De Belgische standaard

673 0
16 February 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 16 February. De Belgische standaard. Seen on 20 October 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/804xg9g030/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Abonnementsprijs : Voor soldaten : Voor i maand fr. 1,25 — Voor a maanden fr. 3,50 3 maanden fr k Niet soldaten in 't land : Voor 1 maand fr. 1,75 — Voor 2 maanden fr. 3,50 — Voor 3 masnden tr. 5,25 Nict soldai en butter* 't land : Voor x maand fr. 2,50-Voor 2 maanden fr. 5,00 — Voor 3 maanden fr. 7,50 Aankondigingen : e,25 fr. de regel - Reklamen : 0,40 fr. de regel. - Vluohtelingen : 3 mlasschingen van 2 regels 0,50 ir. Voor aile mededeelingen zich te wenden tôt : Villa MA COQUILLE, Zeecîijk, DB PANNE. De Duitschê haodel m den oorlsg Zullen wij, aatttonds na het sluiten van het vredes?erdrag, getulge zlja van cen on-mlddellijk heropleven in Duitschiand van zijn reusachtigea handel, zijne inderdaad « kolfissale » nljverneid ? Eens de blokk&de opgthoven, zsl de Ham-burgsche handelsvloot zoo dadelijk kunnen uitvaren, geladen met nijverheids-voort-brengselen voor ds overzecsehe markten.om terug te kseran met grondstoffon voor de Duitsehe fabrieken ? En, onontwljkbaar da&ruitvloeiend gevolg, zullen wlj wcderom op het minste voorwerp dat wij aankcopen te Antwarpen o£ te Bius-sel een « made in Germas y » ontdekken î — Jamaar, zegt gij, wi] hebben pu eet^s on voor altijd gszworen : Buiten met aile Duit-scht koopwaar. Ik twijfel oîdoze in oorlogs-omstandigheden gencmen leuze, na het slai-ten vas den frede, zal steek houàeD. Zeker, 00k in de gemeederea van de haadelslui, zal er een tijd lang een wrevel nawerken en na raeds, met het 00g cp die perlode van wrij-ving, lichten de groote Duitsehe handelshu:-zen illalsn In op ntutraal grondgebied, voer-namelijk in Zwitserland, opdat het Zwlt-sersch etiketjevoor hun ne waar de dsuren opene en h*n dadelijk ovcral eea vaet op de markt besorge. Slschta voor het overgangstijdperk, want na eene wijl kaopen wij weer zonder oader-zoek van wien wjj 'tbest en aan den vcor-deeligstea prijs gediead word«sn. De vraag is ju st oî de Duitsehe handel zal op kunnon tegen de mededinging van de in-heemsche nljverheid in elk land, en op de overzeesche ea wereld-markt voornamelijk tegen de Engelsehe coneurrentie. Ik ondersebat noch de wonderen-wekkend» macht vaa 't Duitichc orgaaisstie-vermoge», noch het vernuft en de kusdlgheden van za-kenmanneaals Ballin, Rathenau, Helfferich en talrijke andere meer — doch, zoo ik vàj nict badrieg, zal de Duitsehe handel den strijd moetea aangaan met ean dubbel blok aan 't been : 1*liai aadeel gedurende den ganschci oorlogsduur te zijn afgesneden geweest van de overzeesche markten, waar de koopers, vroeger van Duitsehe koopwaar, nu met andere .voortbrengers handelsbetrekklngen aanknoopen en aanhoudes ; en het ergst, de oavannijdelijkç, inan-cieele crlsis dia in Duitschiand het vredesver-drag volgen moet, ea daar gausch het ecoao-misch lçveû doen schadden tôt op zijne groiidvesten. Wanneer zal gekend zijn, aan den eenen kant het beloop van het uitgegeven Duitech papiergeld, aan den anderen kant. de wezen-lijke voorraad goud, muet, vclgens ernstige berekingen van een neutraal financier, ds waarde van het Cuitsch geld vallée, micatcis tôt op de helft. En dat, op 't oogenblik dat de fabrieken een massa grondstoffea zullen wil-len aaokoopeo, en datzij, daar nu aile bedrjj-vigheid op oorlogsproduktie aacatuurt, eleekts over een zeer beperkten stock han-delavoortbrangselen zullen bescliikkea om op de markt te werpen en munt te tlaan. Definancieele moeilijkheden waario 00k andere thans-oorlogvcerende landen zullen ingewikkeld worden, kimnen slechts een ■chaduw zgn vergeleken bjj de crisis die Duitachland niet ontkomen kac, en mogeo nlet heletten dat, gedurende al den tijd dat deze criais duurt, de nationale bedrijviçheid in elk land, en op da wereldmarkt de exoor-teereode landen a.et Engeland aan het hoofd een machtigen voorsprong neme die Duitschiand achteruitstelt voor een tijdperk van tientallen jaren. J. S. Liceneiaat in handelswetenschappen. Leest en verspreidt DE BELGISCHE STANOAARD ! Môîroaw DDPRIEZ in Amerika In de Amerikaansche dagbladen. vinden we merkweerdige virslagen over «le werking aldaar, ten vQavdeelavan Bslgie, van Me-vrauw Léon Dupriez, oudste dochter van IProf. Dr Gustaaf Verri«st van Lçuven. Hoogleeraaf Dupriez is op 't einde *an 1914 met gap«ch zQnefamilie naar Amsrika vertrokken waar hem voor den duur van dea oorlog, etne plaat# aar<gebcden was aan d« Univeraiteit van Harvard. Wie Prof, Dupriez kent en sQne ltergangen te L'uvcn gevolffd kesft zal zich Hcht den b^val vooistellen die hem te Harvard te beurt gevallen is. Zjjn curnuto. a. over co atitutionneel recht en OBze poiitieke en parlementaire instellingea werd niet alleen door een groot getal «tuden-ten maar teveus met de grootsta beJaugstel-lisg, doer e«n aantal hoogleoraars ea de vocrcaamste ingesetenen van Boston en (Cambridge gevolgd. Zoo Prof. Duprief onmidéellyk een voor-nams plaat» onder do Ameïiksansche hoog-j lesraa s iogenomen heeft, toch werd hij ovetschaduwd door zijfievrouw ovar wier werking sn voordrachtea de bladen van Nijw-Ycrk en Boaioa mst den grootaten lof gewagen. Mevrouw Dupriez was getuige der duitsehe barbaarsctîaid te Lsuven, viel er zelf bijna al* slachtoffer en gelukW er slcchts mst moeitein haren echtgenoot, die reede door een bajoneiatesk gakwetst w£8,uitde kaeden !dcr bedronkçn soldatsn te rsdden. In privaat-krin-cen te Boston handeide xe meermaals over de ftiten die zelf bijgswooud had en stemde er eindelijk*in toe, 00k in 't publiai, een paar voordrachtea te hoadsn. Dat was in Maait 1915 ; sedert is hare werking ten voor-deele oozer ongelukkige landgsoootsn eene voortdurende geworden. Verschiliige malen per week houdt zs veordrachten van alge-mseaen aard over Bclgie, zijn heerlijk ver-leden, zija tegenwoordig i jden.zijn toekomst die spijts ailes het verleden sal weerdig zijn, de taaltoestindes enz. ; enz ;. Persooalijk heeft ze buiteug«wooa veel bijvai iugeoogat masr wat ons het meest verheugt : haar edelmocdig en verdicnstvol optredan werd met de best« uitsiagen bekroond. Veel heeft zij er toe bijgedr&gen om de symp&thien voor Bïlgifi te verlevendigen en milde giften vrer-dea door haar toedoen ingczacaeld. Het is ons niet mogelijk een volledig en ultvoeri.* ver-slagover hare werking te gevea; melden we enkel verschiliige ccnfereaties te Beverly-Faims, waar zij er in gelukte een comitelt te stichteu dat nu regelœatig allerlei voorwer-pen van eerste noodzakelijkhaid voor onze Ihospltalen ea behoeftigen afstuurt; conferen-ties te Squam-Lakc, Marblehead, Hardford, Belmont, Newton, Weston, ln the Unitarian Women's Alliance te Badfort, >n the Colonial Ciub van Boston eaz., enz. Een comiteit. door haar gesticht te Marblehead, stuurde alleen reeds meer dan 220CO voorwerp an n*ar Beigië. Door haar toedoen 00k werder; ronde 8ommen beschikbaar gesteld voor de behoeftigen van Lcuven, the Belgian Relief Pund, het werk der Hospitaleu enz. Het portret van Mevrouw Dupriez ver-scheen met vleienste bawoordingen in de voorn^amste bladen van New-York en Boston. Opvallend is het hoe al de verslaggevers hunne verbazing uitdrukken over de sierlijk-helden keurigheid der taal der talentvolle spreekster en moeilijk kunaea gelooven dat de Engelsche ta&l niet hara moedertaal is. Prof. Léon Dupries zelf schreef hoogst ge-waardeerde stadiën in de New-York Times en de Boston Hsraid en heeft nu 00k aau-vaard eene reeks voordrachten te houden in de Yoornaamste steden van Amerika. Deze maand nog zal hij spreken ia Princeton, Montréal, Quebec, Cincinnati enï. Belgifi is goed veriegenwoordigd in den vreemde. 1 lac het Mgisch Yamdel Uw Kleuren zag'k getaand, o Vaan, door d'oorlog»- [vlagen, ( bezwalpt met 't morzig bloed van uitgewotden strijd waai plots de storrem brak door d'overmacht gedragen van 't reuzig mon»terbeest dat waanzin trotseh berijdt. Hun «pierelbeeld in Kleur, veldheer der vrome Bel- l8en en hun begeestrine* Kracht, wordt G'eens hun zege-I [vaan » Daar g'in uw vouwen schut de nooit - geknechte tel- Igen 1 die met een lijvengrens des snoodaards weg afbaân. Uw rood zingt 'tliefdelied voer eigen landen erve, , uw zwart klaagt 't biitend we« van 't dichtgeschroef-i [de hart, e uw goud lijkt d'ucbtendgloor na duiiternis - rersterven 3 en praalt aU kinderiach hoog boven smaad en smart. 0 Uw plooien houden ons het veege spogsel tegen, a dat Duitsehe lastermond op uwe reinheid kweilde en't schuld'loos bloed gespeersd in schuinsche drop- [pelregen uitpaarsche wondengroef die wreede lafheid teelde. 3 Gescheurd, verhakt door 't schroot, en gansch in flen- fters, flarden, zijt Gij de fluisterstem die liefde en tnoed hun sprak en lijven steldet pal, als deed z'uw woord verharden, tof ijz'ren stuit en weer die woeste stormen brak. j Hun geestdrift zijt Ge steeds in 't woên der aanval- | (tochten, bun steun en stut en stand in wrange worstelnacht, , hun lijkgewaad den dag dat z'ernstig rusten mo en I hun sterkte en troostgezel, bij logge lijdenvracht. I Een diepe zueht ontwelt van innig - groot mecuoogen - | wen 'k U aanschouw, o «inïiebeeld van vnjheidsmin f van taaien wil en macht, daar w' allen fier op bogen t en nog zoo trouw bewaard door Kracht van eendrachts- fzin O wapperen zult Ge eens weer, in 't Vaderland h«r- (wonnen na maaadenlange wee en sœaoht na r reddingsdag, met helde»sbloed besproeid tôt ede teen geronnen, en uit uw plooien slaan het goud der vrijheidslach. F. G. Het «pgtTen fautes aanvalte^eaSaloniU vint meer eu meer veld Mea begint zich eindelij'c in de uithaem-eche pers een klaar gedacht te vormen dat de Duitschers Saloniki met rust zullen laten en dat een actie van daar uit alleen dan zal plaats hebben als wij ze zullen inzetten. Dôze, onze zianawijze moeten we niet meer door bewij-zen staven daar we .reeds meerœ&len de rc-denen hebben opgegevan waarom de Duit-schers er aile nadeel zouden door hebben nu aanvallend op te treden. Wat 01 s nog meer sterkt in deze meening, is de jongste gebsurtenis die aldaar plaats greep. De fransche troepen hebben op een gedeelte van het front, namelijk in de Var-dar-vallei, nieuwe steUingen bezet, meer noordwaarts gelegen, zoader teg«nstand te ontmoeten. Het versterkt kamp van Salocikl krçjgt | aldus verruioiing. Het is tevens een bewfls | dat steeds nieuwe hulptroepen 'svorden aan- I gevoerd en dat het huidig bezette front te klein wordt in verhouding van onze macht. Mocht dit aldus voort geschieden, dan zcu-dan we in een nakend verschiet, wel iets ge-wicbtigs kunnen aanstfppen dat plaats gr|j-pea zal als 't gevolg van een georderd ver-loop der krijgsverrichting n. H-;t bericht wordt van andere zijde ver-spreid dat generaal Mackensen te Monastir zou vertoeven om den aanval te bereidan. Alleen de bron waarult dit nieuws ohb toe-komt,oameiyk een Zwitsersche doorzijpelende Oostenryksche, moet ons desbetreflEentie hsel sceptisch stemmen. DE FRANSCHE KRUISER " AMIRAL CHARKER „ VERQWENEN Het fransch zeewezen bericht sedert 8e Fe-bruari geen nieuws meer van dit schip dat dat op de Syrische kust kruiste ontvangen te hebben. , E«n duitsch telegram bericht op dezen dag ! dat een onderzeeër een fransch oorlogschip | naar den grond had gezonden. De kruiser is een schip van oixd model en | was ^ewapend met 16 kanonnen i n 't gebeel | De bemanning bedroeg 376 koppea., | Van aan Zee langs Yper toi, in Artois HET SAS CIM ST€£^STMAET£ Er is wat meer levendieheld gekomen op bet tôt nu eenzsam-gebleven Yzer-Ypi?r-front. Het moet ten andere ons in geenen deale verwonderen en het was voorzien. Na de loopies in Champsg iç en Artois, meen-den weer op te mogen wljzen dat het duitsehe geweld zich meer noordwaarts zou ver-plaatsen. Hierbij echter sloten we het eigen-lijke Yzerfront uit, — omdat het mensche-i Hjk genomea hier onmogelijk is doeimatl-gerwijme, aanvallend op te tredon, —maar wezen de stçeek van Het S»,s-Ste,enstraete aao als vermoedelijk operatie-tooneel, wijl de grondgestelteais aldaar zich het best leensn zou voor troapenbewegingea, en de inzet van den strijd een belaagrijk gevolg kan hebben. Daarbt), inzieniede sameawerking van drie verschiilende legers op ésn punt, was he| aan te nemen dat het hier gebeuran zoa. Hstggen dan ook is gebeurd. In den nscht van Zaterda?; tôt Zondag hebben de Duit-schers vijt aanvailea gedaanom deYperlee (en niet de Yzer, zooals verkeerdeiijk in de Uilheemschri bladen word g«meld) t" over-schrijdeo.Ze mislukten volkoms», maar in plaats van algemeenen stilstand 1s het duitsch optreden 's aadexdaags hwbegonnea meer Zuidwsarts rond Pîlkem, waar de Eagelschen een stek loopgraa! verloren, do«h ook terugwoaaer. Hetis bij deze pogixag gebieven, alho Wel meer Zuidwaarts nog, nu een hevig artiilérle-gevecht aan gang is dat met opzet is begon nen. m ARTOIS Zoo hselt zich duidelijk, het duitsehe geweld uitgestrekt van s an Zee tôt in Artois, waar reeds sedert 23 Januari de Duitschers aanvallenderw'jze optreden Onze noodervleugel staat in vuur, waar af en toe de vijandelijke drommea stormloopen wagrn, die nochtacs vaa geen doordragend karakter getuigen daar iedere poging, na een te voorziene mislukking niet werd herbaald. Afzonderlijk beschouwd is de aanval van Steénstraete ver weg de bijzonderste en het ft dan ook de grootste beteekenis. De gevechten in Artois kunuen maar een plaatseli}k belang hebben daar de peRng te lang slappelings aanduurt (van af 23 Januari tôt heden), wfll 't geweld rond Steenstraete er ap duidt dat hier een sekere beslissing wordt gezocht. rronMmSCiMl 'WMX ILI liMI ■■■ H MLiJWWi*??"" Ben Keering fan Griekenland | Venizeïos-kandidaat Geen demobilisatie Vaulzelos, die in de jo/sgste verkiezitigen zich niet voorstellen wlide, heeft opaigemeen aandringen er toe bcsloten op te treden voor een opengekomen k merplaats. Venlzelos is altijd "weest een maa naar de omstandigheid eanu hij zich overh5len lietom van vorig zijn besluit al te wljken, moet het sedereen voorkomen dat er iets on-klaars zit ia den politiekea Gridkschea he-mel.Dit ocklaar8 is tea nadeele van Duitsch-lai d want Venlzelos is da raan van de Entente. Wat ons nog meer in deze zienswijze zou kunnen versterken is hetfeit dat de eerste Qrieksche minister verklaard heeft, in de jongste kamerzitting, dat van demobilisatie geen spraak kan wezen. Nu moet mea zich sleehts herinneren dat de Ententeer Griekenland opmerkzaam op maakte dat het Grieksch leger op oorlogsvoet een nuttelooze uitgaaf i|" voor Griekenlands sebatkist was en dat het dus bïst zou doen te demobiliseeren,cm daar uit al dadelijk de gevolxtrekking te kunnen ophalen dat er wel wolken boven Tlno's hoofd aan 't samenpakkea zijn. Dat deze toestand onderhevlg is aan den krljgstoestand, die met den dag zich ten on-len voordeele afteekent, lijdt geen twijffl I j BRIEF UIT EHÊSLAKD (Van onmi gemnen Brieftoi&sdaar) | BOND ENGELSCHE MEENINGEN. Gaan de Duitsohers hun laatsten troef wagen in 't Weitin. De Enselschan, in 't algameen, verwach-ten eaien wanhopigen aanval van de Duitschers, in het Westen, vooral tegea het Engeisch front, m«t, wel hier en daar, als afleiding, by Nleuwpoort, bezuiden Diks-muide, roni Yper en ln de Vogeezcn, plaat-seiljke gcruchimakende gevechten, met de hoep (?) den eigenlijken en gemeenden aanval te vermommen. Wat bevoegde Eogelschen van dien wan-hopigen, gebeurlijken, vijaedelijken aanval denken, kan samengevat worden in vol-gend uittrekael uit een epstel dat Waclatp Ceerniewshi laat verschijnsn, in « Tht Daily Graphie », onder hoofding : « Grrmaay's Final Throw » : Duitschland's laitste smete I * Hat laatste waagspel in eenen verschrik-kelijken aanval in het Westen. « De toestand van bet Duitsch Keizerrijk na 18 maanden ainhosdende strijd is meer veroepen, dan hij eolt geweest is sedert het begin van dea oorlog ! 't Is lange reeds dalde Duitschers aile hoop opgegevea heb-bea den oorlog te wlanen op aile fronten te geiljk. Daarom zijn ze aachoudead bezig de echte en ware geveelens vaa de verschiilende Bondgenootea af te schilderen, als be-trouwdea wij de esae den anderen niet, met het inzicht ons te verdeelen. Terzelvertijde, de Duitsehe Regeeriog heeft, nu en .dan, getracht de Russische Regesring te bereiken mnt vrede-voorstellen die, echter, M. Saxonoff alleens niet in aan-merklng uam ». En, de schrijver, gewaagt niet, alleeas, vaa den herhaalden vrede voorgesteld aan Servie, en ook aan Belgifi, zooals nog in December Iaatst, met ^beloofdc sehadsver-goedingen, terwijl die voorstellen gesteuod werden door schaars bedekte en slecht ver-mondé vermaningen, raadgevingen ea.. be-dreiglngen aan beide landen. Verwonderlijk is het, toch, dat terwijl Duitschiand, si m8er dan eens, Rusland heeft getracht te overhaleu voor eenen alzonder-lijken vrede, zij nooit heeft, zoo ver we weteo, sulke pogingen gewaagd bij Engeland en bij Frankrijk. En hier is de redea wasrom ? De Duitschers hebben volbracht op het Ooster-front zcoveel ze waarlijk konden verwachtea te doen. Hun legers bezetten geheel Poland ea bijna geheel het zoo geheeten Wester-Rus-land. Rusland is, eigenlijk geen groote geld-macht, al 1s het dat haar budget vcl meer bedraagt daa dit van gelijk welk ander land in de wereld. Haar nationale wselde is veel kleinor, in verhouding, dan deze van Frankrijk en van Engelaad. Het meest dat de Duitschers konden vsrwachten van Rus-land, is van een handelsverdrag te sluiten dat de natuurlijke opbrengsten van Rusland zou ter beschikkiag vs «l Duitschiand stellen en, zoo doen de, aan den Duitschen handel de gelegenheid geven, en a»n de Duitsehe nljverheid, om haar verllezen, in den oorlog geledea, goed te maken en te herstellen. 't Zou Engeland zijn en Frankrijk, die, Toi-gens Duitsehe berekesing, de macht .zouden hebben om Duitschland's scbulden te beta-ien. En uit dien redec zou Duitschlaad niet gezind zija, tôt nu, om Engeland en l rank-rijk vredevoorwaarden aan te bieden, ge-lijkaardig aan deze die het Rusland voor-stelde.D# Duitsehe Kaaseller was verwonderddat na dea Balkan-veldtocht, de Bondgenooten alet dadelijk om rrsde smeekten 1 Deze ver-woedering is door aile Duitschers gedeeld, e x is zeer pijnlijk voor onzen vijand. De Balkan-veldtocht deed niets ander dan den toestand nogvoor Duitschiand vermoeilflken, dan de Duitsehe legefSterkte feldoeu dalen en verminderen, en dan eenen geldelijkeq 2« Jaar -- Nr 31 (282) Vijf çentiemen het nummer Woeasdag 16 Februari 1916

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods