De Belgische standaard

814 0
27 October 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 27 October. De Belgische standaard. Seen on 03 February 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/mg7fq9r30q/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

3dk Jaar Nr 2 41,708 Zaterdag 27 October 1917 F«$f Jsîdïias.* t\ «sAÔaii fr. î.s« jaaMsîda» ».Jo | m«t&âes I-7S m*t 80MnUa im 't Imni : I mtftM fr. 1.75 t nu dea 3.50 IIBMM-tai i.*5 Malt** 't IMrf « I maaad fr. a.50 • macdea £.30 B84»ude« f»£@ DE BELGISCHE STAnDAARD O P Es ï S L M BSBBBR tuaa « M& CQÇuillo Zm «mjk" ©S PAKàSE Kleins **nkoc- diglog*a i ©.561. d« RBCLÂMBR vo'eea* ovcrtsB- kctn**-■*» VaM Medevterkers : M. E. Belpatre, L, Duykers, P, Bertrand Van der Scheldtn, Dr Van de Perre, Dr. J. Van de Wosstyae, Jual Filliaert, Dr L. De Wulf, J? Simon», 0. Wattez, Adv. H, Baels, Hilarion Thans IDE TOEHOjVlST ONZER KaMiite fciale Bsvegiio II Wat meer belang nog oplevert is de wij-zigiug in de gedachten. En hierover hoorden we de meest tegen-sprekelijke uitingen. Msn roemt de toenadering tasschen rijh en arm door den oorlog. Ik vraag aan degenen die het loopgraven-leven bij ons, Belgen, kenden : Is dat zoo 3 Ja, ik ken wel uitzonderlijke gevallen. Ik hoorde christene jongelingen — ik herhaaal bet, christelijke jongelingen — hunue bewondering uitspreken over den gezonden geest onzer volksjongens, hunneo taaien wil, bunne diepere vaderlandsliefde. Voor zulke jongeos is de kloof gevuld. Mssar, 'k ga voort want daarorer spreken is doodzonde. Is er toenadering tusschen degenen die van meening verschilden ? Hait, wacht een beetje Anastasie, want, ik zie het, ge hondt de schaar reeds gereed! V6or den oorlog bestond onder naam van meenfcjgsverschil een heele hoop zaken die heel weinig op meeningen geleken en bee Yeel op belangen ver «chilien. Onder den oorlog echter werd, of moest het doel worden van eenieder die den aab.conen naam ran Belg verdi ent, den bandiet-vijand afweren en Yerdrijven. Ik geloof dat aile klassen en groepen daara&u meebielpen en ik verheug er mij om, Kâtholieken en niet-katholieken leerden œalkasder waardeeren en moesten beken-nen lat aile menschen gebreken en 00k hoedunigheden bezTtiec. • W it Teranderi «sharbij tn de toefcomst ? Ik wensch ait tien grond ran mijn bar» dat damr veel door veraadere. Ik wenach dat de ongeloorige Isa minste erkeisne dat 00k bij kaiholieken vaderlands-liefde, toewijding en hoedanigheden gevon-den worden. Ik wenseh dat aile katholieken leeren begrijpen dai 't niet al kwaad is bij iemand die anders denkt dan hij en dat gelnkkig-lijk niet aile materialisten logiach zijn in hnn handelen. Maar toeh wil het maar niet uit mijn ge-dachî dat Ghristus blijft en Antichrist 00k Worde dan de poîitiek miader plaats-kenejagerij, bevoordeeliag vaa vriendjes en kozijatjes, halfcentenpolitiek of dîes meer zoov iel te beter. Niemaad zsl er om wee-lien.E beataat echter een gevaar foor onze sold fcf n die gedurende jaren vaa 't leger-brot. i eten : ailes te rerwichtén ie de toe-kom il ?an den Staat. Ik h orde reeds me nigr aal eenroudige josgvn» zeggen : wij bebi. in gerochten voor 't Goevernemeat, 't Goevernement moet later voor on* lorgen. Dat û ziasbedrof, jongens^ Wij streden voor oejs raderland en oos geweUn en ▼aderland en gourernement zijn niet het* «alfde. MÔr^en, gelijk gitteitn moet een man stynen man staan en eerst op eigen krach- ten rekenec. Dat is het schoonst van at voor vrije menschen en 00k het zektrst. Komt er dan wat bij van hooger, zooveei te beter. Wat echter bij den Belg veraaderde binst deu oorlog, geloof ik : 't Is de engheid zij-ner levensopvatting, de scbuwheid tegen-over vreemden, de &1 te vaste geëchtheid aan eigen doenwijze en klei gedee De Belgen hebben veel geleerd binst den oorlog, ze hebben de zee dur/en oversteken, de handels- en nijverheidsmethoden van vreemde landen afgekeken en dat kan wel etwat veranderen eu verbsleren bij den zoo op^erkzamea Belg. Met al die wijzingen dient rekenschap gehouden maar meer nog mât het verleden onzer Katholieke Sociale Baweging. Hier kom ik in eea volgend artikel op terag. Alwie iets vo&lt voor de toekomst onzer bewegiag, helpe ons klaar zien en tende vrij weg zijne bemerkingen, want in die zaken vooral moeten we allen ons zelven mistrouwen en niet zoozeer vreezen dan op eigen gedacht alleen voort te gaan. I. L. DE TOESTAND Op de Aisne en om Yper De verleden dag heeft geen verandering ;ebracht in de Aisae-streek, in dien zin dat le Franschen hun vooruitgang niet hebbea levorderd en dat de Duitschers geen enkele lOgicg hebben gedaan om het verloren erreia terug te winnen. Moeten we er uit lesluiten dat het hier een plaatselijk cffen-ief gold ? In dit gérai is het wonderwel ;elnkt. Ot moeten we aannemen dat bet lechl» de iuzet is van een grootsre krijgs* errichting die een nieuwa voorb«reiding ereischt ? De Franacbea namen bij de negen dui-end krijgsgsvangenen ea mieken 70 kanons mit. De krijgsgevaogenea behooiden tôt es duitsche divisies. Dit schijat er op te luiden dat de Fransche Staf vooraleer ver-ler te gaan, eerst zeker wii zijn die kolos-ale macbî die te<en haar staat, te kun-en orerwinoen, We zaïien 't in de eersts ren wel te weten kooaea. Om Yper werk^n dtv Ouitschers verwoed pgen. Een bewijs dat ze daar in een nete-igen tffestand sija verzëild, die ieder oogen-!ik in een achternil'.ocbt S^an rerander n. ■inds 't bfgin van 't t fïensief sijn de En-elschen en Franschen op ifeen front van wintig kilomcters gemiddeld ass kilome-srs vooruitgejaan. Men mag vrij wel aen-emen dat de vijand op zijn iaatste ver-reerlinie standhoudt en zijn tegenaanral-in zou slechts tôt dekking dienea om de pstelling mesr achisrwaarts te vergemak-Lîlijkea.Een Oostenrijksch offensief tegen Italië ? Hardnebkige geruchîen habben snkele iigen de ronde gedaan dat a5o duizend )ostenrijkerâ geresd staan om een tegea-flensief op 't Italiaanïcîi frout in to îetten. )e mogelïjkheid van dit ofFensief werd erl-tchtvaaidigd door 't feiï dat de gebeur-enissen op 't Oostehjk front Oostenrijk oegelaten hebben verschillende legerafdee-insçen van dit front te trekken om ze tegen talia te keeren. Nu wordt van dit offen-ief geen gewâg meer gemaakt. Zonder de ebeurlenissen te willen voorloopen, zon usdanige poging ons in geene deele moe in verwonderen. Ojateurijk zit in Dnitsch-inds klauwen en Duitschland heeft thans igen elk der Bondgenooten in 'i bijzonder een plan op zijn jç&rfstok. Tegen Kageland . speelt het zijn Zeppelins en onderzeeëri uit, tegen Frankrijk gaat het te werk met omkoopsrij, ea tegen Italië? Vergetea we niet <tat flatië ihans eea inwendige krisis rau ernstigea aard beleefi De nieuv gevormde partij, die front, maakt tegen à-, Hegeering, en die het be-werkstelligen van den vrede in 't schiid voert, wil volatrekt meester worden orei 's laads zaken. Vandaar eene zekerc onge-makkelijkheid in de poîitiek van dit land. Een offensief tegeu Italië,^offensief dat eeo wanheopspeging zou zijn om een vooruit-i gang te bewerksteliigen, zou de ontevreden heid die heerscht in Itaiië, iu de kaart spe-len. Oflensieven worden tegenwoordig niei uitgevoerd met een militair doelwit alleen Ea soo beschouwd krijgt de mogelijkheic van een offensief tegen Italië een vasterer grord. J . » De russische warboel S Men gewaagt nog heel weinig van Bus-• land en zijn pletrol. 't Is te verstaan. Nie-f mand geraakt er nog wijs uit. Er is eenc regeering-(deze van Kerensky) dieprocla-mattes uitvaardigt en een karaer van volks-vertegenwoordigers iastelt; er is een andere regeering (deze der msximttlisten ef ultra-socialisten) die de regeeriag van Kereasky bekampt enook proclamaties uitraardigt en overal afdeeliagen van het Soviet sticht. Daaruit vloeit voort de volledigste anarchie. Het leger zit zonder hoofd ea het volk zit zoader brood. Gsea weerstand meer op het froat ea opstand in de steden. Men deser-teert en men betoogt om 't plezier van te deserteeren en te betoogen. Bij de bondgenooten is 't krediet van Rustand 00k laag gevalien ; de russische sîaatswaarde, het geld, heeft veertig ten honderd in een slag verloren. De beide partijeo willen Raslaad redden, maar door han tegenwerkicg en hun wan-orde breugen «e 't hselemaal ten onder. Intusschca maakt de vijand er gebruik van.om de Russische vloot te verslaa», op de Livoaiache ku»t te oufschepen en Petro-grad te bedreigeu. De Russische anarchie is de grootste ontgoochcliag die we in den oorlog beleefd hebben. Se Scbool op M Front ilen îette wel op de volgende adressen 1. Monde)ingsche Leergangec e geren in de Compagaie Batterij enz het mprk geeft aan de lesg«vers boeken tord eDZ. Er moeten ten minuta 10 leerlin ;en zijn), daarvoer sehrijvan aan: - M. DE WULF, Palace Hôtel Cayeax s/Mer So ■ .ne (France). î. Leergange» per Briefwiâsellns 5taatsagentea — Leergangei van Werktuigkuada an : E. H. VAN DEN HEU VEL, Aalmoezenier D 17- ae Bon i. Leergang van Houtbewerkïnî aan M. DENYS, — Villa St. Pierre, De Panne. De kunstkaarten van Claerhoudt De prachtige kunstkaarten, als kertge-chcnk door de « Belgische Standaard » uit edeeld, zijn nog te krijgen Swiss Cottage )e Panne, tegen o,5o fr. de reeks van zes ien centiemen de kaart. BELGISCH FRONT a5 Okt. ao uur. — Groote artillerie-btî' drijvightii de iwet laatste «agea geledeJi. Op a4 dezer nanaca we niet min daa ao vij* andelijkebaîterijen onder vernietigiogsruui Talrijke beschieticgea van vijandelijke stel-lingen voerden wij uit. De vliegers warei heel beîirijvig. PRÂNSOH FRONT De Fraoschen nemen 500 krijgs-gevangenen in Chavigoon PARUS, a5 Okt, i5nur. — N de Aisue ongewijzigde toestand Op het front vas Gharignan hebbea wij de hofstede Bozaj bereikt, Gister namen we |in deïen sectoi 5oo krijgsgevaagenen. Om Sapigneul werd een duitsche haïsd-slag verijdeld en op |der» rechter Maasoevei hebben we iu eea bijhoorige krijgsverrich-tiag voordeel behaald. Op a4 dezer werden door onze vliegers a5 vliegtuigen neergehaald. ENGELSCHFRONT LONOEN, a5 Okt. *5 uur. — De Duit-schers hebben gister avond een nieuwen aanval geworpen Z.het bosch van Houthulst. Zij werden terug geworpen. Onze troepea voerden welgerakte ritten uit tussehen Rceax en Grarelle De vijand lied aanzienlijke verliezers Hçt Oosienrîjksch offensief begonnen ? Dezen morgen wordt berichî Jat de Oostenrijkers hun offensief ingezet hebben op de JuliaaQSche Alpea. Het eersîe Oostenrijksch bt ohtgew,;agd van eenigen voorut ?aEg. jje Duitsche troepen nemen deel a * dit offeasief. Geaeraal Cadorna iiicht dat aile" nor-maal verloopt. De schandaien in Pranknjk Zijn aaBgehouden HH, Desouches a,p Lenoir, die voor tien miiîioen frank « Le Journal » hadden afgekocht ^aa ï. Letel lier. Senator Humbert kocht « Lt ?urnsh aan deze beide heereu af. Het sch tst tbans bewezen dat het ,^p!d van Lenoir van dui(-schs herkorosJ ig. Bij de Nentraîen KOLLAND In de hollandsche kamer heeit de rainisk'j" van buitenl&Bdsche zaken latsn weten dat HoSland iazake het invoeren van grint ea ssaad inBdgfë langsHoIlaad om eea scheidsgsrecht wi! aanvaarden ten einde te hooren berestig^n dat Duitschland al of niet x:jn verbintenissen geschonden heeft Dnitsehlaad had beloofd dat dit aand en dit grint zou ditmeu tôt vermaken der . wegen. Eogelsad houdt vol dat het dient om lôop-grisvea te cimenteeren, SPANJE Er is weer woeîiug in Spanje. De aiiniaierraiid is bij hoogdringendheid saam|eroepen. Oui» Londen meldt : De Duitscheis poogden een rit om Laos. Ze werden afgeslagen. Dezen morgen wilden twee vija elijke defachementen oaze forten N. het kanaal van Bassée aanvailen. Ze werden uiteenge-dreven, Onze artillerie was zeer bedrijvig. De Duitschers verloren 7 wij 6 vliegtoe-atellen.Vervolg mû tweeite bladt. laatste h*ion. VAN EN VOOR ONZM SOLDATEN Verlovon voor Canada eu de Vcreenigde S ta tan Weontvicgen talrijke brieven om ialieh-tingen betreffende de « congés,, voor deze beide landen.Ziehier wat we daarover kun-nen mededeelen : Bij omzendbrief heeft de Minister van oorlog besloten dat verloven voor de Canada ea de Vereeaigde-Statea kunnen toege-staan worden »an hen die famille in Ame-rika hebben, of die Amerika verlaten hebben om ons leger te vcrvoeçen.De "congé,, bedraagt zes weken en moet eénmaal in 't jaar gecomen worden. Velen echter rragen indien de reis 00k kosteloos is. Uit de in-lichtingen bhjkt dat zulks het geval niet is. Hoeveel kost de reis dau? Van de Cie Gla Transatlantique, 6 Rue Auber, Paris ont-vingen we volgende medederlingtn : De reis in 3e klas van Bordeaux tôt New-York kost a 18 frank. Van deze sorn komt 45 frank toe asn de seba kist der Vereenigde-Staten. Indien de noadige voetstappea door on*e Begeeriog zoucien aangeweuii worden, zou dese som weliicht niet moetea bgtaald wordeb. Ve'r-volgens,de œaaischappij staat aan ds fransche soldaten die naar Canada gaan een af-korîiiig vaa 3o teor^honderd toe. Onze Bel-gische goldateazoudea ditookwel bekomen. De reis zou dus in dit gevai slechts onge. veer ra5 fraiik bedragen.Maar de regeering zou eerst en vooral het poottige moeten doen om de reis op deze b«p^rkte som te bren-gen. And^rs is geen eukel ouz^r Belgische soldaten in staat de reiti eau ta vaagea en 't " .verlof ,, zoa slechts bestaan op 't papier. Er moeî 00k nog epgemerkt worden dat de reis van New-YoTk naar Montréal 5i,3o fr. en van Nsw-York naar Quebebec 58.i5 fr. kost. Met reu driehoad frank zou men das rondkomen. ) Ons Ol der wij s in Hoiland Einde 1916 waren 358 Belgische Ieer-meesters en leermeesteressen in Hoiland, ia de Belgische s&hoîen werkzaam.Einde 1916 as het geîalgestsgen tôt 4ao. ide 1915 bedrceg bel g»*zal leerlingen dtfg8*efir 9400 om eiade 1916 11,437 en op '1 eiade vaa het schooljasr 1916-17 n,6«o te bereiken. Op de 9700 leerlingen WHren er 1339 leerlingen van waaische en 7416 vaa vbamsche «fkorast. Van 755 kindeis kon men geen ialichtingen bekomen. lu 1916 warea de onderscheidelijke ge-tallen als volgt; ac>85 waaîsche, 8951 vlaam-scheen 4oi (waaronder i;>5 joousehe kin-ders) zeuder bevestigde afkomst, De Vlaamsche Belgskens zijn dus in Hoiland in de yerhouiïaf vaa 77 t. h. tegen 19 t. h. Waaîsche in de scholen aanwezig. 't Is te hopea dat se, bij de terugkomst,be-schaataNttderlandsch suilen praten en too' nendat zulk^ best staat om onzen omgang voornaamheid bij te aetten. tenant Fenouiilet en Onderluiten&nt Curie Zij die den Daitschen Zeppelin te Saint-Glement neerschcten, zijn voor velen van onzelesers geen onbekenden. Immers twee jaren door hebbea ze met buu sectie De Panne bewaakt. Ze hadden zich vele vrien-den weten te maken en waren bijzoader-lijk in de ziekenzalen van het dceaan hos* pitaal dikwijls te zien. Ze ve<iietfn de

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods