De Belgische standaard

484 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 21 July. De Belgische standaard. Seen on 01 October 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/gq6qz2393t/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

De Belgische Standaard Door Taal en Volk 13 Voor God en Maard en Land * û£ lElgjSCHE STPMU» mapl dag*!ijîti ibcnnementsprijs voor 50 aummers bij vooruiîbetalrag. Voor 4e soldâtes : 2,50 fr. ? *7oor de niet-soïdatéa — in 'i tend 3.50 îr. { buiUn 'i kmd 4.50 fr. I , m r txtmfïarm van *lk nummer wordt h gwraaed, wordt 4« aboM**m*Ht$- ij iris iHd*r, jBestuurder : OEFQNS PEETERS. ASTB OPSTBLLBRS : M. E. BELPAIRE, L. DUYKERS, VJfitOf VAWSRAMBERES, Bertrasié VAn OER SGHELSEi, luuS FiLLlAERT, ■ > ' BB^KS .i .. ....V Bë /. ; ^vu» .... * liWXB -■; crrW|TO^rtTBn^>mr-.~r-», i WinwiIUIJWIII■■1.1 i,.——IIII IWIIMHWWI Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : Villa MA COQUILLE, Zeedijk DEPAN8E. ankondigingen : 0.2-5 fr* de reges. — Reklamen : 0,40 rr. de regel. VSuchteliagen s 3 iniasschingen van 2 regels, 0,50 fr. Buîtsche verwaandheid. Het is wel de moeite waard van tijd tôt tijd eeti kijkje te doen in de panger-maansche dagbladen van over den Rhyn; zoo lijnt zich in den geest duidelijker en vaster de voorstelling, het besef af van de verregaande, « koiossale » verwaandheid van de Duitschers dezer twintigste eeuw. Vooreerst. Het spreekt van zelf dat voor elken echten Duitscher, die naam en die eer waardig, « das grosse Deutschland » zoo onschuldig is als een pasgeboren kind eu « das ideine Belgiën » zwarter van zonden dan de zwartste duivel uit de hei. Of zijt u de fabel van den wolf en het lam soms vergeten ? En de straf voor ai die înisdaden ? Wel, de wolf slokte het lam binnen of, met andere woorden: « das kleine Belgiën » moet natuurlijk aan « das grosse Deutschland » gehecht worden tôt meerder eer en glorie van « das liebe Vaterland ». Amen ! Het zij zoo... aldus leeren de ketters, maar... ër is ja, een « maar » aan, niet waar, Belgische piotjes ? Bovenstaande stelling is die der zui-vere radikale Imperialisten, van de man-nen van « Deutschland iiber ailes ». Die lui kennen maar een gebod meer (of het van God komt, geloof ik niet) en dat is : Bemin Duitschland boven al en het ove-rige : eer, rechtvaardigheid, recht, enz. enz. is larie. Nu, er zijn in Duitschland nog wel menschen, hier en daar, die zoo gemak-kdijk met al die dingen uit den ouden tijd niet durven omspringen ; die hebben nog zoo'n soort kristelijk geweten, zie, en dat geweten moet gesust, moet in slaap gewiegd worden en daarom rede-neeren ze, zoeken ze, vinden zij uit en wat dies meer om 't goede recht van « das liebe Vaterland » te stutten en te steunen. Luister. I. Geschiedschrijvers beweren en bewijzen : a) België is altijd Duitsch ge-weest ; b) Nergens zijn de oude Duit-sche beschaving en kunst zoo zuiver be-waard gebleven dan in Vlaanderen ; c) Julius Cœsar zaliger heeft gezegd dat de Belgen Duitschers waren. II. Ec^nomisteri beweren en bewijzen : a) België is zijn voorspoed op ge-bie van handel en nijverheid aan 't Duitsche kapitaal verschuldigd ; b] Ant-w rpen i? ::en bij uitstek Duitsche stad ; c) De Bel^ische handel is heelemaal in Duitsche handen. III. Phiiologen beweren en bewijzen : a) 't Waalsch is verwant met het Dui'sch ; b) 't Viaamsch is een Duitsch diâlect. IV. Staatkundigen beweren en bewijzen : a) België is een politiek misbak-sei ; fe) België moet bij Duitschland in-geli fd worden, wil het iets zijn in de toei omst, enz. enz. al te lang om te melden. Wel! e Duitscher, hij weze nog zoo « scrupuleus », kan na die bewijzen van noô^-geleerde en breedgebrilde heeren professors nog twijfelen aan het goede recht van 't lieve vaderland en moeten allen dan niet eenstemmig beamen : België was Duitsch, is Duitsch en zal in der eeuwigheid Duitsch blijven ? Och arme toch! Waarmee die mensch-jes tevredeù zijn ! Wil ik u wat anders zeggen ? A. Engeland, Holland, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Ysland moeten bij Duitschland ingelijfd worden, want daar 00k worden * duitsche > dialecten ge-sproken.B. Frankrijk, Italië, Spanje, Portu- 1 gai, Oosterrijk, Hoagarië, enz. moeten bij Duitschland ingelijfd worden, want daar werden vroeger * duitsche » dialec- > ten gesproken. C. Heel Europa en half Azië moeten bij Duitschland ingelijfd worden, want al de Indo-Eutopeesche talen stammen van 't oud-duitsch af. D. Heel de wereld moet bij Duitschland ingelijfd worden, want Adam, de stamvader aller menschen, was vast en zeker een « true-born » Duitschman. Ez denkt ge dat de Duitsche verwaandheid dat ailes niet zou slikken ? Wel zeker ! Kolossaal is immers zinverwant met Duitsch... Halen wij doodeenvoudig de schou-ders op bij die belachelijke en tevens hatelijke grootdoenerij en laat ons ho-pen dat we binnen kort verlost worden van allen Duitschen dwang en geweld door de vereenigde stuwing van dé. Ver-bondene Mogendheden, die « das liebe vaterland » zoo niet kleinar, dan toch stillekens in zijn eigen Duitsch hoekje zullen weer zetten, waar het, de mensch-heid ten goede, nooit had moeten uit-komen.Zoo helpe God ! V. N. De Paus heeft gesproken. Interviews gelijk dat van Latapie geraken maar niet vergeten van den dag tôt morgen. Daar in dit onderhoud de houding van den Paus tegenover Belgie ailes behalve vriende-lijk weergegeven werd, vroeg onze Gezant bij den H. Stoel, Minister van den Heuvel eene terechtwijziug. Deze terechtwijzing is verschenen. Niet alleenlijk is ze voor Heer Latapie en consoor-ten die zijn zoogezegd onderhoud met allerlei commentarien doen overnemen in de parij-sche boulevard pers, waaronder « Le Matin » toonaangevend mag genoemd worden ; een kaakslag van belang, maar voor ons land inzonder is het een klaar bewijs van 's Pau-zen genegenheid yooi België. Niât alleen er-kentden H. Vader dat de onzijdjgheid van België onrechtveerdig door Duitschland werd geschonden, maar ook betuigt hij dat het lot van Belgie meer dan deelneming verdient. Bewondering en eerbied. Dit blijkt duidelijk uit het antwoord dat Minister Van den Heuvel van zijn Eminentie Gasparri, Staatsse-cretaris van Benediktus XV ontving. Hier--onder den beknopten inhoud van dit hoogst belangrijk stuk. i° De H. Stoel kan het interview van Latapie niet aannemen of goedkeuren, omdat hst ten heelemale valsch is. 2° De H. Vader heeft door zijn daden ge-noeg getoond dat hij rechtstreeks ingaat te-gende beweringen van Latapie. Hoe kunnen de menschen Lataple's woorden geloovenals-wanneer de daden van den H. Vader het te-genovergestelde bewijzen. 3° Betrsffende de schending van Belgie 's onzijdigheid ; logenstraft Z. Heiligheid ten stelligste Latapie 's bewering. Op 4 Oogst 14 heeft von Bethman openlijk verklaard dat de inval in Belgie een daad was tegenstrijdig met aile internationale wetten. Z. Heiligheid heeft deze uitspraak beaamd in zijne consis-ï toriale aanspraak van 22 Januari laatstleden I waarin hij aile onrechtvaardigheid langs ; welken kanl zy ook moge homen m om welke I reden ook begaan, uitdrukkelyk veroordeelt. 40 Betreffende Mgr. Mercier schreef Lata-| pie volgende woorden den H. Vader toe : :> « Ik zal u verwonderen. De Kardn aal Mer-î cier is nooit aangehouden geweest. > Nooit ; heeft de Paus dit gezegd. Gister reeds gaven we daarvan de logenstraffing. 50 Eindelijk voor wat toetreft de fmsillee-ring van priesters en de deelneming van ; Zijne Heiligheid in Belgie's rouw en ellende toont Mgr Gaspari door bewijzen van brieven, | dat Z. H. de Paus altijd de grootste genegen-» heid getoond heeft voor onze verdrukte l geestelijkheid, dat hij deze verdedigd heeft | bij de Duitsche regeering zelf met eene open-lijke protestatie van den Nuntius te Brussel, en dat hij in de toespraak ter gelegenheid van de benoeming van Minister Van den Heuvel als gezant bij den H. Stoel Hij er steîîig heeft op gedrukt hoe dieibaar 't lot van 't ongelukkige België Hem ter harte lag. Dit document is voor ons, Belgen, een verheugend feit en voor de heele kristenheid een bewijs van 's Pauzen meening om ons goede recht tegen wie ook te verdedigen. Waarom zwijgt de Parijsche Boulevard-pers nu als vermoord ? Waarlijk heel ken-| schetsend in deze droeve tijden vooral. Qorlogsnleuws. OP DE» YZER- De Duitsche loebassen schijnen er op be-lust te zijn nu en dan, de kalmte van 't Yzer-front te storen op een zeker punt. Eerst was het bij Diksmuide, gister al de kanten van St. Joris en vandaag gebeurt het te Scheewege. Jammer dat het ambtelijk bericht ons niet zegt van welke Scheewege hier spraak is, want we kennen er op zijn minst vier van St. Joris tôt Diksmuide. Nu dat doet niets ter za-ke, want met den aanval die volgde, hebben de Duitschers weer een davering van belang opgeloopen. Anders blijft het op 't Yzerfront heel stille, de onderbroken bombardementjes daargelaten. Dat is dagelijksche kosten aan 't alledaagsche gewent men zich in eerste plaats. En daai die periodieke beschietingen maar gebeuren op de voorste loopgrachten -linie, valt men onmiddelijk daarachter in een ongewone, schoone stilte midden de heerlij-ke natuur die 't allenkante zco heerlijk op-bloeit in bloem en plante en gewas. Eén uur van de uiterste linie af, gaan de dagen onge-stoord hun wenteling voort en men is er zelf toe gekomen.zegde ons gister nog iemand die van ginds kwam, te gelooven dat ailes ge-daan is, vergeleken bij 'teendelijke geweld van deze tragische Yzeidagen. Op zijn ge-makje slentert men door de velden en weiden die hooge staan van groene weelde en men zou allicht in de waan verkeeren dat de strijd uit en tenden is, ware 't niet dat nu en dan, een verloren schuifelaar over u gesist komt en eenige meters van u met een pang in den kleigrond openspettert, herinneringe bien-gend dat de oorlog aanduurt. Is het niet iets prachtigs di« kalme bewustheid van iederen soldaat, hij weze soldaat kort af of hooger in graad ? Onze jongens laten zich dan ook deze '"'v/ipensti!stand,, wel gevallen. Als ze moe zijn van in hunne kotjes ofte abris, te dob-belen.te slapen of te kaarten en dat de verve-ling langs het lage deuropsningske binnen-komt en mordicus aan de zoldering blijft plakken, springen ze buiten en gaan ze den dag doorbrengen met visschen in de water-Ioopen die zoo talrijk het Veurne-Ambacht-sche doorsriijden m aile richtingen. In den « Koolhofvaart », « De Beverdijk », « De Kleine Beverweg », de " Oude Vliet », " 't Slopgat" en andere zitten ze dan op hun ge-mak te hengelen achter paling. Ze zijn allen razende hengelaars geworden eu ze sakke-ren somtemets als een shrapnell.engevraagd, in 't water komt kletsen en de visschen ver-schuwt. Die Duitschers kunnen ook niets lijden, eeuwige spelverbrodders die ze zijn ! Ze houden ook veel van 't zwemmen. Dit brengt zoo een deugddoende kalmte in hunne lijven en 't is hun een allergrootst genot in dezelfde waterloopen, spelend als bengels, een spoelingske te nemen. 's Avonds keeren ze naar huis. Naar .huis? Ja zeker, want ieder kotje of abri hebben ze tôt een huizeke gemaakt. Door den band is het dan nog een villa en al buiten staat het gemerkt te lezen. Deze opschriften laten seffens het karakter raden van den bezetter. Oneindig vele «lieve» namen versieren den ingang van ettelijke woonsten en heel de vrouwelijke woorden-schat gaat er door. Hier moeten vroolijke Brusselaars van den genie gelegen hebben want 't staat al voren : «Bar du génie ». Ver-der wil een commandant onbekend blijven, 't en ware het een liefhebber van stelkunde is : « Villa du commandant X- » lezen we.Ter memorie van het ongelukkig dorp heeft hier iemand Ramscappel veieeuwigd in " Villa Ramscapelle " en een andet verdraaide't tôt: " Villa Ramschrapnel ". In 't midden op de eere-plaats prijkt : " Lusthuis de Yzer." Wat verder kan men voetbaden nemen : " Villa Marie, bains de pieds, bains de mer ". De spotlust sperkelt ook overal uit o. m. in "Hôtel des Puces ; men wordt verzocht dezen abri rein te houden ". Hier houdt er een aan zijn vel, want hij zit geblindeerd " Villa Blindé".Verder huizen de mitrailleurs :«Villa des Mitrailleurs ». Onze Vlaamsche taal komt ook tôt haar recht en prachtig daarbij I Het' speelsçh karakter van onzen volksaard komt hier tôt zijne ware uiting. Wat zegt ge van deze : « Spring buiten » ; < Welkom » (tôt zelfs de vijandelijke obussen zijn welkom, waar ook, dat ze negentig maal op honderd niet ontploffen^ ; « In den lustigen Beer », « Bij Mie Katoen, koffie van 's middags tôt den noen », « Binnen zonder bellen » (dat is Liaatste Berl oMen. Belg. Gr. Hkw. 19 Juli, 15 uur. De vijaïidelijke artillerie heeft enkel eenige vooru tgeschoven posten op 't front rond Diksmuide beschoten. Onze artillerie dreef verschillige ploegfen vijandeHike werklieden uiteen. Parijs 19 Juli, 15 u. Hevig bombardement op onze loopgrachten van St-Joris. Het dorp en de kerk van Boesinghe werden beschoten. Rond Atrecht op een front van 1200 meters deden de Duitschers een aanval ten Westen van Souciiez, maar werden teruggeslagen. Duitsche aanvallen in Argonne bîeven zonder succès. In 't bosch van Apremont bommengevecht. In Lorreinen worden eenige voorpostgevechten gemeld op den Zuid-Westelijken zoom van het bosch te Marchorie. nu eens een nagel met een Kop !) en anaere. Met den avond zit men dan rond het stoveke, te praten, te vertellen, te jokken en te zin-gen. In de schoone stilte klinken dan de op-wekkende of weemoedige tonen van een harmonica en in de slepende melodie van een innig wijsje wieken de gedachten naar 't verre veileden en naar huis. Dan is het mooi-stil in de rumoerige lijven en in de hoolden gonst een nagalm van een heerlijk geluk. In den dag beweegt het lijf, in den nacht leeft de geest. Uit beide wordt de kracht geboren. God schept den dag, ze gaan er door en wachten op de verlossing. ACHTER DEN YZER. Achter den Yzer, in de rustdagen die gere-geld komen, weten de jongens zich ook op bijzondere manier onledig te houden. Hier is het sport aan 't order van den dag. En als we sport zeggen dan is er voor ieders goesting en bevcegdheid. Nooit is er meer sport gespeeld geworden dan in dezen oor-logstijd. Dit verkwikt de zinnen en hert en geen gelegenheid wordt verzuimd om onze jongens in staat te stellen eenig vermaak te ^enieten. Het voetbalspel wordt in deze zo-mersche dagen met evenveel driftgevoerd als in de bijtenste wintertijden. Doch niet altijd afzonderlijk spelen de jongens maar sportfeesten met volledig programma worden ingericht. Zoo mochten we onlangs een echt sportfeest bijwonen. Daar was voor aile goes* ten. Koers met hinderpalen ; worstelkamp ; hanenkamp ; peerdenloopstrijd. Bijzonderlijk de hanenkamp had een enor-me bijval. De deelnemers hebben een stok tusschen de beenen, de aruaen worden onder den stok gebonden en 't is te doen era 't eerst te vloeren! Aile andere nummers werden met eene ware levendigheid betwist. Het deed waarlijk deugd te zien hoe de meeste vriend-schappelijkheid heerschte tusschen toeschou-wers, van hoog tôt laag en deelnemers. Nà ; het feest sprak de divisie generaai D • nog eenige aanmoedigende woorden tôt de ' soldaten «Ue de geestdrift daden ontvlammen. ! Zulke feestjes dragen er dan ook veel toe bij om de wederzijdsche achting en sterkte levendig te houden en door de vroolijkheid j en 't genoegen die ze verschaffen, onze jongens aangenaam'neid te doen gevoelen dat allen,'#00 een van gedacht,zoo een van wil op elkander mogen steunen. Het betrouwen groeit uit de vriendschappelijke gemeen-zaamheid en dit wordt door zulke bijeenkom-sten betracht. BIJ DEN VIJAND. Daar moet iets haperen in 't zoo goed ingerichte raderwerk van den vijand. Alhoe-wel de Duitsche censuur schrikkelijk streng werkt, komt nochtans nieuws, buitenlands toe, aat te kennen geeft dat i«ts op handen is. Sedert eenige dagen ioopen steeds hard-nekkige geruchten dat mogelijk werkstakin-gen bij Krupp te ver wachten zijn. De socialisten l<omen ook niet overeen meer. Bankroeteo volgen op falingen en de eetwaren worden schrikbarend duur. Er is gebrek aan bier, zoodanig dat de Duitschers thans Hollandsch bier moeten lusten. Maat-regelen werden in de Kamers van Wurtem-burg getroffen om de eetwaren aan den minst hoogen prijs te stellen en te Munchen heeft de overheid aile oliën en vetten opgeëischt. Het katoen dat als oorlogscontrabandais aau-zien nu, steeg op éen dag met 5o centiemen per kilo. Te Weenen gaat het kalfvleesch thans 60 kronen (in plaats van 30) de loo kilos. Waar het rookt, is er vuur ! De vrouw en de oorlog Terecht deed onze medewerker L. D. N. op-merken hoe eensgezind en hoe edel, aile Belgische vrouwen thans samenwerken om in de rampen die ons land tijdelijk treffen, ook hun steun en hun daad bijbrengen tôt heeling van aile wonden en tôt opbeuring van aile smarten. in aile standen krijgen we daarvan dagèlijks staalljes onder de oogen, die ons sterken in de meening dat ook door deze werking, België la-ter grooter en heerlijker uit de bange dagen /al komen. Tôt staving daarvan dienen we slechts te ver-melden het werk dat onlangs tôt stand kwam, ten doel hebbende fondsen te verzamelen om later de beproefde weduwen en huisgezinnen bij te staan en te helpen. Dit werk, onder eere-voorzitterschap van oud-minister Francotte en waarvan het secretariaat waargenomen wordt door juf. M. BelpaireenL. Duykers, (Swiss Cottage, De Panne), mocht reeds de bijtreding van aanzienlijke mannen aanstippen en tôt in het Buitenland vond het weerklank. Zoo liet ons de voorzitster van het vrouwen-komiteit van Italië — dat gesticht werd om zooveel mogelijk heui en troost te schenken aan aile beproefden van dezen wereldoorlog — weten dat, in blijk van hooge waardeering voor België en in herdenking van de dagen die onze eerste lijdensuren waren, op 8 Oogst in Italië, een België-dag «Pro-Belgio» zal ingericht worden onder de hooge bescherming van den Belgischen gezant en Mgr Vaes. Brief uit Engeland. (Fan onzen gewotien briefwisselaar.) Z* terdag, 10-7-15. De beteekenis van Louis Botha's pvachtige veldtocht en prachtige eindorerwinning. Het grootste nieuws dezer week in Engeland, is onbetwist de eindoverwinning van Generaal Louis Botha ! Op Vrijdag, Juli den 9sten, om 3 uren '1 morgens fginder 4 u. 's namiddags) aanvaardde Botha te Bloem-fontein, in 't noord-ooster uiteinde van den spoorweg waar hij hem gedreven had en daags te voren een ultimatum gezonden; de overgave, zonder voorwaarden hoegenaamd, van Seitz, Gouverneur van Duitsch Zuid-West Afrika, metgansc/i zijn legerl Zoo scho»k Botha aan Engeland eene nieuwe Kolonie van 330.000 vier-kante mijlen uitgestrektheid, zoogroot als de helft van Duitschland, en redde terzelfdertijd, de zuid Afri-kaansch-Engelsche bezettingen van een altijddurend gevaar. Een meesterstuk ran een veldtocht, mag zeker Botha's strijd en overwinninfe- heeten. Een Engelseh officier schreef vol begeestering, hier in de bladen : ik wil eenen generaal als Botha volgen van hier tôt aanCairo,...van zoo'n krijgskundige bestaat geen tweede voorbteld... Botha's veldtocht is ook dwars door een zuid-Afrikaansche strijd geleid en gevoerd uitsluitend valgens Zuid-Afrikaansche gebruiken, die, ter hand van mannen als Botha, De Wet, enz., tijdens den Boerenkrijg, hunne werkelijke waarde getuigden en wereldroem verwier-ven ! Er is zeker geea land ter wereld waar die gebruiken van naderbij bestudeerd werden dan in Duitschland, door den krijgsstaf. Doch, Botha heeft die boekgeleer-den van Berlijn eens eene les van werkelijke krijgs-kunde gegeven, die de keizer zal doen knarsetanden van woede ; en, terzelfdertijd heeft Botha bewezen onbetwistbaar te zijn een der groote krijgskundigen onzer eeuw. Het ware ondankbaar hierbij te vergeten de bijzondere verdiensten van Botha's hoofdgeneralen en beste steunen : Generaal Smuts en generaal Manie Botha, zijnen eigen neef, alsook de dapperheid, het taai geduld en het prachtig weêrstandsvermogen van Botha's krijgers, eakele Britten, maar verre meést Boeren, Nfderlandsch sprekende Zuid-Afrikaanders. De moeilijkheid van binnenwaarts komende, iie Botha te overkomen had, spruit uit twee verschil-ige bronnen : de wilde, dorre natuur en de sterke, fel jewapende duitsche bezetting. Natuur. Gansch Zuid-West Afrika is eene dorre ivoestijn, waarvan het midden gedeelte eene hooge I « Jaar. — F0 107 Viif centiemen het nummer Woensdag 21 Juls 1915.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods