De Belgische standaard

661559 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 05 May. De Belgische standaard. Seen on 22 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/3f4kk9511b/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Jaar — Nf 911<3^ ITijf oentiemm net nummer ? n miWi i H'i mifffiwwfiTrn»iMr~r<rtr»rwr-wwrrniPMWWllll",'W,iaiiiii iiimn m »i—i m m rrrrruniii --tiroir ■rr-rflrp-ymr rfirrrrrat— n «msa- bh Vrijdag 5 Mei 1916 DE BELGISCHc STAnDAARD JiJ7^=r*1Ô n kAtHT e A A R T , /v\ A cTT=y- • «» fil k f & e Stichitp*fô««tuw^iliîP' . — Tldtfont Peetert YasU OpsteUers: M. E. Bblpàirb, L. Dutkïrs, V. Van Gramberkn, ?, Bertrand Van dbs. Schelden. I>f Van de Perse, D* ]. Van dé Wok-ityne, Jo0l Filliarrt « g >l/£i«ixiwai^iXJ * */■**» : — a- Abonnementiprij* : Voor soldaten : Voor i ma and fr. 1,35 — Voor a »aanden fr. 3,se — Voor 3 »yandea fr. 3,7* Niet soldaten in 't land : Voor 1 m tant! fr. 1,75 — Voor 2 maanden fr. 3,50 — Voor 3 tn a an don fr. 5,35 Niet soldaten buiten 't land t Voor 1 maand fr. 9,50 • Voor a wiaaaden fr. 5,00 — Voo« 3 maanden fr. 7,50 annszEinrx^», - -, -iuiim ,na Aantondigiogen : «,ss fr. de regel — Reklamen s 0,40 fr. de rsgel. — Vluohtelingen : 3 miasschingen van 9 regel» 8,50 fr. Vq&ï aile mededeeliagen sich te wsndea tôt s Villa MA COQUILLE, JSeedijk, DR PANNE. ffb3s«37syghih*g«so»5a«3ft«sigb«f'g^^ ^^ïsztasshbsaas»eœabz m i ii in iiimimmhmi DE VAANDELDRAGERS Hoog rijssn zij bo?@n d® scharen, de vaasdeldragers. Men moet se immers van rarre sien, want zij hcwadea in butine taaad het eereteeken, bot sinnsheelcl, de verstoffelijkts gsdacbte. Zij zijn die licktbaken, de ideaalbrengers. Vocr 't vaandel buigt eenieder in tijd van vrede, maar boeveel dwper nog als 't ooriog is ? Dan krijgt ailes zijn e-chts meening, onder den strijd. Aan «alke vaandcldragers hebben wij Goddank I in onzen raemrijken strijd, geen g, mis. De eerste is voorfeeker onze Koning — Moest éa&rom sijne gestalte zoo rijzig zijn, dat bij torenhoog aou staan, niet enkel in 't sdclat zijner krijgerSp maar ook voor het oog aller volkeren ? — Fier dftaagt hij in zijne kioeka handen, , het carcvsandel van 't Vaderland. Hij zal het niet laten bêswalken, vertïappe-len, in modder sleuren. Den Vaderland-ichen bodcm kregen zij wel onder da voetes, de binnenbrekers, de overweldi-gers, maar niet ons geestelijke crfenis : de fiai onser natie, fcaar fisrheid, baar waribeid van dwaag ea verdrukking. Dia w««k voet voor voat voor de woest-aards en barbareo, tôt waar een uiterst plekjt gronda ong&scbonden bleef, a an dea boerd der zoute see — week in de pertoon van leger en vont. Maar ook elderi rijzen vaandeldragtrs, lteft die onsterfelijkts ziel van ons volk in hooge persoonlijkheden. En, in 't be-zette land, is het wter esne rijzjge gestalte dia zich voordoet— niet' jeugdig al3 die des Konings, maar rceds ver-grijsd, vergrijsd in de nacbtwaken dsr étudié, in den last en kommer van h«t r)A«r<a r» • tn<*u «;-«■ .-^ogen, met ge-knakt, met de aarde zoakead ; integea-deel, wijzend ten hoog6 met de sursum cofda-drilt van den priester, met de geestdriftvlam van de verhevene ziel een grijsaard, maar die iederen morgen aijn jeugd vernieuwt aan den voet des ! altaars. Dat is Je vaandeldrager van I l 't bezetta land, houdend in de g««a.U<l« | , handiû bst teeken van 't dii«vuldig | ■ ideaal: godsdienst, vaderland, volka- ] ' r«cht, ~ onder vorm van het kruis, a Kruisdrager is bij immers uit ievensbe- | bestemming an het purper waarmed» hij d bekleed is, zinnebecld van 't bloed dat 1 hij steeds maet gereed zijn te st«rt«n. e Bloed over on«e vruchtbare gouwen I t dat heeft génoeg g«?vloeid. Dat vloeit ® nog aan den heiligen Jordaan-stroom : 6 den Yzer. B Uit bloed en tranen wer^ ona land k gewonnen, ^kceed, gegloried — in den e verren kroistocbttijd, in den tijd ùt-, vaderlaadjcise epopeeën : Groeuingber- u vtld, Boerent-rijg, Belgische omwente- ^ lieg. Dreigde dat gloriegoud niet te te tansn, het ideaal verloren te gaan in v< grooten vooîspoed, te gemakkelijk levée ? — Nu is ocs volk weer voor ik D waet niet hoeveel komende «cuwen, veroieuwd en hetboren, dank aan de vaandeldragers rond dewelke het zich w achaart, die het volgt door strijd en D bloed, tôt d«n glans der zege en v®r- ™ heerlijkicg. ^ M. E. Belpaire. 8t' April 1916. h# BRIEF UIT ENGELAND (Van \onztn gewonen briefwisselaar) De opstand in lerland ZIJNE B£TEiKE«I5 MET KAMTEK EM ABOUTSN l INLEIDING Het werk van Duitschland door Casemeat Voor deztn die niet vandicht bij de volksbewegiogen volgsn in de verschillige landen is <àe plaatselijke op- Iatand in Dublin, hoofdstad van lerland, op tweedea Paaschdag, lijk a boit from th* blue, lijk een donder-«lag in eenen zomersGhen hemel gekomea.Voor doîen eehter, die de zakenvannabij beschouwen, wa* het al een tijdtke dat er lijk onw«er in de lucht hing, en dat er iets te verwachten stoad ; nog Goên Vrijdag wa» er een aanjlag gepleegd op den Yzerweg bij Dublin, paalstaken afggziagd en op bet spoor gesmeteaj, zoo-dat het een geluk rnag haeten, dat het bij tijd» gezien werd, en zoo eengroot ongeluk vermeden. Dat de hand van Duitichland onder heel diedoening te oatwaren is, blijkt klaar uit het «amentreffen van de gepoogde landing van wapen» op de westkust van 1er-' land op Goên Vrijdag morgead, met de onlscheping, îi pit eenen onderzeeër, op zelfde kust, van Sir Roger Ca*ement, die twintig jaar lang Engelands con»ul wa» in den vr«smde, ontsiag gaf in 1913, vereerd werd en veredeld, met eene hebbelijke ru»twedde er bij, en het dan in zijn hoofd stak, in lerland, bat» der oproer-liqgen te spelen i die, m«t 't begin van den oorlog, al •ver Aœerika, schijnt h-t, men weet nog niet effee hoe, in Duitichland gerocht, daar zijn diemten aan-betod aan Bethmann-Hollweg, de landverraderij pre-dikte bij de Itrsche krijgsgevangenen, bijaa vermoord werd door de verontwaardigde Ier»che «oldaten, en nu naar lerland onder water gegeheept werd, geland in een plooibaar bootje met nogtwee anderelieden,om... dadelijk bij den kraag gevat te zijn! Verder zal ik meer over den man zeggen : genaeg hier er op te wijzen dat den kerel zijn plan deerlijk mislukt i», en uitgebrand : hij zit nu gevangen te Londen reed», ia afwachting dat eij hem vonai»sen, en hem geven " th» ■penalty oftht Maugman's roft", dat ze hem hangen aan des ''hang-mas's reep ", hoog en droog, en ver van zijn gelak. Zijn broodje, in aile geval, is reed» gebakken I Evengoed mblukt is de gepoogde landing van wapen» : daar het duitsch ichip, vermomd in een onaoo-aele holland»che handelsboat, met valscfae papieren voor»ien, gekaapt werd, binnengeleid te wege, door •en engelsch oorlogsehip, te Qneenstown, aan Ier-h ttds zujV:«-"j"-, ai ».t ceci de Ifollandsche vla^ in-trok, de Duitsche ten top trok, en zijn zelven deed springen met man en muis I Het Ouitsche doet Duitschland had, tea anderea, «en heel plaa op touw gezet, met Paschen, tegen Engeland I Duitschland doet dat altijd,road en met eenen feegtdag, vooral al» er kranke maan is en dus donkere nachten ; en dat is wel geweten, daar de Duitscher* machienen zijn, wtrhr.n ' Zi) meenen dan Engeland te verrassen, op een tijd- v «tip dat er meer op verlof daa op wacht moet gedacht c aija,d"înken zij} Daarbij, daar waren dezen keer nog ^ gansch bijzondere redens die dit veelvoudig aanval- I lingsplan in duitiche hersenea hadden g«baard!2ij zou- 1 den au aiet een»,lijk gewoonlijk, de Bngelschea trach- 1 tente ontmoedigen,zooniet de vrees ophet lijf te jagen, J en «00 den oorlog trachten moê te maken — en de \ snullen weten niet dat, hoemeer ge een Eagelschman j tergt, hoe meer ge hem koppig maakt en beslist, — maar zij dachten nu, door eenen meesterslag, de aan-dacht van de wereld af te trekken van hun eigen ver- d nepen toestand voor Verdun, en vajo de ellends en den { 0 oproergeest ia Daitsebland zelve ; zij dachten Amerl- j p ka, dat te wachten stast op hun ja. of hun neea, door jj een duitsche scbijnzege te doen nadeaken, en in aile f ,ival wat va-; zijn beslistheid en zijn harûnekkigheid te doen verliesen ; en zij dachten vooral bet lijdende, ' lamleadige duitsche volk zelve, bij wien de oproer in z de ledige maa&- ligt te gisten, of te ziedea ia de gefol- " g terde hartea, weer wat moed in te pompen, en wat... ] d verlaag vanlevea I... i Z , i De uitvoering van het plau — | De Zeppelins en de zeerit ^ d 5 V En dat hun plan niet gelukt is, in zoover het de j y wereld betreft, Amerika en Engeland zelve, moeten de Duitschers, als ze willen of nog kunnen nadenken, maar aan hun zelvea wijten, aan hunne echt Duitsche ^ dwaasheid, en aan hunne echt Duitsehe onnoozelheid Itasteelen te willen bouwen in de lucht, en hoop te tt stellen op een bij voorbaat verloren poging. Vi Alzoowel of dat Sir Casrmeat gevangea zit, en dat bi ï«t wapenschip na«t w*pens voardersj «npoeren V! lood den diepen in zit, commitUd to Davy Jones locktr, 'lijk de zeemannen zeggen, in Davy Jones fde geest van de zee), zijn slot, dus, zijûkerkhof, alzoowel ook zijn de twee laatste achtereenvolgende Zeppelia-moordtochten op 'nen sisser uitge'oopen ! Twee naeb-ten achtereenzijn ze gekomen, en we verwachten ze nog heden nacht en morgen : immers zij komen gewoonlijkdrieof vier nachten achtervolgen»... den raad van Graaf Zeppelin zelf, die meent, onnoozel genoeg, beterzijn doel, (het volk benauwd te maken,) te bereiken met * den vijand niet te laten bekomen van zijn schrik » ; terwijl hij feitelijk niets anders doet dan de flauwhartigste ea rneest onbesliste te doen be-sluîten van geen vrede te willen hooren spreken zelfs vocrateer Duitschland verpletterd zij, heel m gansch! Twee nachten achtereen zijn ze gekomen, en in die twee nachten te samen, bebben ze over de 200 zware bommen gesmeten op Engelands oostkust, doodende ....een paard, en verbrijzelende enkele ruiten ! Met evenveel goed gevolg (?), werd de raid van de Duitsche zeeschepeD,cp een loopke,weg en weer in den denkeren nacht, naar Lowestoft, op Engelands oostkust gewaagd, — dat is <iet echte woord : gtwaugd, want, van als ze de Engeliche lichte zeeschepen zien afkomen, vluehten dit lafaards, 'lijk altijd al dat ze t rekken kunnen naar huis en achter den mijnengordel, — ; een veertigtal, meestàl ledige lusthuizen aan het gtraad hebbea ze beschaiigd, en een honderdtal ge-raakt, en vier liedee die Dp de kust warea, twee man-nen, een vrouw ta'een kirtd gedood 1 G eh tel het duitsch officietl verslag tea andîren, is, 'lijk altijd, een leugen waarbij ze durven beweren dat zij, « m«t goed gevolg de wrsterMngen (?) er; krijgsgebouwen van Lowestoft ea Yarmouth — due niet bestaan —hebben beschoten » 1 Niet beter ook, ftitegtndeel, is hun uiltocht uit Zee-brugge gelukt : een klop^Tng van belang hebben ze er opgeloopen, dat deaards daverde, uren aan een stuk, vaa gansch Zuid-Hollaii', schrijfthet Hollandschblad : « De Telegraaf » ('t Vervolgt.) TA h VAN DE WOESTYNE. Belgisehs Regeering \i Contingent van het Leger BERICHT. De Minister vas Bicnenlandgchc Zaken | brengt ter kçnnis der belsoghebbenden dat d vl<j Ocrlg.., v>L.<cl.' •'« i.OOy t j;» fc-lwli in llBt si door dea vijand rviet bessette gedseltevan | b België bevindea en çiet onder de wapess zQri, | fôhoaden îijn ziel te doen inschrij^eD voor Y het bijzonder conjinsrent voor 1916, vôor b 10 Mei 8.arsta*nd®.(Be8luit-Wet vao 1 Maart I9I6 en ministeriéel beiluit van 10 April 1916 — Balgische moniteur vao 4-10 Maart | 19Î6 ôa van 9-15 April 1916). s De Inschrijving moet gevaagd worden aan den burgerlijken Gouverneur der provincle ! b. of aan den Commlssaris va» het arrondisse- ot ment, door brief aa«iduidende naam, voorna- ; hc men, datum van geboorte en juist adres van | be den belanghebbenr^ \ g£ Een ontvangstbe^ijs van deze aanvragen zal worden atgeleverd. Iawien, vôor 25 Mei V as-Bstasadc, een onlvatsgstbewjjg Diet aan ï dsn belanghebbendc is to^i?ekomçn zslâste | zîjae aanvraag moeten hernieuwsn. 1s wederspannig en a!s dusdanig yestraft, • dsmilitiaan die nala&t zJch te doen inschrij- | ven (Bsslult-Wet van 1 Maart 1916 h 1er ho- J*1 vsn aangebaald). ^ Wordt beschouw<5 als deserteur en onder-worpetî aan de straffen vooraen bij bet Militai!? Strafwetboek, de militiaan di#, om zich * te oattrckken aan ds wervicgiverrichtingen — van verblijf verandt rt ol die, met zelfde doel, bedrieglijke middelen gebruikt. (Bssluit-Wet van 1 Maart 1916, hierboven aangehaald). Een nieuw tijdstip in den strijd om Verdun Een îeit valt fe besîatieen : De Daitschers raissen hu; iîgf a'is ds>ordr^?«adfi kîRehf. Zçs g werken sîsp voort als wildçg zs t* keonen geven dst ze h^n erifeel nos om Verdus bezigr- t houden aîlaeidiik tat Boolaae reo eiïuw efferiSief zal worden aanfevar.feo op e?n % of andar punt vai 't ffont. Dît vefrîulkt Zflîde duitsche îe^ersiaff'et m^er, wantmftt opzet laat za meenlngstî als desa van den miUtsîren kritieker vg'n het » Berlia^r Taga- z bîatt > dcorgasr. lr c-eze b« schcuwing [lezen a we : d « Indien een zekere vetslappirg te besta- fia'cn valt in den s?rij3 om Verdun is het te d wijfen aan het beslisssnd optreden rfer * Fraoschen die de Dnifscbers wil verplichtiîn ii hun oflafssief op t» geven ». Een tweele feli kfij^t tbari» bevesHging : J- 1 Ft'Rï icbert îrrd n rond Ver 'un cls san- . J val'ers op. H?>t blfjkt uit de ambulijke be- richten stjd«rî eaa ?ijftal dapen. , ^ Op 29 April malien sse san Westalijk ^ Maas en vero^erea tweî Joopgrscbten r?s- | ^ pectieve'iik om de « Mort Homme » en soor- | delijk « Cumières ». Deze aanvalleties sija de vooftsetting van ^ de reeks aanvalSen 1b deze sîctors ge'evsrd \ j, ssdart 14 dtgen. Giettr *Mfm aau Ooste* | iik de Maas, cm Douaumo?Jt. Hier cok ver« ; ^ ovefcdea ze een belsogrgke loopgtachten- j lengr f». i ïs dit alet het teeken dat een methodisch n tepenw®rk8n aao gans is om het duitsch s offeï)8ief dood te duwen ? Eg daap hebben we aile- hoop op, want in ï jq afleidir?* van deze twe« l'eatali^in^en valt f x opte merken cerstecs dat ds dui'sche aan- c vallen tôt siets mser lijdon. Sedert veertiert • dagen hebben zegeen duim sfroed g'cwonnea € .ilhoewel ze dri« tôt viermsal aanvielen op « ver«chilHf?e puatss, ver?olgecs dst de Fr«n- 4 schea msthôdisch de e*ne loopjîracbt na de « andere h: roveren. I» het nfet de voorberei- « ding tôt gfootereBitspaî?niî!gïkrachtom door « te werken. | « Zeppelins 'ooven EogeM en Schctland. {Londen, 3 Mei.) — V$î Zeppelins hebbsa ds Noord Oostsi$ke kust van Engeland en doEuid-oasteiyse kust van Schotlaod ge-bonsbardaerd.Eanige bommen werden geworpen in Yorkshire, maar nadere inlichtingen out breken. •^kgnasbbtgangsbc—rinriwiiiiiiikii ii—m >|i, Beroertea te Berlija sa te Leipzig Het wordt uit zwitsersche bron bevestigd dat te Berlijn en te Leipzig woelingen hebben plaats gehad om te pr >testeeren tegen de levensduurte. De politie heeft verschillende malen moeten tusschenkoman. In beide steden werden *8 manifesteerbers gedood en 370 gekwetst. nr m iii 'i ib ii". 'iMnnmni inm 1 Woelingen te Berlijn Liebknecht aangehouden Berne, 4 Mei.. 7 uur. Te Berlin, op de « Potsdamerplatz > hsb-ben groepen roacnan woelingen ingezef. Negea personen werden aangehouden, waar» onder Liebknecht, die zich in burgerhad vermomd. Liebknecht, die «oldaat is, werd aan ds militaire overheH ovargeleverd. ihiii— imm—st —»ul "^3——t«a——— LEES1 EN VERSPBEIOT DE BELGISC E STAND ARD i STIJGENDE BIJVÂL ONZER LEESZÂLEN BIJ «A 5000 S0L9ATEN BEZ0EKEN ONZE LEESZAAL iN DE PANNE Ocz leeszaleis m >3®n zlcli verhengea in eeo stljg-e.oier, bij val. Van 28 Msnrt tôt 28 April bezocbten 4952 soldaten or.z« kessaal in De Panne. 1190 soldaten kwamgn voor Vltamsche boeken. 900 soldats kwamen voor Fransche boeken,2856 soidaten kv-amen om ta schri]v8b. tfr werden 7s ">0 briefkaarten uitgedôeld. Dr milde gevers van h«t Ker«tg<fschenk zulJen mstgenoç^en suik «an hserlijken «it-slag versemen. B^ter geschenk kon onze dsppere soldaten aiet gegeven worden. Wij bedanken ook van panacher harte al diûgeçien, brsokardiers es burgers die hunne vrije urea tet dieeste sielden om den dienst ia de îcessalsn te versekersn. De Positie van Griekenland We moctsn toch serlijk b^keanen dat Grie-kerlaïîd ten onisoozel ding ig. Door bloed-i ban den s an Duitschland verbonden laat hat zich soodacig'verblindsa dat het de stelsel-| lîiatlgea gevo< rdeo veldtocht tegen sija zelf-bestaan nitt ziet, welken Daitschland onder* I duiœsch en mst de Bulgaren aaa'tuitwerkea is. | Na de Serviërs, zijn Bondgenooten, te heb-| ben in de steek greîatgn, laat het nn maar Duitschers en Bulgaren op zijn grondgebied begaan als echte-stroopers, monder er een-msalop îiate denken wat dit gebearon na zich sîepen kas. la hst « Handelsblad » ltaen we volgende \ nuchtere b?Bchou^ingenf die zooveel te mser f wa&rde feabben dsar ze door een neutraal correspoLtleiot&an sîjn blad werden gezonden: « Aile aeutralitelt tan spljt moeten de € Griaken thans gedoogen, dat ie Germano- < Balgartn zich op hua groadgebied be-c vinden en er sis vandalen huishoaden, « dus ewgszinn anders daa de getllieerden « doent dia er hun geld es huq levensmidde-« brtngen, er een prachtstçlling hebben aan-« galegd, welke Qriakenland later van groot ê « nut kan wesen, er wegen aaDleggen, putten « ala'aa, poelen en plassea droogieggen en tal < van hygifinische veïbeteringen aanbren-« gen. De Duitschers het bsn de streek bezet « tusschen Ghevg«*li en de Piek der drie na-« ti5n ; de Buîjçaren hebbea ia Pataros en * Loumaitza troepen geîegd, er deuren en « vecsters en a! wat verder bruikbaar wa» « wegg*haald. Dsn gealiieerden kan dat na» « iuuriijK niet échelon ; dia vsrdedlgen niet « Griekenland, maar hun stelling rond de « opsratiebasis Ssloniki. De Grieksche troe-« per, gijn voor ds overweldlgers terugge-« trokken zondens strijd. En de arme landbe-« volking betaslt het gelag. » Niet walx : onnoosel Griekenland ! / - -r—-•>— m mmmfcwiiinijii Duitsche aanval om Yper Eîîî uitsche r achtslijke aanval oostelljk YPER werd door het '.'Bgeisch geweervuur uiteengeschoten. Een ander aanval poorda-lijk ALHERT «rerd afeeweerd. Twee duitsche vliegteigea wesdengiste-nen Eetrgçhaald. « '■mwrnrTIMia—ni1MH.ii ASQU1TH ZAL ALGESEEHEN DIEHSTPLICHTINSTELLEN (2 Mei) Asquith heelt in het lagerhuis ver» klaard dat hij in 't korte een wetsvoorstel zal ter gORdkeuring eanbieden, waarbij de on-mlddelliike dieostplicht voor aile mannen, getrouwd of oi.g^trouwd, van 18 tôt 45 jaar aal gavrsagd worden. Nog 200,000 mannen zijn noodlg, zel de mioister en voor deze maal is het billijk dat allej, da verdedigieg van 't land dragen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection