekomat. ai» er oig^aisatie is tn Dwirschvrs zijfi t bifreddaiiaars. " We moetsa oas, met ft»*-1 l*ad ferzoeaen em dea en^ergaaf te ®at-,, kossen," s«f de de gewsaea Daitichs gesaal u te Loadsa onlaagg t Is in desen g? est dat de vredesonder* handsliafen zaiiaa gavoard wordea eu wat kasaen eeaige Lcainisten tegen een t twintigtal diplomatRn aïs von Kuhlmâaa, ? Czerain ea tegsn galdœannen a!s,H«if«richî 1 Oia 't sloitsn van dan vrada te vergemak> j kslijken, zon hat aiamaad moeten verwoa= e derea dat Duilschlaad geldvlijke voordae-î îen aan Rusland toes'aan ;ai ea de tegen-1 wsord'gfceid Tan Helfftrich duidt erep dat * e^a herinrichtisg van het rassiach geidwe* zen, ten bate van Bnifschlsnd, tôt de mo-geiijkhedea beheort. Ea ialBsseheatijd, v?at deakt ea dort het ratsùeii velk? Met deckt niemerdaMe, I I on het doet vael : het ait vel#p ia dea k«r» [ garoerlog Twss psrtijea stsa» tsg«««T* l eikaar : ds partij dwr BalckeviM^die ia het Noordea vaa Rsuilaad mtêgtar zlja ea de : hoofdstedan : P«nr#grg<S. es |(oM»a ia kaa ? bezit hebbeii ea de partij Miuaale, ket : land dat ligt tasichea Re*at«aie ea de Zwarte Zwee ea dat de rapaMUk Mm ea waarbij de Keaakkea aa aadere aaia&e* vredeaea aioh gevoagd kebbea. De Reemesen aeH aoadea aich hij de Vkraniacke bewegiag aaugealetea kebbeia. Yelea meeaea dat dezs laatste parti) wal de aaken nog saa kaaaéa redâaa, maat't aa> gjiiak is dat ae de Baleàevistaa aarat maat veraiaaa ea kiaatdi«a zal de rset g*kleak«a aija. Dat is de ware toastaad. | De aanbiddîng dep HepdemÉ | Ea zij, d« h«r<istS, z;j wiit#» niet waar-i ©s zij ai«k !**»ns voor dit pa>f?A©rea | wickijs, 200 kiei* ss^otidep, ea s«o aarbic-i dig. Zij ware# ai«t Ytrteadard ©f m«awarif ; \ «j v#(?lds& dst eîj eeriiad^ warea. z| j namsn befckasmd hunne pet af, ea met ivrome bedmssislbg zoskas aij op kaaxe kcûëo. En aij 00k aiet, waarem se : ae iets vragea wiidaa, maar kanae | bcKoiiea vaa i«$s jm* in feaa ais ket | dar mior«E m slrarsade» vo©rJaar«jia«kt. | Ea zij listes dan dat sij i«tf aagg«e moastM, î an de eeret», de o?»r kaactigst© sprak, ? dis nof «vas een l^ss^êijk JoRg maa, m. 3cko*u r»£ft |«rgvuldig îe w&ten wat k% • sprak : } « Ock Kinà©kôn, » sprak hij, m ik b** aetf - joag. ik m* salven wijlen œîjne mal-he*î#B ? Ik hsb necktans geluisterâ saar daa raad v%n w ia vtijïen keattea te xija, ea ik k«fc hua raad g«*eLjd. Zij aeidea mi] : gij m&*L : a den mse^iter tooaca o?«r awe sehtpaa ; gij moat ae leidea laegs de w«§*n die veilig atjs, *v«r de die zai%»r k*et*n vasi kwaiijk« grafi«*n, m *i«t aaa h«t P>aseii waar hnist in sijata* psik de w©if. Zija se nist wij s, k*jBtijd se ; zija se zi*k, zieài«r d« ^ebaeekraidea ; siaaa s» aaa ket dwaka, aweep daa uw kead af, die z* aict wial là houdsn bian«a de r»ekte baaa. les al H T,ame atal le ?erderf«Lijk. Ta vael etea is gsv*arlijk. Gij z«It niet te laag peiaterea ter salfde plsats. waat aile g«a©Kea gew*©ate ïh aeae verarmiag... la Klad^aa : ik *©ed fc.st ; ik irachiti de sae«#t#r t© aija ovqr «iijns schapsc, die warsa jsija s«kerst beaiis Maar ach, bê!att$ het dat aij iietea aaa da veiligst-enatuiasede dsomen kagen kat rijk» ate vas hnnee vsek. ? Zij stierven aiet va* d« sieste : xij »tser«cn va» de aedie^asa. Nist wolf Umt m è*%à ia dea hesgarea^ dan Vîisdar, maar ^aAonckà ia kaa»© g«a% g#koaden «ts.Uaa. T*«a ik ésM k**d ok^g, dis sa wdwaiasft liât baat kij aaij ia éf, reekteik&ad. Ea t«an ik a* ait a»ab«kp ma«rs«à3Q vearde, 'dat zij aiai asaeea ga* wendte aan al ts rijken kast, taea vesdea wij allesn nog k&%e wotstijaen, waar dood gingan van hengar... 0 Kiadeken & had mijna rijkd«mrae^ bem«ggi«rd aaar a d* goede regelen, dis de oadtaren mij haddaet geieerd Ik wildë streng zija om goed t© worden. En aie, hog arm het mij gelatea heeff .^.B En de tweede terè' r; die cader waa ea van n'jpeî* kefujd, sprak tosn, wrokkender stemme : « Ik ben geweest als deze is, 0 Kindekea, en aïs deze weid ik gcplaagd. En teea kat mij verdroten bad, langer te aija meactvea een schséîifktB merster, teen daeht fc;

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods