De Belgische standaard

462 0
01 October 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 01 October. De Belgische standaard. Seen on 16 September 2019, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/wh2d796s7t/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Jaar - IV «08 <,0?9> Dins 1 m£ 1 October ABA6 M ÂB0HHSMÏT1K pj Vtor Soldâtes X miumd 1,35 fr. ■ a mauidM a,50 ' S maande» $,75 Ri«t Soldâtes - In 'i l&ad imitad fr. x,75 ; a mundeo 3,50 jmiudn s^i * Bnitcn'tlMd x maand ir. 3,50 9 maandea 5,00 3 maaadca 7,50 .—fi— V *4. DE BELGISCHE STAnDAARD Opstil en Beheer Vill* Les Charmettec Zeedijk DE PANHB —0— KUine awkon- digingea : 1,35 fr. de regel —0— RECLAMER volgens oTcr-«nkosnst Sïîchtkr-Bestuurder ILDEFONS PEETERS VASTE MEDEWERKERS t M. E. Belpaire, L. Duykers, P. Bertrand Van der Schelden, Dr. Van de Pérre, Dr. J. Van de Woestyne, Juul Filliaert. Dr L. De Wolf, 0. Wattez, Mv. H. Baels, Hilarion ikans IToespraak van Koning Albrecht aan zij ne soldaten SOLDATEN, Gij gaat een îrtachtigen aanval doôn op de vijandelijke stellingen. Zij aan zij met uwe heldhaftige Fcan-sche en Engelsche wapenmakkets, komt het u toe den ovecweldigec die sedett îneec dan 4 jaten uwe btoedets vetdcukl, | tetug te dcijven. Het uuc is beslissend. Qvetal wijkt de Duitschec achtetuit. Sold-aten, Toont u waacdig van de heilige zaak onzec onafhankelijkheid, waatdig van ons vetleden, waacdig van ons cas. Vectcouwt stellig op de ovetwinning. Voocuit voot; 't técht, voocuit vooc de vdjheid, vooc 't toemtijk en onstec-felijk België. Albert. Hoopvolle dagen. We lieten, deze laatste dageo, I ^ermalcnondcrvcrstaan dat wij aan wéen vooravond gekomen waren vati ican algemeen offcnsief dat voor de [duitsdhe afweerkracht in 't Westen beslissend zou wezen. En thans woedt het offensief der Bondgenooteo op het uitgestre^tste front dat ooit in den oorlog werd ge~ kcad. Lang-sheen de strijdlinie golft de verplett«rende macht van het recht naar 't Oosten toe, overweldi-gend den uitersten weerstand van cen vijand die vier jaar lang de be-goocheling met zich droeg de wereld te zullen veroverGn en thans de ver-pletterende' ontnuchterende werke-lijkheid van een volledige nederlaag voor zich gapen ziet. Dit algemeen offensief is voor oc s de meest verheugende gebeurtenis die we in den oorlog boleefden. Het geeft ons immers het vaste, zekere en hoopvol bewijs dat deze oo^ogin deeerste maanden zijn beslechtiag zalbeleven inons voordoel We voelen thans dat we overal overmachtig staan, en dat een leidende hand die overmachtig stuwt naar den zege-vierendtn vrede. Wie had zulks gedacht drie maanden geleden, wanneer wij beangstigd te staren stonden op de a vreeswek-kenden vooruitgang van den Duit-icher die 't hart van Frankrijk en meteen 't lot der Bondgenooten be-dreigde. Edoch, wanneer de nood het hoogst is,danis de hulphet naast. t>e kentering is gebeurd, plotseling, ifi een heropsuaKken van den alge-fteenen wit te witmen en verplette-l'end voor den vijand. Het eerste doel van ons herpakken was het terug veroveren van hetgeen wij verloren. 't Heefî slechts 53 dagen tijd gevergd eri toen zei de opperbevelhebber, ^aarschalk Foch «We zullen voort-0 en, den vijand met geets rust laten, We zijn nog op den Rijn niet, maar r2 zullen er komen.» We zullen er komen in een ver l^igd samenwerken van al de krachtender natiën die van deNoord-zee tôt in den Elzas, vier jaar lang het oogenblik van vooruitrukken hebben afgewacht, geduldig, soms een beetje terneergerlagen om onze tegenkomsten, maar nooit ontmoe digd, omdat het rechtvatrdige van onzen «trijd ons aile ontmoediging verbood. Secretariaat Tan 't iront j VOOR ELKEEN GELIJK Er komen ons veel klachten toe van land-bouwersfamilien, die verscheidene zonen onder het leger hebben. De eene familie kan de vrijstelling van een zoon bekomen, de andere niet. Dal verwekt groote mistevredenheid tegen de regeering. Weet de heer Minister van Oorlog dat ? Reeds veel onrecht heeft hij hersteld, wij vra-gen hem dan 00k deze zaak eens van dichtbij te onderaoehen : hij zal zien dat de vrijstellingen heel willik urig toegostaan worden. Wat 'il daai' weer ondtr ? ANTWOORD. S. T. V. 20 — Neen, de telegrambeste/lers hebben daar geen recht op, daar zij niet inge-schreven waren op de lijsten van 't per-soneel.T. R. 17 — De inlichtingen zijn niet volledig : Van wanneer zijt gij in het lejer? Zoo gij niet van 4 Augustus 1914 in het leger waart, wat deedt gij van dien datum tôt den datum dat gij in het leger kwaamt ! B. 35 — i" Tôt hiertoe bestaat er geen werk daarvoor. Hei « Koning Albert-fonds » zou dat misschien wel kunnen inrichten. Dat zou maar juist zijn dat er iets in dien zin gadaan werde. Ik zal er op aandringen.| 2* Gij kunt eene vraag sturen aan den Heer Minister van Spoorwegen,St Adresse Le Hâvre, France. Maar ik vrees dal er niets zal aan te doen zijn. Die aanvraag bleef te Brussel en binst den oorlog worden er giSen inschrijvingen gedaan. Nu de oud-soldaten zullen zeker geen moeite hebben om aangenomen tefworden, hopen wij. G. 13 — Ie Ja, hij verliest zijn recht op beiden. 28 Na één jaar goeden dienst in de kom[ agnie ofwel na esn bijzonder wapen-feit waarin hij zich onderscheiden heeft. 3° Het voorslel moet door den komman-dant gedaan worden. Elk jsoldaat mag naar Z. M, den Koning schrijven. Het zal alleenlijk helpen wanneer hij in zijn recht is. Beroepsmilitairen. In de laatste vergadering van den minister-raad werd den ioesland der Beroepsvrijwilli-gers dus 00k der beroepsmilitairen besproken. '1 Is toch eigenlijk wonder dat die mannen, die tvvintig jaar soms doorbrachten in de ka-zerne nu op eens door het uitbreken vau den oorlog onbekwaam werden om tôt hooger rang als onderoflicier op te klimmen Nu kwam er al nooil verbetering in de beta-ling der Beroepsmilitairen die gehuwd zijn en familietast hebben, dan zou het nog maar een half kwaad zijn. / Reinaert. N.B.: In 't vetvolg zal men in plaats van EÉNE beginlettec et TWEE op-gevert, met een nummec dat om aile vetwaccing te vooekomen. Onze mannen aan den gang Dixmude, Zarren, Stadenberg, Passchendaele, West-Roozebeke ingenomen. BELQISC^ FRONT. 5 500 gevangenen BELGISGH FRONT 29 Sept. 23,40 ure. We tiebben ouzen vooruitgang voortgezet niettegen-staande den weerstand van den vijand. Wij namen in : Dixmuide, Zarren, Stadenberg, Passchendàele, Moorslede en een jdeel \an West-Roozebeke. De vijaud heefi een geweldigen tegenaanval ïepoogd ten Noorden vau het dorp Houtbulst : 3r aaval werdafg«siagen. Wij miekea jnieuwén vooruitgang en we veroverden de boogte van rerrest.Tegen den avoud vfarendetoorwachten gerocht tôt op drie kilometers van Roeselaere ; selfs kwamen zij op een zeker puntS op de baan Roeselaere-Meenen. Tôt nu telden wij reeds meer dan 5.800 krijgsgevangenen ; We namen meer dan 100 kanonnen. waaronder vele van kaliber 240 en 280, en een overgroot getal mitraljeuzen, bom-menwerpers, enz. FRAN5CH FRONT PARUS 29 Sept. 20 ure. Onze vooruitgang blijft aanduren. Wij veroverden het Pinonbosch en kwamen op de Ailette. Vijandelijke tegen-aanvallen werden verijdeld. Wij rukkenopnieuw vooruit ten N.O. Gratrevi en namen Belloue, tîNGELSCH FRONT LONDEN 29 Sept. 20 uur. Britsche en Ame-rikaansche troepen hebben aangevallen ten N. W. St. Quentin. Hevige gevech/en werden steleverd rond Gommelieu en Welshhoogte. Wij ?ingen vooruit ten Z. W. Gommelieu. Rond Marcoing hebben wij onze stellingen uitgebreid. Rechtover Cantaing hebben wij ons ten 0. van de Schelde opgesteld. Ten N. den weg Bapau-me-Kamerrijk hebben wij het verdedigingsstel-sel, genoemd de lijn Marcoing-Massiêres, ingenomen in noordelijke richting tôt aan Failly. Aub^ncheul-au-bae " viel in ons bezit. Straatge-vechten in Arlpux. Weorerschredende Trinouis rivier rond Sailly-Ostrevent. Sedert den 27eri hebben we reeds 16.000 krijgsgevangeiaen ge-nomen.Laatste uur De Chemin des Dames gevallen PARUS 3o Sept. 7 uur Nieuwe vorderin-gen werden gemaakt ten Z. St. Quentin. Wij overschreden den weg St. Quentin -La Fère. Tusschen Aisne-Ailette zijn we 2 k3m. over dé Chemin des Daines, die ge-heel in ans bezit viel, en bereikten Pargny-Filain-Ostel.In Champagne nieuwe vooruitgang. We namen Bouconville, Cuveletbérg, Secault, Chaleranges, Ardeuil, Montfauxelles, Vieux, Aure. Ste. Marie—à-Py. On^e troepen in Kamerijk LONDEN 30 Sept. 7 uur, Het offensief is aan gang op een front van 50 klm. tusschen St Quentin en La Sensée. Onze troepen hebben zich meester gemaakt van de Hindenburglinie, gelegen op de oostelijke oever van de Schelde-vaart Bellenglise, Lehaucourt, Magny, Belli-court, Mauroy, Villers, Suislain, La Vacquerie en Masnières vielen in onze handen, We trokken de Schelde over : Masnières en Rues Vertes werden overschreden en we bereikten Rumilly. We zijn reeds 2 1/2 klm. over den Scheldevaart. Het 63e korps bereikte Kamerijk ten Z., ter-wijl de Ganadeezen ten N.-O. Kamerijk binnen-traden.In deze laatste twee dagen namen we meer dan 22,000 krijgsgevangenen en 300 kanonnen. 1 ■ 1 il 1 r... 1 m H-rt algemeen offensief Van Diksmuide tôt Verdun wordt de vyand bestormd. We stonden voor de Hindenburglinie, door den vijand als bet onaantastbarebolwerk van zijn uiter-ste uitdagende, trotsche veroverings-inzichten betiteld. Foch heeft den vijand zijn hoog-moedigen waanzin laten uitrazen, maar inmiddels staag en taal en in 't stille voortgewerkt tôt het oogenblik van de verlossende weerwraak zou aangebroken zijn. Dagen lang pijnde en poogde hij voôr de Hindeaburglinie. deed zijn legers bijten in de steunstellingen die itt ontzaghjK bolweric schraagden en hamerde op de twee uiteinden vôor Kamcriik en vôor La Fère als* 00k iri 't mtdden weerzijdcn Si Quentin zoodarug en zoowel dat von lu-dendorf zijo hoop op de onaantaste-lijkheid van deze linie moest vaarwel zeggen en er bijna al zijn reserver héen moest trekken om het overwcl* digen van deze linie te beletten- 't Zou in Duitschland een te groott verslagenheid hebben verwekt indier het Duitsche voIk had ondervonder dat het opgedrongen refrein van de onschendbaarheid der duitsch< macht slechts oogenverbHnding bac geweest. Daarom 00k wilde hij kost wa kost zijn Hindtînburglinie gaaf hou-den. Hij deed e<r ^ijn réservés ingrij pen voerde teg'enaanvallen uit in ' Noorden, in 't Zuiden en in 't Middei maar botste op een muur. Van it oogenblik af was zijn io beslecht. De overige grdeelten van 't front moest hij bovenmaie ver-zvva ken oni zijn midde^front te redden l.v op dit oogenblik kwamen naar't Noorden dr r serve levers der Entente afgrzakt om de B. lgi-sc'he troepen d e trippelden van on-geduld eu verwachting om 00k hun woord mec te spreKen, te sterKen en te rugsteunen." Op dit oogenblik 00k. maaKtende Ameri>anen hun gereed-schepe in 't Zuiden, Men zou de Hindenburglinie in een reusachtige nijptarjg sluitcn waarvan de vangarmen in 't Noorden en in 't Zuiden op-n- en-toeslaan in een af-snijdendê worging Binstdien zou tegen de Hindeuburg-linie voort gebeukt worden om deze te doesa begeven. We îeefden deze laatste dagen, hier in 't Noorden, vol spanning. Men werd er van bewust dat de eind-schok vreeseltik zou worden. De meest verheugende verschïjnelen toonden weldra dat het oogenhîik aiet ver meer verwijderd was. Onze jongeos togeu vol geestdrift en vol moed ter stnidlinie. Men omhelsde elkander voor bet oprukken begon. " Wè-gaan "caar huis. " 't Zoudcn îeeuwen znn wanneer 't aanvalssein zou gegeven worden. Toen vernam men dat iu 't Zuiden de Amerikaaen en Franschen ten aanval waren getogen op éen front van ruim 80 Um. tusschen Verdun en Reims, 't Was de inzet. Naar schatting zijn daar ongeveer 300,000 man in den slag gewikkeld. In een aanloop hebben ze al d^ duitsche stellingen op een diepte van ïo klm, ingenomen. Een prachtslag als men bedenkt dat op deze zelfde plaats ver-schillende offensieven vruchteloos bleven en wij steeds waren blijven steken voôr ne beruchte stellingen Tahure, Argonne, Main de Maniges enz. Het offensief wordt daar in gunstige voorwaarden voortgezet. Het doel is hier de Hindenburglinie langs 't zuiden te doen plooien. En in den nacht van Vrijdag 27 op Zaterdag a8 September was het in 't Noorden te doen. De Engelschen hebben Kamertjk aangevallen. De Duifschers boden een hardnekkigen tegenstand. Het hielp niet.. Daar zijn de Engeischen de Hmdenburglinie-doorborend tôt op vier, vijf ilometer van Kamerijk; gekomen en de omsingeling dezer stad is begonnen. De val van Kamerijk zou uiterst gewichtige gevolgen kunnen hebben. In 't uiterste Noorden vervvittigde het gedonder der Engelsehe vloot dat het offensief 00k op 't Beîgisch front werd ingezet. 't Was toen 3 uur in den nacht.De Belgcn hebben hun faam gestand gehouden. In den namiddag \an 28 dezer was het | bosch van Houthuist overschreden | en vochïen onze jongens rond Sta-f den. Ze h adden in een adem ruim \ 10 klm in de diepte afgelegd en den I bevoorradingsspoorweg der Duit-• schers afgesneden. Het offensief zal eene groote uit-breiding nemen en 't is met ongeduld \ dat we het ingrijper. van de overige ; strijdmachten ©p 't Vlaandersche front afwachten.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods