De Belgische standaard

1167 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 05 August. De Belgische standaard. Seen on 27 July 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/fq9q23rs66/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ABOflflfcMENTSPRUS MM Voor soldciten i I mta- 3 f K -5 a maacd'T: " 50 3 masn 3 /5 Niet soldaten in 't land X maand f. 1 a maandeti -5 3 maandcn 5 75 Buiten 't land I maand f. ■a-5 ' a masnder? 5 00 3 maaiiden 7-50 REDACTIE en ADMIfilSIBATlfi : Villa «Ma Coqnill*» Zee dijk DE PANNE Kleine aankondl-gingen 0,35 f. | de regel. • Reclamen : vol-M gen» overeen-komit. Vaste opstellers : M. E. Belpaire, L. Duykers, P. Bertrand Van der Schelden, Dr Van de Perre, Dr J. Van de WBestyne, Juul Filliaert. TWEE JAREN Twe* jar r? - " u r op oase ver-noùd« se ou i§rs 3e t iip de last vanf denoorlo ... Bijbek u heeft onrrijkste bloed gev oei t, i«s 't b. i . va denvol-kerenslag, e? au rog vdlen er iederen dag van o.'.ze brot -fers, on der bet vijan-delijk sebrooï... Sicds maanden ligt de Belgische ksapeinsscbap acbter denYzer, als Wc zen v€ ?. 4 ail On.?® ba-mi« deri zï)n door &a stalsr muur va» OH8 e <cVi s se , m ' "i Ikfdebiij ';en gêna Re- o < niet; o si iongens hebb n achter h< i m-.t het sn bewonderirg-tîill'- Vad-tk : waar se st^rkte en moed gaa- putte?,. Hoc dikwijîs in de loopgravea, door-bore» s*5 k fur n s e» vragende ooge es ïichîei de?, en sien we verlas - d uit taar het Vaderland, met groote « seb sucht » en het hart vol heimwee ! Maar vergeefs l Nog altijd blijft de eind t -rauwe: grijs, en 't lan* schijat als es e suif « vol mysterie. 't la of het noodlot ors s achtervolgt, en oaze frissche jeugdtot mbrij?elen toe veîplet met zijn ijzeren hand. Bezwijken we niet onder den bardes ka.uist van dea oorlog, die oas ocafweerbaar drukt in dea nek ? Goddaak, ceen 1 Wanneer ik cm mij heen sebouw lees ik op 't gezicbt van mijn makkers geer verslagenheid, geene moedeloosheid. Stevige hoap en rots-vastbetrour i . den &akeadert zege-pr&al straalt uit aller oogen. Al is het f ballingschap aC ter den Yzer soms bitter en roèf„ toch heeft het ons niet | verdrukt als het j ?o sche volk, dat ver-jaagd tôt in Bh y ; s zijn harpeo weg-wierp, sijx zaogec staakte, en de klaag-vrouwfej-v ïrcar » op J? boorden van! den Eupbra t ov t et verlorenSion. | Nées ? Wij beÉfei geen klaaglied aan 11 Onze siel is vrij, en vrank en fier. Ons j spontaan optredea ia het strijdperk, het : vergoten heldenbloed oazer broeders is de sluitsteen van obzc zedelijke groot-heid. We zijn bewust van het reuzen-werk dat we verriebt hebben in dezen ] oorlog. De soldaten van Konicg Albertus zijn de Frarchimont «zen waardig, ea Brçydel aoch ds Conit ck moeten blozea om ons. Nees I Wij h ffc m geen klaaglied aan. j A; ,,nbe-ù wij 'ailes - rlorej buiten onze eer, w°. h .bbe iets ^jgeworDen dat voor een vol t< scb. tbaar is : « Ilet ziifbewmlzijn an zijn machi en zijn recht >. De oorlog is eciie veropenbaring gsw-::,^st van onze eigen krachtec, onze ) juistc zelfîichatting is de belooning der bsproevuîg. 't Lijden hegft oazen moed gestaald, en o seniustàaar oaafhacke-lijke zelfstarsdigbeid. In aile gecstea- ; stroomiogen aan 'tfro»t dringt dien zucht aaar self-ziju dooi% en wie vroeger \ mmt oogen en oore> bad voor wat van | *t buit< 1 nd wer: i ebracht, geîo it stiiaan dat ei^en aard en eigen zeden, eige» kunst en eigen macht, die van3 anderen wel waard zijn. Geen rijker] 'kroon dar ig« ; schoon. In een® Waalscb lett?rgildî eicdigde de spreker — een jong ^eelbe.lovead talent van Zuid-België — zijne voor-dracbt over E Verbaeren, met volgende gcdachten : 1 « Tôt au toe kenden we oas zelvea niet. Wat meer is, wij miskenden oas in ! aile vak en. L de letterkunde waren i oaze scbrijvcrs onb. -nden, en we leefden meest va>: vreemden invoer. We moeten eerst leven van ons zelvea ea : i geloovea dat sulks mogerijk is, daar w-' »-er n itcbtirg h-bbi-n afge-; d^engea, en omdat onze krachticspam-uiagen vertrouwen hebben icgeboezemd in o ze eigen macbt. We moeten daar-: om ' och vijanden «och tegenstanders ! zijn van andere letterkundea, integen-; deel, laat ons partij trekken voor aile aatioaale kuasteigenaardighedea, en ontleeaen we hun wat ons kan verrijken i zonder ons eigen karakter te verbaatere». Bij oazen terugkeer in het Vaderland moeten we met alleen vrijheid ^rengea, maar ook vertrouwen in ons zelvea.» Twee jaren baddenons leger moeten uitputtea, en integendeel, in memge oogpuntea, heeft de zedelijke kracht van or s Vaderland bijgewonaeo. De open-bariî-g onzer persooalijkheid, en de drang, het streven saar hooger-zelfstan-digheid in rechter gevoelde gemeen-schap. dat overal doorbreekt is eeae viucht van verde ld lijden. Als broeders hebben Walen ea Vlamen gestreden en geledea; hand aan hand zullen we samen Vrij België ingaan om ieder zijn akker te bevrucbten tôt grooter macht van 't gezamenlijk taalgebied, het ontbloeien van oazen volksrijkdom, en het optrek-kea oazer octwikkeliag. 0. Gustinus Op het Oostelijk front. Tan Bothmer s leger aan omsingeling bliotgesteld îïieî's lfger in ziia sftocht ztl kunnep , dr.tcJter, Qf*plii:die& het de Ru8f?(scbe op m&rsch gtlukken xal do r ta dringec om scîîterw arts een« b«dreiRing t« stsllen in | den rue: van 't Oo»t«nrijk»ch cetiter seiî. We . feao'-nn YooraliûH alleen glssingan œaketi, masr uit hetgeen de Russes tôt nu toe be-werksielligden meenen wa wel in dea laat-; stes Eia te mogen beslissen. 1 H ;t hsele Ooster.rijkscae léger staat, ver -■ ] mc-sdelijk,op 't randje van den ondergang. ■ i m Papierlingen We vechten thani om leven of dood... om na den oorlog eea langea vrede te genieten... en niet langer meer met het Damocles-zweerd van dea oorlog boven ons hoofd bedreig-d te zijn. We veehten om weer Trij te mogen leven, in vrede. Om dat doel te bereiken, ken ik maar een mid-del : het kaduinen van de macht die immer, indien ze niet gebroken wordt, eene bedreiging blijft voor ^ heel Europa. We moeten doen, wat onze Europee-' cche voorvaderen deden, als Spanje, Oostenrijk en i Prankrijk, opvolgenlijk dachten, dat er maar vrede, J voortpoed, vooruitgang en beschaving in Europa [ konden bestaan, onder hunne opperheerschappij. ' Onze voorvaderen braken de Spaaniche overheer-sching, kraakten de Oostenrijkiche oppermacht, en verbrijzelden Napoléon'* geweld. Thans zijn het Duitsche militaristen, leeraren, pennelekkers en slippedrageri die gedacht hebben dat de volkeren van Europa, onbeholpen kinderen, maar kunnen geleid en geleerd worden door het " Deutiches Reich " en enkel onder zijn hoede, een tijd van duurzamen vrede kunnen beleven. Als, over meer dan honderd jaar, Frankrijk ook datzelfde gedacht had over vrede en beschaving, wilde Pruisen langs dien kant van geen liefde we-ten, en 't sprong Napoléon naar de keel. 't Ongeluk wil nu ook dat wa Pruisen en Duitsch-land voor geen kluit willen gelooven. We hebben het vastfevaagd en we moeten het Pruisisch oor-logskraam in gruislamenten slaan, willen we zelf als venduwe-kalabering niet verkocht worden. SCRUTAXOR. Westelijk Front BELGISCH FRONT 3 Oogtt, 20 uren. — Niets bijzonders te melden.De artillerie-strijd was heden zwak, Het Offensidf op de Somme Londen 30ogsî, 15 uur. ~ Geduren-de den nacht richtten wij de veroverde stelliagen in en groeven verbindiags-loopgrachten. De artillerie-strijd was hevig van af de hofstede Mîltzhom tôt Poziêres. Tegen den avoad verminderde het geschut. Een mijaoatploffisg aabii Souchcz deed ons geen schade. (Parijs 3 Oogst 15 uur) VerschiUende aanvalspogingen tegen de hofstede Mo-nacu werden afgeslagen. Het wordt be-vestigd dat de duitsche eenheden in de streek van Monacu vechtend zijn moeten weggetrokken worden tengevolge van de schrikkelijke ondergane verliezen. Zvidelijk de Somme werd eene duitsche aanval Z. Estrees verijdeld. De strijd en Verdun i (Parijs 3 Oogst 15 uur) Op den Bech-ter Maasoevcr werden geweldige aaaval-len op de loopgrachten gister door ons veroverd, verijdeld. Wij van on zen kaat bewerkstelligden belaagrijke terrein-wiasten Zuidelijk Fleur y. Wij bereikten het dorp Fleury en overschreden de statie. Gister namen we in de streek Fleury alleen, 700 krijgsgevangenen. Geweldige artillerie-strijd op't front Vaux-Cha,pitre-Chenoi». ! Men is staeds geneigd de ambteigka be-richtem te aaasien als de baromefer van den toest&nd. Echter is zulks eiat altijd aan te carnet, tu ioaoGdertîk r.iett wannaer we aven io^man dat de Russen er la den beginne van hun offensiel op druktso, zoo bekoopt mo^elfik te moeten wezas om den gang van den str{jd niet te schaden door breedvoerige bekendmaklQgen. Si' di dria dagen hebben de Russische berichten niets mee ta deelen. 't Is tenden sneetit men reeds lange verschillende zijden. Afgsande op boveustaande bapaling, zou die bondigheid ons eerder moeten verhengen. O&ar gebeurcn op bet Russiache front, sonder twijfeî, bealissïBds slagen, die dan alleen ons brkend zullen gemaakt wordei, wanneer de uit8lag ?al wezeo bahaald. De RoP8iscbe légers Immer», waren in ïullsen guestigen toestaad geraakt dat eep. opontheu^ e«na oDsionlgheid «rare om aan te nemen. Op den Noordervleugel haddeo le het Oostenrijkick front dooibeukt en von Lis-siogen op de vlucht gojaagd. Z : rukken op naar Kovel en naar Lemberç. Op het zuidelijk sfsdeelte boord^ Letchlnsky door laogs Stasialau sn van toen reeds gewaagden we van eec8 Russische operatie, die niet alleen het veroveren van groedgebied ten doeî had, maar vealeer was ingezet om h»t Oosten-rijksch middenkger van vob Bothmer door omii geling te vernietigen. Half ambte-lijke berichten geven thars dien Indrnk weer en de Frar sche oorlogskritiekers nemen het gedaeht der omsicgeling thans aan aïs eene werkelljfcheid. Wa zijn er dan ook van overtuigd dat io ; de lastste drle dagen, de Russen de beslis-sende slagen levcren, die heel het Oosten-rijksch noorderlegçr moeten ontredderen. Het zou ons niet verwonderen dat de eerste berichten meldieg mieken van di Bug die de laatata hinderpaal is voor Lemberg. Wordt iasmers alreeds, langs omwegen, niet geseind dat von Lissingen aile bruggen op de Bug deed springen en order heeft gege-ven tôt de ontruimiog van Lemberg ? Het zal ces uit d< toekomstige meldin^en uit te maken zijn indien von Lissingen door rap achterwaarts manœqvreeren von Both- De îoestand Mj dea yiiand. We aijn de tw«e jaren omgeseUd en aller-wegen worden de verheugende teskecen zichtbaa? dat we dit jaar de zsge zullen zisa. Dit oordeel kunnen we b#st sUven, i^et sa te s?aaa wat er bij dan vijand gebeu't, nu de Bondgenooten in de la-tste twee maanJan de kracht toonden en den wii tôt de zege-praal.Hoe de toestand er bij den vijand voomt is duidelijk op te eaaken uit de duitsche be-» richten dis in n -utrale Maden vcrschijoer». Ea die berichten teekan? n dea tos-taadjalles behalve rooskleurig aan. Een eerste tsekaa dat er bij den vijand iets in de war loopt is ds veldtocht die tegen den Rtjkskacseiier wordt gevoerd. Znolang 's iands sebip steads in 't vaar-water der zege kotrate waren er gaane woor-den genoeg om den kanselier op te hemelen. Echter sedert de Russen, de Engelschen en de Frauschen zulke harde noten der Duitsche legers tek»akea gaven, ksert de wind. Man verwijt den Kanselier allés, maar eerst en meesi dat hlj g«en vrsde heeft kunnen sluiten wanneer de toegtand schitterend was. Zal Duitschiaod, tes einde, diet> oorlog dan ten ondomme doorgedreven hebbea, is de algtmcene vraag Een Hoilandsch biad schrijft : « Te oordaeldR naar d« berichten die hier over de grer-s waaien is Pruisen moreei reeds verslagen. Moedeloosheid, ontevreden-heid en altijd door toanemendc hoogerssood. Duitsche kinderet! uit den g goeden st-tod selfs ko te en hier ir? H.)lland bedeko. Aan de statiën staan hoopsa bij fJlSsaar en vta^en de spoorkaartjes aan de reizigers, om at zij voor 100 kaaîtjç8, uit gebr?kaan papier, een maaltijd oRlvangen. Duitsche militaisen uit aile rangea d< serteeren altijd meer; wsrk • lieden roeken hier een tehuis,jammerklage^ -de dat de honger ondrageliik wordt. De barometfr8>a- d van da zega in Ouijseh" landf vol;:er» esn reiziçer in Duitschland bericht, is als volgt : Begis : Wir siegen : Wij zflgepralen. Daarna : Wir museen siegen : Wij moateif winnen. Vervolgets :Wir halten dùrch :Wij houden stand. Verder : Wir iuuBsen dûrch halten : Wij I moeten stand houden. Thars : ? P ? » *** Alhoewel de Êevensmiddelen-nood in Duitschiacd niet »kls iets alleen-besliasend : dient ts worden opgenomen, is dit toch ook eene der vele voorteekenen waarop kan worden grbouwd. Het le^eescaiddelen-ver-bruik is thans zoo geregeld dat een duitsch huisvader van 5 tôt 8 kinders « op kasrt > slechts per week nog kan bekomen : éen poad margarine, een half pond ve^ en een j hall powd vleesch — als er voorhanden is — ? mitsgaders het broodrantsoen vaa een kwart kilogr. per dag en per hoofd, Men trekt voedsel uit ailes. Zoo wordt een soôrt gerookt walvischvleeich thans veel ge-î ete i door rijke lieden, want de prijs is 6 mark per kilogr. | Dat zijn daarbij extratjes die niet blijven duren omd«t de invoer er niet van verzekerd > is als deze van de ganzen ait Russisch Polen i waavan er een duizendtal in de provincie ÎHannover aangebracht werd en verkocht | tegen 8 mark 't stuk. Bij al dit gebrek aan vleesch en vet, onder-^aat de vogelwereld In Duiischland een ge -duchte slachting. Niet alleen kraaian en ek-sters, maar ook allcrlei andere vogels worden zoo mogelijk geschoten en voor de keuken i bestemd ; de nuttige vogels worden daarbij niet gespaard. * Waar de maaç niet wordt voldaan gaan de monden aan 't morren. Dit ouie spreekwoord vindt nievers betere toepassing dan huidlg in Dultschland. En deze mlsta-! vredenheid uit sich op aile manieren. Men geraakt den oorlog mee, omdat men een * lK * « ■■■""Il Il rr iilMli—wiai II——j—U felaar b^svf kriji>t dat m?c den oorlog niet Wifl? zsl. Dit bjijk- U;t t«n briefwisseling aan « De Tljd » gericht door zijn Keulschen briefwiase-laar. Dsariî? le en wij : < N*ar men zich herionert, hadden de zes œconomtsche verbonden in Duitschland eischen uitgebrachi voo? een oorlogsdoel, dat door aanhechsirîg van veroverd grond-rebied, uitbreiding ider Duitsche œconomi-sche macht en vergoedingen voor de oorlogs-verliezen veel verder ging dan het oorlogsdoel, door den Rfjkskacselier als begeerlijk voorgest»ïd. Thans verneem ik ait de beste bron, dat bedoelde verbonden hun eiseben hebben herzien. Zij willen ihans in hoofd-zaak uitbreidiog der grenzen alleen In het Oasten en waarborgen in het Westen» » Dezs verboedeu, die vrijwei de algemeene strooming van 't volk Weergevec.zouden zich op 't laatst nog tevreden stellen met œcono-mi8che voordealen ic een zelfstandig Polen an met de verzekering dat de « wcrkelijke grensen in het Westen » zouden bestaan In een internationale regeliag welke voor aile staten zou bindend zijn. Deze mistevreden** heid uit sich ook wrokkig door gewelddaden die de beste toetssteen is van de voksopinie. Ziehier wat de «Berner Tagewscht» schrijft : « In verschillende stsden deden «ich weer ocgeregeldbeden voor. Te Leipzig leeft men sedert 12 Mei onder de krijgswet; daar waren in zeer kerten tijd de ruiten van 800 winkel» ingegooiti : pationilles te paard doorkfuisen de gaheele. slad, vooral des avonds. De voorna&mste betosgers «ijn soldaten met verlof,difi bun vrouwen en kiederen niet van hoaçsr willen laten omkomea, terwiji zij zich zelveia het gsvecht laten dooden. » Is h- i dan te " rwoodereo dat de duitsche oorlogskritiekers husne lezers voorbereiden op een nedsrlaag vaa belaag ? Da algemeene toon is vrij wel dese : Dat Duitschland de hêlve wscsld t-gen zich hssft en nicmand daarteg-n cpka». H ibb in we èm ook 't recht niet in 't licht d<îzer uitftCGzetting te sgggen met Jofife : « De zrge is z«ker »? BÉRECHTING. Ze achrijdeu beiden door dtn nacht in schia mig-wit g e bar en, en 't kaarsenvlamkee danst al in den koperen lantaren... Daar valt een gulden schijn vôor hen ; de koorkaaap schudt de belle, en pt galmt, in schellen klankentrits Dij poozen, wattrhelle. De priester stapt plechtstatig aan het grijze hoofd gebogen ; hijdraagt,van 'tlichtder eeuwigheid een schamp in zijne oogen,.. Het blijde wonder zal gescbrên : verrijzenis des vleesch en wie hoopt, al sleept hij 't zwfcarste [kruis, hij zal de sterkste wezen 1 Vèraf, in 't donker, slag op slag, bij weerlicht en gedonder, splijt't oorlogsvuur den hemelbol van boven en van onder... Fritz Francken. Wulveringhem 16-11-15 EEN SCH00L VOOR J0NGENSVAN OFFICIEREZ TE M0RTAIN De Minister v«n Oorlog heeft besV ten te Morlain (Manche) als afhankeiijkhfîid van het reeds besteande gtsticht, een school te openen voor de kinders der officieren, die nu twee jaar hun stndies door den oorlog ordt rbroken za ec. De school zal dekursus-san geven van hét Atheeeum. Inlichtinges desbetreffende kunnen bij de militaire overheden van Parijs Haver, Lyon, Londen, Folkeatone en De Panne aange-vraagd worden. r ' r Y, «• Jfear--1 ?6 M,?) \ . , Zaterdag5Oogst 1916

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods