De Belgische standaard

1052 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 26 March. De Belgische standaard. Seen on 05 February 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/vm42r3qf15/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

1 Ja&r — «' H> ta - ■ il • irïÉln - i 20) Dinsdag 26 Maart iiië . • T' t . 1 »"2v-«cr ûnÉËI^ââi H itOWtlMUTM U V*or;8oldateo p 1 mtaad fr. 1,35 M » maaad«n «,5o ~l s muo4«& 3.73 !;fj -0- fi Ni*t Seldaten j ; ta 't l**d. '■] I maand fr. 1,75 0 3 meacden 3,50 ù 3 maacden 5,35 j ' - y. Buiten 't land: s z maand fr. 9,50 ^ a maanden 5,00 3 maanden 7,50 -0- * Si DÉ BELOISÇHE STAnDAARD Opstel & Beheer Villa "Ma Coquille" Zeedijk DEPANNE Kleine aaakon- digingen : 0,251. de regel RECLAMEN volgens over-eenkomst■ ■ 0 ra^i M«tU*tëf*§ni M I, geipato» Bafkan, K ieïfra*! fm à** fefcelâe», ttr Vaa &• farta, Dr. S. faa èa W**8îjm, J«*i Fdîïaert, Dr L. Des Wall, J. Sine»»., 0. Watîe*, Adv, M. Bas!»» Arien ïbana Eilifi ïîii " LE ïï SEULE „ '* Le XX'j Sièale " h:sfi a's " graad qao-tidien " opgchoadetx te bssi&an, Zija «inde is geweest gslijs. mea het ver* wachtea moesl : klachtig, M. Nearay heeft iairaers dit eiad* sage-laid, ea hij heeft het prachtig gedsan. Hij heeft al zija kracbtea ingcspannt: en dit einde aïs ce» " gebearteais" te doer lijkeu. Hij heeft dtcrroor volzinnea gaschr«-▼en van sweetdrappels dik bepercld ea zware pogingen aangewcnd. Om verontschaldigiag ! Mijnheér, maai ik meet de waarhaid seggen : zweetdrap' pela bliaken maar stiaken. Die gear, w?ar-roer Horttias, rooral a&n tafel, zoo rraw-de, walmt ait aw schitterenis volsiaaen als hua beteekt aig : " ala mec zoo fei zich ia spaauca meet om i«t* ala e«a gebeartenh te doea doorgaan, daa is er aseta sskerdsi dan dat het er geur ia." Zijn eerste poging (article de fond) be-stact ia eeoe bijaa îcharkiickecde waar schawing tegea de iadeeling van 't leger ia Vlaamsehe en Waalache r^gimentea. D« toon is zaar eok tegea de esnsaar, Maar boveu allea ia die toon sehor, naar, akaiig ; 't leger ontkracht, ontzsnuwd, verpittigs, vercield, doed komt maar herbaaldelijk oit sija leaderartikel ons tegenviagee, Een oade figuur ait mija claasicke staâie dringt tich onweerstaaabaar ia ssaijo geeat op: de wil die i«e akelig van ait den toren aaa Dido haar doedslot toekrsste. Doch dit '» maar '* toon " msa han, sdfs met een bespottelijk uilgchaU, goede rede-nen aanbrengca. Helaaa I ik kan ook bij 't orcrwefen dsr rede»ea Dido's ail niet vergetea : " Politici hebbea ia 't leger akts te " zien. Het eeeige legervraegstak is im-" mera dit : wint het léger bij die ver-" deeliag in Vlaaœuche en Waalsolte rc-" gimeeten aan kraeht of verlisst het er ? " — In zalke een vraagstak sija aileea " krljgskaadigen bevosgi." Zoo vasgt het redeneeren aaa. Wat aou er daar al tist op te aeggea vallea ? — Dech geca b?s^zijd«n, eakei regeîen mag ik ichrijven. Tsfgsgcven dus ta hetUmaal dat het eesîgs kgsrvraa^stak t'jn kraehiaaawiast cf ^erlies is, spri»gt de vraag eamiddeliijk voorait : Waarla iigt de strijdkraoht vaa eea î«~er weaealijk ; en meeat 1 In zijn t€cfcEfsehf: isrichtirg ? lof lijc gemoed,(sea mord) ? — Daarop aat-^woordt men niet, het is immers te k-aar-blîjkelîjk. Ea toch haalt M Ntsany *ija kaiischoawelijk vaorbeeldeîje n!tslaitend uH tel gebied der techaisehe iariohting. Maar diïgenea die Vlaamsehe regimeatta ea Waalsche vragen, vragea nstaarlijk voor baiîie eea goede techaische isrichUeg op [roQdslag vaa 't gebraik der sdsSw.aaBsa, 'oa M. N«uray het erestig darvea Sooche-len dat Vlaamsch ia 't legs? voor de Vk-Bingen «en heelen waatos^cd zea deea 'erdwijoen Doca wel- ioht beb ik voor d® censuar reels ta \?el iiefd. De ceasuar heefi a»ohtaa« M.Nea-»y latea aitseggea. . i ! ! r s - « ? * e> - i \ ) S s i i 5 •' r .-«,!** "5 ^ '1 J • t .<..*..ùbe. j v*k ïSf ■ 1 i " Aaa wien de schald ligt dat er geen £ beter Ylaamsohe wettea ia 't leger vroeger ; iagevoerd werdea. " Dit onder*oekt ge. ; Daar rolgea we niet. Om gsea tijd te ver-tiesea. Dit na te doea is immers zeer ijdel: als eea maag aiek is vanjgebak wat soa mea saggea ?aa iemaad die osderzoskt wic er gsea eten heeft ge^evea. Een botsrham af-saijdea ea seffecs geven is veel wijzer al is 't veel nsiader pleehtig. Doch 't plechtige heeft voer semmige mes scheo eea oawesr-staanhare aantrekkelijkheid. De ail was eea profetiseha vogel Athtaa, de wijze, droeg hem op haar seboader^ Veoraleer te eiudigea profeteerd hij uog eens wat er ait invoerea van VI. ea W. regimeatea al s»a volgeo. De profetie is ecae eigene perscot lijke gs?e, die atec asn de hoo^bevoorrecbtea muet ovsrlatcE. Zija tweede poging (artikei : cous avocs trop de Miaistres) bsstaat in eea geweldigea aitfal tegea de i4 Miaisters of beter tegea s&kele daaroader, gemakkclijk te r&dea. Zen sr daar geea bij sija die " XXeSiècle" bieîp sticbtsa ea dian de vaiieîids 5<XXs Siècle " wel ia sija val sou willca meealepenl is er daar gtrea aader bij, aan wiea d@ heer van dea fi XXe Siècle " eea maaad drie, vie? geledea, vlaide, opdat hij geea groat Vlaamsch degbiad xoa patroaeerea (de " XXg Siècle," sidderde voor d&t dagblad aiette<?castaaad« al sijn grootheid) en b«m bs'eofée Hem als "Premier" voorait te helpca aaa top van 't miaisîcïie Doch aïs ! de schrik gâiaan is sterft de wijskcid zoo vaak mes. Ea met ééa woori, wat soa het schoea sija, dat de kastcliiog v«a " XXs Sècle" met 't kaat«bn vaa't miaiaterie | te zsm«3 giag 1 Eea lebea^teois ! Kon er ij tcch eea gebeurte^is gebtaraB Verstaaa-| bssar, "XXe S:éo5«", waat aw val op zieb- II self geEomeiî is hoegaaaaoîd geen gsbaar-ï 'mis. Zijn derde p&giag (artikei : a^aai de toarnef la page) is eeoe zeer plechiige ait» eeasettiag vaa 't nieuw orgaaa "La Nation". | Eerst telt de XXe Siècle de dagen van sijn ij bestaan omtrent gelijk koaiag David lijn | îuderdom teld*. Ik weasch volstrekt David's •' straf aan M. Nearay niet. David deed dit l ia grijîenwaan en hoe oad M. Nearay is P !> weet ik niet Hij spreekt met pathos ,van i medewerkers en lezers. " Katholieken, • Liberalen, Vlamingen, Walee, O/ficieren | en soIdattB lasen hem al evea gaara Ik moet getuigen dat ik ook dikwijls veel f, plesisr belefcfd heb bij 't 1 zen van de " XX« , S dale", msar 'is. meet toch waarheidshal?@ : iets aai stippen : dat de katholioken eaz. < ( toi de oific;erea inbegrspen d® ' XX«Sèsfe" j user gaarne lesen kan waar zija, maar ( aeker weet ik dat geea kraat meer bsspot, , îaecr veracht wordt daar 60 a 70 daizeod « VlaamschË s«lda'en daa de "XXe Siècle". , Eindelijk stelt de " XXe Siècle " de rraaf : Waarom dan acheidt de " XXe >! THEORIE i FEIfIJl I Eea quartet. - feiten l Voor eenige aaaanden werd eea joegen doodgeschoien. Zija breeder verbleef amper tiea miautea vaad^a?, doch.,. wrrd aoch vaa 't ougelak, aoeb vea d^n lijkdieast ver» wittigd, ea toen hij veertien dagen later, l zijn broeder ia de coaapag&is kwaia opzoc-1 tes, in de hoop hem te vinden, stond hij | stom gesiagen. Eeaigen tijd later viel er iets anders voor: Een galdaat had vier broeders ender de wapess in yerschilleade eeahedeû: allea wa-rea van zin bij hem te komen. De eerste kwam inderdaad in de Komp. den dag dat zijn braeder 's m orge es geheel allecn, be-^taven werd. Zoa de overheid toch aiets kannen uit-viadea op^at elke Komp. weten zoa welke fâmilitledcn, naaw verwaat, elke seldaat ia 't leger besit ea waar zij verblijven ; al werd elke soldaat maar verpiicht op zoo'a vrasg te aatwoordea bij zija aankomea ia de eeahcid Daa zoa het geea opsiea barea dat jaa-geas ia af«rezifbeid vaa hua breeder begra£ vea werdea, ea dat eea aadere die vel« be-trekkiagen had, begraven wordt oader tae-loop vaa kozijfis ea vriendea. Een joagea, gedarig aaa 't sladeeren, mteat ia sake macbiaerie iets te viadea, dat veei dieast rea kaaaea bewijsea. la drie paulea maakt hij daarover eea stadie, weiks fcjj asar 't Frasscb ministerie " des iaveaiioas " s$adt ta waarop bij irolgead aatwoord oatvaagt s " è'ftgcord — est mis à l'étude :— nous alloas essayer 't Bel-gkch mlûiaterie gewaardigt niet te aat< woordea, selfs aiet op eea tweeds iazeadea. Eaa boager officier trekt zich 't geval aaa, ea gelukt er ia deos aatwoord te ost* vengea : "dat er voarioopig g«ea« plaals opea is "... ea de joagea wacbt aog. Et qae faites v«is de i'emploi des compétence s. Esn aadere jeagea, werktaigkuadigë, mécanicien, geat hei^de en verre, in E«ge° | laad ea Fraekrijk om machisaea beter te kesiten, sîodeert ea werkt op efgea haad, ea aiettegeastaaade sijn bekwaambdd ea f sija ervsriag, blijvea bakters voorl gsan cetr éc bceQboawerij en kleermgkers aaar de geuie "Economie des forces" wordt eakel be-oogt waaneer ia stielea sîidmâBaen gebreikt W9rde|i ea "le plus grand rerdemeat " § wordt vert,ragea wanneer elk op atja piaata \ is : icheeamskeF .blijf bij aweu Iesst, Wellicbt kan er ook bij Obs ie<s verricht ; om ta verkrijgea wat de fransche bUden 3 hee'ea : " Utilisou» nos compétetcea". J. Vander ffeyden. wmsmmmp Siècle" ait te bcstaaa ? Wsarcm wordt de f "XX® S ècle" "La Natioa Bslge" en geeft ! daarop ia vijf ses regels «en actwe^rd dat j [k kort kan samenvatten : "De XX* Siècle ' wordt La Nation Belge oméat het altijd la i Natian Belge was." Korter : "Le XXe S è-:1e aeemt de naam vaa wat hst was." of , aog korter : "Le XX» S°ècle is la Natioa Belge." Bravo i Bravo 1 dat is moaamea- ■ ;aal. Zalke spreaken schrijft de Historié > aderdaad gaarne op haar stalea biaden au, ; op ééa voorwaarde : dat ze waar zijn). i op die voorwaarde zoa de val van den j 'XXe Siècle" dan toch wel een gebeortenis i ;ijn. f, Een eenooudig Vlaamsch soldaat ( van 't front y \ Oorlogstijdingen Het offensief tege?s het engelscta freat DeBsMers bshalea een ernstig tooideel W. St. Qaentio Op heel het getecVftsfro't vaa 89 klm. daurt het ofFeasief v«rwosâ {aa. De Dnit-scherg sien aaar gesa verlieg^n. Verladea dag hebbea de Daitscher* doar sch'ikkelijke | aaavalle» het engelsch vsrdedigisgsfroat W# St Qaentia doorbroken. In dit gedeelte vaa 't front trekken deecgelsche troepen op voor-bereide achterwaartscbe stdlicgea. la bet aoorder gedeelte van 't front wordt de vij~ and bedwongen. Er is echier van èoorbraak geea sprask. Al wat thaas gebeurd was vooïzica en al de nooifge mastrïgtlea em den teestasd in oas voordeel te haadbarsa warea getroffsn. Mea schat dat de Daitscherg ban effen-sief aitvoeren met 60 divisle®. Eea late? bericht msldt dat W. St Qasn* tia de Eugelschen op baa n?ea?rs steiliage» m«t wel gslukken dea schak van den v>jand oaderstaaa. Naar Jassy is de drakkieg het hetigsi. la het noordergedeelte van 't front behiflden wij het grooie saatal essar stellingen. De daits'che raiterij neei^t aau daa aaa-val dcel. Ba-'en Atrecht ea Si Oasatiq^wejrd^n niet sais dan 3o daitsebe vliegers ne£rge|choten BELQISCH FRONT Beschietisg m de irije dorpei Ge^erenie dç twee laatsta da^en heeft de tljaad bijsoaderlijk de scbtersaae vaa heel het Bfclfisch front «telsflmatig osder vaar gecemea. Werden hs»ig bescho'ea mst kàaosnea van IaBgess dracht: De Paane, Vcarac, Aiinkerke sas. Wij hebben gsaaiwoord door een besehk-$:ng der vij»adelijke kantoanemeaten van Leke, Beess^ St, Pieters Gapeile en Middel' ktsxke-, De RegellGg tan bet Belgiscbe vraagstak Men ssist ait Boms dai op aitdrakkelijk verlangsn van Z. H. deo Pans> êe Nasit'.ua van Beierea veriocht is fewordta naar Rome te ko mea osa het Belgisch vraaxStuk te bfspvêk«n. Obossen op Parijs Ees duitsch kanon van )20 klm, draagkracht be&chiet de Praoscbe hoofdstad Parijs is door de Daitschers besohotea aeworden ! Hoe onmcgelijk het schijne. He^ is waar. 's Mer^rens waren de Gothas grekomen ea haddea bommen geworpea. Wanneer ze veitrakken waren vielen obsssen iadere ao mlcnten vaa 8 aur 's morgeas tôt 4 uar s namiddags. Men wist aiet wat gepeisd tôt de militai-re overheid de waarheid bekend maakte, Het is «ea kanaa vgn 34* dat op iaokim ran Parijs staat I ! De Vredesonderhandeliflgeo met Roemeeie. 1 Het m^isterie Me?$hilamsn is samtsga-iteld en de opgeschorste vradfSondeihaEde-iagea «ija dadelijk h?raoa»9B, Mea denkt iat de vrede ia de eerste dagen sal gesleten 1 iju» * i Het roemeensch parlement sal oatbonden > vorden. Nieawe verkieilngea hebbea plaats. i llui* FRANSCHFRONT Vijandelijke baadsiagtn «a po«icgea lu Ghampagae (Javincoartj ea ia de Vogeesen w^r^en verijdeld. ENGELSCH FRONT De Nieuve Strijdliaie ai Maart, De bti sche taoepen bezet-teu de iinia van de SOMME ea behoadaa hana« steliirgen te PERONNE. 25 Maart. — Nieawe aaavallen haddea plaats op g^bEel bet froat ea hieldra dta d#g door san. Z Peronne gelakte de vijand erin de Somme o*er te steken op verschil-leudô plaatsen. Djb vijaad dawt het ergst aan tegea La Tortille, Op dese plaats sija or>se troepen cp faanre mrawe stellingen ternfgetro&kfn, Meer coord^aarts hasd-hààfsen w-3 oase stellisgea. Ggyeclit te BeigersYliet Vei'baal van eea Duitscben gevangene. Hoe de aanoal werd voorbereid en hoe het eene Belgischs aver ti inning viçrd, De Jagers te Peerd. r BELQISCH FRONT — MAART. Vaa een Bêggetàigè. Ik wildj weten cf ia dea aaaval van 6 Maart iegen Reigersviiet de Daitschers waarlïjk eea bcpsald deei b'eoogden. Het graot gefal gevsegeisen die we mieken heb-bèa me ai de scodige iclichîitgsn verschaft. Om gebsarlsjke voorvallen ©p het Oostclijk front (zegt een hauasr, die er bijsonderlijk verstaadig aitsiet) socht men bij oas «éa onrnsiwekkende toesund te scheppen niet kleine uUvdlcn tegea U te doea sonder groct bsl&îfg. Dëâe smk echter is met sea bijzoader doel geicid gêwetst. De Beiîgîsche ^ erkea gclegea tusgeheu ieu Jser ta de beek Reigersviiet, verbenden de&r de o^ersteoemia-gèa iassahm StayYekesnkeTke ea Oad-Siayyektcsk^rke Z Z W. van d«a aitsprang vaa Tcryasts, kosdén niet eokfl onso gteih'iigen v^aa eersie lija ou der vaur, maar apk oa?g verbiadingawegea vtfor dea Y*«r. Het Dnitsoh Es /cl besioet ton eiade aan deie mo^ilijkhedçn te steiien — Wasseer ? — Ik soa bet U niet jaist kannen zeggen. S sier is het, ds 2i4a Praîssisehe leger-t faefcîieg (eea der besïc Daitsebe eeaheden die den aa-i-'a» vaa Cambrai medamaakte) rnidden Fsbraari en na tea Noorden van Diksamuis werd overgebrasbt. ^en bataijea op rast werd gelast fen Westen van Zande een stelling te maken, gelijk aaa de vooraitgeschovene Belgirche De troepen aitgekosea cm aaa dea aaaval [keï te aemea werdea ge^arends verschil-l^nde dagen aan bijzandere onderriebtingen suacrworpes. Hebt ge de oefsntag van den aanval rerschilleads malea herbaald ? — Ja. Gedareade 4 dagea. Den morgead ?aa den aanval, den 5 Maart cm 10 area, «conde de Gencrasl Msrcker die de ai4t afdceiing bevedt, de oefeting bij. Hij wa« teer tevreien. Hij heeft eas ssoeperijen, sbocolad^, cigfersttea, saacissea doea ait-ieïlen, Wij bebben insgelijks «ene flesch Rrijn gekrcgea. In sijne rede segde hij «es M hij er cp telde, dat wij de Reigersviiet ioadea ianemea, ea dat wij er aiet meestea )lij ea, daar we reeds deazelfdea avond .oor de 5&' afdeding zoaden vervaagtn

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods