De Belgische standaard

795 0
25 November 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 25 November. De Belgische standaard. Seen on 28 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/q23qv3dd5r/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Hijaar Nr165 g22) •«sut»s-M- - - —irr Zondag 25 in Maandag 26 November 1917 ilfffMilSfWaJf; «t<ii fc» i.*8 h 'Ti IH»tÊalà»Ua 1 i / [ la n mmit ' p mOnd'fr. i.7ï li iKM»ka | S>4 ^ —~ y faites 'ilwf t \j f^MBd tt.MO I | MMMka S<M j euafee |<ge ;i DE BELGISCHE STAnDAARD "é\| ■ OPSTSL 83 : BSBBIB fiàfjL « M* GoquiU• Sbs»îjs |) | DSPAKSÏB r - L i Slelne nankos-// ' cigitlgcH S rêg*l txncuMW 1: «©Igftt» ov«rt«i-kosrô*fe RACn » -, 6 ^ I r+t$ Hedewerkers : M. E. Ôelpaire, L, Dnykers, P. Bertrand Van der Schelden, Dr V«o de Perre, Dr. J. Van de Woeityne, Jnal Filuaert, Dr L. De Wulf, J. Simone, 0. Wattez, Adv. H. Baels, Hilarion Tbana DE POLITIEK XT SIECLE OIDUKENDK DEIE JAAK (VERVOLG) De binnenlandacke lijn is eehter tmI be langrijker en oaeiudig meer aûchtend ! Wanneer de veldtoctit tôt het toetrede me het verdrxg van Loaden (onderdeel Ta: de kôvdiag iniake verdragsluiting) vanweg de « XX« Siècle » een te aanmatifend kl railer le kennen gaf, resen van wege d VtaaaMfeke bkden hcftige protestatiea 0{ Het vu voor het fransch-belgiach bia de getegenkeid om den strijd ianga de bii asniija te leiden, strijd dicn het reeda ha aanfevat, maar bevreesd voor te groote oj *p -*ak, nag alleen erder paaaieven vorm hs a». «geb^n^o , % De < XXe Siècle » die even goed «la wi ook beeeft dat de ateun, de leiding en d HiWît *« eeB volV iigt in tija perawezen "4 ëv> iêtSrîjd *j • op dit gebied. s!a l as- * • « i« hebbeo »eg<? « "V i*'.sS ..i;G«?rd » — die zij'i ** ai M^grciïnoih'sd " ! t/cwezen had, e atî^oor t^nwîjst, èti door «ijue talrijke ant »toi««5ch-i bijdragen, f^earvan sommiga d ktkseios taa 0.^ over-r joscbe pers op od A a" rh ialrten, èe <îoor h»ît atichten »an Leei i ?»lea, Tooiieelbo'-ïîsii.j, Muiiekboekerr I ■. KfarSîookerq, L chtbtaH awerk, Sohool o 1$ £ro>.t, eu* , aile nv bats van ouae josgens < ^iamicgeu en Waiec, — vicl het franscb belgisch blad boreuirms op h«t weekbla< ' Tan Tolksvertegenwoordiger Frana Van Cauwelaert: «Vrij België». Het Terdoitsch-te, ait kieschheid aataurlijk, den naam vaa den Vlaamschcn Toorman. De atrekking Tan het biad waa eene actirische. Actiria-me sonder onderaeheid. î Zijn politiek was de politiek Tan den ■ booze en wanneer de « Echo de Paria » wiens goede tronw was bedrogen gewor-3 den, haar oordeelrellicg insakc ac ifiame a Toor « Vrij Belf ië » môest teragaemen, dan 6 pablioeerde de « XXe Siècle > daaga na-dien, een yenijoig " echotje " om olie op e het ruur te gieten eu de bewering ataande '• te honden ^ | « Ona Vaderland » die de priTilegie, die l" de « XXe Siècle » genoot Tanwege den Ter-^ zendingadienat Taa 't léger, «an 't klokzeel hing, kreeg naamlooze steken onder water Tan den olympischen ?aderlander. v | Dit ailes bracht echter geen aarde san I den dijk. Integeiideel. 't Bracht de « XXt | Siècle » in geen hoogeren geur Tan heiîig-! heid, zelf niet bij zijn rerstokate bewonde § raara. | En toch liet het de wapena niet rallen. I Er bleef maar één blad meer orer : « De ! Stem ait Belgiè ». Venijnige pijlen waren herhaaldelijk reeda tegen dit blad afgeacho-t ten geworden. Op x N»vember kreeg de ^ aanral sijn Taate omlijstiog. | In dit nummer van de « XXe Siècle » ^ wordt onae londerache confrater Tan paci-' f sme besehuldigd, die eerder nentraal is _ dan belgisch gezsnd. Ba de*e " afvallings-' propagande " die het meeste kwaad onder : de soldatenende rluchtelingen sticht.kan wel mogelijk zijn gcmaakt door geld waaraan een renkake ia. s " Wat het geld betreft die de redacteura e Tan « De Stem ait Ëelgiè » toelaten dese gedachten te rerapreiden, eenadaaga zollen | we 't te weten komen, wie het hun be-; sorgde. ? " Qeen taaschenkomst van rijandelijke , agenten ia, gelooven wij, noadig geweeat | " De hulp Tan lichtiinnige, onerTaren, ■' onbehendige, onToersichtige lieden, die, in I plaata Tan de belacgen waarover sij waken moeaten te Terdedigen, was Toldoende om r eene afrallingspropagande (propagande défaitiste — en Tan défaitisme zijn in Frank-rijk, a Ls Bonnet Rouga » en zij die schter de grendela zitten, besehuldigd) te began-[ stigen." \ 't Is dezelfde of omtrent deielfde beachnl-j, diging, onder een anderen Torm, die « De ; Belgiache Standaard » trof. I Onze londenache confrater heeft daarop afdoende geantwoord en de « XXe Siècle » kwam er niet op terog !! | NeTensmarœuTers waren in dezen strijd , met de vleet waar te nemen. B : De « XXe Siècle • die bewezen heaft ' nietg raii de Vlaamache kwestie te begrij-pen, eigende zich nitslnitend het r«cht en ' da br-Toefdheid toa in 't oploasen Tan (*( Vlaamscho k*vestie, Q 'i Was de beste manier om het ofFensiei s } te nem^n iegen de Vlamingen in een schijn 0 tan ?erdedigiiig «erguld. i. 't Spel kon echter niet lang aandnren. e De Vlsamscbe bladeo, zoo éen, zoo ailec s (* Het Vaderland » nataurlijk uitgezonderc i- dat slechts het afgietsel is Tan de « XXe j, Siècle ») traden radikaal teg'in de Mens wij p je Tan het fraasch belgisch dagblad op. >, En ieder on?ooriogenomen pçraoon zal 1 't Vtrvolgtop 1 kolom, Z blad. ■iMUMIJUUIJUJMMIJLMUJLL-Mil ■WllllI ilil■lilll1! ! I II 11 t BELQISCH FRONT | 2$ Not. ao nar. — In de twee laatste | dagen hebben wij neutraliseer- en weer-ï wraakrnren nitgercerd. De wedersijdsche ■ artillerie-airljd wa* «car herig naar Dika-f muide en Merckem. Deien morgen werdjeen | sterke daitaehe Terkenning die poogde in de l streek van Merekem enie ?o*rpoattn te be* I naderen, aiteecgeachaten. Het Offensief om Kamerijk | Half ambtelijk wordt gemeld dat de strijd om Kamerijk wserom Teroverdaan gang is. Zelfs zonden heele regimenten reeds over de Schelde zitten. Ds vijand kon door 'de snelheid d«r krijgarerrichting Terrast, de braggen niet doen apringen. De roiterij sou reeda in actie zijn getreden. Vier daitaehe diriaies souden vernietigd of uiteengealagen zijn. Het oordeel Tan de pers is dat de toe-staed er allerbest voorzit. De Ver- Staten stopt aile levens-middeleavervoer naar Rusland. Président Wilson heeft in een nota Ter-kiaart dat aile uitToer Tan lerensmiddelen en munities naar Rusland, tijdelijk is ver-boden en soolang sal duren tôt de toestand opgeklaard wese. Ingeralle de Maximaiisfen m?ester blijven zal het Terroer Toor goed ■top gezet worden. De Vereenigde-Staten hebben ook hun geld-roorschotten ingetrok-ken.Dit to >nt aan dat de toestand in Rusland verre van berredigend is. De toestand btijft bevrçdigend om Kamerijk Artillerie-strijd op 't Pransch front LONDEN meldt: Wij hebben otite krïjgs-rerrichliagen W. Kamerijk voortgeiet. Zij hebben een gunstig verloop. Orne vliegers bombardeeren Tan op kiei-ne hoogten de daitaehe Terweerstellingen, kanona, enz. Om Passchendaele : groote artillerie-strijd PARUS meldt : De artillerie-atrijd wordt langshnen heel het front hardoekkig door-geroerd. Duitsche aanTalspogicgen N.-W. Reims werden afgeslagen. Op da andere oorlegsteoneelen Macedonisoh front : De Bolgaren vie» len aan Z.W. Doiran en N.W. Monaatir. Ze werden afgealagen. Ben dnitseh vlieg-toestel benand door laiteaant Esekwoge werd neargeschoten. Klein-Azie ; Na de gereehten va* Gssra ennadat wij de lijn Dsbhenange-Bet-Lilja-Kaijetch-jnali hadden bezet, poogde de vijand, met sterke troepenmachten een om-aingelende beweging oncer beide vleagels. Na een kloedig geveeht werd kij tôt den aftoeht gedwongen» Arabie : De Engelaehen hebben Jalis,op il klm. N. Adtn ingenomeB. IOost-Afrika : Op 21 dezer zijn onie kolonnen 7 klm. verder op gerukt. Ze c«- Imen twee dorpen in. 17! DuUaehers en i45 inboorlingen vielen in onze handen. In een . ongelijken strijd die volgde Tersloegen wij i sterke dnitsche machten en namen 5o Doit- f schers en 39 inboorliagén gerangen. î t j Nuttelooze doorbraakpogingen der Duitscherà om Àsiago en de Brenta. | ROME meldt : Op de hoogrlakte van l Assat o heeft de vijand, na een fcomharde-I ment dat in herigheid ailes OTertrof, een Idag en nàcht aangerallen om de omsinge-ling van onze stellingen te betrachten. Hij Iis ter plaatse bedwoogen geweest. Tusschen de Brenta en de Piave was de strijd insgelijks bloedig en duurde den heelen dag. Ona vierde leger handhaafde . tijne stellingen. J VAN EN VOÔR ONZE SOLDATES Het Belgian Relief Comittée Men weet dat de duitache re^eering na de oorlegsverklaring der Vereenigdat-Staten. het werk van het A&erika&nsch steunkoai* teit heelemaal st»p aette. Wel is waar ging het werk «rer in Hoilandsch» Spaassche handen, maar 't werk zelf ging aan 't sla. bakken. In de Ver.-Staten, bleef, clientengeroSge 1 veel opgehaald geld liggen bij de hulp- komiteiten. Dit [geid is dan aan liefdadige ! oorlogsdoeleinden uiibesteed geworden. ' Zoo vernemen we dat het hulpkonûteit ' van Chicago nog orer de 4oooo dollars of ■ aoo,eoe fraak beschikte. g. In eene vergaderiug werd bealist het \ grootste gedeelte ran 't geld te besteden aan t het onderhoad der aan teriag lijdende Bel* • gisehe kinders in Zwitserland verbiijrend. I Het was Koningin Elisabeth die er het eerat \ voor zorgde duise&den oeser kinders die ivan gebrek in bezet Beigiâ zouden omgeko-men aijn,naar Zwitaeriand over te brengen. Hetgetal kinders inZwitserland rerbl jread bereikt thans de drie duizend. Hun onderhoad rergt groote sommen geld. Het hulpkomiteit tan Chicago zond al-reeds honderd duizend frank af om deze kinders bij te staan. Ook aan Dr. Depage werd 30,0e* frank gestuurd voor zijn hos-pitaal.Woorden wekken, voorbeelden trekken zeggen de Amerikanen. Solo s van de Week Een mager beetje, deze wéek. Men denkt te veel op 't offenaief ea de kaarten liggen stil. Speelde een solo (de eerate vau de Compagnie) Jef Vandeputte fPt Nauze^ tegen Frans Decleicf,Aug. VaaCrayaest en Ch. Van Gisbergen. Jos. Baeckeroot stond er niet weinig op te kijken 1 Allen mannen van D a4-ne Cie. Vandermarlière Jeroom, vtn Poperinghe, van D 65-a, speelde ook 'n solo tegen De-meyer Edmond van Niel, DeWandel Arthur van Moerbeke en Gîroffs Alex, ?aa Bier-beeck. (Heel België zat rond ae ssrgie 1) In dezelfde bar&k, dezelfde avond, speelde Labbe Cyriel, de (Plckpot tan Clemakerke), 'a solo tegen Mahieu Félix, Meganck J. en Inteboaw G. Een teekem des tijda. De Koning, de Koningin en 't Vlaamsek Men meldt ons dat gedurende de îaatsie uitreiking van eereteekens in de versehiilen. de divisies, de Koning in drie legerafdee-lingen in 't Vlaamsch antwoordde op de welkomgroeien en de huldebewijten van de generalen die... 't Fraasch gekraiktea aie Toertaal. Van aen anderea kant verssmea we dat | de Koningia «#n zek«r gelai Vlaamaake | visacberskinder» ia geheor heeft oatvaQgen. | Die kinders zoaden in 't Ibis werk isgclijfd | worde». IDe Koningin aprak de kinders aap in 't Vlaamsch, apeciaal in 'i We«t-Vlaamsch dat ze 4< bij voorkeur gsbruikt ,, aegde I hare Majesteit. — Een teeken van verande-I ring ! j PAROCHÏEKERK DE PANNE j Goddelijke Diensteo des Zosda^s | Om 7 1/2 are de eerste Mis. i Om 8 1/2 are de tweede Mis. 1 Om 10 ure de Hoogmis. f Om S ure Vespers en Lof. ? 2 DE TOESTAND j De doorbraak naar Kamerijk? I Alierîei geruchten doen de rondt: de vij-I aad zou iu voilen &fiocht zijo} de doorbraak Iia een afgedase zaak en die» meer. Het ia, ens dankena, de wagen > osr ée paardea apannen en mogan we on* met recht evar de groeta aegepraal der l&gelachen var-hengan, we maeten nochtaaa da gebaatte* nissen niet vooruiiloepen. Uit de lazing det ambtelijke berichten kan tôt nog toe tôt geen aftoeht van den v^jacd bealeten worden. De Hindenburg-linie ia wel ingebeakt, maar niet doorbroken.De val van Kamerijk sou dit ,laatate vocruitzicht veel grond vaa waarheid geven, maar zoolang het feit nog niet is gebcard moeten we onze i&beeldiag breijelen, W& mogen wel hopen, — waat ^ naar de laatste inlichtfcgen te eordeeles sijn de Engeiscben skchts nog éen kilometer van de sîad af eç1 oversebreden se die ta Noordea en te Zuiden — dat zulka zal ge-benren, maar we hoeven niet te vergeten, dat het hier een verrassing geldt en 't is nog niet uitgem&akt of al de noodige maatregelen tôt doorroeren zijn kantien getroffen worden. Wat vastslaat is dat de Ivijaad heelemsal ia de war is geraakt ver-miis hij de Schelde-lijn, die een nataarlijke verdedigingsHnie is en dus de degelijkste, heeft moeten prijsgeven zuid^lijk de stad. Kunnen de Eugelschen die verrassing nog verineerderen dan is 't schoonate voor» uitsicht toegeldien. In piaats van eene plaatselijke zegepraa! zouden we dan 't be-gin belevea vaa den aftoeht van den vijand. Uit deze gÊbeuitenis blijkt het ook dat, hadden we nu iia opp;rbeveîhebber gehad, wij de besîe verwachtisg hadden mogen koesteren. Waat, ongetwijfeld hadden wij op andere plaaisen meer zalkdanige stootea gegevr-n en de Unie bad moeten begeven gelijk op welke piaats. I De toestand blijft ernstig in Italiê Alhoewel de Italianen den duitschan op* j tceht hebben gestuit, blijft het toch niet tiiîgimaakt wie het haien zal, Da vijande-i lijke legers beuken met ongehoorde hevig-i heid door tussenen de Brenta en de Piave. ^ We weten dat de vijand over reaerren be-achikt. Is ket erensoo met de Italianen ? ' Daar hangt ailes van af ten ware de Fraa-achen en Esgclschen in tijds iogrepen om " den toestand heelemaal te redden. Het Roemeensch leger bedreigd. Een gewichtig nieaws konat ait Raalaad t het Sôviet van Petrograd wensekt dea rf-zonderlijken vrede en maaat de treapan op 't froat aaa den wapenstiMaad te alaitea. De n se 't niet, daa werdes se met afsaQ* diag vaa leveesaiiddelep badreigd. We we» ten dat sen g«d««it« van 't Rasaiaek leger f naar fenia trek, moet het andere gedeelte « na heelemaaî wsrkeloos worden, daa blijft \ hat R*e«eansch leger a lie en in zijn uitkoakje \ te waoktcn op de geb*arteniaaea. Sn die l gebenrteniaaen zouden ongetwijfeld zija vernicliging voor gevolg hebban, vermita het, al!éen, niet opkunnen sou tegen een geweldige poging van Duitsehland. Eea | ernstig geraar dat scbrikktlijke gevolgen zou hebben, Wij wiîlen gelooven dat de 1 oodergane rsmpen tôt les zullen verstrekt hebf en om ditmaal het roemeensch leger I van de vernietigiog te redden. De Politiake Toestand in Frankrijk Het Geval Malvy Op sanvraag van Malvy zal de Kamer een bijionder berek van 33 leden benoemen ona het geval Malvy te onderzoeken.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods