De Belgische standaard

639 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 31 May. De Belgische standaard. Seen on 18 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/b853f4mx0p/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

S $&&$£ JH ® X 0 0 1977) Vrijdag, 3i Mai 191ê ■ a tABOm»liltKTBN • levier Soldâtes x mu&d fr. 1,35 ' • mmandea 3,50 ] ;ma*nden 3,75 ' Rict Soldâtes j ia 't lmd. z taautd fr, x,75 a maanden 3,50 3 »**nde» 5,35 —0— Buitea 't landi xmugsdîr. 3,50 ■ msa&dss 5,00 3 msmnden 7,50 DE BELGISCHE STAnDAARD I _ ®pstel & fi&iir Villa " Ma Coquille Zeedljk HE PANNE t ~ Kleine aankoa- | dlgingen : g 0,25 î. de regel . BEOLAHKN volgens over-eonkometi Kfa.te Meéumrksm % «g «. Ssfeatn, i,î Saytara» f. Èmittmâ ?a* <8w Éihagd«% Ùt Vu de P«m, Ù». S, ?aa ds imml ffttlhmt, B? h. D<s Woli, Si 8fo*«ss, 0. Wattas, Ai*.tf. lffaaïs, Mïïasrtes ffeaas Kpjes êd Lesjfs. A Ongdfbof en Hjgeloof siekïa ta ésn zak* j*, m* at waar gees gek-of h\ te riuden la. De B93;.s3lï dis beweett a--a iu-^s ta gdco-vea, en het soo ver gefe- ont t îft met te" willsn geio:jvea,ofiiev8r s:<nt le te wi lmea derwerpen gan des erke den God, die . msîîsofa Toelt toch iefs dut ftak a es bsv®?-«ij asienlij ke w«r«. Id ijgsa œ®et, etsdaanan-hesi venchUlend, i«M muc&tsga rs g^feeita zi&nigs voer bem, den o&gefecmg?, dea ' blinde. Van dsar, sijn vreesachtig gspoif «un sen hoop dommigheden, gis g«lak pf ongeink brengende sakes, goed ef kwa^d | wareade te*ke£8 Jaist bij gesft des echt f geloorige Vefai ait voor beJachelsjk, Oor-1 deelt ësar over, îeset L?t sr iGtnsacïieE op | wat voor een fii&k bswljs de OKgelesvige | mat lija bijgeloof aattbrengî vcor gc- i grmêketë y su cn$ Geteof, 9 ^ Ala de ps tsi» sebrlj » ea ; gïséer in Rsg | lacd, b. *. is ailes jusîig; «asr, m Da'tsch | lacé, ïoor eee keer, gaat htt gr ms E&sr ' toe, dan aen ik soads jossî heÊ tegecoïes-ge»f stelffe gaau geîooveatomds wsaîheid dîch- | terbij te gerakan — ç?at, spijîs telcgreêf ëe | teiefoon, moeiiijk tait, ?oor Tgr afgdsgen | iacd<cn. Z«« ik se — de «aislten — kapp u, ep I een staataiuan, — ia^d dtcbt ik, die xal te t goei wevk vwrîcfatcB. gsg ik m «r | op ktmeieû, — ek, die feeefr dat sekey «ii-1 d#es, de sekkebgr ? Oaarme«i de&k ik min «tau ^eMikâgfe-.: pe^ I dlploi&atisole toereu, gous; ^iasgen ; matr | 'k roep me dit tebionen : De is ge I osigd toor ts «telîec, ni et n is, maax- wat p feij weiasht dat lïjs son W -i < ài wcnscht | ia ni t altijd wgEaehelijk, -mju , «earne» 1 rekesing, bij sesstâïg gebauÀ ï.. g- s abbtl i oyer sedenleer ea Go^adiecit Dat s ]n soo' 11 leeiijken de oraeo is des voit van hem dk | in geea gode schoessea îoopt, en ssmasife I pumjes da&iait wenaehte hij wei anders. L | ëiea sic, kiapt bij dan. Kwîtsde rm .«em - | Tcrstaan !. . ami 5 A?s deà si«s«ch iets teg®a?ait, wel d*?.- • f hij oDtsmden, dao Is âij mi. of maer o? gelnkklg. Min ef mesr, dat •t van . ! dingea «f. DeSjt^ •ngeiat sgl Uj sïj : ] als de tegeâslag »cer aaiu zsja fout olo | ' handigheid te wijî^a fs . ] 04Sg«keerd brengt g<-. w-: slag hesa r I ; m?®? geink bij, sis Ixij ! ne» ht - , wetki faeeft. Ge geîoofi ket nie*. ? G **.- .< I gro»P« f «s êm -t&gm* of de ©f 't 7Sfii. 3j «•est onta«urd«n, ja, V« . m- .-vs I •ehijttt het wkd ao©, Luié'îociu^ ae^ eu | diepte h. v. sijn ai twee. Ziet ge wel toe, in > lîyJaagache voor?gI-1 i«tjs3 >— ïtof ontbreekt er nlet, zien wel — | dan baviûdt ge dat de' maatslaf van tevre- |? dea — ef ontevredeakeid zoo vsel aiet is de | ^ bekomen oitsiisg — eea domme haeveeliieid ^ S >— dsa wel : hoe feij bekomaa is. Dat beruat 1 op 't diepsie wiasen van âeû mgEsch, Dsî, 1 bewîjst obs bet foestsaa sn ds sisîfchÉ va» 1 het piiel»t84e¥9fcl, eu 't ■ ^iji* - » , ■ w. naar 't diepsle geiak : piicâ Esbetraohtiag, | 24 5 18 A D L M ■î t t eELG.iCi FRO T H *9 Mei ao uar. PatroMljs bedrijvfghtid • en ge -^oae artillerie b«âr» ^iffeeid Isve.f - ^ diger aasr Niepoorî e t-a Men&e» eu l ^ laagssiâi'ese. vijandeùjka stakkea j«^ - ' ge ^rachi aamen oazekaatoaaemenien ?aa s! Adiakerke, Poilinohore en Forthcm «nâ«t I 5 ï»or. S gs Het Duitsch Offensief op de Aisne De vijand wil Soisons en Reims i Wm Tosstatnd Na de Aisne overschreden te heb-ben op een front van 25 kiîometer en ] na een dag1 verwoed vechten in de ; streek gelegen tusschen de Aisne en de Vesle-rivieren heeft de vijand de \ laatstg-enoemde waterloop op twee l plaatsen ni. te Fismes en te Basoches ; overschreden. Om het gevaar te weren heeft f e- | neraal Foch hier de voorbestemde | reserven, d( en ingrijpen. Een der I schitterendste frausche keurkorpsen <j heeft den vijandelijken optocht te | Fismes belemmerd. Op den linVervleugel dekken de I fransche troepen die zich van Vau-1 caillon langs Vregny en de Vesle, | welke op 6 felm. oostelijk Soissons | in de Aisne loopt opg'estela hebben, | de stad Soissons. Ze zullen het on-mog'elijke doen om hier stand fe houden. Op den liukervleugel is Reims door de ngelschen gedekt Zij bon- | den stand juist te noorden de stad, | j PARIJS ag Mei ao UUR. De duit- J sche drukKing deed zich hevig" ge-1 voelen op de twee vleugels, in de \ richtingen van Reims en Soissons. | Op onzen linkervîeugel weken onze | troepen terug tôt in de onmiddelijke | omgeving ten Oosten der stad, waar f de strijd voortwoedt. Op denrechter- | vleugel, aa een verwoeden tegen- ! stand op de hoogvlakte van St. I Thierry hebben de fransche-britsche | troepen zich ten Z, en ten Z. O. op- 1 çesteld. Ze houden stand tusschen de i V'esle en de vaart der Aisne. Op het j nidden gevechtsfrontwoedt de strijd I de Vesle, waar wij de hoogten met ' varen heldenmoed verdedigen, T Weg|W Most4ldi« habb^R j« ag»« I tw & reïtschs a«R .«lien ? u Cas- t»g: y D© «trtiiierie siîijë Wijft | o • LïTùe;! n r-p «> b^ile Maasoevers Het duiische iozicht Het dnitschs iastebî bljjkt orgetwijfeld I e weaen : Soissous îrachten te omaijsgelea | >m het froat tôt Noyoa te doen *aiîen ee | Isoo dea we§ van Psrïjg opsa tebrekea, | Om de Parljsche bevolkiog te bëinvloeden Da Doitsefeers fv^bbeia fcoa eff-<nsief ;loet I !«pa?rd ga&a.meS aen nifawe besefeléïifif | an Psrijs. Siads ij Mei wordt de Frarsofcs | ia «"«n door kçî daiisob ? & m >•«» kr«rea dr?cfet eader -fan? g« | ®©eEi» Bà-at da-, 'aac«t krijgt d« hoafdst»^ het | Bsot-k van Gotkas, die pcbîer slëcbts tus | ïmèse>:î op de vo»*8tede&. koad«in warpen. | : Dit ailes om às Par'Jscfae osvoikîrg te | 1 umoedigef?, fktaar 'î heef? eea tegeaovcr- ^ < isteii uiïWeriMtl. Het v®lk biijft k«!m, ] ' Uws» s De TÏjand ta SoissoBi. Verwoed ; strifd 001 Reims PARIJS ^o Mei 7uur. Op déni linkervleugel nam het gevecht een groote uitbreiding in de streek van SOISSONS- Na een hardnebiigen wederstand in de straten der stad, die de Duitschers verscheidene uren têgenhielden hebben de fransche troepen Soissons ontruimd. Ten Zuiden van Soissons wordt thans slag geleverd op de hoogvlaV-ten van Pelleu, Sept-Monts, Ambrief en Chacrise. Op 't middenfront wordt gestreden in den omtrek van Loupeigne, te N.Fère en Tardenais De Engelschen bezetten de linie Brouillet-Sa vigny-Tilloy.Op onzen rechtervleugel hebben de troepen die Reims dekten zich achter het kanaal van de Aisne. N. W. de stad teruggetrokken. De strijd dm Yper LONdEN 30 Mei 7 uur. — de vij-andelijke aanval N. Kèmmel werd door de fransche troepen verijdeld. V" v*--***•'--'i-- «_ . ,-r-.'î'i.., j-.-" A VAN EN VOOR ONZE SOLDATES Kosing Albert da|bladschrijver Ter geiegeahsid tsb des 43sa verjaardag vaa onien Koalng, f«f bel Amerîl'aaascbs, âagblad : Washington Post esii leva»*-sebeta van Koala,f AI? rt waarait; wij hst volgeade ksippea : " Konicg Albert daorreisdè de V®r«anig-de States, gsduï«E>:.3 céa v«l jns?,Fi| kwem er fa aa- laiiag met hoagataa^'itf ioamaiis ! ten e- paa was bij in Earepa fetag of bij f w- fd eafc dagb!sdschrijv«r. 44 Oader «sen dekaaam ieverde hij, gerai-men tsjd, techElsche bijdrafea 0ver rdi ver beid e>2 g«cwegen. Hij deed sieh, altijd op ziia «ieknagm, een perskaart afliverea.Ia de ho«daaigh4ié vaa éa£blad*briffm*seJa«r doorMep hij Engelaed, Frai.ki'ijK, Iiah'ë en Daiiaoblaad ea besoobt er ai d® WjiMisr» ste scbefpswerfea. Op i>z~m sebeepswervea* merkte msa al iade'ijk op dat Mj gaea ge-wooa dagbladsehrijver h on aijia, vermits hij de kmnin vsn scb&?psbou;w groadig kaade. Ztjae dagbladbrie^ea werden gratig opganonea en saet evea^eel g etîgfesid gde sea S!pch's :ar«c< nadi«a kwam mfsa dar.! warea ; aem vaa dera ssbrij^e? ta wesî, " Son dnitsebe onderzsesche Krufser gexesïea. Hei Eagclacbe admiraalsehap iaat we-tpa [ ial op 11 Mei, eea daitîcbs enderzeesche 1 kraise?, waar^ver iaoveel werd s^sproken f ia den laafstea Jijd, gefo»kea w-rrè door | eea eogelcchs faikboot. 't la het | seraie sehip vaa dit sieisei dat g«sor>kea ,, frordt. Stamverwant « Fransch - Vlaanderen. Ver vol g Iieeis îs de twaaifie eeaw n^dt £ ?s ' sporea ?ia de eerste r©f'erijk¥rsÎ9Ma?ïs i« ] i Vlaaaderea. M-as? toea tea tijdg waraa die | | psnoetaebappsa boofdzakajijk meî eea godg- ; | dignatfg dos! g?aticbt : slecbts raita ec-aw \ kter rang saea vaa "tbssriaaea der eige&iljke teàciijkersgiidea gewsgea. De ©at^erpen va», sta'fekea bletea eehter nog îaogea tijd hee! gbdsdienstsg jeiirî. ToonesS n ait 'i leven '.an Chris-as, ▼erbeelding van mira-kden of mirakeleîjspelsa, legesdaa va*? Het-iigea waaroader «es* vaa Tobias mat voor* liai, e gespseld v^ard, em. 1a iedera gilde ^---s er ®m 2«ggeas ee« ®r-kerden mysisrie cachtcr die de itskka s.«n-èeorijgde e» tesèHdértijd too^edmt". sif.r wes Vask werdea ëari groo'stbe let-vetiofr-nooiên in^srlebt ta', sefesa de g ;£ss èie 01 &r ii_, a sta fe«,n bfescbiktei»» Zoo t»&3 het g«iv®a ie Valencijn i 't j«*r 1547, mat dsa aUgeschreven w<idstrîjd waar ai 4e »ed* il g "i-ia g>* - P îsi« vaa 0. H» tea tooaeele braehtea. ea k «il darcadf^yiji m twiuiig dagea Lt«g G sohappea v*a Waalscb» sa vaa Vkamtc--Viaaaderea aaaiea aia diea wedstriid daai. Te dïtr ffllegeûbsld 'had aw eea se saaw-barg ia epen iaeht opfeiiaisaerd, dk. eea kisiae stad ®p bas? eigeïi. ■<&:&. De verschil-lende toeneeien vsn het Kristi Draœg wer-dea la v-ïO'acbeideae tsogedfakkia ge> gpgglé. Dus geen veraaderisg vaa aebgrmea. mei), la oszea tijd la de h«ogie of in de dieple optrok, boawde étm toea ia de bre&ue- Ou eea gra?nnipreate ~aa disn tijd kaa mea gemajkkiijjs, eaderseb-iden de vol» ge&de geboawen «lie ia volgord« vaa li&ks aast" rechts verbseidea : Het Par^^ija, Het leven te Nssareth, Ds Tempel, Hst'Pâieis vaff Cïïp:i.;^ Hat ha?» vaa Pilai as, Het bais vaa HerodÊS, D# Cs? vsîkbsrg .ea (ie sliegork" .3 fi|aar) De ) Walvfscfe vas JoâfS Rond de jarea i4oo, warea d« eige&lijke j Rederijkers in dea Westbo à vaa Viaaûdo-i na reeds overbekead* Hna reperteriam be- [ sioad toes ho»fdlakeHjk ia « Siaas'&pelen <' of Âbslespeisn, sgk Miissa-sp-slea of Etbaîte- •• mjsaten. Yeîsa daarfân ssj3 toi bsèea bs ; waard geblevea ea werdea k is la&tste ja- •' ren vopr dea oorleg hem-akt. R^eda ia i4oi schreif is RederijkerS" -kasser vaa Popariaghe eea Iettertos^nooi | oit waaraaa ». n R« ï.sr»jkerskamer vaa Niea-peorl als ge^oodig«e deçà. nam. Sieeais ia 1492 kreeg de Rséerljkerskaïae: vaa dese latuoie stm haar doopbriêf vaa ds spper« i oenfreris a D« Feateyaistea » «aa Geat- Uit dea çfs.aad die ligt tassehea de stichtiî^' ea t de erkeaaiaf d^r gilde kan msa opmakgn ; welk»' i®rg er aaa bestesd werd m wefee • pïogyeû er saofsîea geleverd wordea véôr 5 de erkeaaiaf w«rd teegestaan. De bîjsoaderste Rtderijkeîskamer vaa Vittaa- sr»?'» .'s Weâîboek was ocsgetwijfeld dese vas Yper met "kensprfïTl: Alpha en Oméga, die waarschi|aHjk /gestiehl wr-d ia <Se jarea iB5o ea orasveeks i4io tel is' we^digheid van hooflkamer wSè*f s ; wierd Alpha en Oméga r(jfeê" de doop- \ aàa ^ R^^kerii assers vas 't Zaidea vaa Wesl-Ylaaadenai alaeo^ vka • Frayse ï-Viaaa ■«= •.. S« «chreef eî-îf enaîa! Isséjalreelw ait,. waaria werd me^^gekampt. 't Was < imœ .ks eea e«r bij de Hoefàfeamer tf. m©g«a esbattemsatear Alpha en Onega eam ook | aaa b!ja« aile loemeaieâ vaa I deei ;; ea de vcrslaggevers van é«s« feesiéa boek- | ten feet ais sea grostî eer, waaader Alpha en Oméga de wedatrijd d«oî haar tegea w ? s.-:* • - n'tîb1--? '"À . D'-; t ia i ■ :îr t« - TiH i-i . i?o»» '4s : U R - s- Pop ringke, Eeâ -.au 4e t a^sïe - r;- st*f Z< sebretf i reels prijs^sk'Çiea ï ia i4oi e? dfea r^gel-i iaaïig tien u'«r 3 Is 1494 het eea laadjaweei sa be-iang. N apo ;.4 b«hr.alde dekrooa aa kreeg als prij« 24 poa ea in geid en 4 kanr.ea se wij. 1 De /oori-s^mste priiskaap ait d;: to >!?îa -f.ste taw ia ^es® raa 'i iaar 1783. TiSi R • Jerij ^.sfs^Hiea ait WesUVleandereii |-n aeht nu FraasobVlaa"d«rea do gen aeii. Da S*vs r van Ko^rijk ^ehaaide' d'en |Hja. la i5ig >"am 'ts? giide deel aaa M pro-ceesle <av Roes' lare 15*a àanwijzitig taa it eaat isteUi^^ s d- aard der fbeaœalige pfoctrssigs mag g HaaN wordea ait het feit es? m :4t js -r vijf Re^erijkeîs? amers (Veu"mt Yper, Ksrtrijk, Hal^wya m P«p«> riafhfe) iêse proofa-M opiaiatérdea. D se van : Veurne, «îaçtsekens d aù d« XCVemuw ni : « Ara* ia dè borse », — « Va't sibne j'ific b of a Barbarlatéa » ea ib « S:. rg..-. iose < <a--'.'bij s'c'i te». ?aie 1497 no vo-.-g:'«-•=. : « Vi ' -g.hvb,-.;Is c ? d« s ea - Ds Roysirts s Dt, Swaa «arst geaotm-■ ien staoUea sic h ka i53o lot é?n ^iid« sameà. D,. lwà« vislreeàiginge'; wsràeai % «en vaa thele* van 3 h ^Useepe, vaa baanieren, va a jnw? dea eade tre^ren, ter vmxcfet eade jolyt va:' As laghs?.-et«?iea s. 't ïa waar-schîsïJïj.k ont de me^sdinging der anders Ka'-aers te kort?lfi£k«:a dat dese tw«« giilea vJch verecalgden, —- * D-.« «an Dih&muide, » Hedea y et, aa marges niai *, gtaUcht la ââ XV® eeaw, mei » Sc«îrpducïf . Mer tlo'ich es cas », die bsidtrn de wiestlvalHg..)^en ?aa de tijden m de p lit:*»: o»srlerf^n e ; De Royaerts, dis in 15x 9, te Roeadare ta d? precéssie faeeg ïa§ A'.? eea bijzondcrheid mag aangestipt worde^ r^4 1b Di. .smaide mea in de XVIe : eeaw dos? ^«se veree&lgingen op ds mark!, j in o. - a loeht, 2s: g opvoerca hei klsssiek repwt -riam vai • Aisobyles, Sqphoel:.s, Ea« :rip?-'.s, al. : Oresinsj Electra, Autigones, | Iphigeak, D' Pérzîeëra. Ws besaton iôi al vele « Voa àsls » In d»s ■ gal'îea -i^ i Ea wal hkm oaie i sooess •: tes vaa v6.i? «en aorlog hkrbij nitî?elasgd wateracktlg, werk 1 « Ea déze vkl. Nieupoort Desa vaa Niea» ; p»wt nam in 1492 Hj doo^brief dea nede* rigen titel * V. ,-j Yeoeh jepa dinne • : Arm ia vroedaehap ®f srm ia wijsheid, wat kan bfcdnidsn est de fild» ait maanea ait 'î vilk was ssamgèstctd. Dese gilda werd doorkeïser MaxtmiUaaû erksadsa verkreeg vaa in 14^3 v^rschilîeads priïilegtëfi. Ze bebaalde ia 1494 deaesrslëa prija ia het tosraooi van P«>peringhe, «?®rd la 1589 par bijsoEsd^rc gratis?, dsa? eea bij&nësrm af* gesmrdigde vsa de s Fsnteyafeteil » lot .een ïaaijawîai aitgeaeadigd: ea gehreef ia ï55i eea wedstrijd ait waaraan de gilden van Eske (Fransch'Vlasuêîerea), AU-srigghem, B«îie, Iasaberghs, Adiskerke, Yper en Po-psFirighe desl&^msn. la 1819, verk-eeg «Vaa Vreegscepe Diane », vaa koniiîg Wilis», den tiîei van kaninkiij'ke ïasatackappij, « Vaa Vro jfse^pe Dinne s bestoad a«g -ds ien oorlcg, " iaar -m klenr strs>k» idng wss gehseî m al vsrvressed ea omge> kssrd, ' R" - ri|feers|H/<en best»nd«a osk nog te Watoa (de Tufistuerdrijvers), Ronsbragge (de Troostverwachters dis nog ia 1804 ■■ ■; p-ijsk«ap o1seb?e?e.îi)) B^vwea (de Leerzuchtigeri) R îsghé (de Reinen van Herte of u dea spsl® Reia fan Herten " een rederijkerskamsr die een gewettigde faam . n de streek had, 't Was een der bloeiend-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods