De Belgische standaard

370 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 28 March. De Belgische standaard. Seen on 07 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/gx44q7rm56/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

4*® Jamr — Bé 53 mm Donderdag 28 Maart iWiê 1 Abonnbmentbn Voor;Soldaten x fflMod fr. 1,35 3 maanden 3,50 3 maanden 3.75 Niet Seldaten in 't la»d. Z maand fr. 1,73 a maacden 3.50 3 maanden 5,35 Buiten 't land: I maand fr. 3,50 a maanden 3,00 3 maanden 7,50 •O-" DE BELGISCHE STANDAARD ...-v r ï!i : - Opstel & Beheer Villa " Ma Coquille " Zeedljk DX PANNE Kleiae aankon- digingan : 0,25 t. daragel RECLAÎIEN volgena ever-eenkomst f&fe ft. i« Dartero, ?; fia?trsRÉ ?aa l« SaMéas, 0? <S« fana, Dr, I. fjU- d« #ac*ty»*„ *aal FïllJaert, 0* L. De Wofl, I. O. Wnttai, A4». M, Bsdh, Stfsrten **•»« .w ;iatf wwwwsmwws» HET PROTEST DCî\ Vlaamsche Yereeoigiogeii. Het dfgdijîrs'e ec wa?rdigs!e protest tegea de» ' R. «si van Vlesnderea " dat wij ter overwegiog krjgsn. is baitea twijfel het gezamsnlijk protest der Viaamschc Yer-eenigiagen, geteskend door maaaea ils Vliebergh, Versa»y5«ii, Nuyecs, Teirtysck, eaz. Han ervaren eu beproefd doonicht, haa hartstookelijke verknochtheid aan 4e Viaaœschc beiaagea sia?,n feorg voor de oprechvhsid hanser stem, voor de çegrend-heid han sr fcfcndi-lwijz Kats pereo'>sibjk" heH s»;if sta&t bovea wie ozk. vaa d«n " Raad vaa Vlaandereci Dit ailes geeft kism en waarborg. Dat begreep 00k de Regeeriog en dankte d«de-lijk msde voor de gedragalijn. Doob, terwiji die leiders ïich verhefl':® cm te bekasapea «rat dsor bsvlefcte ver-overaarshand mtt achts"deaken en staats-lakelijke heimsiijkbeid en dnbbeliinaigheid wordt toegestoken,klinkt tevens hnn waord ' mat erenveel klem en krachtdadigc bezieiing 00 de oplosshg en de ▼erwezenlijking der Vlaamsche eischea te bev?sli«ren. Hnn beklemd gemoed, hnn iicfde vaor Vlaanderen, spijts het billijke en recbtma-tige dat zij vanden in d«or Bnitschlsnd ingebrachte hervormiBgsp, weigerds korlaf en bonwdc doar dit frit œe r betrouwen op eig»H bswasi worden, op eigea oatwa-keada voiksmacht, op het gflwetea en tfea pl cht oaser bestnrea. Z<j weten hoc wrang noehtans de Viamingen bshandeld worde», en daarom moet die iaad pijn gedaan heb-ben.Qngetwijfeid vormt ais slot de onwrik-bare beTeaUgiog huaoer idealsn, bst ess-n-tieele, het opbonwende deel bnisner uiteen-setting, en rergt daardoor de mersic aaa-decht.De onwceriegbaarheid van dit grand* prÏBc'ep dat tl ieders bsfoikinf hst onrer-«reembsar recht heeft haar Is^sn ea hare hisioriachs persosnlijkbeid te ontwikkelen volg«bs haar eigen karakter en is If are eigenc taal/' B<tgrijpen eus Gonvernement en enzâ bestnren dat prinoiep ï Zij teroerdsieien het wangadfoohtelijke opl^ggen eener knsstmatige eenheid vau taal. Hnn rosp, hnn drslgeade vernsasiD^ dat " een Viaamscb bestanr, c«n Ylaam ch zoa lagM aia hot!g«r osdtrwi-s. cea V aam&ch genctit, de outwikkeilGg **,j gansch het leuen van het Via&msche volk i& zijoc eigene faal, de ertstigste waarborgsn *ijn om de ma sî Ivoilediga opblceiisjg vsn o n Belgisch Tadeiiaad te ?er«skeren." Welnn, is hat de oogeablik ni*», is hst ge^n driageads noodzaàeiijkbeid,aari8ton^s 109 rap mogeiijk, die ^aarhorgen ten ern-s'igsie te zien verzekere^ door slaande be-wij sec ten einde het gemaùgic doch fisre woord deser mani>en te statea trgesor^r de rerointionnaire beweging der aktHsten? Is het geen hoog tîjd dadelijk die wa>r-borgen door oas Gouferreaaent te sien omzetten in daden, en ist ter ?o!l?d«gâ op-btoeiiDg van 02s Bd|iïch raderland ? Hst «•are esa Toorbeeld «an TaderlandsHefdc 1 Oois die Viamiug«ai uit het bvistifl la à ieggesa aaàîak op het feit onzt «igeue saken self te rsgeien. Wie moet het voorbseid geren ? Verrolgeas die kranigheid, koen g^sield in de kensprenk m«t ver wij t geworpeai naar het ho&fd van wie het hoore^ wil : Aan ieder zijn taal, aan iedsr zijn recht I Die ker aprtuk welke «ij onaer dnitsche i h-s'tsip? laid ro p*n *' Voer hrt Èei! de? i i io^kocus. '; i' »<•>! c vt dk* spijts de | to koaiî' i--. &ct ï>tin g <?er Vlsemsche ; fe westie r a gesîald swe geweld, ffesne xake-: l«jke tfg^flen»ciiomirf vond taawege onze Rfgeeri&g. Zij sleaadle "en aîftliî van dit&k. Nêcîî ! dat verwachten die vedeilasders i-iet. Deden ! die alleea nn tersietid het bfsie bewijs van dank «onden w«srborgen voor ; de webaart van een voik. I J. ROM, "*E TOESTAND De Yieràs dap van i OtiensiBl | Het ambtelijk bericht van gisteren heift ï een cienw feit aan 't Jicht gebracht. Het veor de Eageiscbea niet voordeeîig varloop ▼an d«n sirîjd bseft d«a linkervleisgcl vara het Fra; sch ieger ia dï2 strijd meegfsleept eii d« Daiischzrs hdbbsn met tcrsche troc-psa (opm?rkclijk h het dat de ex»getache eo fra^sche bevelhebberschappcn steeds met-diog maksn van versche dnits he tro*pen, wat het vermoedsn doet rpkomen dat de Dnitscbers meer dan 100 dirisies veor bnn offetisief beschikh^ar htbben gesteld) hnn «ffacaief masr Zatdwaaris ep sen îiieuw front van 4$ kibmeter nitgebreid. Het off<ansicf is dus aan gaog van aan de Oise tôt d«s Scarpe, 'i slj osg^^eer i3o kilom*-ter Op oagefeer 80 kiLmrter, te bcgi8Ee& van Bupanmitet N^y^a siju wij io aftochi gegaan. De franache treepsn die Z. St. Qisctin mstde Kaielacbsn aanslotea, heb-ben een gedeelte van 't Eogelscb front mos-ten overnemen cm den toestand te heratal-len vôor St Qaentin. ^a h#t gedaan te heb-ben op een gchittersndc wijze. hebbes 2e den algemsenen afiecht moeten meemaken, ten «inde niet in den vieagel gegrepea te worden. Zoo htbben as «p»olg«ni(jk Ha®, N«:sle en Noyon verîorea, namen die iedereen zich 8«1 herinreren cm de grnwelea die ds aahtemittrekksade Daitschers in 1917 al-dsar hebberi gepîefgd. D« slag is nu aaa gasg op een front dat te naaste bij loopt langs L?gi icourt-Ba» paume-Tortllls-riTier iN. - W. Péronne) haï ver «rege Bray-Péroane Cfc aa!ces-N«a!e-Noyoc O.ss. Ds gemiddeids vijandalsjks vooraiigaog in de diepte bedraagt 3a kîns We yerflemen soo pas 00k dat de Ecgel-s^en de TortUle-lijn bçibben vtrlaten sn 5 ear de Ai crc-rivier p?oo:e-s} dat de Dait-schtrs ouUïg^eiijka mcs3* s geworpen heb» bsa op het front Lîgaicaurt Bap^aoîe, wat te kanaen g«<fi dat de vijand eaa bres spekt te s'san ta3«chen Bapanme sn Péror-r es ena Arnicas ktngs de îinkcraijflis te ba-| naderen, -«iji dî verwoede g?recHt«n g>I«-î verd ia de streêk raïî Nesle aatwijaea dat s; Aqaiens 00k ten Zaiden is bedreigd. In dese I'" streek eohter ds n de Frstfschcn en Engel-schen woaderen van dapperheid om den vijand te badwirsge». Want hier wordt het , ipgrijpen» van bat reserve léger der Bond-• genooten verwacht, dat in de laatste isaen-| d«a is agamgesteld gsworden. j De Am riksansche werklieden en Belgiê M. Gompers, voorzitter raa deri Ameri-kaaDSchss werk«rsbond h«;eft aan den Be'i-giseben gesant te Washington «en brief gr-Sc'srsven,waariss hij mtdrakkalijk verklaart dat d^ameriksaeschesecfalktenkoegen^amd de verdeeling van België ni«t wiilsn. Men we?t dat dj dnitac^e pars aalka had nltgestrosid. ] HaiSîestiBgs-Schadefargeedftg aàn dV HuisgêzioBeû. ïib Belgische Soldats Bel Siaatàbiad zsl ssorgea eea wetsbe-s'nit i£sïd;.dafles waarhii, tijzoudsrp hnV» vfs'iîiS- sobade?erg<^e3isgst9e!agea worden tségeken ,5 rsu de fassûSies die het famllie-gelk niet trekk^n, tsaar die van nege het Fraosc'a goavernfïaeat miliîjsir of ^iaobU-iicgssteo geli ontvaHgea Dexe toeîagen tallen insgelijks nitbetsald worden ia onbezet Btlgie en elders De toolage bedraagt 3o frank in de f an-sche gemeenten van meer dan 8000 iawo-ners ef 20 fr. in de andera gemee»ten, Iosgeiijis 20 fr. zal betaald warden in on-b«set Be.igis. Er kan vcrmserderiog ic de toelage toe |f>eed werds;i in hijioadere geval'ea. W« kosicE bierop tereg mer waanefr wij 't Wetbsslnit sulkn te ie2?n krijgea. van en voor ONZE SOLDATEN • —- Come on boys, s&ve the guos ! Iq het bernchte tsg^n-affensief der Dait schers om Cambrai waren ds stakken eener zware vooraiîgescboven «battirrij in gevasr gekomen. De infanterie trok achternit de lijc der àanors *oorbij, toen een kapitein, die alh/!swùl ggkwstst toch cog aaa 't botfd stond zijuer mannsn, a*g dat de ksnoen^n gîi gea ?erioren ga*n, ea t» sschea het gekraak d«r granatca kloak tijn bîaielertds st?m : « Gvme en Dcyn, saife he gars ! a Kd volger s E- gelsche gawoonte, de aitocht hic ld stil, varandarde in «en tegenaanval en dreef de Dnitschers acbt«rait ver genorg tôt de kanoi s gered woien Stel dat seits ia aw gersielijk leyen «ver en deok eens ra op het gavaar dat nwe siel missohien loopt mo^st ge op 't osverwachts veor ow goddelijkea Rfckter komen. Wijk niet voor den dairel van hrt menscbelijk opzicht. 't II au de Paaschtijd, « come oa boys 1 » redt owiieJ, feoadt s'and in'tgoed ! T. Z S Bole's van de week Esd heeie oogat ! We h«bben er si vsr-schilleade gagavsn. Hier velgsa de ssadere in t lok : Ds eersts ward g$sp«aid in den trein op w?g naar Kalrs. Cyrkl Dahaeaaïr3 van Z r6o, ae Cie, lei hem op zijn ksie tegen Pi-ospsr Uepoort?r vaa Z 6 I/ilI, Jaek IAI'arrt vsïi Z a56/8s ea Henri Van Hoorel bt'e ■'»" Z 82/125 b s À as Cm vv i s"h van de ^aarttrs is v»l-iaa >. 0.?. kers'ier dis iii dtn hoek zat moeat het n de gazette ^Qzn. settea als esnige «ab&nrissiis, — 's Nechis om ?Sf ore, 5>fs alks kaiira liep en eiiep bonkie biigârdier Bsfyaaîms van Z. i43, eea solo op 't ta M tœgen Eug HoysaoaiS, Scbie's snëe slomgekgade Knip van Knippenberg — Ds âerds werd »ond?r lawijd gf speeld j deorGastast VandeKasteele vanZ 152/9», I tfgea Hypoiiet Ventick^l vaa Z ï64, Petrra iDmsen sa Jnfvroaw Easma Demeersem^a. (Weikom asa de eersta kasrSsier in anse rabriek ) — De visrda w»;rd g?speïli door de I bosren van de 5e Sectie, Z 4i* 't Wee Rrgss A, Schoofa, korporaal, dis h«m op dan dekea s'.osg tegen Gcslaaf Theanis, G s«i'r Heii>g«n, de $n'4diBgpoi ea korpo-s ras! Ja*. Bryens, dsa ardaya ër. *. — De »i]fde vkl voor bij de maaaen * V8n Z. i52/ae. Noeksl Leronhaix haaldc hem *vgï;n Karel Scbaseseits, F~ars Su mïëa ea Aag Bi«rmans, de Rossa. — EindHijk ds S'83.5 had plaats ia de te Gie vaa Z 3i2 Maar hij is nogal belang-rijk deze ea 18 drakken hem i&orgea efconderlijk. Oorlogstijdingen I &jz»)amcsafmaK9asmÊ Het duiîscli olfeasief tegen hst eogelscb front De Tweeàe Stormloep Op a5 Msart is de tmede algsmsene sformloop der daitsohe treepen over het geheele front begoenen. Ds eerste siormio&p eindigde c-p het ooge6biik dat de vijtïid v©@raitrnkksiid5 uit de f/ostiinie, kw&m ie slaan ?oor de Unie Bâpsaaae Péronna-Ham, Het daiiscb acsbîe-hjk bericht van 24 deser gctfi 00k «as «so-wijsisg.Op 25 deser heeft de vijand sijn tweed&n il^es;eenea etorailoop isg^set op diia vsr-scntilsade piaatsen. Tasschea Ln^aic^art ea Bapaasa®, T*gsu de Tiiriilie-ritier, Ea van Perinne tôt Noyon. Oserai betwisten de bondgeaootea hard-ntkkig het terrein maar ze mocsien toch ia de eerste aren vaet Icusea. Iader ooganbiik kan és strijd daar een ni«nwa wenditg aemsn Mea meidt immers dat raitsrij-regiiagntea aan den strijd deei-n«mta «an weersiiden. Tasscbea Lagaicoart en Hirasi«s sîaan tien daï sohe divisiis met 700 kauocs. D« detdj bcschietiig i&i Ptrljs Maaadag hebbaa di Cait^ehers voor de derde msai de fransche feoofdstad onder vaur genomen. D« eeriBte ebas viel oaa 7 aar, de iaatste rosi miajtag. De b^voiking is ka!m sa Parijs vertoont zijn gewssn ci sicht Ds ôbassen ^ie op Pârija gsworpea worden hebbea eea stalen os®ha!se! van 7 cin-timetîîr dikte. Zij biijven 6 minuten docr d« lacht viisgea vooraiser Parijs te bereikan Roepoie heeft âea Yredi getiektàd Uit Amsterdai® wordt geseiad dat Berlija gistsr roaftmsaif da dat Roemenie iea vred« met de miâ^Btrijkea h«»ft gateekend. Mar-pthiieman, eerste minister, kssft al de door dea v-ijaad g«st«Jd« «oerwasrden uangeao-mes;.Von Knblmaan is op tfragrels naar Ber-lija.Nep't s de l.jke Yocrwassdfa îg het vredts eréiag vtï*#l wee? m n t jet» a«t IE.k^î.h 1 Mej is tesiÏQW-i ts yerucm n wat et»«a~ B s« ïab'r; »,i gewo i n 1 Een Zeppelin beien. F.Sypts Ils de Ejypîisc^a hoo^dstad, Caïrn, w?rd aacgekaad gd dat e«a v>jaud8lijklacbî3chïp op de Vnst ia *çaîrgeno»*»ep. Mtsn m?g de mogeliikheid vaa lachtriitsn over de hoofd> ; stad infien, j Eei oflensiet tegen Italie i ROMS, 25 Maart. D# " Gorrier Italia „ * varnecat ait Barra dat ©s ocsiearijksehe : staf de ostraimieg komt U bav«I«n vaa da | stiden Udiaa, Cid^aie ea Belicas m't voor« ; alts'cht ran nif-awe krijgsïerricbtiagen op | 't isaliî a seb front, alwtar de a. sienrijkera trcepsrn ea matsriaai do@n ^estroam»a \ Bnitsetaland tegen Hollud ! Misa wset dat Hoîl«nd, mita srkara voor-waardfB, t«»ag<sgev<a herft in de cpeischiog der Haliasidsche schepsn deor de bondée» ' ncoten. Dit he^ft in baHfchfar^d ee& osge-woae weade verwekt. j De pers begiat vaa nn reeds de bezetiiog va« het eila?d Walobaren aaa de mondiag vaa de Schelde te vragen. ■Bwaun iss 1 •■Trii—» '1 » I De corlog fer Zee — Een ecsrelsche mije?n^ise«her es eea i«(-oyef R'jn gistsr op m»jaen g..loopea en gezonkea. — Ean aJ2e?ikaacsch-';©orio|skîoîser heeft esa duitsebe zeessbnimmcbip (een sebip van 18 mfitermet ei«ctn'cît«It?aart) gekaapt. Dit zeescha'^srsch'p hnd zalkdsnige verbe-ts!d« verniet'gipgs ioestcllea aac boord dat het i » st«mt wa@ aaa alla h«ndehchepen die het saaviei t«? conleeren. Brnggi's dettes gebombardeerd LONDEN, 25 Maart. De e&g«;iscb^ vlie-g.rs vas Û9 piaiasa van Doiakerke hebben dezs Iaatste dsgsa opvolgenSijk dr'e aarval-Isa op ds 1 van Brnrge gepoogd, T*l?:jks bamsatn vid«n mî>iaisa de haogsrs ©p ds kuaitta. Bc>£»>n3n vide!: issge'ijks op s? vijandelijke achepsa iii da s-chterbavens geackard sn grrootf onfplofficgen wardea op twea deslfty-.-s wawrgeaoake'i. kaaiRt® Ou?® De drnkking duart aan tssschen Somme en Oise PARUS jOiïUt : Giiiterîsa §a dea iag door »os' d« hst e<echt h«\% voort. De vijand vaît steeda aan op^ net front Noyon-Bhanlues. Osxe liuietrocpea doen aitvallen op aitvaîlen «a vertragea den ©ptocht der Dnitschers. Wij hebben ia den ïiackt Noyon oatraimd. Sintfs^ien h«aden de frsnscha troepea kr?cbtig stand op lao stellisgea op dea liakero5»er der Oiss. Da strijd woedt voort op de lisie Breye< p-Soiame — Ghaaîaes — Rsye — Nyyon. LOND"'N mrlit ; N. ds Somme plaa'se-lijke gsvechtea Da vijsad vosrl talrijke trospeaverpiaatsingjsn u't weike onder ons vuur werdea gensmen Z. d« SOMME viel d# vijand metvarsehe trompes asn tasse ea Ncyoa ea Roye, am Ghscises e:î tassch^a 4tt% stad ea de Sam» « — De weerstand tegen de Activische beweging U;i ic-'îchii jgea vaa bs*et B«lgië lijk hrt dat de Activistes, om de opgeloopen fisecys bijao dsîiîjk t« Aistwerpea (3 Fe-braari) en îe Mtcheisa (io Febrnari) doar tfgeabeteogingea ia vsle g'eàea weerwraak h?bb$n wiîlea nemsn.Maar overal ia Vlaan-deren en elders zooals te Lenven, Thienen, Diest, Tnïnhont, St Niklaae, Lokeren wer-éc se op 3tekslgg«n en geachaifel est* bsaH. NifeU* g^astaance de |bescbnttiag der daiUscbe bajqaaetîen moeatea zs de opge-woedeabsid der taeaigie verdnrea... la 25 F<sbra*ri heeft het Verbre- kingshof, bij besinit, ha ant#oord vaa den Dait&chen goawheer ais sietig vsrklaard en de opschorsing der tribanalea bshonden.Al de middsabestarf a d«r ukiist«ries feebbea ontsb§ ingediead Bij «ta Rfgecsri^g is èm Viaamschsn tekst ngekosiea van eea protsst der grcot« Yia^msohe V@rceai^!ug4n Tuaschsa de an-d^rteekeQaars trsft «ses 180 &amaa aan van gekenda VlaawscbgQsinden, die allen een groatsa iavloed ver tegsawoordigea. Het geai oaderteekenaars graeit met den dag un.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods