De Belgische standaard

741 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 04 August. De Belgische standaard. Seen on 12 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/n872v2dq4v/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

» 4CC Jaar -** M* à 60 ^îo31) Zondag 4 en Ifc.aiidag 5 Cogst i u i 8 Abonkementen -0-Voor SilJsiten 1 1 maand 1,25 fr. 3 miwiderî 8,5-1 3 maîiideu 3.75 —0— N-tt SîWatort in 't Usd ^ iBuandfr. 1,73 • 2 raa»»<ien 3 50 i 3 tsiaaiden 5,25 ! —o— Boiten 't ULd 1 maaud fr. 3,50 a maaadeB 5,00 3 »î£fl<fên 7,50 É DE BELGISCHE STAnDAARD ! î- | Gpstel S en Oehes? Vi"* " M C cj'""ile " Z ■<! i LE PANNE —0 — K --'a'3 aar.koa- ciiïic ern : j . o 25 f . de regel f REGLAIEN VGk'rns o*or-V * H-o-cst i ~ O— Stichter-B estuurder ILDEFONS PEETERS ILUHFUiNb rutsiilKb v~rr«« 1 VASTE MEDEWERKERS M. E. Belpaîre, L. Duykers, P. Bertrand Van der Schelden, Dr. Van dePérre, Dr. J. Van de Woestyne, Juul Filliaert, Dr. L. De Wolf, J. Simons, 0. Wattez, Adv. H. Baels, Hilarion Thans iuui.'ju TT JUXIIVLjII^ ATI. LU. UC1 jJClIl Ben schandaal dat moet ophouden Hr is cts dit qqs HcKk in dezea oorlog, met verstommiaf; shat eri, laat het ons maar vlakaf bekennen, bîozcn doet van schaamte wijl de verontwaardiging ons ,-aar 't hoofd stijgt voortdurend. Van aile landen die den oorlog meedoen zijn wij wel het meest kâ-tholieke.Wehebben er eente grooten prijs aan gehecht dit vôor den oorlog ruim dertig jaren lang te staven om het nu, in tijd van zoogezegdcn Godsvredc niet openlijk te durven zeggen Door heel ons zoowel openbaarlijk a!s politie*e leven woei een krachti-gen adem van geloof en al ons daden droegen den stempel van onze ka-tholiciteit, Nieraand heeft er ooit eenig bczwaar in gevonden om de breedheid van denkwijze in de vol-ledigste vrijheid daardoor als ge-kreaht te doen doorgaan ; en nie-mand durfde hetj aan de wettigheid van den geest van |ons sjaatswezen saar deze levensvereischtejingericbt, | Acbetwisten. Vôor de > oorlog, was oes be- \ l ws(aan als volk dan ootr in éen stroo -jmiug van 20o gezonde leve&sapvat-ltmg gcstuurd g e worden daî hetgaaf ■ea gezond houden van ons volk in lisèdeli.ûc opzicht als een vertischte Ivan het openbaar leven der gemeen-Jschap werd gevraagd. Zedelijk voik, Jgroot volk en sterk volk. Dat was de Jgroûdsîag van het wetsvoorstel dat eildoor de heerea Wocste en consoor-elten voorgesteld ea door de meerder-iilhcid der Kamers werd aangenomen. «Met» heeft ze de vvet tegen de iede-"lloosheid genoemd, 00k de wet van ■volkvcredeling en zelfeerbied, e® En niet zoader reden ! Niemand l ■zal het nog betwistea dat een ;gich~ Jzelfvergetend volk een volk is dat • r*2ich verloren geeft. ZedeiijKheid is jj Jdaarbij de hoeksteen van aile gezag ï «en 't is genoeg uit de beruchte pre-1 ■çessen die in den laatsten tijd hun 3 Iverloop beleefden in het Panjzerge- 1 5*ecnlshof geblekea, dat waar men rWerdoolde levens gaat ontledeu ,'mea "■a den ondergrond van den mensch '^■e ecrste fciem vindt van het wan- ' | Kedrag. I hn wie zal durven ontkennerj dai aiwe grootste stuvvkracht om levens ( 1 Bîn bederve te leideo, komt uit de *handalige tijdschriften en bladen , 31w|e alleen tea doel htbbeo op het ] Jierlijk instinct van het individu te , jWP^lecren om ailes wat edel is en ^ k Mu menschcliik vernietigen? | do» at waar is voor den enkeling is ! ( rWaar voor de gemeenschap, is dub- j t waar in tijd van oorlog wanneer J i ieBjïoote menschenmassas, in al hun jj Ti«R?di£e drift,van het normaal leven ? 2 :e#:R'fetrokke/i worde en slechts nu j »^an' 3'^S ^ 'a ^e^or^''R i" dit nor-oo»aal leven torug woraen eworpen, weidea prikkel van hun jeu/d en i 1"*11 overdadiir n struom van hun • fcadbloed.' K j l[?!jna iegeroverste , die w.iar» s M ilU l vcrantwoordeli j k heid >esef- ' \ e®' •'00r 'l ^ e:1 voor ; ?ud rs . r WJ ; pns hu *» kroost uit vader- | ,l«l; chen P^chï orsder hu me hoede ' i ^ lM^ten(hrbben steeds op 't groote j \ onztd lij' hcid ^esvezen ' c c, ju. jLfujr&ex's, r. joertrana van aer ocneia Iedereen heeft nog de ophefmaVende betoogen in 't gehetugea die genera-len French, Douglas, Haig, en laatst generaal Pershing tôt hun troepen riehtten en waarbij deze aangemaand werden streng zedelijfe te blijven voortleven ten • bate van hun eigen geluk en 'i heil van't vaderiand. Sol-daten die hun plient ah mensch be-grijpen en in eere houden zijn dub-bel goede soldaten. Alleen in Belgie, 't katholiek vrije Belgie, enkele vierkante kilometers groot, schijnt men uit waanwijsheid, of wat is 't?, deze groote veranlwoor-delij r'neid niet te beseffen. Niet alleen dczeverantvvoordelijkheid maar 00K de wet wordt met de voefen ge-tredendoor heu die de eersten zou-den moeten zijn om ze te doen eer biedigen. In zake zedelijKheid en volkop-voeding zou men meenen dat de oorlog ailes heeft weggecijferd. Wat vôor «en oorlog wet was, is nu geen wet meer ; wat dan verboden was, is nu toegelaten En dit duurtnu reeds f ruim drie jaar en half. De wet Woeste tegen de zedeloos- I heid verbiedt het uitstallen, verkoo- f pe.s, verzendea of inbrengen van | zedenkwetsende posti'aarten, boe-1 ken, bladen en tijdschriften. Die wet geeft in bij voeg>el de lijst van de in Belgîé verboden bladec. Dit verbod draagt op den invoer, het verkoop, het uit stallen ea 'tversenden va bedoelde bladen. De wederspaani-ges worden met streage straffen van boete en gevang gestraft. Welnu, siads drie jaren en half is die wet voor onbezet BcJgië een doode letter gebleven. Door wiens schmld ? Met heele pakken worden zedea-looze tijdschriften onder het wel-wiliend 00g van grensbewakcrs en veiligheidsagenten Belgîë binnen ge-bracht, uiigestald, • er .ucht en ver-zonden.Met heele pakkeii wordea in het léger, -'tleger dat wi| vviîien aan het land terugschenken gaaf ea gezond, zedelijk en schoon, vuilnislecîuur • rohdgedragen, uitgedeelà We «etten de puatjes op de i's. Mogen door de wet a oc h ioge> | voerd, a oc h verkocht noch verzon- ! 3en worden : De revues « Fantasio », « Joyeuse î /ie militaire », ï Les maîtres humo- \ ristes », « Le régiment », ^ Le Rire», ] ( Le sans-gêne », Le sourire », " La /ie Parisienne We noemen flechts deze die wij j lagelyks op alie hocken van de stra- \ en, te scoop festeld zien, of in het s eger overal zien rondslenteren Wat do.-a de overheden die beîast 1 iju de wetten te doen naleven ? } De bevoegde overheden schijren ■i onbczet Beigtë te slapea. We daen en crachldadig |beroep op de Mi-iistersvan Justicie eu Bir.nenland- j che aangelcgeîiheden om die ovçr-! d -n aan hu plichten te herinne-1 CU ! r it o gehoord schandaal heeft j a«g genoeg geduur.j.De toepassing i an de weteischen wij' onvoorwaar-iclij' ;;;eveclen onmBddcîlij- . \ 1 Laatste uur Soissons ingenomen De vïjand wordt naar de Vesle gedreven PARUS 2 OOGST 20 uren. — We zijn nog-maals N. de Marne vooruitgegaan. Patïjs 3 Oogst T uur. — Ons offensief heeft gister zijn bekroning gekend. Onder onze drukking heeft de vijand zijn weerstandlinie van Soissons, Fère-en-Tardenois en Ville-en-Tardetiois moeten verlaten en in allerijl achter-uitwijken. Onze troepen zijn Soissons binnen-gerukt en liebben heel den loop der Grise over-schreden.Op ons eentrum veroverden wij het Dalebosch en bereikten Vezilly. Xille-tn-Tardemis is in ons bezil. Op onzen rechtervleugel schoven we 'onze linie 5 kim. vooruit en kwamen op 't front Vezilly-Lhery. tJNQELSCH FRONT LONDEN 2 OOGST 20 uren. — 0m Feslu-bert bracliten onze patroeljen lu'ijgsgevanganen op. Wij voerden ritten uit Z. IJper.W. Bethune en O. Hazebrouck. BELQISCH FRONT De artilleriè-strijd was itievig in de streek van Diksmuide, Merckem en Boesinglie. 0m Diks-muide en W. Langemarck, bommec^evechten. Een duitsch vliegtuig werd neergeschoten en de vliegers gevangen genomen. De Feiten van den dag De duitsche keizer heeft ter gelegenheid der ooiiogsvei jaring een betoog tôt zijn volk gericht om het aan te wakkeren ta blijven volhouden, toi dat de Verbondene den vrede zulien willen. — In Frankrijk heeft men de optelling van de klas 1920 besloten. — Lord Landsdowne heeft een nieuwe brief over den vrude uitgegeven. Hij zegt dat 't einde van den oorlog oogenschijulijk niet te ver-moeden is. Fiuî&ad sn Rusl&od sluitsK akkoord Tusschen de vertejenwoordigers der Russische en Finlandsche republieken is een akkooord gesloten waarbij beide landen de diplomatische betrekking-en herae-men, de politieke gevangenen uitgewisseld en de grenzen gaopend worden. Het intrekken van het zilvergeld Sinds 31 Juli is er om zeggens geen enkele ;< gekroonde Napoléon III ■» nog in omloop in Frankrijk. In onbezet Belgîië daarentegen nog t'e^.Zells wordt de solde oazer soldaten nog in :ulk zilvergeld.datalspasmuatdient.uitbetaaldl Daardoor eu door andere red^nen zijn er hier 10g veel « Napoléons » in omîoop. Wat moeten .ve daarmede nu doen T vraagt men ons langs Ule zijden. Tôt op 31 Juli wisselde- de nationale bank dit ïeld nog uit. Maar sinds dien datum is zulks liet meer toegelaten. Editer, er is een overgangs-naatregel genomen. De nationale bank neemt lit geld nog in betaling aan. 't Is te zeggen dat nen het slorten mag als man eene rekening of ;en spaarboekje op de bank heeft. Maar die ge-/allen zijn uitzonaeHijke gevallen, en 't kleine 'Olk kan er onmogelijk geninting Tan hebben. )an zou, ons dunken, dit zilv<ergeld nog in de >ost, op spaaiboekjes of in ietaling, kunnen ;estort worden ; het postweseu zal het wel lanvaarden vermits liet zijne «itbetalingen in le nationale bank moet doen. Zoo is er geene ;eldwisseling en... men kan het beproeven. We rekenen op( de bereidwilligheid van het ^stbeheer. ne, juui rnnaeri, u r. l,. ue vvoir, j. oiniun^ Van en voor onze Soldaten Vlieger Coppeos vercôremerkt Als er wel iemand populair geworden is bij i onze jassen.dan is het tocli Vlieger Coppens, de | schrik der duitsclie draakballons. Roekeloos en vermetel, maar steeds meester van zich zelven, zit hij altijd hei front af te kruisen op enkele melers hoogte. 't Gebeurt 00k dat de saucissen opslijgen wsnnaer hij bij ongeluk niet patrosl-jeert, maar dan hooren onze jassen welhaast een aansnorrend gedruisch van esue schroef en zien ze boven hun koppen een vliegmachieu vooibij schieten. 't Is Coppens, tiert men en alieman is op dek in de loopgraaf om den heid van den dag toe te juichen. Wat over Merckem heeft hij zijn bijzondersle jacht. Er is daar '11 duitsche bevelhebber die er mordicus aan-houdt een saucisse in de lucht te hebben, maar Coppens houdt er mordicus aan dat er daar geen hangt ! En 't is telkenseen opslijgen maar neer-halen is iets anders,want Willyije is een beelje daar. Wiliytje is een goeie jongea vol driften werk-lust en vernielingsbegeerte. Hij kon het zelfeens niet meer uithouden in zijn beperkten seclor en toog naar 't Zuiden, alwaar bij bij de engelschen lauweren plukte met 3 ballons rieer te schieten, maar kreeg 00k iets.anders om de grenzen van zijn luchtstreek te hebben overschreden. 't Heeft echter geen erg gehad want twee dagen nadien kwam de Koning, vergezeld van Prins Leopold, op 't vliegpleiu hem eigenhandig vereeremerken met het ridderschap in deKroon-orde.Een bataljon bood de wapensen de Koning hield nog 'n redevoerin'geije om de schitterende loopbaan van onzen luchtheld te huldigen. Kennisgeving der Leger- voorschriften In sommige leger-eenheden wordt er ge-klaagd dat men al de legervoorschriften niet meedeelt jaan de soldaten ; daardoor gcb&urt het dan dikwijls dat zaken die soldaten aanbelangeu niet bekend geaiaakt worden. Het ware wenschelijk dat de legervoorschriften regelmatig en onniiddellijk, in de twee talen, aangeplakt zouden worden op eene plaats waar ze gemakkelijk kunnen gelczen worden. Solo-Slim Gespeeld door Jef Geens (Monstache) tegen Edmard Van Sibel (De Knoop) Henri Gekiere (Soixante dix) eu Léon Gillot (Le Petit Parisien). Allen van Z. 182 12e Cie le Peloton. — Gespeeld in de 3e Cie van Z. 152 en dan nog in le lijn door Delbruyne (Deslrop) tegen (Ekster) Boudrez J. en Beutels J. En ver van de eerste linie uit den versten achteruit komt ons eene solo overgewaaid, gespeeld in 't belgisch ziekenhuis van Soligny-La Tappe, door Dikke Faict tegen den boulettendraaier Dobbelaere, de koffiebederver Dezwarte, en de schotelbreker Casteleintje. La«d van Aalât is niet dood, doch het heeft tegen groote moeielijkheden te kartipen. Msart-April nummer ligt gedrukt sinds einde Mei. De verzending gebeurt niet, ik weet niet waarom. Mijn schrijven bleef ontbeantwoord. Mei-Juni nummer werd door een tusschenpersoon naar den drukker gestuurd. .Daarover even weinig nieuws. Juni-nummer is klaar, niet veel belangrijk ! nieuws, en zal eerlang verschijnen. Ik zelf zou j voor de verzending zorgen, had ik de adressen. î Ik bid dus mijne streekgenooten van Aalst, j Ninove, Geeraardsbergen, Sottegem en al de omliggende gemeenten mij hun adres te willen opsturen en dit nieuws bekend te maken aan al wien 't aanbelangt. Ik bid hen vooral die adressen te zenden op eene opene kaart zooveel mogelijk samen gebracht per Kie of Bon. Zend het aan H. Gravez, Hulpdokler, H. m. B. For.igombault, (Indu). ij vy. i:iuy . XX. ixiittiivu x ». MlIII If llWB WIIM—————— Voor onze Stropkes 'l Doet ons gënoegen hier bijgaandu briefje te kunnen medod- den aan onze Gentenaren. Geachte Heer Bestuurd.t.r, Naar aanleiding ee'ner u-aag in Uw geëerd blad, naar het frouiblad der Gentenaars, ben ik zoo vrij U te berichten, dat „ Ik ben Roeland " deze week verschijnt. Allerlei moeilijkhedeu die den oorlogstoe-stand medebrengen voor de drukkers en de adrtsveranderingen der meerderheid onzer 6000 h-zers is de oorzaak der vertraging. Reeds drie weken geleden stuurde ik volledige ophelderingen aan „Ons Vaderiand " die ongelukkiglijk niets afkondigde. Mag ik er op betrouwen, Heer Bestuurder, dat dit briefje in Uw dagblad zal verschijnen ten einde onze Geutsche jongens in te lichten en de verzekering te geven dat zij het fiontblad de/.e week zulien krijgen. Aanvaard, Heer Bestuurder, met mijn rechtzinnigen dank, voor de opname, de verzekering mijner achting. (Get.) G. GOETGEBUER. BRIEF UIT LONDEN. Verleden week, schceef ik ovec den geëstdtifligen welkom waa-cmée|Londen, den Koning ea de Koningin àti Belgen begeoet hadden. Yan een anderen aacd was de plechtigheid die 's andecendaags in het huis van Locd Cutzon plaats gceep. Eene kleine afvaacdiging vectcok van Oxfocd Univetsity omaan zijne Majes-teit den Eecen-gcaad van D. C. L. (Doc-toc in Civil Law) Doctoc in Bucgelijke Rechtsgeleecdheid) te vecleenen. Zulke plechtigheid, alhoewel uitetlijk mis-schien van klein belang, heeft nochtans eene gcoote zinnebeeldige waatde. Ox-foed is de Ptima Hoogeschool van 't Btùsch tijk. Zij vedegenwootdigt het puik dec Engelsche beschaving en ge-leetdheid. Het grootste eetbewijs die dooe de Engelsche cultuuc kan gegeven woeden, is het vedeenen van eenen Eece-Gtaad; en de afvaacdiging was eene vettolking det achting die iedec Engelsch geleeale voot den Kampioen dee Vdj-heid heeft. Denzelfde moegend, ovechandigde Locd Bucthem, eigenaat van den « Daily telegtaph » aan zijne Majesteit, de 00c-spconkelijke handschdften en teekenin-gen van « King Albect's book », aan hetwelkde vooenaamste Engelsché schdj-vecs en kunstenaacs medeweckten ; ten behoeve dec Belgische Vluchtelingen, wieeden 600.000 afdtukken van dit boek vetkocht. Vooc eénigô dagen, speak ik met een hooggeplaatsten Belg,nopens dé onlangs ministedede vecandedng in de Belgische Regeedng. « Ik ken zeec wel M. Cooce-mans », zegde hij ; « en de duitsche ka-caktedstieke kuipecij, die poogt in 't ontslag van Bacon de Bcoqueville, aan-duidingen van vecar.deting in politiek te zien, doet me lachen ! Ik kan gecust zeggen dat in aile oogpunten, de politiek der Belgische Regeedng juist dezelfde als deze van 2U Augusti 1914—. » De vdenschap tusschen Engeland en Belgie is niet nieuw, gespeoten uit den oodog de stdjd voot eene gemeensehap-pelijkezaak, 't kametaadsehap op 'tslag-veld en een gemeenschappelijk lijden heeft de bestaande banden op meck-waatdige wijze vecsteckt. Reeds in de 14e Eeuw, was Engeland als be-schecmec opgetceden dec Vlaamsche on-afhankelijkheid en seded de 17e Eeuw was de onafhankelijkheid van Belgie en

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods