De Belgische standaard

1311 0
23 November 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 23 November. De Belgische standaard. Seen on 02 December 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/0r9m32pb7m/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Voor Taal en Volk EENER ACHT B A ART BX ACHT Voor Qod en Haard en Land VASTE MEDEWERKERS: M. E. Belpaire, L. Duykers, P. Bertrand Van der Sehelden, Dr. Van de Perre, Dr. J. Van de Woestyne, Juul Filiaert, Dr. L. De Wolf, 0. Wattez, Adv. H. Baels, Hilarion Thans. Sticht«r-B«stuurder ILDIFÛNS PEETERS ABONNNEMENTEN : Voor Soldaten : 1 maand fr. 2.50 — 2 maanden fr. 5.00 — 3 maanden fr. 7.50 Voor Burgers : 1 maand fr. 3.00 — 2 maanden fr. 6.00 — 3 maanden fr. 9.00 OPSTEL EN BEHEER : WULFHAGESTRAAT, 13, BRUGGE KLEINE AANKONDIGINOEN : fr. 0.50 de regel. REKLAMEN vol gens overeenkomst. i Binuenlandsche Politiek Moet het ministerie aftreden ? Allerlei geruchten doen de ronde en hardnekkiger dan ooit wordt be-weerd dat het ministerie in blok zijn ontslag zal aanbieden, om den Koning toe te laten een nieuw ministerie te vormen,dat volgens de ingewijden.een meer trouwe weergave zou daarstellen van de volksopinie. Door wie al deze geruchten worden verspreid valt niet moeilijk te raden in eerste plaats door hen die er belang bij hebben en die, gedurende de vier jaren ballingschap, in zekere ministe-fies, waaronder bijna al de nieuwe, geen dogenblik hebben laten voorbij-gaan om geheel het katholiekvoetstuk waarop ons staatsleven berust om te kantelen. We zijn nu eenmaal zoo-danig aan de « sakkersche eenheid » gewoon geworden dat wij er maar bij de bevrijding al de kleinzieligheid van ondervinden. Door diezelfde per-sonen wordt thans een namenaaneen-schakeling vooruitgezet die op het eerste zicht hun ware inzicht verraadt. Welnu, eens voor goed, die konkel-foezerij achter de schermen hangt ons zoodanig de keel uit dat ze moet ophouden. We zijn de eersten om bekwame, verstandige mannen als ministers te vragen. We zijn de eersten om te zeggen dat in het huidige ministerie enkele mannen op zulke wijze hun onbenulligheid hebben getoond dat ze 't als een plicht zouden moeten aanzien er dadelijk van onder te trek-ken. Er zijn vooral twee ministers die in zake Vlaamsche herleving en ont-wikkeling van hetVlaamsche volk zich zoodanig driest hebben gedragen dat ze hoegenaamd geen aanspraak meer kunnen of mogen maken om ooit nog een ministerzetel tebezetten. Maar in den oorlog is zooveel en zoowel gekuipt geweest dat de geest van ons ministerie er door heelemaal is verwrongen geworden en bijgevolge de wil van de meerderheid van ons Belgische volk over 't hoofd gezien. Men, 't is te zeggen: de kliek poli-tiekers die in Le Havre het hooge woord voerden, heeft een ministerie willen hebben dat zoo gezegd aan de vereischten van den oorlogstijd beter beantwoordde. Dit Ministerie is verantwoordelljk voor de daden die het beging en 't moet deze verantwoordelijkheid blijven dragen tôt de Kamer over zijn lot zal beslissen. Deze Ministers die in den oorlog biijken hebben gegeven van echte bekwaamheid zullen voor het oordeel van 't land niet moeten blozen.wanneer de gezamenlijke politiek die werd gevoerd haar oordeeldag zal beleven. Maar van het feit van « nieuwe toe-standen scheppen nieuwe eischen » mag door enkelen geen misbruik ge-maakt worden om zich als Pilatus de handen wit te wasschen. De Kamers moeten in 't korte bij-eeengeroepen worden. Hare bijeen-roeping is zelfs hoogdringend noodig. Dat de regeering voor deze Kamer verschijne en haar gedragingen gedurende den oorlog rechtvaardlge. Het zal dan de Kamers vrij staan goed of af te keuren, en ingevolge te han-delen.Intusschentijd moeten er dadelijk algemeene maatregelen geriomen worden om in den kortst mogelijken tijd nieuwe verkiezingen toe te laten. De samenstelling van een echt nationaal ministerie zal dàn alleen na dat de volkswil zal gesproken hebben, moge-lijk wezen en gewenscht worden. BU1TENLAND FRANKRIJK De intrede der Fransche troepen te Metz. Metz 21 Nov. — De Fransche troepen hebben gister, midden de grootste geestdrift der bevolking, hun plechtige iutrede gedaan in Metz. Op de Qroote Markt defileerden de troepen van generaal Petain. Heel vooraan reed generaal Mangin, een Loreiner van 't echtste bloed. De ontvangst van al de overheden werd op 't stadhuis met groote staatsie gedaan. Daarna werd een plechtig te Deum gezongen in de hoofdkerk door Monseigneur Polt. Op den eersten rang bemerkte men generalen Petain en heel zijn staf, Mangin, enz. In naam van het leger heeft generaal Mangin een proclamatie tôt het volk gericht waar-bij hij in naam van Frankrijk belooft de vrijheid en de rechtvaardigheid te doen heerschen. Een weergevonden onderzeëer. De Fransche onderzeëer die In December 1915 als verloren werd geboekt, is in de Oostenrijksche haven van Cattaro terug gevonden geweest. De Fransche marine heeft er bezit van genomen. De demobilisatie der Amerikaansche legers, Sir Hurler, toeziener van het zee-wezen, is naar Europa vertrokken om de terugkeer der Amerikaansche troepen naar de Vereenigde Staten en het zenden van levensmiddelen naar Europa te regelen. In tegenstrijd met wat eerst werd gemeld zullen geene Amerikaansche troepen meer vervoerd worden. DUITSCHLAND Duitschland en Japan. In de Oostenrijksche pers werd beweerd dat Japan met Duitschland een geheim verdrag had gesloten. Door de Duitsche regeering wordt de Deutsche Allgemeine Zeitung ge-machtigd te verklaren dat zttlks een uitvindsel is van 't begin tôt 't einde. De revolutionnairs getemd. In een algemeen betoog hebben de ultra-socialisten het volk aangemaand geen onlusten te verwekken en zich met de overheid te verstaan nopens het inrichten van het nieuw staatsleven.ENGELAND De Koning in 't Parlement Heden zjjn de Koning, de Koningin en de Prins van Wales met Prinses Mary naar het Lagerhuis getogen. Op heel den doortocht stropte het van volk. Het verkeer moest geschorst worden en de vorsten moesten op zeker oogenblik van hun paarden stappen. In 't Lagerhuis werd den Koning een reusachtige ovatie ge-bracht, die het afleggen van een bedankingsadres uitlokte. De Engelsche verliezen. De Engelsche verliezen aan doo-den, gekwetsten en krijgsgevangenen bedragen tôt 10 November 1918, 3,049,991 man. De verliezen der koloniale troepen zijn hierbij in reke-ning gebracht. De verliezen door het vliegwezen geleden, worden echter niet medegerekend. NOORWEGEN De algemeene verkiezingen hebben den volgenden uitslag opge-leverd : Regeeringspartijen 52, Demo-l craten (ondersteuners der Regeering) : 3, Liberalen (tegen de Regeering) 51 ; l Landbouwvertegenwoordigers 2; So- Icialisten 18. De Regeeringspartijen hebben 22 en de Socialisten 1 zetel verloren. Uit de Offensief van 28 September Dagboeknota's van een Aalmoezenier ... Eindelijk,na vier dagen wachten, mogen we vertrekken. Ailes, behalve kogels en geweer, en twee doozen plata en brood, blijft in 't kantonne-ment. Jefke van Nieuwpoort zal er voor zorgen... en nu zit de sukkelaar daar nog met zijn 400 zakken en al zijn vaderlanderkens, 40 kilometers of meer bachten 't front... 1 Om 7 ure 's avonds stappen we 't af en om 2 ure zijn we aan Wieltje met 30 kilometers in onze voeten... Geen vijf minuten haddenwe noodig om in te slapen. Ik droomde van Mozes en den berg Sinaï : voorzeker moet ik mljn avondgebed lezende In de tien geboden blijven steken zijn. — Doktoor I — Hé ! Wat is 't ? — BastiaensvanAchter-Oolen heeft zijn voet verstuikt. Een windel, een brief je, en de Jongen stapt het af naar Cheapside. Den heelen dag blijven we in rust. 't Duurt lang als men weet dat het beslissende uur nakende is en men zoowat eerste acteur gaat zijn. We doen verkenning rond een abrietje. De jongens hebben er ailes voor de offensief in orde gebracht. Langs den weg aan de boomstompels hebben ze zelfs plankjes geslagen met « gefan-genen » en een hand naar Ieper gericht, om de in te komen krijgsgevangen den rechten weg naar de kooi te wijzen. Eindelijk is 't donker. Onze piotten gaan vooruit en leggen zich gereed op eenige meters van de Bochen. Wij volgen en vin den een Engelschen « tube » groot genoeg om eenige gewonden te schuilen. Twaalf ure... Half twee... Bom, bom l't is er op. Kameraad, hoort ge me nog ? Zoo'n lawaai heb ik nooit gehoord. En 't duurt, en 't duurt, en 't duurt. Ik on-derscheid nu ons en 't Duitsch geschut. De Duitscher antwoordt lichtjes. Drie ure. 'k Steek mijn neus een keer buiten. Ei, zoo na ! Een obus op 10 meter. Een stukje vliegt nevens mijn ooren en gaat logeeren in de klak va Dr. De Maarschalck, die diep achter in den « tube » op een stoel zat te mijmeren... Vier ure... Gewonden beginnen af te komen. Van den Bril van Boom is de eerste; een wonde in den bil. Een uur later zou ik zijn broer vin-den, erg gekwest, met een doode naast hem. Ik geef hem het Heilig Olijsel, we laden onzen gekwetste op en stappen 't af naar den hulppost. De gewonden zijn niet talrijk. De lijn schuift op. Er komen een vijftig krijgsgevangenen naar ons toe. Ze komen afgeloopen en zoohaast ze ons zien, steken ze de handen op. We schikken zeop twee rangen. Félix, de portesac van Dr. Adriaans die goed Duitsch spreekt, is onze vertolker. — Haben sie waffen ? Ze haalden van loutere schrik tôt zelfs hun lucifers en cigaretten boven : vuurwapens! We onderzoeken ze gauw, hun messen moeten ze afgeven. En nu, vier en vier, elke vier met een draag-berrie waarop een gekwetste, mogen ze achteruit. Een sergeant gaat erach-ter met blanke bajonet. Den zak op den rug en vooruit : langs den décauville naar Zonnebeke op. De piotten zijn al verre weg over, achter den heuvelkring. Onderweg vinden we o. a. eenen dooden Duit- I scher, nog nevens zijn dreigend machiengeweer. In zijn abri, vind ik vier ransels, eenige zwarte broodjes, een kas sigaren, — opgepast voor de granaten, — die er, jawel, nog een vijftijg inhoudt. .Kanonnen komen opgereden om nieuwe posities te nemen. En van aile i kanten komen krijgsgevangenen afge-dreven. In de verte wenkte ons een piot : snel er heen ! We vinden een kolossalen Duitschen abri. Een onzer brave jongens llgt daar met een erg bloedende wonde aan het been. We verblnden ze. Ik erken een Ardies van Herenthals. Hij opende de oogen en herkent me. Wat was hij gelukkig. Hij spreekt licht, ontvangt de Heilige Sakramenten ; en vier Duitschers die ons voorbijgaan houden we op om onzen held op een passerelle te leggen en er mee naar achter af te trekken. Vooruit. Weeral ôns land in ! Slecht weder, 't regent maar altijd voort, en we zijn nog altijd in ver-woeste zone : al obusputten, onkruid en puin ! We komen bij een kruisbaan aan een Duitschen hulppost, waar wel 200 Duische kameraden hunne beurt afwachten om te mogen naar achteren trekken. We kijken eens binnen. Iets kolos-saals van sterkte en van inrichting I Er kan wel honderd man in t 't Zijn allemaal cellekens aïs in een gevang. De zolder heeft van twee tôt drie meter dikte. En aile soort van voorraad is er : mineraal water b. v. is er wel bij 500 flesschen. Voorts tabak, cigaretten, keukengerief voor een vrij talrijk huishouden... De Dnitsche doktor sa-men met Belgische werken erneerstig aan onze gewonden... Weeral vooruit. Zonnebeke I Niets blijft er dan een hoop steenen op de plaats der kerk, eenige beton-abris, en de gazketel, waar kapitein Nuyts een granaat doet inwerpen. En zle, er komen, een voor een, niet min dan dertig Duitschers uit, kameraad doen. Vooruit t Daar hebben we een D it^che batterie van 305, met een gnoten abri er nevens. De bewoner er van de commandant van het stuk is onver-hoeds gepakt geworden. Ik vind zijn brieventasch nog op tafel. Eindelijk halen we onze piotten in. We zijn in Broodseinde. Onze piotten moeten er om 4 ure zijn, volgens de regelingen en ze waren er reeds om één uur na den noen. Mochten ze nu maar vooruit trekken I Dezen avond in Roeselare, be-weren ze! Maar er is voorzichtig te zijn. Er zijn te weinig wegen langs waar de artillerie opkomen kan. We staan op een hoogte, en zooverre als we kijken kunnen over de wegen, zijn het kanons, karren, caissons. We moeten hier wel vernachten. Morgen herbeginnen we den aanval... 29 SEPTEMBER. — Ditmaal wordt er meer weerstand^geboden dan te voren. Een auto-canon beschiet ons nljdig van op kleinen afstand. Voorzichtig, Fritske ! De patroeljeurs van 't zooveelste hebben 't in den mot. Een laatste venijnig schot, en we zien Frits op zijn auto naar Moorslede weg-vluchten; maar een Belgische kogel treft hem in den kop. We zien den mensch daar heen tuimelen... In een Duitschen hulppost, een schoone, groote barak, verzorgen we onze duurzame piotten. Veel werk, veel gewonden. Eerst in den namid-dag, kunnen we weer vooruit ; Moorslede is gevallen. We geraken tegen den grooten steenweg van Meenen naar Roeselare, met Beythem voor ons. Negen ure 's avonds. We vinden een anderen hulppost. Ailes is stil nu. Zal ons nachtrust gegund zyn? Voor ons daalt de grond, om dan weer op te heuvelen tôt den rug waarop Beythem ligt. Hoe onze jersoeste steden en dorpen hersteld ? Qansch verwoeste dorpen, steden en landerijeu. II Veel grooter is de moeilijkheid iets aan te vangen, op de streken waar ailes te niet werd gedaan. Daar zal men veel beletselen ont-moeten tôt werken, men zal veel meer tijd noodig hebben om iets op te richten waar men kan van leven, en de levensmiddelen zelf zullen et veel schaarscher zijn. A. Het heroprichten van gansch j verwoeste dorpen en steden. Wie Dixmuide, Langemarck, Poelcapelle, Merckem,Wytschaete, Houthem, Hollebeke, enz. enz. heeft gezien, weet hoe moeiigk het is voor een inwoner van de verwoeste streek zijn eigeri huis en erve weer ts vinden. Het eerste wat er te doen is, 't is ieders eigen- ; dom vaststeilen. En daartoeis hulp noodig van hoogerhand. De wegenis moet hersteld, opdat de levensmiddelen en de mond-voorraden zouden kunnen toe-komen; water en andere zaken van allereerste no- dzakelijkheid moeien ter plaai kunnen gevonden worden. En h-.ervoor nog eens is hoogere hulp noodig. Daarmede hebben wij niet gezegd dat het bepaaîd onmogelijk is voor een mensch laar op zijn eigen iets te doen. în sommige gevallen zou iemand met vast-beraden wil wel iets kunnen uit-werken. Er bestaan daar meestal schuilplaatsen die niet ongeschikt zijn om er voorloopig te wonen; ! het kan ook gebeuren dat men een huis vinde waar men tijdelijk kan verblijven en van waar men naar de verwoeste plaats kan gaan werken. Dat zou bij voorkeur die-nen voor stielmannen, b. v. voor een metser en een timmerman die zouden overeenkomen om aan-stonds hun huis op te bouwen. Hoeveel zouden die menschen niet voor zijn om daar later hun bestaan te vinden, ondernemingen te doen, een winkel te openen, enz. enz. Het begin ware lastig, maar de toekomst verzekerd. Zooiets echter is niet voor ieder-een. Opdat die steden en dorpen kunnen heroprijzen is er van staatswege hulp noodig. Wij twij-felen er niet aan dat zij zal gegeven worden: er werd reeds een bijzon-dere dienst ingericht tôt het herop-bouwen van de verwoeste streken in West-Vlaanderen, maar men zorge a. u. b. dat ons geduld niet al te lang op de proef gesteld worde. De Vlamingen houden van heiligen die seffens mirakelsdoen. B. Het zal niet min moeilijk zijn delanderijenweder goed te maken die nu onmeetbare velden geworden zijn vol putten, en waar, zoo j ver de oogen dragen kunnen niet ! een paar vierkante meters te ont* waren zijn waar de grond nog effen is. Hoe zou een landbouwer dat aanvangen ? hoe dat beboeren ? wat er op kweeken ? hoe er zijn dsgelijksch brood op verdienen ? i Hierin vooral zal men van hooger ; hand moeten helpen. Dat ook daar | hulp komt weten wij zeker ; de i landbouwdienst gedurende den oorlog in het vrije België ingericht en die nu 1500 Ha. grond beboert zal ook daaraan medewerken. Zij , zullen de landen die eenigszins goe. te maken zijn bewerken en ; naar îate ze kunne? ^ebruikt worden ioor de vroe^ e bewoners zullen zij tegen voorwaarden, van i iederafzonde 'ijkgevalte bepalen, afgestaan worden. Tezelvertijde zal die dienst waar het nood doet, hulp bieden aan de landbouwers die terugkeeren. Alwie kan heeft er dus belang bij te zoeken naar een spoedige oplossing van zijne zaken ; wie grond bebouwt zoekt er bij te zijn om met de medehuip van de diensten die daartoe ingericht zijn zijn land in staat te stellen opnieuw voort te brengen. Het effen brengen van den grond zal met moeilijkheden ge-paard gaan. Hoe het water dat in de putten staat afleiden? Meer dan eens zal men moeten wachten tôt den zomer; wacht men niet, en vult men de putten zonder het water er uit te doen, men zal slecht weik verrichten. En eens de grond effen gebracht dan staat men nog voor eene ge- 4de Jaar — Nr 252 (1123) Zaterdag 23 November 1918

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods