De Belgische standaard

538 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 17 March. De Belgische standaard. Seen on 10 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/wm13n21z1m/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

le J&&1 — m 45 Ui5; Zondag 11 en Maandag 18 Ma&rt i § i ë BiNNBUBNXBN L = oor Soldaten j naand fr. 1,35 ^ maanden a 50 -, maanden 3.75 | — #■■■ V [iet Soldaten t'1 1 ln 't lacd, H naand fr. 1,75 x 1 nsaoden 3,50 ' ' aaanden 5 25 —o— ■1 ttiten 't land: , naand fr. a,50 maanden 5,00 aaanden 7,50 • —0— DE BELGISCHE STAnDAARD ♦ s» Û&ïntïle ffsmijt. sktiènsœ Si,«Ses aaa&es* digiegaa % de r*f#J m&hAmm. wlgsas Ooeïeï'* fe^feïî. ——- I »i I | °' P5"ra &*4*Wk*n i ii| le Beï^afee, &, Darkera, Bertraa* 7aa te SAcUtea, Dr T«a ds Fem, Or. t?. ïia sis *î%4§Siy®8} «lisni F9l>89f(; Dtf tp We ^Vol?, i« sll!jeeîtsi$ O* slfataeij A&t* M. îJaefSj HSIwîse t^uui^ [LITAIRf RECIITBMEN. Oader «Je boeït^a'Isï5, \jsîk*, gdaraiâe ! e oorlog. de Vlaamsche karesiia feebbsnj isade'.d verdie it oab^&wi f. Ihiat, dit vaa ; a beer Fafaaai P^ss-si' cq orer *' Lt qsee* ! a fUssaade et l'AHe-sagaê " eeae aitste-ade meltfiag. Wij, Vlamiogea, die nieta b8*rachtea daa 1 t wel?area ta ze«£elijk es atoffaîijk opsichi izer taalgeiLioo'.eDj viadea in hem een ep-jbten en gewstsasfolhn medewsrker. Met î rachtiianigen geest vasi losaadsriag en s vestea wil om tôt eeae bevredigeads * lossiwg te greraksi?, reikt feij ei>g, de hasâ. r j if evertaigd dat, eeaa dea vijaad ge- tari, velksmeae voideenisg sal geaohoa-2 u weïdea vao r wat ascgasi onza jgsgroa-i gfie?ea en wel nameUjk ia 't bijzoad^r * se beireffîsds het Hooger Ylaa^aoh Oa-s rwija. y Doek wij veroorlevea ons eeae leemte a te stippea ia dat «?etJeaU« raa zljn beek d, Iï. î63) wasrm feij «gt dat : " ep but gesblik dar lesbai«ting éer fijî.sd*Hjk- s isa, er aaa dea watge?er sltcVis ééa ;• lagstak op te îosasia blsaf, dit ?an bet it ik* es Hosgeroaderwijs (de Viastusche s^ogesehooi te Geai) ". fois mseaing achiccr wij eeaigsiae ong«- s|pîi4 : want, oagd«nk«î3g, vsrlkst de amrijver ait kat 00g d« 200 beiaagrijke :-Lak, betrekkelijk het gebrnik der Via8m> lté taal v6or de Krijgsradea, — eeae zaak aie roeral ia deiea langea sorlegatijd, "M'is ssdert raiœea tijd eeae valkomçne ideesisf had meetea rerwor^ea hebbea. •°|Ed dit voorname p«at is ver -5 s a een î46awe " ei«c'a '' ait te msksn ; dit willea lE|ij hier korthoudig bewijïëa. Msa weet dat het gebraîk é*r Viaai&scbe Jni tôor de gewoae straîrech^baokea g®* ^leld ia doer de wat van 3 Msi 1889, E'wijxigd doer deie van 4 September 1891 ■ I aa Fcbraari 1908 ; la het Viaatassli , ^deolte ran het land, meet ds rechtaple- '«iag in het Viaaœsch geschicd-sa. c'j Elocb, da hoofipnaaispîû werdïa o?ge= | ikkifiijk niet teepesseiijk gemaakt op de [ ilitaire Etrafrecktbaïskaa, doa r»i«t %âdr krijgsraâea, noeh vôor het krijgshof ÎEi'2* hier moat de rechispiegisg g^chiki «r^ea, aieS Tolgens ds territoriale grond- maar wei s «a? aaaleidiag dar ai deor de rerrolgdâ militair gesprckea 9,Ea aechtaas, reeds tijdsse de bssprekiag j.yHP taalwet Taa 17 Oagst 1873, rerklaarde lH,; heer Orta, Toiksrertsgeswoordiîpr Toor rgssd, aaa der «ekitteroada pariameatïiïrf? j .jerea, heî volgends: " Iadi-Ji h?t biUijk ,'fas dat akmaad mag beapri»k®a, aooh ge- feî|?oaaisls aooh rerwesea wordea in aees ,B tftal, welks hij aiet keaî, is saiks b®Te»ai ^jra*r '6or het militair gereckt, waar ds aetichtea aaa de minier bcgasstigde 1 ftlassen toebehooreo-... : ik bea dos vaa ! il» . ^liccaiDg dat net wdk te YÊrwa- ' ^Ipniijken v?it, bet. isrlchten is van ds militaire rechtssa^en, zos ds deze ?ôor de burgsrreehtbankea zîja bepaald." Eadiewoordta dsgtsekenaa van 1873, I H Sf^8rt ja»r. S;-".ds diaa, ward in dea gswensckten lin oer de wetgeviag, aiet* ?errieht. fSil wetsoBtwsrp ter Kamer van Yeika ; ^»«ffe&w°or«iigers,iB 1895 aesr^elegd d»or | .■ 83r8a ^ Vaaderliaden, J. Décrierdt, ! '"^«riucx, O. Hayekanwâr, A. Ja;. «rt^us ''■P eQ ^oof eersle, t*r |tlng «a» 7 Fsoraarj, ia trefî»ade bewosr- ; '■«a oatwikkfcli, had «roor doel het . v-Oitier taal vôir d» ïrljgaractitbaake», J®P*slie regeisa rast ts steilea. Docb, gfl=îo^, bat bbsf in dea steek. I B»8' ***'' We' VSQ Jaai '99 ceoige verbeteriag ia dea toeataad \ gebracbt, 4s;r «iezeîve vereisebt dat de i opeobsre am^te^^r^, ^ishniH de terij^s !3trafreohtba .kï3 m»iewcrkeD; <te gcke ta«i macbiig HÈoetea sija. I Wardt die mastrrgsl asawlseariê:, ia al c siiee gevo'gea ea to-passifigea aagdeefi ? Kenaen d? VoorziUers, An Aaditeara, de Greflbr, die Vlaamsehe sakea behandelea, genoegzaam de Vlaamscli^ taal om zich ge-weteaavol ?aa bnane aeadbg te kwijtea ? Wij willea het geloaven. Msar loch, kaa dit aog aiet aSs voldoea- Ide aanschouwd w#rdea Wat ia er, iader-daad, van aeoie ? Da bîschaldifdea aaoetsa eeae velkorae^ ae keanis hebbea van al de lastea welke îegea hea worden iagsbraobt. Haaae saak moat vaa dea begiaac af, 1 dit wil zeggea, *«if< bij hst ewste regimea-tair eakwest, ia die taal, wçsike aij ver-ataaa, onderioeht worden en alioo voortge-dreven tôt erinbegrepen de pleldoeien en het voanis. Wij sijn aiet sonder te wetea dat er eea Ministerieole omaandbrisf vaa i5 Maart 1907, eesaige aaabeveiiagea dhsaaagaïa^e aau de militaire oveihsden mededeelde. Masir, worden die aaabsreliogea stipt ea troaw nitfevoerd ? E-j, iadiea aij het niet worden, welke ia dan dâ bekraehtigieig van derfelijke rschiamiskeaning? Zija de lakea, ) waaria de rechtea der betichten worden gekreakt, daa nietig verklaard of herb?goa-nea ? Tea anéerea waar is de groadre^al voor-aitgezet, volgeaa deàweikëa den openbàrea baschaldîger, dit ia dea firijgaaaditear, de pliebt wordt opgelegd xijne bescbnldiging Ita die taal ait te breidea weïke aileea door dea vervolgde wordt gskead ofwsl in dei@ welke door deiea laaisie werdt verksiea ? Ils er aaa dea fraasehoBkaadigea bsiick-te vertaiiog veraehaft voor da tegea hem in 't fraï.sch ingeroepea geiaigeaiaasn of geaehrtftea ? Verkrijgea de beachaîdi'gd':a een verdedi-ger die ia sSaat ia zich met hea ia ha"?ne taal te oadsrhoadea ? Met «ekerhs^d deukea wij te iao^eû vast* steiîea dat a5 dta vr«g«a, oader dabisiaan-de ^retgeving, op geeae voidoeade opleaaing ka«i ea uWêcpea. Ea daarom daakon v?ij dat —• eiadslijk sa 44 ja«r wach'taa — het van eea driioguid-ate Bcoixakelijkhsid ia, eeae wet of ean bssîait wet te doec do»rgaaa, di? salke rechtvaardige ea doodeearondige regelea tôt ket ieven 10a bren^en Innif en veat oïertaigd *oslea wij usa dat cene dergslijke sohikklag ^aqs aard aoa sija ess nkaw en kîiakead bawfjs te ieveran vaa de oprechte toswijding vsaar-msde oaza^regeeriag ds bsi«r>g«a van oase I Vkatnicb» ]esg<a , ^aar hst past ea wsar J he kao w :st ter hait* te Eeasea. G S VLAAMSCHE BELANQEN VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN Onza &a»v*l Z -O Lombartzyde Het aœbteîijk berieht hesft er in twee "égals sà«;ldtDg vaa femaakt. M^ir doze ta ara! fs vaa erastiger asrd in zijn uitvoe» ring ea vaa grooter gswioht in zijn gcol-tm geweesit, daa ws wel vermosdea De Daitschers wsrec op "t pnnt «an te raliea ter atarkte : allea kearkorpssn, ia de iaatale dagea bierhtaa lebrackt Haa doel was al des» troepea op te offerea tôt dea iaatatan man, em ia 't sioht van Nieapaart, oastflijk de atad, dea Tzer 0»#r te schrijdea, tea eiade de atad èu in ^en rag te karmsn ackiet^a èa »aze positie oa'»o04ba3r vosr d>5 oazea te do?a worden. Esae pogiag dus om de waterre-geliag van Nieupsort te bameesteren. eea kwartier vôor d«n dnitachen aaaval mosst gebenren, werd bevel gegeren de daiteche liaie te bestor-men. D« dnitsohe aanvai werd hierdoor iiealamsal vsrhiad^rs. 't Is een prachtztt lewcasi die car dost aaa 't hooger officie-reekorps en de troapsvi dsr lagerafiee liag. 't Is echter aiet sonder ^erliezea gs-saan voor ons Da gener^al-majad? heafe in 'n krachtlge jagorda — engelakkiflijk ia 't fra&seh tl-iééa opgeatald, — het prachtig gsdrag aij-ser troepen verheerlijkt, Sslo-Slims Het heeft er weerom n g«zeten in de iataKomp. vaa Z 3ii. Dazen ke«r was het te doea in des kcider van caa« stBkgessbotcns heere te Onde Waren van de partij : Laage ¥erhage,klein Marcelleke, Sappea de Krakelos en om het ipsl volledig te msken " Ckilten ,, waar» f&u de fialgisck* SiasdaarS yz&ûa gewag n -aktc in haie " Sold&tsrikoppcn. „ Sinda Chiiten zijuen cnpiukklgâ Sela-ilim bad geapeeld met i4 ks-»rten had hij ^sweren uooi'. mçer is wirzeie. Doch ix iaddea * m o t^rbeald, ja «,si!'s, hij wo» reeds ee . haif fra&kskËn cit dea sak vaa âk-ppen, es had het zorgvnidig w-.'ggssîak«n jeu aieî E-.eor ait te haies, toea slmeteesa Seppea segde : " Chiiten 'k ksb sehooae kaartea, jon-jea. — Ja, maar ik 00k, aatwooi'ddc Chii-en. — " Solo-S' -,, risp Sappea en waar* tchi g hij spa«î . hem ait met acht harteaa rhrie aaa ; aaa, hgsr pikkena ; aas, heer s.la7ers ea heer van koaksca. Tôt xijtj groot spsjt moeat Ghiiteii stai' sien, 't half f<aakak& saoes: t«rag op tafel koman, ■' fin kft«r aal de iastate keet «ja ,, hasft CfeiStee gsssi'd, waat 't ia te feel, sn Leoweij» mosst het wsisn ! Maar îad Chiite» bfttsr knnH.^n kaarteo, Sspi es lad er ia g^zetea, ea had nooit zijn haif :ra?jkske wesr gcaùa, A Nr. — Ze hadden de heele wesk geka»rt,maar ïi waa weiaig sehoon Sîel geweest, Na, laffass na de acide, beg«ncea ze op een litnwen kerf, en ze haalden er een Sole> ilim door, de vier bardeekkigate kaartera lit de 7e Ch Z a58, Korporaai Cram apeelde hem met acht »chappena zonder Boer of tien — «n de ierde van Klaversu-At» met de 5. Hob. ^anwera, Pi terne ster en Jockman mochtan ' t ^étalon 1 le Katta. Sociale Me u de ï lasosciie btvggiag i Drukfoat De Vlaanaache bewagir^ eraagt een dab' j el doel ; een beschevinirswerk : de rsddiog aa een volk, en esn ekonomisch doel : de eddiirg van zijn maatschappelijk bestaan, Dit laatate xindeel werd aiet gedrnkt. J. ROMBOUfS De vrede met Raem nie De lijaad legt oieuva ïoorwaarden op ! Graaf Czcr,, in ht: ft ia oaa-a er G-sntra- j lea 2 v'o:ge idj t &es«corwa&r« ] dea opgtle.fd : Bezattec do«r de MiMearijken ea tôt aa | daa sorlogj vai ïiaet faet roBtseîEsch spoor-1 wegaet. Monor»Qol vaa het Rosîsgenîcbgraaa voor j eea tijdsraimte vaa ®ijf tôt tiïn jaar. A1 de patrolstrekea aaa da nitbaiieg van I dnitsche maatsahappijea srergelatea. Roemaaie worit aidas heelemasl afhan-1 keltjk raa dea vijead. De Oorlog ter Zee | Het Eïgalaeh boapitaalsgfeip " Gaildford- | Gaatle werd in voile ae», do#r sea daitaahaa onders»aSr aangs rallea, msar koa crstsaap-psa. Het hjapitaalschip drasg al de kentee-keaa êie de oaschendbaarheid van zija vaart uao^aten waarborgaB. Dit Madrid wordtgemeld daihat apaa%sch stoomsckip -'Ghriatiaa", 3oeo toa, g«aoa» ksn :a na tarpsdeering. Ala Spauja rg ait isija kei niet aprkgt. . Do omsingelinf van da ZwarteZee De Tarkea te Batm ci Erzermm de daitschers te Odessa De Tarken kebben Batoam, midden de stre^k der petro'patten, in dsra Kankaass sn Erssroam ds hoofdatad vaa Arménie besat. De daitache troepea zijn ta Odessa aan-gekomen en Mebben de atad bezet. De daitscae iasdehîen zijn alzoe verws-aeaHJkt. Heel de Zwarte Z&e ia in hnnne m«cht en se sallen er gebrnik van maken oui ong»8tocrd haa bevoerradirg ait Azia | te veraekejrec. Opslaod la Ukraoie Een berieht ait ?ïjaa.Jelijke bron meldt S dat ds aiçawe repaMlek vas Ukraaie in S opaiand k ! De bedfij vigheid der Esgelscba Vliegers 700 Bonn, er; ep il ïijudslpi KaotosBêflMUi De Eïigalsehs.viii^eif'â hebben in dea var-ledets »acbt D»i min dan 7#o boaita^n ge-worpec op de vijaad«i;jke ka&t«nnemeoten 1 en de ijsarwsgen ia dé atrsek vaa Kortrijk I en D»asaia. Negentiao duitychs toastalien werden ge- j dareade dese rittea neergeaehotea. UiiF BELQiSCH FRONT Gadurande de laaista a dsgea was de ar-tiliariEi-badrtjvighcid nogal faweldig- De vijaaé gsbïui&te et'>e$ijk«<: msien ^srstikkfn-d« obniasn. Wjj hebben met gdiike maat Seantwoord. f?«vigs bossmeaatrijd naar [isnpoort sn DitesauiiJe, De vijand Leaeboot enz« achtsr^aiartsebg kactosnemeatsn. Wij hebbea geantweord raat statie? an verkeer-wegea onder vaar ts nemea. Pransch-Eisgelsch Front PARUS meidt : Wij hebben de Dnit-schen ait de laatste gedsalten loopgraven geàrevers, die ze bggia Maart beset hadden W- Gorailiet. (Champagne). Eldcra artillerie atrijd, haadslagen in Lorsinen. Osz? vliegers ?yierpen 3ooo kiiaa bomsacn ap de vijjqndeiijke kaataanecasataa eai. Geen engelsch berieht wcrd t fgekondigd. linisterieele Ktisis ia Roeuesie Yaor de aisawe aiachen van -Isa vijand, soa het Reemessach miaiateria oatslag icg^ | diend hebbea. Bij dan dni-achgezinden ge s ireten miftister Marghiloaian is aacgedron-|ea geweeat em eea niaaw aainiaterie te l vormen. Voor den grooten slag. it DnitscMend hecf; tst no§ t»? aiat kannen bealaitei2 sehai4 ta b^lij ian, omdat ds ge-benrttniasaa gijn atailiag vaa de noodweer, die het van in 'i begm va 3 s'en oorlog had aangeneman, aitwendig een zaker gelijk schijnen te gevea. Maar Dnitschiand, dat bij aaende van zijn rijkskanosiiar, reeda in Oogst 1914 zija eigen snrocht vero©ïd»#lde, weet beter dan wie 00k dat dis noodweer-ateliing eeasdaags zal verni«tigd worden. Eenadaaga aal het ar tsa gëdwcsngea worden tarheratel te doea. Maar raciits, oaadat het aolks ietar niet zoa hoaren te do«a, ait Esod àitmsaE en ^adwoafeH, trackt het ihâts eenerzijds ds bahaalde militaire veor-dealen ait te bstea, anderzijda deor eea schijn-tsgemoetkcmiag de Eatsnte-landea, die door vier jaar ongaastig-ooriogveeren wel hat aiade machtea weaachea, goed te ateGameR, om een vreds dear verzoaning ta bekom .e. Al de daartog vartiaehte taage-veadneid soa &c'it«r vaa oassn keat moeten komea ! Zoo zfio ds opsnbara vredesbesprakingen begoaaen ea ?oorig*s»t g*wordsn. DuiUch-iaad heeft eea iaatatc vooratel gedaon ; een aitaeodlglng aaa Beigia em de vrcdesvoor* waarden te biaisa en teïzalfdartijde aijn akkoord-gaan met de dosr Wilaon voorge-aîdds gr»aâslegea aitfeapr^kea. Het heeft dit vcomdi iaiea gapaard gaaa met eea be-draigiss-g -va» wsî gean middel ia osa de bo^dgenootca ?ert,roa»rea ia ie boe-zoc&m &epeaa de ware iazichtea van Daitsch-iaad en dat over de saivsre uteaaiag van de» vijaad te® hea! aadeeUf licht warpt. Niemaad weet ia walkaa sirs Wilaon ant-woardes zaS. Ba'&ië haaft zijn vrsdurveer-waarden Iatea kennea, Zal Dnitacklaad ze ondsrscbrijvea, iagevalle Wilaoa zich toe-gefsad tooat om de aigemeane vr»daabe> spr^ki'8 b^sgï3ï»sa *p de greadalagen door h&n* v®©r'gs3Uld ? ff» g*l««ven het aiet ; waut dad&lijï son Daïîsctla"d de bel-gireho kweata oadarfs^ckikt amakes saa een dkr groadalage* om d* sekald weg te raof-faSea. Ëijalâiea achtar, Wiisea de veer-wjisrdra vaa Baigië voor eigen rak*Binf overnafst, wars hat e«n ve/pLektiag voor Daitsehlasd zich klsnr nit te aprskan over sijja ware iasichtea. 't Zoa gâbaaraa door hat woerd indiea het de sehaldbekaataais teg«nover België wil dosa ; 't soa gsbearea desr 't wapen, t.w. door 't «tâeasiaf, i; dien het de belgi-cche kw$etie nef sîeeds ala een aeodweer-za^k wil blijrea «aazien. Wiit gij den vrede, bereidt deB oorlog, zegt eea spreekwserd.l^ Daitacklatda goede icsichtea bstrsa^rc» stailea ware, sa al het eadervoadeise, egr.® verrsetelheid. We ba-reidea oxa daa 00k veor em tegea ket oflan-skf kop te hoaden. Dit effanaiaf iigt trgeawoerdig, ep iedera lippea ea eikesdeen v&rwecht ar ziah aaa. Mes verwecht het reeds siada eea aantal wekea en het blijft bij een wachtea, ai-hoewel de tijden, hat wader ea voor de aitvearing vaa ket daitache plan allerganatig mogen geaoemd. Wat daaraiî baalaitss ? Uit beveaataaade bcaeboa^iagea laa mea gemakkelijè ssfldéeu dat, zao we eea daifaek effesaiai hsegecsamd aiet ia twijfel trskke:?, we ©ik ket leabrekea va* ditoffaa-sief vaa ket a^twoerd vaa Wiiaen doea afhassgea- Echter, ea dit is de meeaiag vaa valea, * bijaldiea hat astwoord vaa Wilaoa motet aitblijvea baiten verwaehtiae.daa me*en we

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods