De Belgische standaard

1511 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 15 May. De Belgische standaard. Seen on 16 October 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/8g8ff3n59g/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

4« daiur - M» 93 (964j Woensdag 15 Mei 1918 ; n Tî-»" '• JSSBV hfiwgiwgs^'aaaa«dje|a JUoKMBkaimx 1 ▼ooriBotditaa É X uaand fr. i,a5 p a aaandaa a,50 I S «Jaandeo s>7S F Ritt Soldâtes ia 't land. j* I niaaod fr. i,7j - * maaoden 3,50 „ S Mande» 5,35 ^ —o— Buiten 't land: " Xmaandfr. a,50 j • maaadaa 5,00 1 —0— •«1 DE BELGISCHE STAnDAARD Opstlll ibiir Vill* " M* Coquille ZMtijk D* PANNB KMu aankoa- dlglacea: 0,251. deregtl BEOLAXXN volgona oTer-eankomat \y w >*/ >er - — ' Smâm . v — - . • WmàU M*d*w»rk**>t t m ». Uitym*, i.» Bsykarg, *2 Btftraad dar Sekeldea, Dr Ta» da Ferre, Dr, 1. Va» d* W»«aly»«, J*sl Fllllaert, Dr L. Do Wolff, R SImms, O. Wisîîms, M*. H. Baete, Hilarleo Tkm Marxisme Karl Marx, DuUsche soclaHst, is ds uiî-▼iader t»h het Wetenschappelijk Socialis« mus, en de stichter der Internationale. Hij lette sijne grondstelliagen aitesn in « Het Cemmaaistiach Menifeat » dat hij iû Bras-■cl uitgaf io 1848, tijdeïis sijn ballingschap. No men,in Frankrijk, zooveel gewag maakt rend de viering van zijn hoaderste verja-riagzallea eeaigeregelea «trer het marxisme niet ten oapas komea : « Do économie. Zoo t^rkoadigt hij, is de grondsiag vaa ailes : AU# geiiaohtea, zoo gcdsdieniitige als mssUsch*pi>ïiijke ; ail* iarichtingsa, vaa fatailie sis *aa laud en staat sa kwrk, viadea hua aiUsg i» de ecenemie. « Welna in de économie ia er steecs et ne Toortdareade tegensitelliog : de be litters en de niet beiitters. Tasschca die twee klasaeu ia ar dan 00k een gedurige atrijd, een klaaaen-atrijd. Kerk, Staat, Vadarland en Famille sija eakel wapens ten dienate Tan de bazitters, em de niet beiittera te onderdrnkken. a Die strijd kan aiterlijk wel verande-ren ; in den grand blijft hij altijd deaelfde. a In het tegenwoordig tijdvaW ««ù de geaehiedenia ia het een atrijd toaachen de kapitaiisten»bazittera,en de arbsi^era niât-bezittera. De arbeider ga«ft sijn arbeié aan den kapitalist ; desa gscft genen het noodige om t« ieren en houdt het obl ige voor xich. Weku de srbeid ia d« bron ▼aa allca rijkaaia, van aile waarrfe.Wat de kapitalist zich eus toseigent is de meer-waardt. Hoa ssiader hij geeft aan den arbeider, hoe mesr hij hecft, Zoo komt men tôt de teg$nstsiiiag ; de kapi-taiiaten genieten zonder te arbeiden, de arbeidera arbeiden zonder te genieten. Die tegesateliicg baart den atrijd. Wie aai de bo?enhand haien ? De arbeider s. Het {Capitalisants dratft ia sich de kiemsa zijaer oatbindiog : De mser waarde wordt omjtiet ia kapitaal en woidt cea werktaig van nieawe ailbatiag ; de groote kapitaliatec siorpea de kieine kap'-talisten op, die dan het ieger dsr arbei* ders gaan Ter$rooten,ca zoo kemt er esa tijd dat al de kapitalea zallea veresalgd zijn in de k&nden vaa ééa kapitalist, die allea zal be*itte« m ail ééa niet zal arbei den,terwijl de arbeiders aie?s aullea bcut ten ; dan hc?fc de t^geastellia^ stioh tôt het aitersta oatwikkelt ; de al'ééa-gsBÏeler sal oateigend wordea door de arbeiders en deze saUea kapitaal en arbeid vereeni» gea, ea de algeheele Toortbreagat zal aaa de arbeiders tea goede komea Daarom, zoo eiadigt Maix zijn manifest, arbeiders aller laadea, rereeaigt a, a Dca de arbeiders moeiea strijden tegaa de kapitalisten om het ontwikke-licgs-proces der esonoseie t- rerhaaatea. Daarom moeîea sij »ok atrijden trgtn kerk ea Jand en fasailie, dis al iarjchîia-gea zija indea dienêt van skn ksp^aiist. » De IntercatioD*le die M, x b- op d«i stclscl fs Haag res»'s bsgravsa, Gee.t W9oder : Marx' theorie wilde Taa geer Terbetesing ia de haiciigs maatsefcappj, gaen vakver^^nigiagen, gsea coopéra(ie*«n, die onmiddelijken weistsad beoegen ; geece dee'a^mirg caa isiaisteriea Taa Bargers en kapitalistec. Ailes s>oeat komea Tan ds aooialistische maataohappij en dis gehe^a aaar niât te wilîen kossen. A!a wstenachsppeîijk atelsel heeft het Marxi3!ss sinds lang nkgt-i'kni, E^aard Barnatein bracht het dtra geaadcslfe; toe. Wal blijTea nog Kautaky in Daitsohland, i l en ir sœîn^er asa'e E. Vansfe^Velde, ia Bïlgië ; fci'slijk sijn in sîie ls^den, de ; s^oisiist'sohs psrtijsK «fgeweken yaa Marx' | grondstel!.iî!g«a. Wil msa kees no| Teraerea, daa îs het ! Blet ais grcndlegger t«b faet Wetenschap• r pelijk Socialisme, naaar aïs baaabr»ker der Socialistische bewegina. I F. V, D. H. 1 % S IDE TOESTAND fin aiwachting van I j den laatsten schok ! u | | la zija JoBfSic rederoeriag niîgesprokea ! | in 't Ecg«l«ch Lsgerhais, ter gelegenheid j •j Taa kat dehet " Manrice ", verklaar^e ! | Lîeyd George, de eogtlsehe hoofmiaister : \ a Ik koja raa 't froat. Vaa Terachilleade \ 1 generaha vsrnam ik dat de Tijand, stilnwij- j | gend masr dachtig doorwerkt em een offen- | I a 'et in te zetten dat nog Treeslijker zal 1 | weaen dan de twee rorige. » ï 1 Ala inlke man eaa Toorspalt dat we eea i offenaief mogea verwachtca, daa sal het | wel waar weiea. la de biaden wordea dsa < 1 oek besohoawingen bij de rleet gegevaa. i i Uit al deie beschouwinges kaa mea opma- | I kea dat de daitsehe pogiag geplaatst xaj ; I wordea t*gen het front van aan Zee tôt j Noyo?, met eeae bijionder-herige drakking j ia de richting Taa Kaks, Want, sehrijft : ; mea, ca Engalaad de daitsehe oaderzeësrs ! I allea teegang tôt de Atianiischea oceaaa 1 oatsegd h'ebbea, is het Toor Daitschlaad • levetsbeheefie gevrerdea nienwe daikboo-teabasissea te TeroTerea. Sa die lîggea ep i de kust Taa 't Kaaaal self t.w. Daiakerke ea Kales. ? Het haadtastelijkste bewijs Toor dit offaa-aief iigt wel hieria : ? Volgens aaawkearige opnams heeft mea kaanea bnstatigsa dat de Tijanâ tassehea de Z^e en Yper, tiea divisics lifgea heeft ; tusschen Yp;r-Atrecht, zastig divisies ; taa- • aehen Atrtcht Noyon, hoaderd divisies. ] Voa Bati«r, de daitsehe generaal die de ! doorbraak bewerksteliigde tasschen Ham *| ea Neale, zoa an tafsohea Amiens ea Albert ; k, wijl voa Mackeassa, de beraehte front-doorbreker, ?oor Atr«eht son aaagc j komea zijn. Voa Luieadorfl sehnift ^ns 1 sijn beste troapsa naar 't Naordea op. En ' 't aoa niaoaand mostgn Terwonderea dat se op ééi nacht, per aatomobielen, aog maer noordwsarts xoadea gebraeht ^orden, sï rond Ypur, om aldaar den grooîsieu atoot te plaatsten. Zulks gebearde op ai . Maart J918, maar m tegeaovergEStêidsE ' sta. Mea verwaohtte toen de bijsonderate " schok om Atracht, hij werd geg^Tcn Zni- \ delijk St Qaeatia. Hiadeabarg had ep ééa ! nacht Teeitig diviaies naar 't Zaiden ge- > bracht 1 ~ — 1 Het procas ra " Le Bonnet Ronge : | N« velerlei w«<£erwaan%iieàsu bsleeft i het procîS vaa ds Bonnet Rouge sijn Jaat- J l aie daf * a. Esrgister he» ft laiteaa&t Moraet ' hst reqa^sitorinm aiigesprc ken. I Alieea Teer Duval vraajt hij de deod-, \ straf. I I Voor de aniere besohaidig^en eischt hij | | alieen geTangeuis. 1 De pleidooien sijn gister begonntn. De 1 t aitapraak sal denkelijk Donderdaggebenren. | l3xst sîtybâspbsi ii ! j DE BELQISCHE STANDaaR ^ j ! ~ VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN Uitwisseling van Erijgsgevangenen We hebbea de Tolledigste inliehtingei gegerea betreffeade uitwisseling der Belgi' sche krijgageTangenen, (soldatea vaa 4o jaa ea JaarboTen — bargers Taa allea oa<ter ef geslacht) We Ternemen thacs dali di nitwiaselbgen sallea begisaea op i5 Mei Iedere week zal er eese uitwisseliag gebea rao. 500,000 Amerikanen op 't Westelijk front M. Baker, minister van eorlog der Ver esnigde-Siaten heeft gistar verklaard d« reeds mesr daa een balf millioea Amerl kaaasche soldâtes ep 't Westelijk fronl staan. Da minister voegde erbij dat tooi einde 1918 er niet miader dsa aen millioer en haïf saldatan op 't Weaielijk froat sallet iagedeeld sija. De Belgische geïnterneerden in Zvritserland Hat grootr vraagstnk vaa dea dag il " zich Toorber«idea Teor na den oorlog " Dat ia eek aeae zaak Taa belang Toor onz< geïaterneerde krijgagsraagenen in Zwitaei land. Diejongeas hebben maaaden ea jarea il de Daitscha kampen gazetea ea geledea Hier geai* tea sij eea sakeren welatand Tolstrckt aoodig veor hnace gakreakte ge soadheid ; [maar nietsdoea ea geaot ziji slfchte raadaledea. Mea heeft dua naar mid dalea gexocht cm ense eïaternearden aei bezigheid te besorgea, ecaea stiel aan ti leerea, of haaae studiën te berorderea Zot sija er Terscheideae inrichtiagea tôt ataac gekomen, die wij slechta snilea opaeamei om er het belaag vaa te doea kenaaa. Te Ciareas : ie eeoe kanat- ea ambachts achool ; ae eene onderwijëschoel : Franscb, Vlaamsch, rekeakai» e, eaz. ; te Fribnrj een Narmaalschool; »e Balle eeae Werktaig kaadig«school; te St. Legier, eea Ltadboaw-school.Lsepsnd nienws. Onlangs heeft de Lieutenant Geaeraal ds Gnise de volgeade geïoterneerde soldaten Tereeremerkt : Eijcktsaas Louis, soldaat vaa *t ias Li&ie, geborea te Westrrlo», tereeremerkt met het Or 4e van Leopold II met pals* en het Oor-logskia's ; Teijs Petrns, soldaat Tan 't 9e Linie, van Antwerpea, selfde verearemer-king;Vogeiaera Fraaa, kaporaal, 9 e Unie, vaa Terrarea, Orde van Leopold II an Oorloga-kruis.Dase dappere helden hadden zware kwet-auren epgeleopen op het alagreld en waren alsoo in de handea der Daitchers gevallen. Duitschland zoekt vrede De Daily Mail verneemt dat te Geneve, zekere Dr QuWde vHend van f»a H?rt iag, dea amerikaar aohea hcogiteraar H«rroa, vriead vaa WiUoa entmo^tts es hem segde dat Daitsohland dan vrede sen willen bespreken ep volgeade Toorwaarden : 1) Elsas Lotharicgen ingericht tet zeif-atandigea staat. a) De Tredesconfsrentie sal het rerdrag Tan Brast-Litovsk niet bespreken. 3) Geen economische oorlog tegen Daitsohland.4) Wedargaaf der daitsehe kelonies. Herron heeft Dr Qaidde afgewesen. j Un?» " | belg1sch front I Zwakka ariiiieriebe«Srij?ighdd op ha! g front. BoiamffcgeTsohten taar Nieupoort en 11 Langemarck. [ l Geen wijziging op het .1 Pransch-Engelsch front ! 1 Parijs i3 Mei, 20 uur.— A?tilisrksti,ijd | weersijden de Avre la Lorreiaea koadea we eea daitsehe loopgraaf biaaeadriagea en ao krijgagavangenen opbrengea. Parijs, / 4 Mei, 7 uur. Geea efikel feit van betsekenis ta meldaa. AUéta aaadaren> | | ds artillerie b«drijvigheîd wserzijdea de ' IAvre. Londen i3 Mei, 20 uur. — De vijande- ; lijke artillerie was wsrkdadig ia de Somme- ! ▼allei ea om Albert, alsook bij hat boscb ' vaa Nkpkerke. Geen engelsch bericht van i4 Mei, 7 uur, | werd afgtkondigd. Holland en Duitschland 1 Mea weet dat Holland toegegeven heeft . aaa de eisahea Taa Duitschland. : Nu komt de Hollaadachs miaister voor ■ 't Baitenland te verklarea dat Holland ver-plicht is geweest toe te gerea. Daitschlaad 1 dreigde door aile middels veldoeatag te krijfen. Het was dus een bedekte aorlogs-{ Terkiaring. ; Nogietiofir Lenis De Bornage , De lijst der braakardiers die edalmoedig 1 haa Ieren opofïarea om dat van hunnen [ eTenmaasch te reddea Terlengt steeda. , Hij lag met eakele makkers ietwat achter de voorposten gelogaerd, toea de vijand , eensklaps een geweldig artillerievuur ep { onza steiiingen begoa ; « ds manaea zullen ■ mij giader nooâig hebben » sd Lsuia, en hij trok «r meedig ep af apijts ds hsTiga beschietiag.. ... Doch op de voorposten sag mea Louis niet aankomea ; dat was de eersie maal.... son hij, « d-3 dappere » a le brave » an bevrecsd zija ?.. .. neeo, dat kon niet en 't wiersi oader de maaaea gefluisterd : « ala Louis aiet komt, 't is dat hij dood is i n Helaas, huane gissing v?as werkelijkheid : | Mea ?ond Louis aaa dea boorsl vaa een verschf«dal?en obaspnt ; zija fcoofd vermorseld, lijf en ledea waren doorkerfd Taa schervea ; weer eea held was in de iaate zija'slevens — pas op ai jarigea lefftijd ~ weggernkt. Teea ik den Aalmoesenier aantrof : « on-herstèlbaar, enherstelbaar » suchttc hij, en de traaen sprongen hem uit de oe(< en. Onhersteibaar inderdaad is dat Terlies voor sij ne compagnie waar hij 2 jaran lang al go^d doenie werkte. De afiasr?.kkisgs- \ krachï welks hij op zijne makkar? uitoïfsa-1 de lag ia siise frissche opgcruim^heid, en | de kracht waarmee hij hea tea goede Irak | lag ia és koppigheid vaa zija karakter dat I aaahiel* tôt het waa f Hij vsdaagie 'i gdeof aaa ds haideaea vaa Kongo te brengea, éooh God heeft zija • apostolaat eader onze ssldaien Teldeende 1 geaoht ea 't bekroead met dea martddeod j der sairersie aaastenliefde. Hij is hegnge. gaaa lijk het eea groote ziel past. Haldigen wij ia hem aassî dea klooster- / liag-brackardier, 00k dea Tlaming wieas Ie^elmeedige siel naar rechtvaardigheid dorstte ea die voor de Tlaamsche saak tea strijde trok met dadea. J. R. j 1 Ons Kerstgeschenk u Orerdrscht Fr. 2a.64a,5o E. P. Héawase, aa'm. a5,oo E. H. Guiscard, id. 26,00 E. H. Beueas, id- a5,oo E, H. Thomasetti, id. a5,ee i Tet steaa Taa de werkea vaa B. Sî., uit Havere 10,00 M. Knsps 5,eo ; M. Fraaïca 5,00 j Fr. ea Pr. D^ Brayker 5.00 | R. NqIIèd» G F. G. 5,oo | Uit Teignmomh Dsvoa : aan " de Belgisc'-e S andaard „voor ense jen^ens (L 2i-i5) §71,45 ; E. H. Gilis, aai a. 3e,eo Onbekead 170,0e | Mgr Dewachter in aaam van Z .E, KarJ. Mercier (L io«oo) 270,00 ! Bijzoadere giftea (Poperinghe) i85,eo | Bijzoadere giftea (Poperinghe) 206,5o i Twee Jaffroawen, ~ io,o<î Geueraal-majeor d'Orjo da Mar- chovelatte ie,oo Geaeraal-majoor Tbooft 10,eo Naamlces 20,00 E. H. Dieu, hoofiaalmoese ier 20,00 E. H. Vaa Essche, aalm. 10,oe E. H. L«ys, aalm. 5,oe Lod. Giearikx, 5,00 E. H. VaaSagvelt, aalm. ie,oe E. H. Gribaamoat, id. 10,00 E. H. Lsucch, id. 10,eo E. H, Dobbels, id. ie,ee E, H. Fr-arçoss, id. 10,00 Naamlecs 10,re id. 5,oo is. 3,oe id. 2,0e id. 2,00 id. 2,0e id. 1,0e Baronaes de Jambliaae, 10,00 | Omhtsling bij de Pertugeesche ofli- cierta der D R i45,oo Omhaiing bij de giekesdragers der gezendheids^reinea 44,oe Oœhaiiog bij de militairea der cetsaar 25,00 MM. Hearard, Laairu, Pèahe, Maisy, Wasse, Reniant, Don* chet, Mariage, Mores, S«ris, Picquet, elk 1 fr. n}oe M. Ltcocq a,oe Auditoraat van Calais 19,00 Mej. Alix de Bergeyck, 5,00 Mgj. Liaetts de Bergeyck, 5,00 Gravin Joa. is Bergeyck, 5o,oo Mej. Yetta de Bergeyck, 5,oe M. Louis de Bsrgeyck, 5,0o M. Ladislas de Bergeyck, 5,eo Mej. Maïie-Frauçjise de Bergeyck 10,eo D: Rîid ie,oo Jos Simons 5j0o Laura Simons 5,00 G J. Hirsï 10,eo F. D. Henty 5##0 E L, BuDy |»}00 Oakesbaar 10,oe TOTAAL Fr. 24 767,48 VerwikkdingeB k Ooste erijk Stockholm, 12 Mei, Hier kwam het bericht toe dat de iawendige politieke toe-staad va a Oostearijk-Hongarije, de regee-riajç z«er Teroatrast. Om de opgeweaiea gemaederen wat ta sïill«a son de regeering sinnens zijn Oosten-ri?k ia drie zeïfstandige staten te Terdeelen endtr ééa beheer, t. w. Daitsch-Oostenrijk, Bohemea ea Zaid-Slavonie, Dese staatabead sou op het Zwitsersch stelsel gabouwd sijn,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods