De Belgische standaard

467818 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 07 April. De Belgische standaard. Seen on 23 September 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/cv4bn9z91k/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Îaar--Nt73 (630) 7A+AP/lofif t A nrî! 1Q19» V sisiehoiibui i> iiOf S"o'-fe'É»*S ï «îvl ÎÏ«Ï>S3 a f *■- v a &g«i î ' -P-'r.fU.S iV'ja ** MaM ?«Jai sôl«i»S*a; ÎH ®î ïjSEsî i tîas -4 €r. Z>7S a Kia&sdM g.3£e StaMBl«ra J.'JÇ Btaiiaa t Lteità i x ih&miî fr, 2.50 a sawïdea §.00 S asasads® 7.30 DE BELGISCHE STAnDAARD ^ ^ ^7 ^ ^ -V -M- ^ ^rtrTrrS'ACHT- BAAHI ^TCrn^-^ SttçhtÇP^fôestuuPderT"""'™ T I^Ia Cam a OÛ O ! P '! I 0 P 8 T B ] B M BBRBB VILLA 1< Jfd Coq ail Zbbdijx DS PARU Ricin* ual 0.26 t.d»r* KËCLAMBI WlgM» OWl Notait. BSA .5' tfedeœirkêrs M. E. frlpalre. L. Duykera, P. Bertrand Van der Schcldcn, Or Van dt Ferre, Dr. J. Van de Woeityne, Juui FUIiaert, Dr L. De Wolf, J. Simon», 0. Wattez, Âdv. H. Baeis, Hdarion Thjjjjgil Van If scie Humoristen —«§o§»— Enkele weken geleden, werd in ons blad den wensch uitgedrukt dat de Vlaamscht geletterden en geleerden. thans in den vreemde verblijvend, oogcn en ooren oper zouden houden om uit andermans doen er denken het nut te trekken dat ons land er ons volk kon dienstig zijn, en om, ter plaat-se zelve, alïe vraagstukken te doorgronden in uitstekende voorwaarden, wier kennis ons volk ten nutte raocht komen. Die wensch werd, o. m. reeds lang, ei bij voorbaat, verwezenlijkt door onzer medewerker Dr Jan Vande Woestyne, di< ondanks maanden lang krasselen, — Goc dank, hopen wij, nu voorgoed voorbij, — en die hem eenen tijd lang, werkdadig* deelname in onzen opstel belet hebben het Iersche vraagstuk op aile zijderi aan ' bestudeeren is, zoowel uit boeken en oor-konden, — reeds over de 3oo boeken heefi hij over de Iereu en lerland gelezen, — aïs bij de le vende getuigen van Ierland's doen en denken, en van Ierland's streven naai vrijheid en naar vrede. Geen volk, immert dat ons Belgen, dat ons Vlamingon vooral, meer aanbelangt dan de Ieren ! Ook zien wij met genoegen de beide werken te gemoet, wâarvan onze medewerker de stoffen aan 'l bereiden is, ni. eene « Kritische gescliied-kundige studie over Home Rule », en eene even belangrijke « Kritische studie cver den Jaatslen Iersehen opstand ». Onze lezers weten, misschien, dat de lange, alhoewel uit der aard zelve van ons blad beknople, schets over dien opstand, verleden jaar hier verschenen, het eenige verslag was in het vasteland gedrukt, dat de zaken in hun waar daglicht stelde. Het doorgronden van het Iersch leven en streven, heeft natuurlijk ook onzen medewerker er toe gebracbt de Iersche letter-kunde — waarvan wij doorgaans, eilaas, zoo weinig kennen, — aan te pakken. De schat, hier gevonden, was zoo voortreffend, en het genoegen, gesmaakt zoo groot, dat onze medewerker, zooals hij cns schrijft, « het plan miek, later, na den oorlog, onze medemenschen ook, in hunne Vlaamsche taal, die heerlijke Iersche letterkunde te laten genieten. b De eerste uitgave, die hij bereiden zou, ware eene studie « Over de Iersche Humoristen. » « Niet te verwonderen, ze^t J. v. d. W., dat lerland, in evenredigheid zijner bevol-king, zoo'n menigte hurnoristen telt, waar-onder een aantal van waarde, rermits het Iersche vo!k nog als een oervolk mag be-schou.v l wordeîi dat, dus, al de fouten heeft van een oervolk, ni. vccht- en drink-lust en al de heerlijke gavei», id. ditpeu Godsdieristzin, en scne-j pe fijugeestigheid. » Die eigenlijke studie Zi.u, als toemaaije in't zelfde beekdeel, gevoigdzijn door een proefstukje, een smaakske in 't Vlaamsch, uit eîken Ierschen humorist, waarvan onze medewerker er reeds cen deel vertaalde « uit tij tverdrijf en rust voor ernstiger studie», en waarvan hij ons toekat, nu en dan een te drukken. « Enkele Iersche schrijvers, zegt J. v. d. W., bezigen de eigene Keltische of Gaëli-sche taal, het Iersch, dat nu eenen herop-bloei te gemoet gaat,en, sedert korien lijd in de lagere scholen in lerland, nevens het Engelsch, weêrom wordi aaogeleerd. Duch het meerendeel schrijven nog in het Engelsch, de Humoristen vooral, irr het «H> berno-Eîigelsch », « the Irish brcjue » of Iersch-Engelsch dialect. Zelfs, en ia de sa-menspraken vooral, bezigeu zij rneestai hun plaatselijke Iersche gewestspraak, 'lijk Patrick Kennedy, die zuiver Wexford's schrijft, en Lynn Doyle Ulstersch « van Ballygullion », terwijl Gerald Griffin, in « The Collegians », onbetwistbaar het schoonste letterkundig werk door een 1er geschreven, volsirekt zuiver al d>. bijzonder-bte gewestspraken van lerland weêrgeeft. » • Kan het ook anders, vermits de of ficieele, | dus droge, t. t. z. geleerde, doode en ge-' confijte taal, al het zap en het zijpelende zop 1 kwijt is, — dat een mensch doet lekkebaar- • ! den van deugd en van « ding », — en al dt 1 . jeugd die de gewesttaal alleen nog bezit,en waarin alleen de fijngeestigheid van het volk kan gedijen en tôt zijn recht komen ? » i Dat dit diepwortelen in de gewesttaai ; niet van aard is om de vertaling te verge-! makkelijken, vooral als men wil, 1er zelvei 1 tijde, den zin niet 3chenden, eri den geesî • niet kwetstn, noch van het oorspronkelijk ; Iersch Engelsch eenerzijds, noch van de , Vlaamsche vertalin», anderzijds, zoodat de : l vertaling, alhoewel letterlijk gedaan, toch ■ ' « o/iaangebrand rieke » t. t.z. onvertaald, . ? dus oorspronkelijk Vlaamsch schijne, zal ' ! iedereen gerust aannemen. » î « Lynn Doyle, wiens schets « de Bally-, gullion Melkerij » hierachter volgt is de deknaam van een der jongste, en toch der beste Iersche Humoristen, die zijn fijngees-tige Ulstersche boeren en zijn sappige Ul-stersche gewestpraak de wereld heeft be-kend en vermaard gemaakt. Dank aan hem zal « Ballygullion » eeuwig blijven leven in het rijk der letterkunde ! Zijn twee voornaamste werken zijn : « Ballygullion » en « Mr Wildridge in the Bank ». VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN Zê Zeggen Ja ze zeggen al veel op een zomerschen dag ! Wat zeggen ze ? Ze zeggen, zei Stropke, zei hij alzoo dat de jongens die hun Paschen houden, zei hij mouwvagers zijn van de aalmoezeniers zei hij. — 't Zijn krabbers,zei de Lange,ze weten niet wat het is als ze zoo spreken. Al wat er te vagenis in de biecht, 't zijn de aalmoe-niers die het doen. —Ze gaan er over met den groven borstel en 'k weet niet — maar het gaat nog zoo goed, als de conscientië . zoo een borsteling gekregen heeft.— Zwijg, ! degenen die dat zeggen, zouden deugd heb- s ben van dL mouwvagerij ! * j ; Een Kampioenschap ? in 't hard-loopen Op den Steenweg naar Yper heeft het Kar«<pioenschap in het hard-loopen (cross-country) voor de Belgische zuidelijke ; diviaie plaats gehad. De af te leggen weg ; was 9 klm. 200, | Om i5 uren 4o schreed de eerste mede-* dinger Aspeslagh van G. 42 de eindbjn over. Hij had slechts 33 minuten 5 seconden noodig gehad om den afstand af te loopen. De uitslag gaf : C. 42 i(2 punten (8 loopers in de twaalf eersten). G. 1 g 1 4o8 punten î G. 178 439 » G. 79 ~ 453 » G. 224 587 » G. 219 620 » De twnalf eerstfn waren Aspeslagh, Giaser, Van Oyen, De Preyser allen van C. 42 ; Leeman C. 79; Verhuyghen C. 191 ; Masure G. 42 ; Knockaert C. 191 ; Lecomte C. 42 ; Rignelle G. 178 ; Vanhove C. l\% ; | Simar C. 42. Het Muziek der Carabiniers te Londen i De muzieken van bijna al onze regimen-; ten zijn in dezen oorlog, op den vreemde i geweest. Dit der Gidsen en dit der Grenadiers ging bijna heel Europa rond, het muziek van 't twaalfde speelde te Le Hâvre, op den Herdenkingsdag van denflYzerslag. Nu vernemen we dat het muziek der Carabiniers ter gelegenheid van den Feestdag van Koning Albert, op Paaschdag, een Concert zal geven te Londen, waar de Grenadiers en Gidsen zulken bijval hebben geoogst. Als we naar huis gaan zullen onze muziekanten buiten vele andere zaken,ook Engelsch kun-nen blazen 1 Paaschnacht. De kerkelijke dienst van Paasch-Zaterdag is eigenlijk een nacht-officie en wel te ver-staan, niet dat van den nacht tusschen Vrij-dag en Zaterdag, maar van dien tusschen Zaterdag en Zondag, in éen woord, de dienst van den Paaschnacht. Om dus de ware be-teekenis te begrijpen van den grootsche plechtigheid, die nu in den morgen van Paasch-Zaterdag plaats grijpt, moet men zich voorstellen dat de geheele functie tegen Zaterdagavond begint en voortduurt tôt omstreeks middernacht of zelfs tôt Paasch-Zondagmorgen. Oorspronkelij k had zij immers werkelijk in die uren plaats, en nog tôt in de Xe eeutv was het voorgeschreven, ; dat het Gloria in excelsis der Mis niet ge- j zongen mocht worden, voordat de sterren < aan den hemel begonhen te flikkeren. Het-voorwerp nu van die luisterrijke ' Paaschvigilie was tweevoudig : zij had ten ; eerste ten doel, de Verrijzenis van den Za-ligmaker te herdenken, ten tweede, de nieu-we geloofsleerlingen door het H. Doopsel deelachtig te maken aan de geestelijke Verrijzenis van Christus. Om nu de Verrijzenis van den Zaligmaker waardig te herdenken — en dit was voorzeker de hoofdbedoeling der liturgie —, werden verschillende plech-tige ceremoniën ingesteld, waardoor de geesten der geloovigen trapsgewijze in de voile beschouwing van het Verrijzenisge-heim ingewijd zouden worden. De voornamste en schoonste dier ceremoniën is ontegensprekelijk de wijding der Paaschkaars, die als het middelpunt is van heel het eerste deel der liturgie van den Paaschnacht. Deze wijding is voorafgegaan van — of beter, voorbereid door meerdere andere ceremoniën, namelijk de wijding van het nieuwe vuur en van de wierookkor-rels, en de processie naar het koor of heilig-dom.Alhoewel de Kerk, door eene moederlijke toegevendheid voor de zwakheid en de aan- ' groeiende onverschilligheid van velen harer ï kinderen, toegelaten heeft, dat de dienst ■ van Paaschnacht op Zaterdagmorgen gevierd * wordt — is zij toch de geloovigen in hare i liturgie blijven toespreken als geschiedde de I dienst werkelijk in den nacht. Zoo roept zij bij de Kaarswijding uit : Dit is de nacht.., en in het gebed Communicantes der Mis spreekt zij van dezen nacht. Zij heeft den j geest van hare Paaschliturgie niet veran-derd. » Op de wijding der Paaschkaars volgt de lezing der twaalf Profetieën. Deze voorspellingen uit het Oude Testament worden niet enkel gelezen tôt onder-richting en onmiddellijke voorbereiding der | geloofsleerlingen tôt het H. Doopsel (wani i zij werden ook gelezen in de kerken zondei | doopvont ; maar ook tôt stichting van al de i geloovigen, om n. 1. hunnen geest en hur hart te openen voor de nieuwe schepping, . die in het Paaschgeheim verbeeld wordt. Deze hoofdgedachte, dat het hier om eenf nieuwe schepping gaat, spreekt ook uit a de gebeden en zinnebeeldige handelingen die bij de daaropvolgende wijding dei Doopvont plaats hebben. Immers door di heilzame wateren des Doopsels wordt d< wereld op geestelijke wijze vernieuwd ci herschapen. Hoe krachtig herinnert ons deze heerlijki plechtigheid niet aan onze eigen wederge^ boorteenaan onzen plicht om eraan getrouv te blijven ; dit drukt ons de Kerk op het har in het Epistel der Mis, welke geheel dezei plechtigen dienst van den Paaschnacht be kroont : « Broeders, indien gij verrezen zij met Christus, zoekt dan wat daarboven is, aan Gods rechterhand zetelend ; zet uwt zinnen op hetgeen des hemels, niet op het-i geen der aarde is. Want gestorven zijt ge. | en uw leven is met Christus verborgen ir | God. Wanneer Chri>tus, uw leven, zal verschenen zijn, dan zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid. » Do m Franco de Wyels. De II orlogsverklariay m Ameriia maelhedso gsbeures Op 4 April in hunne avond-uitgaven,druk-ten zekere Parijzer bladen : dat Amerika Duitschland den oorlog had verklaard. Dit was onwaar op dit oogeublik. Witson in zijn boodschap had gezegddat de staat van oorlog in . feite bestond, en vroeg bekrachtiging door het Congres. Op dit oogenblik was de bekrachtiging nog niet gestemd. Dus was de oorlogsverklaring nog niet gedaan. Men verwacht die oorlogsverklaring voor heden. In aile geval twijfel daarover kan niet meer bestaan, Wat Amerika aanbrengen zal In zijn boodschap, waarin Wil-son de oorlog met Duitschland vraagt, maar met Duitschland ALLEES\ om-chrijft de président volgender wijze de hulp die Ame-ka zal âanbrengen. 1 Hu'p In geld. Amerika beschikt thans over 3 milliard dollard goud in kas, 't zij i5 milliard frank. 2. Oproeping van een leger van 500 000 man. 3. Aile munletiefabrieken zullen voor de Bondgenooten werken4. De vloot zal in de Earo-peesche w ters aan den strijd deelnemen. Zijbestaat uit 45 pantserschepen,ao krui-sers en een honderdtal torpedojagers. LEEST EN VERSPREIDT DE BELQISCHE STAND AARD i TKart onze bezeps ' i . , i Gister verscheen ons blad niet. We had- den geen papier, 't Is nochtans op weg sedert 'n maand en dan nog opgezonden in express ! We doen thans voort met. het papier dat we hier en daar nog bemachligen konden. 't Is onverkwikkeîijk voor ons en onze ' lezers, maar de oorlog drukt op ailes. 'i ^ ? | Ooplogs iijdlngg©rt | BELGISCH FRONT ' j 5 April 20 unr. — Binst den nacht on-" derhoudende artilleriestrijd. Vernietigings-; r vuren werden op de duitsche stellingen t N.-O. Diksmuide gtricht. Bommenstrijd t naar Steenstraete. Naar St Quentin &. Kamerijk. I 5 April i5 uur. — Tusschen Somme en Oise heeft de vijand niet tegengewerkt. Onze verkenners drongeu door tôt Gauchy " en N. Moy en vonden er de vijandelijke stellingen sterk bezet. Een aanval op het front Laff îux-Margival werd afgeslagen. | N. B. -- De Franschen en Engelschen zijn onder de rnuren van St Quentin geko-men.Men ve %vacht de groote bestorming. De Eng lschen an hunne t kant z^n op goeden weg naar Kamerijk. \ ; De Engelschen op weg L nasr Jerusalem | Uit Caïro wordt gemeld dat de Engelschen na hun zpgepradl te Gaza en Rafa een sterke legermaehi naar Jerusalem hebben gezonden. Men voorziet hun aankomst in de eerste acht dagen. Beteekenisvoîle bedrijvigheid op 't Russisch front In delaatsle twee dag^n hebben de Duit-schers geweldig de Russische stellingen op de Stochod-rivier aangevallen. De Russen, onder dendruk van den vijand moesten den linker-oever ontruimen. Uup De Toestand op 6 April 8 uur Parijs meldt : Tusschen Somme & Oise artillerie-strijd. N. W Reims vielen de Duit-schers aan op een front van 2,5oo meter.De : aanval werd geieid door bijzondere aanvals-\ troepen die bevel hadden gekregen ons van den linker-oever van het kanaal der Aisne te drijven. De aanval misîukte op het grootste gedeelte van 't front. Tegenaanvallen zijn aan den gang om de enkele verloren loop-grachten terug te winnen. I De Engelschen veroveren nieuw gebied. LONDEN meldt : Wij namen de dorpen | Ronssoy en Boulogne in. De vijand die in î aftocht gintr werd door zijn eigen pinneken-| draad verhinderd en onderging gevoelige | verliezen. Wij bereikten de westelijke en zuid-' westelijke randen van de bosschen Gou-; zeaucourt en Havrincourt. 82 krijgsgevan-{ genen. H°t Am^rikaassch Senaat steœt de oorl gs^rklariog. Washington, 6 April. — Met 82 stemmen tegeri 6 heeft het Senaat de oorlogsverklaring ge-' stemd. Président Poincaré heeft Wilson een tele-gram van gelukwenschen gestuurd. De fran-sche Kamer een huldeadres gestemd. Teddy Roosevelt verklaarde : « Het wordt hoog tijd te doen voelen dat we in oorlog zijn. »

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection